HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d5100 (TIẾNG VIỆT)

33 124 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 12:14

(Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) HU ?NG D?N NHANH MY ?NH K? THU?T S? NIKON D 5100 Phin b?n 1.0 C ?p nh?t2/201 (8/1/2011 ) Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) GI?I THI?U V? MY ?NH Hy lm quen v?i cc b? ph?n di?u khi?n c?a my ?nh B?n dnh d?u trang y n v ghi nh ? n t cc b? ph?n c?a my ?nh d? tham kh?o su?tnhquxem tr ti ?u li ny THN MY ?NH Vng ch ?n mode Cng t?c Live view Nt thng tin Nt quay phim Nt b tr? th?i ch?p Nt kh?u d? Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Nt b tr? dn flash Nt b?m my Cng t?c b?t/t?t ngu?n n h ? tr? t? d?ng l?y nt n t ? ch?p n gi ?m m?t d? Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) C?ng nh?nh?ng ngo?i u?c) (tr 10.N ?p thn my 11.Ch?u ti?p xc CPU 12.n flash tch ?p h 13.Nt ch?n mode nd flash Nt b tr? dn flash 14.Loa pht 15.i ?m xc d?nh utidi?n 16.L? x? dy deo ?nh 17.Micr my ?nh 18.N ?p d?y c?ng k?t n?i 19.Nt t? ch?p Nt ch?c nangFn) ( 20.i ?m g?n ?ng knh Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n 21.Nt x? kha ?ng knh 22.Guong ph?n quang 23.Ngm g ?n ?ng knh 24.N ?p d?y chn linh hi?n 25.Chn linh ?n ki (d ng cho dn flash ty ?n) ch 26.L? g?n linh ki?n 27.C?ng USB vA/V dng : K ?t n?i v?i my tnh K ?t n?i v?i my in K ?t n?i v?i TV 28.C?ng k?t n?i HDMI mini 29.C?ng k?t n?i v?i micr r?i Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) THN MY ?NH (Ti?p theo ) Knh ng?m Vng cao su ?c b khung ng?m Nt MENU Hai nt reset C?ng nh?n h?ng ngo?i (sau) Mn hnh monitor Hi?n th? cci c d?t Live view Playback ton mn hnh L? g?n chn my Vng di?u ch?nh diopter Nt bin t ?p thng tin Hai nt reset Nt AE -L/AF-L Nt b?o v? ?nh 10.Vng di?u khi?n 11.Nt playback Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n 12.N ?p d?y khe th? nh? 13.Vng ch ?n da nang 14.Nt 15.Nt zoom vo khiplayback 16.n truy c?p th? nh? 17.Nt xa Xa ?nh playback 18.N ?p d?y l? ti?p xc v?i ngu?n di?n r?i 19.Ch?t kha ngan d?ng pin 20.N ?p d?y ngan d?ng pin 21.Nt thumbnail/playback zoom Nt tr? gip 22.Ch?t d?nh v? pin Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) CNG T ?C NGU?N Hy xoay cng ? tc ngu?n unhhnh du?i dy d? b?t ngu?n my ?nh V NG CH Hy xoay cng ?c t ngu?n u nhhnh du?i dy d? t?t ngu?n my ?nh ?N MODE CH?P ?NH B?n c th? ch?n l?a cc mode ch?p ?nh sau dy Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) T? ?NG CH?N MODE SCENE Khi ch ?n Live view cc mode ho?c s? t? d?ng kch ho?t ch?c nang T ? d?ng ch?n mode scene ? t d?ng l?y nt u?cd s? d?ng MN HNH MONITOR Mn hnh monitor c th ? b? gc v xoay nhu du ?i dy KHI DNG BNH TH U ?NG Hy d?y mn hnh monitor vo my ?nh V? tr y du?c n khuy n dng ch?p ?nh nh b th u ?ng KHI CH ?P ? GC TH?P Hy ng?m b?ng Live view my ?nh du?c d?t st m?t d?t KHI CH ?P ? GC CAO Hy ng?m b?ng Live view gio my ?nh cao qu d?u Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) KHI T? CH ?P ?NH CHN DUNG Hy t? ch?p b?ng mode Live view Mn hnh monitor ?s cho th?y m?t ?nh ngu?c v?i ?nh s? u?cdch?p Khi dng mn hnh monitor, hay xoay mn hnh ?t cch m nh? ng nh cc gi?i h?nu?c d ch? d?nh Xin d?ng ng s?c, d n?u khng b?nlms?h ?ng cc k?t n?i gi?a mn hnh v thn my ?nh Khi khngngd my ?nh, yh x ?p mn hnh monitor vo thn my ?nh MN HNH HI ?N TH? THNG TIN Cc ci d?t c?a my ?nh c th? u?cd th?y v di?u ch?nhn tr mn hnh thng tin Hy ?n nt m ?t l?n d?m xe cc ci d?t, ?nm th m ?t l?n n?a d? thay i d?t d?i cyH b?t sng cc m ?c b?ngng v ch?n da nang ?n v nt d? xem ccytch?n c?a m?cu?c d b?t sng Mode ch?p ?nh Auto / T?t flash Cc mode scene Cc mode P, S, A M v Mode hi ?u ?ng d?c bi?t ? m? ?ng knh (s? f/) T?c d? nm tr?p Hi?n th? t?c n d?tr m?p Hi?n th? d? m? ?ng knh Ch? bo t? d?ng ngv AF Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Ch? bo truy du?i 3D i ?m l?y nt Ch? bo flash Manual Ch? bo btr? dn flash?a c d n flash?i r Ch? bo in ngy ch?p ?nh Ch? bo t? d?ng nh?y d? ISO 10.Ch? bo l? sng nhi?u l?n 11.Ch? bo HDR 12.Ch? bo ti?ng beep Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) 13.Ch? bo pin 14.Ch? bo k?t n?i GPS 15.Ch? bo k?t n?i -Eye Fi 16.Bi?u u?ng t tr? gip 17.M ?c b?a vy ADL 18.Ch? bo th?i ch?p Ch? bo btr? th?i ch?p Ch? bo ti ?n tr nh ch?p b?a vy 19.S? u?ng l ?nh nc ch?p du?c Ch? bo uu l White balance Ch? bo modeCapture 20.Ch? K xu?t hi?n th? nh? cn luu du?c tr n 1.000 ki ?u ?nh 21.Mode dn flash ?N THNG TIN V? CH?P ?NH ? t?tnmhnh monitor, hy ?n nt d?ng t?t b?m my, ho?c khng giy (d ? bi?tm th thng tin ?v ch?n th?i custom setting c2 (Auto off timers ) Mn hnh b?ng cch ?n nt XOAY MY 22.B tr? dn flash 23.B tr? th?i ch?p 24.Picture control 25.Ch?t u?ng l ?nh 26.Kch thu?c ?nh 27.Cn b ?ng tr?ng 28 ? nh?y ISO 29.Mode b?m my 30.Mode ? ly nt 31.Mode vng t ? d?ng l?y nt 32.o sng 33.Active -D Lighting 34.N ?c ch?p b?a vy Hy u lu l mn hnh monitor ?s t? c thao o du?c tc th?c n hi?n ng kho?ng v gian t?t n hnh c?a monitor, m xin tham ?o kh hi ?n th? thng tin c u?c th? kch d ho?t l?i ?NH Khi my ?nh u d?c xoay 90 d?, n hnh m thng tin? sxoay theo hu ?ng uong t ?ng Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) CC HI ?N TH? V? T?C ? M N TR ?P V ? M? ?NG KNH Cc hi?n th? v? t?c nd?tr?p m v d? m? ?ng knh mang tnh tr?c quan d? b?n c th? d? ng d theo di T?c d? nm tr?p nhanh, d? m ? ?ng knh l?n (s? f/ nh?) T?c d? nm tr?p ch?m, d? m? ?ng knh nh? (s? f/ l?n) Khi ? bn xoay ng v ch?n mode, hi?n th? y s?nd u ?c thay th? b?ng nh m?t?nh h c?a v ng ch?n mode ? bi?tm th thng tin ?v cch ch?n m?t thi?t k?n cho hnh mthng tin, xin tham kh ?o Info display format ? bi?tm th chi ti ?t lc on mn hnh thng tin ?s t? d?ng hi?n th?, xin tham Auto kh?o info display ? bi?t thng tin cc v? ch? bo hi?n th? Live view, xin tham ?o trang kh 103 c?a i li ?u t g?c VNG I ?U KHI?N Vng di?u khi?n c th? ng dk?t h?p v?i cc ch?c nang ki?m sot khc d? di?u ch?nh nhi?u i c d?t khc thng tin v? ch?p u?c ?nh hi?nd th? n mn tr hnh monitor Ch?n m?t c?nh ch?p Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Ch?n m?t hi?u ?ng d?c bi?t Ch?n m?t t? h?p kh?u d? t?cv d? (Mode P) Ch?n m?t t?c d? n m tr?p (Mode S ho?c M) Ch?n m?t kh?u d? (Mode A) Ch?n m?t kh?u d? (Mode M) Ci d?t btr? th?i ch?p (Mode P, S ?c ho A) Ch?n m?t mode nd flash Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 10 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) B?n cung c th? t?t ch?c nang gi?m rung b?ng cch VR d?yqua cng? v t?c tr OFF Hy ? tt ch?c nang gi?m rung my u?c ?nh g?n d ch?c ch?n n mtr ?t chn my ba cng, nhungyhdng ch?c nang gi?m rung d?u chn my khng u?c v?ng d hay ?s d?ng m?t chn don (m ?t ng) c Tho ?ng knh kh?i my ?nh Hy t?t ngu?n my ?nh tho ?ng knh ? tho ?ng knh, hy ?n vgi? nt tho ?ng knh (1) xoay ?ng knh theo chi ?u kim d?ng h? (2) Sau tho ?ng y knh, h d?y n?p dui ?ng knhn ?p v d?y thn my l?i ?i v?i ?ng knh CPU ng c vkh ?u d? Khi ?s d?ng ?ng knh CPU cngv kh?u d?, xin y kha h kh?u d? ? gi tr? nh? nh?t (s? f/ l?n nh?t) Luu dng ch?c nang gi?m rung Xin ? dng t?t ngu?n my ?nh ho?c tho ?ng knh ch?c nang gi?m rung dang c tc ?ng d Trong ch?c nang gi?m rung u?cdang b?t d mb ? t?t ngu?n, ?ng knh c th ? lc l?c b?n rung nh? ?ng khng knh ph ?i lm ?t s? c? c?a ?ng knh, b?n c th? s?a ch?a hi?n u?ng t n y b?ng cch g?n ?ng knh o th v n my r?i b?t ngu?n my ?nh n l Ch?c nang gi?m rung s? b? v hi?u nhaflash dtch ?ph dang n?p di?n Khi ch?c nang gi?m rung dang ho?t nh ?nh d?ng, h khung ng?m c th? b? m? sau khi?nb ch?p ?nh cung khng ph?i m ?t l s? c?, xin y ch? h cho hnh?nh khung ng ?m ?n d?nh l?i u?ctr ch?p ?nh CI ?T CAN B?N CHO MY ?NH M ?t h?p tho?i ch?n ngn ng? s? xu?t hi?n b?n b?t ngu?n my ?nh l?n d?u tin Hy ch ?n m?t ngn ng? ci v d?t ng y gi? cho my ?nh B?n ch? c th? ch?p ?nh khid ci d?t ng y gi? 1.-B ?t ngu?n my ?nh M ?t h?p tho?i ch?n ngn ng? s? xu?t hi?n 2.-Ch ?n m?t ngn ng? Hy ?n cc nt? hay? d? b?t sng ngn ng? mong mu?n r?i ?n nt Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 19 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) 3.-Ch ?n m?t ng v gi? M ?t h?p tho?i ch?n ng gi? v s? xu?t hi?n y ?nH cc nt ? hay? d? b?t sngngv gi? d?a uong ph (tru ?ng gi? qu?c t? s? cho b?n s? bi?t khc bi?t gi?a mi gi? d?a uong ph v gi ? qu?c t?), r?i ?n nt 4.-Ch ?n d?nh d?ng ynggi? Hy ?n cc nt? hay? d? ch?n th? t? hi?n th? ngy, thng, nam.y H?n nt d? qua u?c b ti?p theo 5.-T ?t b?t gi? ti?t ki?m Ty ch?n t?t b?t gi? ti?t ki?m s? hi?n th? Theo m?c d?nh, gi? ti?t u?c ki?mt?t; d n?u gi? ti?t u?cki?m d p d?ng ? noi ?n b sinh s?ng, y ?n h nt? d? b?t sng On , ?i r ?n nt 6.