ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP SLGS version 1 (1)

3 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:57

Trường Trung cấp Nơng lâm Bình Dương Khoa Nơng nghiệp – ngành CNTY ĐỀ CƢƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP – SLGS Cho biết mối quan hệ đồng hóa (ĐH) dị hóa (DH) trƣờng hợp thể phát triển? Kết tiêu hóa dày trƣớc Sữa đầu có nhiều kháng thể để giúp cho gia súc non kháng bệnh Tủy sống TW TK cấp thấp, đảm nhận chức sinh lý dƣới đây? Chức Prostaglanding F2α sinh lý sinh sản thú Cho biết phản xạ (PX) sau đƣợc xếp vào PX có điều kiện? Ứng dụng học thuyết Pavlop chăn nuôi Đặc điểm PX khơng điều kiện/PX có điều kiện? Sự trao đổi Oxy khí Cacbonic xảy hơ hấp thực tế bào 10 Thành phần có nƣớc bọt? 11 Cho biết sản phẩm tiêu hóa xoang miệng nhờ nƣớc bọt? 12 Ở dày đơn, glucose sản phẩm dƣới đây? 13 Cho biết heo dƣới 25 tuổi dễ bị rối loạn tiêu hóa/tiêu chảy phân trắng? 14 Ở dày kép, glucose sản phẩm dƣới đây? 15 Kết tiêu hóa protein ruột non dày đơn là? 16 Enzyme lipaza chuyển hóa chất sau thành acide béo bay glycerine 17 Phân giải 80% cellulose ăn vào cỏ thành Acide béo bay + CO2 + CH4 + nhờ nguyên nhân nào? 18 Chức Bạch cầu thể vật chủ? 19 Cho biết Glucose sản phẩm tiêu hóa cuối quan nào? 20 PGF2α đƣợc tiết từ quan thể 21 Với đặc điểm sinh lý tiêu hóa lồi nhai lại, chăn ni, phần thức ăn khơng cần thiết bổ sung nhóm Vit dƣới đây? 22 Sản phẩm cuối Cellulose dày trƣớc là? 23 Cho biết tỷ lệ vật chất khơ phần đƣợc tiêu hóa cỏ? 24 Cho biết số lần ợ trung bình trâu bò/1 giờ? 25 Ở lồi nhai lại, VSV cung cấp lƣợng protein ……… nhu cầu protein hang ngày cho thể? 26 Cơ nhứt mỏi sau hoạt động nhiều nguyên nhân nào? 27 Cho biết tần số hơ hấp bò (lần/phút)? 28 Cho biết số lần nhai lại/trong ngày với sinh lý trâu bò khõe mạnh là? 29 Cho biết gia cầm, AXBBH đƣợc hấp thu đâu? 30 Tuyến có ống dẫn, chất tiết theo ống dẫn đổ quan, phận định gọi tuyến 31 Cơ quan tham gia tạo máu (hồng cầu) 32 Cho biết tuổi (tháng) thành thục tính heo; bò cái/đực ngoại là? 33 Chức Hồng cầu thể vật chủ? 34 Chức Tiểu cầu thể vật chủ? 35 Sự trứng chín trứng rụng tác dụng hormon sinh dục 36 Phƣơng thức hô hấp số loài? 37 Tinh trùng đƣợc sản xuất từ quan nào? 38 Tinh trùng đƣợc hoàn thiện (trƣởn thành) từ quan nào? 39 Protein tham gia vào xây dựng quan/mô dƣới đây? 40 Khi thể vận động chất sau đƣợc dị hóa tạo lƣợng 41 Lipid dung mơi để hòa tan số o 42 Cho biết sinh lý bình thƣờng thân nhiệt heo/trâu/bò/chó/gia cầm C? 43 Các chất sau phân giải hấp thu qua đƣờng máu 44 Acide amin sản phẩm chuyển hóa nhóm thức ăn nào? 45 Acide béo bay cỏ đƣợc hấp thu hồn tồn đâu? 46 Muốn tạo lít sửa, cần lít máu chảy qua tuyến vú phải có 47 Tế bào trứng tế bào tinh trùng gặp vị trí ống dẫn trứng để thụ tinh 48 Hoàng thể (thể vàng) tiết hormone dƣới đây? 49 Cho biết Ruột già loài nhai lại hấp thu lại chất dƣới đây? 50 Protein chuyển hóa chất sau thể thiếu lƣợng 51 Buồng trứng tuyến 52 Oxytocin có tác dụng lên trơn quan nào? 53 Cho biết chu kỳ động dục heo/bò/chó… là? 54 Hormon tham gia tác dụng lên trơn gây tƣợng thải sửa 55 Cho biết Ruột già loài ăn thịt/nhai lại hấp thu đƣợc chất dƣới đây? 56 Sự trứng chín trứng rụng tác dụng hormon sinh dục 57 Tất hoạt động thống bên bên thể chịu đạo, điều khiển của? 58 Cho biết tỳ lệ FSH/LH gây rụng trứng thú là? 59 Cho biết sản phẩm tiêu hóa xoang miệng nhờ nƣớc bọt? 60 Ở dày đơn, glucose sản phẩm dƣới đây? 61 Ở dày kép, glucose sản phẩm dƣới đây? 62 Ý nghĩa Quan sát phƣơng thức hô hấp vật Chăn nuôi thú y? 63 Tác dụng acid HCl hoạt hóa men? 64 Enzyme lipaza chuyển hóa chất sau thành acide béo bay glycerine 65 Acide béo bay cỏ đƣợc hấp thu hoàn toàn đâu? 66 Kết tiêu hóa dày đơn 67 Cho biết tần số hơ hấp heo/trâu/bò/chó (lần/phút)? 68 Cho biết gia cầm, AXBBH đƣợc hấp thu đâu? 69 Đối với heo glucid nguồn thức ăn để tạo 70 Cho biết Glucose sản phẩm tiêu hóa cuối quan nào? 71 Heo nái động dục biểu nhƣ phối giống đƣợc 72 Enzym phá màng suốt, enzym đặc trƣng loài 73 Dạ cỏ, tổ ong, sách đƣợc gọi dày trƣớc có đặc điểm sinh lý sau đây? 74 Tuyến nƣớc bọt, tuyến sữa, tuyến mồ hôi thuộc tuyến dƣới đây?
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP SLGS version 1 (1) , ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP SLGS version 1 (1)