THỰC HÀNH VẬT LÝ 9 ĐẦY ĐỦ

11 92 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 06:46

Bộ thí nghiệm vật lý 9 đầy đủ và chuẩn nhất cho giáo viên, thí nghiệm hay và dễ làm, giúp cho giáo viên thuận tiện cho học sinh quan sát thí nghiệm trên lớp học. Giúp học sinh quan sát thí nghiệm dễ hơn hàng ngày. SƠ ĐỒ MẠCH ĐiỆN - A + V + K - A B + - M + A K V + V A A 1,5 K A 0, B C N B - Lần lượt đặt giá trị hiệu điện khác tăng dần từ đến 5V vào hai đầu dây dẫn… M + A K V + V A B A 1,5 K A N 0, C B - …Đo ghi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với HĐT vào bảng kết báo cáo - Hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu chuẩn bị Xê dịch để tăng giảm HĐT M + A K V + V A A 1,5 K A 0, B C N B LẦN VÀ KