(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

129 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:19

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGÔ THỊ LAN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NƠNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MƠI TRƯỜNG THÁI NGUN – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGÔ THỊ LAN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên Môi trường Mã số: 8850101 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Thị Vân Hương (Chữ kí GVHD) THÁI NGUYÊN – 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân tơi thực hiện, hướng dẫn khoa học TS Đỗ Thị Vân Hương Các số liệu, kết luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố nghiên cứu khác Mọi giúp đỡ cho việc thực nghiên cứu cám ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày tháng… năm 2019 Tác giả Ngô Thị Lan Hương Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu thực đề tài này, tác giả xin cảm ơn quan tâm giúp đỡ Ban giám hiệu Trường Đại học Khoa học - ĐHTN, Ban chủ nhiệm khoa Tài nguyên Môi trường Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới giảng viên TS Đỗ Thị Vân Hương người hướng dẫn khoa học tận tình hướng dẫn, đóng góp quan trọng cho thành cơng luận văn Trong trình nghiên cứu, tác giả xin cảm ơn giúp đỡ Phòng Tài ngun Mơi trường; Phòng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn huyện Phú Bình, hộ nơng dân tham gia vấn địa bàn huyện tạo điều kiện cho tác giả có nguồn tài liệu, tư liệu cơng trình nghiên cứu liên quan Nhân dịp này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới gia đình, quan cơng tác anh, chị đồng nghiệp tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn Tác giả Ngơ Thị Lan Hương Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Cấu trúc đề tài .2 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .3 1.1 Những khái niệm đất sử dụng đất .3 1.2 Lý luận chung tiềm đất đai 1.3 Lý luận chung đánh giá tài nguyên đất đai phục vụ phát triển loại hình sử dụng đất 1.3.1 Đánh giá tài nguyên đất đai 1.3.2 Phương pháp luận đánh giá tài nguyên đất đai cho phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp 1.4 Tầm quan trọng đánh giá tài nguyên đất đai 10 1.5 Tổng quan cơng trình nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất đai giới Việt Nam 11 1.5.1 Các cơng trình nghiên cứu đánh giá tài ngun đất đai giới 11 1.5.2 Khái quát tình hình nghiên cứu đánh giá tài nguyên đất đai Việt Nam 16 1.5.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu tài nguyên đất nông nghiệp phát triển nơng nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Ngun 18 1.6 Những yếu tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng đất nông nghiệp 19 1.6.1 Yếu tố điều kiện tự nhiên 19 1.6.2 Yếu tố điều kiện kinh tế, xã hội 19 1.6.3 Yếu tố kỹ thuật canh tác 19 1.7 Tổng quan phát triển nông nghiệp bền vững .19 1.7.1 Cơ sở lý luận phát triển bền vững nông nghiệp 19 1.7.2 Sự cần thiết sản xuất nông nghiệp bền vững .22 1.7.3 Mục tiêu sản xuất nông nghiệp bền vững 23 1.7.4 Ngun tắc, tiêu chí đánh giá sử dụng đất nơng nghiệp bền vững 23 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 Đối tượng nghiên cứu 25 2.2 Phạm vi nghiên cứu 25 2.3 Nội dung nghiên cứu 25 2.4 Quan điểm nghiên cứu 26 2.4.1 Quan điểm hệ thống 26 2.4.2 Quan điểm tổng hợp 26 2.4.3 Quan điểm phát triển bền vững .26 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 2.4.4 Quan điểm lãnh thổ 27 2.4.5 Quan điểm lịch sử, viễn cảnh 27 2.5 Phương pháp nghiên cứu 27 2.5.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu 28 2.5.2 Phương pháp chuyên gia .28 2.5.3 Phương pháp minh họa đồ, biểu đồ 29 2.5.4 Phương pháp nghiên cứu mơ hình 29 2.5.5 Phương pháp tính hiệu sử dụng đất 29 2.5.6 Phương pháp đánh giá 30 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .31 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Phú Bình .31 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 38 3.2 Hiện trạng phát triển nông nghiệp huyện Phú Bình .42 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất huyện Phú Bình 42 3.2.2 Biến động sử dụng đất địa bàn huyện .45 3.2.3 Tình hình phát triển nơng nghiệp điểm nơng nghiệp huyện Phú Bình 46 3.2.4 Các loại hình hình sử dụng đất, kiểu sử dụng đất nông nghiệp địa bàn huyện Phú Bình 48 3.3 Đánh giá tiềm đất đai huyện Phú Bình 51 3.3.1 Kết điều tra, phân loại đất huyện Phú Bình .51 3.3.2 Xây dựng đồ đơn vị đất đai huyện Phú Bình 57 3.3.3 Đánh giá thích hợp đất đai loại hình sử dụng đất huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên .61 3.4 Đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất nơng nghiệp .81 3.4.1 Đánh giá hiệu kinh tế .81 3.4.2 Đánh giá hiệu xã hội loại hình sử dụng đất 88 3.4.3 Hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất 92 3.4.4 Một số mơ hình điển hình sử dụng đất nơng nghiệp địa bàn huyện Phú Bình 94 3.5 Đề xuất loại hình sử dụng đất hợp lý địa bàn huyện Phú Bình .98 3.5.1.Định hướng sử dụng hợp lý tài ngun đất cho phát triển nơng nghiệp huyện Phú Bình 98 3.5.2 Đề xuất số giải pháp phát triển bền vững đất nông nghiệp huyện Phú Bình giai đoạn 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 109 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCĐ : Bán chủ động BVTV : Bảo vệ thực vật CĐ : Chủ động CĐML : Cánh đồng mẫu lớn DĐĐT : Dồn điền đổi FAO : Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc GO : Giá trị sản xuất GTTT : Giá trị tăng trưởng IC : Chi phí trung gian KK : Khó khăn KT-XH : Kinh tế xã hội LĐ : Lao động LUR : Yêu cầu sử dụng đất LUS : Hệ thống sử dụng đất LUT : Loại hình sử dụng đất NNBV : Nơng nghiệp bền vững OM : Hàm lượng hữu PTBV : Phát triển bền vững SDHL : Sử dụng hợp lý TĐ : Tốc độ TNTN : Tài nguyên thiên nhiên TPCG : Thành phần giới VSV : Vi sinh vật Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Quy trình đánh giá tài nguyên đất đai Hình 3.1: Bản đồ Hành huyện Phú Bình, Thái Ngun 32 Hình 3.2 Biểu đồ thể cấu quỹ tài nguyên đất huyện Phú Bình 36 Hình 3.3: Biểu đồ thể cấu nhóm đất nơng nghiệp huyện Phú Bình 44 Hình 3.4: Bản đồ Thổ nhưỡng huyện Phú Bình – Thái Nguyên 52 Hình 3.5: Bản đồ đơn vị đất đai huyện Phú Bình, Thái Nguyên 59 Hình 3.6: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 66 Hình 3.7: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 68 Hình 3.8: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 70 Hình 3.9: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 72 Hình 3.10: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 74 Hình 3.11: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 76 Hình 3.12: Bản đồ đánh giá thích nghi đất đai LUT 78 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thang điểm bậc trọng số tiêu đánh giá Bảng 3.1: Tổng giá trị gia tăng huyện Phú Bình qua năm 40 Bảng 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Phú Bình giai đoạn 2013 - 2018 41 Bảng 3.3: Bảng trạng sử dụng đất huyện Phú Bình 43 Bảng 3.4 Tổng hợp loại hình sử dụng đất huyện Phú Bình 51 Bảng 3.5 Phân cấp tiêu cho yếu tố đất đai .58 Bảng 3.6: Đặc điểm tính chất đất đai đơn vị đồ đất đai 60 Bảng 3.7 Yêu cầu sử dụng đất phân cấp mức độ thích hợp loại hình sử dụng đất lựa chọn 63 Bảng 3.8: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT1 .65 Bảng 3.9: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 65 Bảng 3.10: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT2 67 Bảng 3.11: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 67 Bảng 3.12: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT3 69 Bảng 3.13: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 69 Bảng 3.14: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT4 71 Bảng 3.15: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 71 Bảng 