-Ci d?t ng y v gi? H ?p tho?i unhhnh bn ph?i s? xu?t hi?n y ?n H cc nt ? hay? d? ch?n m?t m?c, ?n cc? nt hay? d? thay d?i R?i ?n d? nt i c d?t d?ng h? v thot v ? mode ch?p ?nh V? menu setup Cc ci d?t v? ngn ng? ngy v gi? c th? thay d?i b?t c? o b?ng lc n cc yt ch?n Language v Time zone and date menu setup V? pin d?ng h? ?ng h? u?c d c?p ngu?n b?ng m?t n pin vi ?c s ri ng, vin pin ny? sd u ?c s?c ?n c thi?t b?ng n pin vi chnh?p l my ?nh ho?c b?ng dy ngu?n -5A EP v adapter EH -5b AC ty ch ?n b (n r?i) ? Vi ba y ngs?c di?n, pin d?ng h? c th? s? d?ng ?t m th ng Khi ?n b b?t ngu?n my ?nhth?y m xu?t hi?n m?t c?nh bo cho bi?t d?ng h? ua ch du?c c i d?t, d d l ?ng h? dh?t pin dv du?c reset xc (l?p l?i ) Xin hy ci d?t l?i d?ng h? cho dng V? d?ng h? my ?nh ?ng h? c?a my ?nh khng u?c d chnh xc ?ng b cc lo?i d?ng h? gia d?ng Xin hy ki?m tra u?ng th xuy n v ci d?t l?i d?ng h? c?n thi?t Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 20 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) L?P TH? NH? V O MY ?NH My ?nh uu l hnh ?nh tr n cc lo?i th? nh? Secure Digital (SD) bn r?i 1.-T ?t ngu?n my ?nh Xin hy lun lun ?t t ngu?n ho tv l?p th? nh? 2.-M ? n?p d?y khe th? nh? Hy tru?t n?p d?y khe th? nh? m ?(1), n?p vkhe th? nh? (2) 3.-L ?p th? nh?o vmy ?nh Hy c ?m th? nh? unhhnh minh ? b n ph?i r?i d?y o khe v th? nh? cho d?n nghe ti?ngn click truy ?p c th? nh? s? b?t sng i giy v Sau d yh dng n?p khe th? nh? l?i Hy luu l l?p ng u ?c th? nh? c th? m hul h?ng my ?nh hay th? nh? Xin hy ki ?m tra c?n th?n u?c tr l?p th? nh? vo my ?nh N ?u dy lth? nh? u?c d d ng l?n d?u ntihay h? t nh? ddu?c format d?nh ( d?ng) ? bng m?t thi?t b? khc, y format xin h ?i l th? nh?u nh m t? ? trang sau Tho th? nh? kh?i my ?nh Hy ch? cho nd truy ?p c th? nh? t?t h?n, r?i t?t ngu?n my ?nh Sau d m? n?p d?y khe th??n nh? v vo th? nh? d? lm b?t th? (1), ng r?i tay d?d ko th? kh?i my ?nh (2) Nt ch?ng chp tr n th? nh? Th? nh? c m?t nt ch?ng chp d? ng d? ph lm m ?t d? li?u n th tr ? Khi nty ndu?c g?t qua v? tr lock, th ? nh? khng th? format, hnh v?nh cung khng th? xa hay chp mth(m ?t ti?ng beep s? pht n?u b?n c? nh t?n nt b?m my) ? x? kha cho ?th nh?, yh g ?t nt ch?ng chpn tr th? nh? qua v? tr write Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 21 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) FORMAT ( ?NH D?NG ) TH ? NH? Th? nh? ph?i u?c d formatu?c tr khing d l?n d?u ho?c sau du?c d format b?ng m?t thi?t b? khc y th?c H hi?n ccu?c b sau dy d? format th? nh? Format th? nh? s? xa vinh vi?n b?t k?no d? cli?u th ? nh?.Hy ch?c ch?n lb?n d chp t?t c?nh h ?nh vd? li?u c?n thi?t oth? m ?t nh? myv tnh tru ?c format th? 1.-Hy b ?t ngu?n my ?nhn.l 2.-Lm hi ?n th?y tch?n format th? nh? Hy ?n ntMENU d? ml hi ?n th? cc menu Trong setup menu, hy ?t b sng m?c Format memory card, ?i r ?n nt ? ? bi?t thng tin v? s? d?ng cc menu, xin tham kh?o trang 14 3.-B ?t sng Yes ? thot khng format th? y nh?, b ?th sng No, ?i r ?n nt 4.