KH kiểm tra đáp án ôn tập học kì I

4 56 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:18

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINHLIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁY SỐ: KHTHCS Bãi Cháy, ngày 01 tháng 12 năm 2018KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁP ÁN ÔN TẬP HỌC KÌ IINĂM HỌC 20182019I. Thời gian: Từ 910122018II. Nội dung kiểm tra: Kiểm tra đáp án ôn tập các môn: Toán, Lí , Hoá, Sinh, Công nghệ, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh của các lớpIII. Hình thức kiểm tra Gv bộ môn kiểm tra phần làm đáp án của môn mình phụ trách. (GV bộ môn + Cán bộ lớp kiểm tra theo tiết học của từng môn vào thời gian kiểm tra bài cũ) Liên đội kiểm tra của các Chi đội (Mỗi lớp 4 bạn) sẽ kiểm tra lần lượt các môn theo lịch kiểm tra, sau đó ghi nhận xét vào phiếu tổng hợp. Sơ đồ kiểm tra như sau: Kiểm tra vòng tròn theo khối A9>A8>A7>A6> A5>A4>A3>A2>A1>A9 Lịch kiểm tra: + Đợt 1: 15’ đầu giờ thứ 4 ngày 5122018 kiểm tra các môn: Toán, Lý, hóa, Sinh, CN. 15’ đầu giờ sáng thứ 5 – ngày 6122018 kiểm tra các môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Giáo dục công dân.+ Đợt 2: 15’ đầu giờ thứ 3 ngày 18122018 kiểm tra các môn: Toán, Lý, hóa, Sinh, CN. 15’ đầu giờ sáng thứ 4 – ngày 19122018 kiểm tra các môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Giáo dục công dân. GVCN kí xác nhận vào phiếu tổng hợp, nộp lại cho TPT+ Đợt 1: Nộp vào thứ 7 ngày 8122018+ Đợt 2: Nộp vào thứ 5 ngày 20122018 TPT + Ban Chỉ huy Liên đội tổng hợp và đánh giá kết quả làm đáp án của các lớp. Lưu ý: Các đc GVCN: + Thông báo tới HS: Từ ngày 56122018 và từ ngày 1819122018 yêu cầu HS mang đáp án ôn tập học kì 1 theo lịch kiểm tra đã thông báo.Trên đây là kế hoạch kiểm tra việc làm đáp án ôn tập học kì I, năm học 2018 2019 của Liên đội THCS Bãi Cháy. Đề nghị các Chi đội triển khai hiệu quả.Duyệt BGHHIỆU TRƯỞNGTM Liên độiTPTNguyễn Thanh HuyềnLIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁYPHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁP ÁN ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 20182019LỚP:TTMônSố HS được KTKết quả kiểm traGhi chúSố HS không mang đáp ánSố HS chưa làmTiến độ làm của đa số HS (14, 13, ½, 23, 34, đầy đủ)1Toán2Lí3Hoá4Sinh5CNTTMônSố HS được KTKết quả kiểm traGhi chúSố HS không mang đáp ánSố HS chưa làmTiến độ làm của đa số HS (14, 13, ½, 23, 34, đầy đủ)6Văn7Sử8Địa9Anh10GDCD Bãi Cháy, ngày tháng năm 2018Xác nhận của GVCNXác nhận của lớp trưởng ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH LIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁY SỐ: /KH-THCS Bãi Cháy, ngày 01 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH KIỂM TRA ĐÁP ÁN ƠN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018-2019 I Thời gian: - Từ 9-10/12/2018 II Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra đáp án ơn tập mơn: Tốn, Lí , Hố, Sinh, Cơng nghệ, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tiếng Anh lớp III Hình thức kiểm tra - Gv môn kiểm tra phần làm đáp án môn phụ trách (GV mơn + Cán lớp kiểm tra theo tiết học môn vào thời gian kiểm tra cũ) - Liên đội kiểm tra Chi đội (Mỗi lớp bạn) kiểm tra môn theo lịch kiểm tra, sau ghi nhận xét vào phiếu tổng hợp - Sơ đồ kiểm tra sau: Kiểm tra vòng tròn theo khối A9->A8->A7->A6-> A5>A4->A3->A2->A1->A9 - Lịch kiểm tra: + Đợt 1: 15’ đầu thứ ngày 5/12/2018 kiểm tra mơn: Tốn, Lý, hóa, Sinh, CN 15’ đầu sáng thứ – ngày 6/12/2018 kiểm tra môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Giáo dục công dân + Đợt 2: 15’ đầu thứ ngày 18/12/2018 kiểm tra mơn: Tốn, Lý, hóa, Sinh, CN 15’ đầu sáng thứ – ngày 19/12/2018 kiểm tra môn: Văn, Sử, Địa, Anh, Giáo dục cơng dân - GVCN kí xác nhận vào phiếu tổng hợp, nộp lại cho TPT + Đợt 1: Nộp vào thứ ngày 8/12/2018 + Đợt 2: Nộp vào thứ ngày 20/12/2018 - TPT + Ban Chỉ huy Liên đội tổng hợp đánh giá kết làm đáp án lớp *Lưu ý: Các đ/c GVCN: + Thông báo tới HS: Từ ngày 5-6/12/2018 từ ngày 18-19/12/2018 yêu cầu HS mang đáp án ơn tập học kì theo lịch kiểm tra thông báo Trên kế hoạch kiểm tra việc làm đáp án ơn tập học kì I, năm học 2018 -2019 Liên đội THCS Bãi Cháy Đề nghị Chi đội triển khai hiệu Duyệt BGH TM Liên đội HIỆU TRƯỞNG TPT Nguyễn Thanh Huyền LIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁY PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁP ÁN ƠN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 LỚP: Kết kiểm tra TT Môn Số HS Số HS không KT mang đáp án Tốn Lí Hố Sinh CN Số HS Tiến độ làm đa số chưa HS (1/4, 1/3, ½, 2/3, làm 3/4, đầy đủ) Ghi Kết kiểm tra TT Môn Số HS Số HS không KT mang đáp án Văn Sử Địa Anh 10 Ghi Số HS Tiến độ làm đa số chưa HS (1/4, 1/3, ½, 2/3, làm 3/4, đầy đủ) GDC D Bãi Cháy, ngày Xác nhận GVCN tháng năm 2018 Xác nhận lớp trưởng ... LIÊN ĐỘI THCS BÃI CHÁY PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐÁP ÁN ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018-2019 LỚP: Kết kiểm tra TT Môn Số HS Số HS kh ng KT mang đáp án Tốn Lí Hoá Sinh CN Số HS Tiến độ làm đa... Ghi Kết kiểm tra TT Môn Số HS Số HS kh ng KT mang đáp án Văn Sử Địa Anh 10 Ghi Số HS Tiến độ làm đa số chưa HS (1/4, 1/3, ½, 2/3, làm 3/4, đầy đủ) GDC D Bãi Cháy, ngày Xác nhận GVCN tháng năm...Trên kế hoạch kiểm tra việc làm đáp án ơn tập học kì I, năm học 2018 -2019 Liên đội THCS Bãi Cháy Đề nghị Chi đội triển khai hiệu Duyệt BGH TM Liên đội HIỆU TRƯỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: KH kiểm tra đáp án ôn tập học kì I, KH kiểm tra đáp án ôn tập học kì I