3.16: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT5 73 Bảng 3.17: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 73 Bảng 3.18: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT6 75 Bảng 3.19: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 75 Bảng 3.20: Khoảng cách điểm mức độ thích nghi LUT7 77 Bảng 3.21: Phân hạng mức độ thích nghi đơn vị đất đai LUT 77 Bảng 3.22 Phân hạng thích hợp đất đai huyện Phú Bình .79 Bảng 3.23: Hiệu kinh tế trồng địa bàn huyện 82 Bảng 3.24: Hiệu kinh tế LUT 83 Bảng 3.25: Hiệu kinh tế LUT 84 Bảng 3.26: Hiệu kinh tế LUT 84 Bảng 3.27: Hiệu kinh tế LUT 85 Bảng: 3.28: Hiệu kinh tế LUT .86 Bảng: 3.29: Hiệu kinh tế LUT .86 Bảng 3.30: Hiệu kinh tế LUT 86 Bảng 3.31: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 87 Bảng 3.32 Kết tổng hợp hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất huyện Phú Bình 87 Bảng 3.33: Tiêu chuẩn đánh giá hiệu xã hội cho kiểu sử dụng đất loại hình sử dụng đất 88 Bảng 3.34: Hiệu xã hội mặt định lượng loại hình sử dụng đất địa bàn huyện 89 Bảng 3.35: Đánh giá mặt định lượng loại hình sử dụng đất dựa mức tiêu chuẩn đánh giá 90 Bảng 3.36: Hiệu xã hội theo tiêu định tính .91 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài nghiên cứu Đất nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng người, coi tài sản quốc gia, dân tộc, tư liệu sản xuất chủ yếu, đối tượng sản phẩm lao động Hầu hết sản phẩm thu q trình sản xuất nơng nghiệp phải thông qua đất Trong sản xuất nông nghiệp, tài nguyên đất tư liệu sản xuất quý giá, khơng thay Có thể nói phát triển người gắn liền với đất Sử dụng hợp lý tài nguyên đất sản xuất, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vấn đề quan trọng, không mà có ý nghĩa lâu dài tương lai Vì muốn quản lý sử dụng đất đai hợp lý cần phải đánh giá tài nguyên đất đai, làm khoa học cho việc quy hoạch, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quan trọng Đánh giá đất đai làm sở cho việc phát huy tối đa tiềm đất đai, đồng thời sử dụng có hiệu bảo vệ tài nguyên Tuy có nhiều trường phái, quan điểm phương pháp nghiên cứu khác vấn đề này, song nhìn chung, cơng tác nghiên cứu đánh giá đất đai giúp đạt nhiều kết cao, góp phần tích cực việc sử dụng, quy hoạch, bảo vệ cách có hệ thống nguồn tài nguyên đất cấp hành khác Phú Bình huyện trung du, nằm phía Đơng Nam tỉnh Thái Nguyên với 20 đơn vị hành gồm 19 xã thị trấn Huyện có nhiều tiềm phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Trong năm gần đây, kinh tế nơng thơn huyện có bước phát triển, song kinh tế nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng Huyện Phú Bình xác định mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp chủ lực, mũi nhọn phát triển cấu kinh tế huyện Mục tiêu huyện giúp nơng dân nghèo làm giàu từ kinh tế nông nghiệp Tuy nhiên việc đầu tư cho sản xuất nơng nghiệp hạn chế, việc khai thác tiềm năng, mạnh đất đai huyện chưa cao Trong điều kiện để thúc đẩy phát huy tiềm năng, lợi tài nguyên đất huyện phát triển nông nghiệp, góp phần phát triển sản xuất nơng nghiệp bền vững huyện việc đánh giá tài nguyên đất nhằm quy hoạch, sử dụng hợp lý tài nguyên đất địa bàn nghiên cứu việc cần thiết Vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên đất có hiệu nhằm đem lại giá trị cao sản xuất nơng nghiệp có ý nghĩa quan trọng huyện đặc biệt hướng đến nông nghiệp bền vững trở thành xu tất yếu toàn cầu Xuất phát từ ý Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn - Định hướng phát triển nông nghiệp thông minh thời đại công nghiệp 4.0, huyện nên tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực (như lúa nếp Thầu Dầu, dưa chuột, ớt, đậu tương…) đem lại giá trị kinh tế, nâng cao sinh kế cho người dân - Tập trung đầu tư phát triển mơ hình sản xuất theo hướng hữu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nơng nghiệp, bảo vệ mơi trường, hình thành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững - Xây dựng mơ hình chun canh, vùng sản xuất theo hướng hàng hóa dựa lợi so sánh khu vực; việc sản xuất theo mô hình chuyên canh tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, thuận lợi cho việc thu mua, bao tiêu sản phẩm - Tăng cường đầu tư áp dụng tiến kỹ thuật giống, phân bón, phương pháp canh tác, phòng trừ dịch bệnh, đầu tư phát triển thuỷ lợi, đầu tư kiên cố hoá kênh mương xây dựng thêm số cơng trình - Đề tài cần tiếp tục nghiên cứu sâu để bổ sung thêm tiêu đánh giá hiệu kinh tế, môi trường xã hội để hướng tới nơng nghiệp sản xuất hàng hố bền vững, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo vùng Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thái Bạt (2009), Thối hóa đất vấn đề sử dụng đất bền vững, Hội thảo khoa học sử dụng đất bền vững hiệu quả, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (2009), Cẩm nang sử dụng đất nông nghiệp (tập 1-7), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Đình Bồng (2013), Quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất đai, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2018), Niên giám thống kê huyện Phú Bình năm 2018, Thái Nguyên Fridland V.M (1964), Đất vỏ phong hoá nhiệt đới ẩm, Nhà xuất Khoa học Maxcơva Đỗ Nguyên Hải (2000), Đánh giá đất hướng sử dụng đất bền vững sản xuất nông nghiệp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại Học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội Hội Khoa học đất Việt Nam (1996), Đất Việt Nam, Nxb KH&KT Nguyễn Cao Huần (2004), Đánh giá cảnh quan theo hướng tiếp cận kinh tế sinh thái, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Bình (2018), Số liệu thống kê trạng sử dụng đất năm 2018 huyện Phú Bình 10 Phòng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn huyện Phú Bình (2018), Báo cáo trạng sản xuất nông nghiệp huyện Phú Bình 11 Phạm Thị Phin (2012), Nghiên cứu sử dụng bền vững đất nông nghiệp huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Luận án tiến sỹ nông nghiệp, Trường Đại học Nơng nghiệp Hà Nội 12 Đỗ Đình Sâm, Ngơ Đình Quế, Vũ Tấn Phương (2005), Hệ thống đánh giá đất lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội 13 Bùi Văn Sỹ (2012), Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc đánh giá tiềm đất đai nhằm góp phần sử dụng hợp lý bảo vệ nguồn tài ngun đất q trình cơng nghiệp hố, đại hoá Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Bộ Tài nguyên Môi trường, Hà Nội 14 Phạm Chí Thành, Đào Châu Thu (1998), Hệ thống nơng nghiệp, NXB Nơng nghiệp, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 15 Nguyễn Văn Thân (1995), Giáo trình đánh giá đất đai, Khoa Quản lý Đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội 16 Đào Châu Thu, Quyền Đình Hà, Đỗ Nguyên Hải (1997), Đánh giá hiệu áp dụng mơ hình nơng lâm kết hợp việc cải tạo đất đồi trọc Tam Quan, Tam Đảo,Vĩnh Phúc, Tạp chí Khoa học đất, Hà Nội, số 8, trang 82-92 17 Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Giáo trình đánh giá đất, Trường Đại học Nơng nghiệp I, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 18 Phạm Anh Tuấn, (2014), Đánh giá tiềm đất đai đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 19 Lương Đình Tuyển, (2013), Đánh giá hiệu đề xuất sử dụng đất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững huyện Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 20 Lê Quang Trí, 2010, Giáo trình đánh giá đất đai, NXB Đại học Cần Thơ 21 UBND huyện Phú Bình (2018), Báo cáo UBND huyện Phú Bình việc đánh giá thực trạng chuyển đổi cấu trồng vật ni địa bàn huyện Phú Bình 22 UBND huyện Phú Bình (2017), Báo cáo kinh tế - xã hội huyện Phú Bình năm 2017 23 UBND huyện Phú Bình (2015), Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 24 UBND huyện Phú Bình (2015), Quy hoạch sử dụng đất đai thời kỳ 2011 - 2020 huyện Phú Bình, Thái Nguyên 25 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (1994), Nghiên