-?n nt H ?p tho?i unhhnh bn ph?i s? hi?n th? th? nh? du?c format Xin d ?ng tho th? nh? ho?c t?t ngu?n my ?nh cho d?n format xong th? nh? Ghi ch v? th? nh? : ? ? ? ? ? Th? nh? c th? b? nng saung khiXin d hy uu l tho th ? nh?ra kh ?i my ?nh Xin ? dng tho th? nh? kh?i my ho?c ?nht?t ngu?n my ?nh th ? nh? dang du?c format , hay ? li?u d dang u?cd uu, l dang ?c du xa hay dangu?c d chp vo my tnh N?u khng b?n s? m ml ?t d? li?u ho?c m hu lh?ng my ?nh hay th? nh? Xin ? dng dng tay hay ?t m v?t kim lo?i d? och?m cc ch?u v ti?p xcn tr th? nh? Xin ? dng b? cong, nh? u?cnhay va ?m ch m?nh th? nh? Xin ? dng m?nh tay v?i v? nb?c ngoi b th? nh?, n?u khng b?nm s? hu lh?ng th? Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 22 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) ? Xin ? dng b?o qu?nth? nh? oi n u?t,noic nhi?t d? cao, c d? ?m l?n ho?c tr?c ti ?p d u ?i nh n?ng m?t tr?i I ?U CH?NH ? S?C NT C?A KHUNG NG?M My ?nh d u?c thi?t k? m?t b? ph?n di?u ch?nh th? l?c d? gip b?n tho?i mi kh b? c?c nh h ?nh y H ki?m tra d? s?c nt c?a khung u?c ng?mkhi truan q st ?nh c ch?p 1.-Hy tho n ?p d?y ?ng knh 2.-B ?t ngu?n my ?nhn.l 3.-L ?y nt khung ng?m my ?nh Hy xoay vng di?u ch?nh th?cho l?c? dn th?y hnh ?nh vdi?m l?y ntn btrong khung ?m ng th?t s?c nt Khi di?u ch?nh d? s?c nt khung ng?m, h y c?n th?n d?ng ch?m ngn tay o m ?t v c?a b?n N ?u b?n khng th? l?y nt khung ng?m u m t? nh ? n, tr hy ch?n ch?c nang l?y nt t?ng t?m m?tAF(-S), v ?t d?ng l?y nt m?t di?m on d , ch ?n di?m l?y nt trung tm, r ?idng khung m?t v?t c d? uong t ph ?n cao di?m l?y nt trung tm, sau d ?n nh? b c ?m my d? my ?nh t? d?ng l?y nt Sau myl?y ?nhntd xong,y h nhn v o khung ng ?m d? di?u ch?nh ng th v ? l?c cho d?n nh th?y ?nhhth?tnt r khung ?m ng N?u c?n thi?t,y sau b?n nc th? s? d?ng cc lo?i knh di?u ch?nh th? l?c bn r?i CAN B?N V? CH?P ?NH DUNG LU ?NG PIN V DUNG LU ?NG TH? NH? Tru?c ch?p ?nh,y hb?t ngu?n my ?nh d? ki?m trau?ng dungpin l vs? lu?ng hnh ?nh c th? ch?p u?cd tr n mn hnh thng tin ho ?c khung ng?m my ?nh n?u ( mn hnh monitor ?b t?t, y ?n h nt d? ml hi?n th?n mhnh thng tin;?un mn hnh monitor khngb?t n, l pin dh?t vc?n ph?iu?c d s?c l?i) Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 23 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) DUNG LU ? NG PIN Hi?n th? thng tin (nh?p nhy) Khung ng?m - M t? Pin ?c s d?y Pin dng m?t ph?n Pin ?u, y yh chu?n b? s?c pin hay pin ? ph dng H ?t pin, b?m c my khng ho?t d?ng.y H (nh?p nhy) s?c hay thay pin m?i S? LU ?NG ?NH C N CH ?P U ?C Mn hnh hi?n th? thng tin khung v ng ?m s? cho bi?tu?ng s? l ?nh c th? uu ldu?c th? nh? (gi tr ? tr n 1.000 ?s d u?c ml trn xu?ng s? hng tram ?n g nh?t; v d? cc gi tr? gi?a 1.200 v 1.299 ?s d u ?c hi?n th? 1.2K) l ?u N m?t c?nh bo xu?t hi?n cho bi?t khng d? khng gian uu hnhd? l ?nh, yh l?p m?t th? m?i hay xa b?t m?t nh s? h ?nh tro ng th ? hi?n t?i CH ?P ?NH NH U MY ?NH POINT (CC MODE ) V -AND -SHOOT Ph?n n y s? m t? cch ch?p ?nh v?i cc ch? vd? Cc ch ? d? ch?p ?nh ny gi?ng nh u cc ch ? d? ch?p ?nh c?a my ?nh-and point -shoot, d ?daccs i c d?t u?c d my ?nh ki?m sot uong t ?ng v?i di?u ki?n ch?p ?nh 1.-B ?t ngu?n my ?nh Hy m ? n?p ?ng knh b?t v ngu?n my ?nh n lHi?n th? thng tin s? xu?t n mn hi?n tr hnh monitor Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 24 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) 2.-Ch ?n mode ho?c ? ch?p ?nhoin?m c ch?p b?ngn dflash, ch?p ?nh tr? em,ho?c mu?n b?t nh sng t? nhin hoi ?u y t?i hi?n u?ng, tr yh ch?n mode ? t d?ng (khng nd flash)?ng b cch xoay vng ch ?n mode d?n v? tr Cn khng, hy xoayd?n v? tr 3.-Chu ?n b? my ?nh Trong khi? bc?c nh h ?nh khung ng ?m, h y gi? b c?m tay c?a my ?nh b?ng tay ph?i, gi? thn my hay ?ng knh b?ng tay tri ?T hai khu?u tay o ng?c v v d?ng ? ut th ? d?ng t?n d? gi? cho thn th ? c?a b?nu?c d v?ng vng Khi ch ?p ?nh chn dung, hy c?m my nhu hnh minh ? Trong mode , ?c t d? nm tr?p ? s ch?m nh sng y?u; y s?h d?ng m?t chn my ba cng 4.-ng khung h nh ?nh Hy dng khung h nh ?nh khung ng?m my ?nh v?i ch? d? chnh u?cd d?t t?i thi?u n m ?t tr 11 di?m l?y nt 5.-?n n?a cb ?m my Hy ?n n?a cb ?m my d? l?y nt My ?nh s? t? d?ng ch?n di?m l?y nt N?u ch? d?,dn b? flash t?i tch?ph s? t? d?ng b?t ln v dn h? tr? l?y nt s? b?t sng 6.-Ki?m tra ch? bontr khung ?m ng Khi ?y l nt xong, cc di?m l?yu?c nt ch?n d s? b?t sng giy lt, ?ng ti beep s? pht (ti ?ng beep s? khng pht n?u ch? d? di chuy?n), v ch? bo rnt (?) ?s xu?t hi?n Ch? bo rnt ? ? (nh?p nhy) M t? Ch? d? rnt My ?nh khng th? t? d?ng l?y nt Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 25 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Khi?n n?a c b?m my, s? u?ng l ?nh c th? uu l ?b nh? d?m s? xu?t hi?n khung ng?m 7.-Ch ?p ?nh Hy ?n h?t b?m c my xu?ng m?t cch nh? nhng d? ch?p ?nh luu v ?nh o v th? nh? n truy ?p c th? nh? g?n n n?p b d?y khe th? nh? s? b?t sng giy lt, v?nh s? hi?n th? n tr mn hnh monitor vi giy ?nh (s? t? d?ng bi?n m?t n?u b?n ?n onh? c bv?m my) Xin d?ng tho th? nh? hay t?t ngu?n my ?nh cho d?n khin dtruy ?p c th? nh?t?t d h?n C b ?m my C b ?m my ?nh c hai tr?ng thi My ?nh l?y nt b ?m c my du?c ?n xu?ng m?t n?a ? ch?p ?nh, y ?nh h?t bc?m my xu?ng ?n n?a :c L?y nt ?n h?t : c Ch?p ?nh Ch?c nang t? d?ng t?t my sng Khung ng ?m v mn hnh thng tin ?s t? d?ng t?t n?u khng c tc o du v??cn th?c hi?n kho?ng giy nh?m ti?t ki?m y ?npin n?a Hcb ?m my d? kch ho?t l?i cc hi?n th? Th?i gian t? d?ng t?t u?c cdi?u th? ch?nh d b?ng Custom Setting Auto off c2 ( timer ) My sng b?t My sng t?t My sng b?t n flash tchh?p Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 26 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Trong mode , ?u n c?n ph?i cm th nh sng d ? c du?c th?i ch?p dng, n flash d tch ?ph s? t? d?ng nb?t khil b?n ?n n?a bc?m my Khi nd flash tch?ph d du?c ko ln, ? bn ch? c th? ch?p ?nh u?ng bi?u d n flash t ?ns n sg d xu?t hi?n rong t khung ?m ng my ?nh N?u nd bo s?n sng khng xu?t hi?n, nghia l dn flash dang?pn di?n; y h b? tay ?n b kh?ib ?m c my r?i yh th? l?i ? ti?t ki?m pin ng khng dn dflash,y hdng tay ?d d?y nd flash?vv? tr cu m?t cch nh? ng nh S? d?ng m?t ?ng knh zoom Hy s? d?ng ng v zoom d? zoom ov ch? d? cho ch? d?trn h?t khungnh, h ho ?c zoom d? nhn th ?y d u ?c nhi?u khung c?nh on trn h ?nh d u ?c ch?p (h y s? d?ng utic? di hon trn?ng knh d? zoom vo, tiu? cng?n on h d? zoom Hy luu u?ng tr h?p c?a ?ng knh-SAFDX NIKKOR 18 55mm g/3.5 5.6G VR, thay?id zoom c th? m thay l d?i d? m? l?n nh?t c?a ?ng knh + 1/3 t?i EV.1 Tuy nhin my ?nh s? t? d?ng tnh ton d?t th?i b ?nch?p, khng vkhng ph?i di?u ch?nh ic d?t gc? th?c hi?n thao tc zoom Lm s ?ch sensor (c?m bi?n nh ?nh) h My ?nh s? rung knh l?c b?o v? sensor m s ?chd?b?i l u?cd b?t ngu?n hay t?t ngu?n NHI ?P ?NH SNG T?O (CC MODE SCENE) Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 27 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) My ?nh cho php b?n ch?n nhi?u mode scene (c?nh ch?p) khc Khi?nb ch?n m?t mode scene, my ?nh s? t? d?ng t?i uu cc ci d?t thch h?p v?i scene u?c ch?n, d gip cho ?n b ch?p u?c d nh?ng ?nh mang tnh sng t?o m?toncch d gi?n nh u thao tc ?n ch m?t mode ch?p ?nh v?y Sau ch?n m?t mode scene, hy? bc?c v ch?p ?nh nh u du?c m t? ?cc trang t? 27 30 VNG CH ?N MODE Cc scene sau dy c ?thd u ?c ch?n b?ng ngv ch?n mode : Chn dung Dng d ? ch?p ?nh chn dung u c m da ?t nhi n v d ?u N?u ch? d? ? xa h?u c?nh ho?c b?n s? d?ng ?ng knh tele,?uh c?nh s? m?e nh t?o cho hnh ?nh c du?c m?tchi ?u su Phong c?nh Dng d ? ch?p ?nh phong c?nh an b ngy v?i mu s?c r?c r? n flash tch h ?p v dn h ? tr? t? d?ngl?y nt s? t?t; m?t chn my ng ba du?c c khuyn dng d? trnh rung nh sng y?u Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 28 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Em b Dng d ? ch?p nhanh ?nh cc c?aem b Chi ?t ti c?a trang ph?c h?u v c?nh c mu s?c r?c r?, mu da v?n t? nhi n v d ?u Th? thao My ?nh s? d?ng t?c nd?trm ?p nhanh ?d b?t d?ng d?ngtrong tc ?nh th? thao, d ch? d? v?n n?i b?t v s?c nt n flash tch?ph v dn h? tr? t? d?ng l?y nt s? t?t C ?n ?nh Dng d ? ch?p c?n ?nh hoa,ng cn tr v cc v?t nh? b khc (b?n c th? dng m ?t ?ng knh macro d? ch?p du?c r?t g?n) n B?n s? nd?ng m?t chn my ba cng d? trnh rung my CC MODE SCENE KHC Cc mode scene khc c ?thd u?c ch?n b?ng cch xoayvng ch?n moded?n SCENE v xoay vng di?u khi?n cho d?n ung scene xu ?t hi?nn tr mn hnh monitor Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 29 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Vng ch?n mode Vng di?u khi?n Mn hnh monitor Chn dung ban dm Dng d ? cn b?ng ch? vd?h?u c?nh ch?p ?nh chn dungu?i d nh sng y?u Xin hy dng m?t chn my ba ng c d? trnh rung my Phong c?nh ban md Dng d ? gi?m nhi?ugi?m v hi?nu?ng t sai mu ?nh phong c?nh m, dbao g?m c? ?nh ch?p c?nh u?ngd ph? banm d v dn non qu?ng co Xiny hdng m ?t chn my ba cng d? trnh rung my ?nh li n hoan/trong nh Dng d ? b?t hi?u ?ng chi?u sng h?u c?nh nh Th ch h?p v?i ?nh n li hoan v cc c?nh ch?p nh Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 30 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) Bi bi?n/Tuy?t Dng d ? ch?p cc c?nh u?c, n tuy?t vct du?c chi?u sngu?i d nh sng m?t tr?i chi chang n flash tch ?p hv dn h ? tr ? t? d?ng l?y nt s? t?t M ?t tr?i l?n Dng d ? uu l ? li mu s?c d?m dlc m ?t tr ?i l?n lc v bnh minh n flash tch h?p v dn h ? tr? t? d?ng l?y s? t?t nt Xin hy dng m?t chn my ba ng c d? trnh rung my Ch?ng v?ng/Sng tinho m Dng d ? uu l ? li mu s?c y?u ?tt?v nhi n tru ?c m?t tr?i n v sau l ?t m tr?i l?n n flash tch?ph v dn h ? tr? t? d?ng l?y nt s? t?t.y Xin dng hm ?tchn my ba cng d? trnh rung my Chn dung th cung Dng d ? ch?p ?nh chn dung c?a cc v?t nui nang d?ng n h? tr? t? d?ng l?y nt s? t?t Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 31 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) nh sng dn n ?n Dng d ? ch?p ?nh u?i d nh sng nd n?n n flash tch ?p h v dn h ? tr? d?ng t? l?y nt s? t?t yXin dngh m ?t chn my ba cng nh sng?uy d? trnh rung my Hoa dang ? n r? Dng d ? ch?p ?nh cc cnh d?ng hoa, cnh d?ng lan, phong v c ?nh bao g?m cc d?ng hoa dang? n n flash tch ?ph v dn h ? tr ? t? d?ng l?ys?ntt?t Xin y dng h m ?t chn my ba ng c nh sng ?u y d? trnh rung my Mu s ?c ma thu Dng d ? b?t cc um d? v mu vng r ?c r? c?a l am thu n flash tch ?phv dn h? tr? t? d?ng l?y nt s? t?t y Xin h dng m ?t chn my ba ng c nh sng y?u d? trnh rung my Th?c an Dng d ? ch?p ?nh th?c anu cs?c m r?c r? Xiny hdng m ?t chn my ba ng c d? trnh rung my; dn flash khng ? d nth g du?c H ?t Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 32 /33 (Ti li ?u u lu hnh n?i b? nh d cho thnh vin trang web vnolas.com ) ? ? ? Ti li ?u tham kh?o - Sch NikonD5100 Users Manual(En, Cn & Fr) www nikon.com Ti li ?u ny ch? luu hnh n?i b?cho thnh vintrang web vnolas.com Vui lng khng ?chia tr n b?t s k? trang web o n khc, k? c?cc trang luu ?tr nhu rapidshare, hotfile,v trn cc blog c nhn Khng ?c du phn ph?iu?i d d?ng b?n in, bn?i l hay ph? bi?n u?i db?t k? nh hth?c no m khng c s? d?ng c?a chng ti R?t mong s? ?ng gp h?c?a v cc thnh vin v ? bn d?cd? ch ng ti ngy cng hon thi ?n cc s?n ph?m Xin chnnhthc?m on Bin t?p vi n trang web vnolas.com ?chd vbin so?n Trang 33 /33 ... Xin ? dng tho th? nh? kh?i my ho?c ?nht?t ngu?n my ?nh th ? nh? dang du?c format , hay ? li?u d dang u?cd uu, l dang ?c du xa hay dangu?c d chp vo my tnh N?u khng b?n s? m ml ?t d? li?u ho?c m... lo?i knh di?u ch?nh th? l?c bn r?i CAN B?N V? CH?P ?NH DUNG LU ?NG PIN V DUNG LU ?NG TH? NH? Tru?c ch?p ?nh,y hb?t ngu?n my ?nh d? ki?m trau?ng dungpin l vs? lu?ng hnh ?nh c th? ch?p u?cd tr n mn... ch?n mode : Chn dung Dng d ? ch?p ?nh chn dung u c m da ?t nhi n v d ?u N?u ch? d? ? xa h?u c?nh ho?c b?n s? d?ng ?ng knh tele,?uh c?nh s? m?e nh t?o cho hnh ?nh c du?c m?tchi ?u su Phong c?nh
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d5100 (TIẾNG VIỆT), HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d5100 (TIẾNG VIỆT)

Từ khóa liên quan