cứu quy trình đánh giá đất cho vùng lãnh thổ, Hà Nội 26 Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp (2004), Báo cáo thuyết minh đồ đất tỉnh Thái Nguyên (kèm theo đồ đất tỷ lệ 1/100.000), Hà Nội 27 Viện Thổ nhưỡng Nơng hố (1998), Sổ tay phân tích đất, nước, phân bón, trồng, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 28 Viện Quy hoạch Thiết kế Nơng nghiệp (2012), Quy trình đánh giá đất sản xuất nông nghiệp, Tiêu chuẩn Việt Nam 8409:2012, Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp, Hà Nội 29 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (2012), Quy trình điều tra, lập đồ đất tỷ lệ trung bình lớn, Tiêu chuẩn Việt Nam 9487 - 2012, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phiếu điều tra nơng hộ: PHIẾU ĐIỀU TRA NƠNG HỘ I Thơng tin chung hộ Họ tên chủ hộ: Tuổi: Địa chỉ: Giới tính: Nam/Nữ Trình độ văn hóa chủ hộ: Cấp 1; Cấp 2; Không biết chữ; ĐH, CĐ, TC Cấp 3; Nhà cửa: Nhà kiên cố Nhà bán kiên cố/nhà sàn loại tốt Nhà tạm Diện hộ: Khá Giàu Trung bình Nghèo II Điều kiện sản xuất hộ A Nhân Tổng số khẩu: Số người làm nông nghiệp: Số người làm dịch vụ: Số người làm nghề khác: (ghi rõ nghề gì) B Lao động (Độ tuổi lao động từ 16 tuổi đến 60 tuổi) Số người độ tuổi lao động: ; đó: Nam: Nữ: Số người ngồi độ tuổi lao động lao động được: ………… Trong là: Nam: ……… Nữ ………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn C Nguồn thu nhập hộ gia đình STT Nguồn thu (1000 đồng) Thu từ trồng trọt Thu từ chăn nuôi Thu từ nghề phụ Thu từ nghề khác Số lượng D Tình hình sử dụng đất hộ gia đình Ông/bà cho biết loại hình sử dụng đất hộ gia đình điền giúp thơng tin đặc điểm loại hình sử dụng đất? Loại hình sử dụng đất Loại đất Diện tích (m2) Địa hình ruộng Tưới chủ động, bán chủ động hay không chủ động Hạn hay úng lúa - màu Chuyên lúa vụ lúa - màu Chuyên màu CNNN Chuyên rau Chuyên ăn qủa Trồng rừng sản xuất E Thu nhập chi phí hộ (tính cho năm 2018) Thu nhập từ nơng nghiệp Ơng/bà điền giúp thơng tin diện tích, suất, sản lượng, giá bán, thu nhập chi phí đầu tư sản xuất, lượng phân bón sử dụng loại hình sử dụng đất hộ gia đình ơng bà? STT Loại trồng 10 11 12 Lúa Ngô Đậu tương Dưa chuột Ớt Rau Lạc Dưa bở Khoai lang Cây ăn Keo, bạch đàn… Cây khác Diện tích (m2) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (tạ) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Giá bán (1000đ) http://lrc.tnu.edu.vn Thu nhập từ dịch vụ bán hàng: ……………………… Triệu đồng /năm Thu nhập từ làm thuê: ……………………… ………… Triệu đồng /năm Thu nhập từ trợ cấp: ……………………………………….Triệu đồng /năm Thu nhập khác: …………………………………………….Triệu đồng /năm Đầu tư sản xuất Loại trồng Giống (1000đ) Thuốc sâu Phân tổng Phân Công lao Đạm Lân Kali hợp NPK chuồng động (kg) (kg) (kg) (1000đ) (kg) (tạ) (công) Lúa Ngô Đậu tương Dưa chuột Dưa bở Ớt Rau Lạc Khoai lang Cây ăn Keo, bạch đàn… Cây khác III Tình hình tiếp thu tiến khoa học kỹ thuật tiêu thụ sản phẩm Cơ quan địa phương có hỏi thăm tình hình sử dụng đất gia đình khơng? A Có B Khơng Gia đình có định hướng cách quản lý sử dụng đất từ đâu không? A Có B Khơng Gia đình có tham gia lớp tập huấn sản xuất nông nghiệp bền vững khơng? A Có B Khơng Gia đình có áp dụng khoa học kỹ thuật gieo trồng không? A Có B Khơng Nơi tiêu thụ hàng hóa mặt hàng tiêu thụ? Ông/bà thường bán sản phẩm đâu: Mặt hàng thường bán: Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Theo anh ơng/bà loại hình sử dụng đất đem lại hiệu cao tăng cường áp dụng A lúa - màu B Chuyên lúa C vụ lúa – màu D Chuyên màu CNNN E Chuyên rau F Chuyên ăn G Trồng rừng sản xuất Hiện việc tiêu thụ nơng sản hộ gia đình nào? A Thuận lợi B Thất thường C Khó khăn IV Bảo vệ mơi trường Ơng/bà có thường xun sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gieo trồng không? A Có B Khơng Theo Ơng/bà việc sử dụng loại hình sử dụng đất có phù hợp với đất khơng? A Phù hợp B Ít phù hợp C Khơng phù hợp Theo Ơng/bà việc bón phân có ảnh hưởng tới mơi trường đất khơng? A Ảnh hưởng tốt B Ảnh hưởng không tốt Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có ảnh hưởng tới đất khơng? A Ảnh hưởng tốt B Ảnh hưởng xấu C Không ảnh hưởng Thái Nguyên, ngày…….tháng……năm…… Điều tra viên (Ký, ghi rõ họ tên) Chủ hộ (Ký, ghi rõ họ tên) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 2: Một số bảng biểu Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 3 1 2 1 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Chế độ tưới (2) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 3.85 4.00 4.71 4.71 3.71 4.00 3.57 3.71 4.14 3.85 3.42 4.42 3.57 3.00 3.02 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S3 S2 S2 S2 S3 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT2 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 3 1 1 1 1 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN Điểm đánh giá Cấp đánh giá 3.85 4.71 4.71 4.71 3.71 4.00 3.57 3.85 3.57 3.42 3.42 4.42 3.57 3.00 3.28 S2 S1 S1 S1 S2 S2 S3 S2 S3 S3 S3 S1 S3 S3 S3 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT3 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.85 4.57 4.71 4,28 4.28 3.85 4.85 4.00 4.00 4.42 4.71 3.85 3.57 3.57 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S3 S1 S3 S3 S2 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 2 1 3 2 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.85 4.57 4.28 4.28 4.28 3.85 4.85 4.85 4.85 4.42 3.85 3.57 3.57 S1 S1 S2 S1 S2 S2 S3 S1 S1 S1 S2 S1 S3 S3 S3 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT5 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) 2 3 1 2 2 1 Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) Chế độ tưới (2) 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá Cấp đánh giá 4.57 4.28 4.85 4.71 4.42 4.28 3.85 4.57 4.42 4.14 4.14 4.85 3.57 3.00 3.28 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S3 S3 S3 Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT6 Tiêu chí đánh giá Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Chế độ tưới (1) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá 3.71 3.85 4.42 4.14 3.28 4.42 4.42 4.14 3.85 3.57 4.14 4.28 3.85 4.28 Cấp đánh giá S2 S2 S1 S1 S3 S1 S1 S1 S2 S3 S1 S1 S2 S2 S1 http://lrc.tnu.edu.vn Bảng Kết đánh giá tổng hợp tiêu đất đai huyện Phú Bình cho LUT7 Số hiệu đơn vị đất đai 10 11 12 13 14 15 Tiêu chí đánh giá Loại đất (3) Độ dốc (1) Tầng dày (2) TPCG (2) OM (2) pH (1) 1 3 1 3 3 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN Chế độ tưới (1) 3 3 2 3 1 Điểm đánh giá 3.14 3.28 3.42 3.57 2.71 4.42 4.42 4.00 3.42 3.14 3.85 4.14 3.57 4.00 4.28 Cấp đánh giá S3 S3 S2 S2 S2 S1 S1 S1 S2 S3 S2 S1 S2 S1 S1 http://lrc.tnu.edu.vn Phụ lục 3: Hình ảnh Một số hình ảnh trình vấn, thực địa địa bàn huyện Phú Bình Ảnh 1: Phỏng vấn, lấy ý kiến Trưởng phòng Tài ngun Mơi trường huyện Phú Bình Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Ảnh 2: Phỏng vấn, lấy ý kiến cán chun mơn phòng Nơng nghiệp huyện Phú Bình (Ảnh 3: Phỏng vấn, điều tra nơng hộ) (Ảnh 4: Mơ hình trồng đậu tương) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn (Ảnh 5: Mơ hình trồng ngơ) Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Phú Bình Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ... dụng đất cho phát triển sản xuất nơng nghiệp bền vững huyện Phú Bình, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGÔ THỊ LAN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NƠNG NGHIỆP HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN... Thái Nguyên Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tài nguyên đất huyện Phú Bình cho sử dụng hợp lý tài nguyên đất, phục vụ phát triển bền vững sản xuất nông nghiệp huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá tài nguyên đất phục vụ phát triển bền vững nông nghiệp huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan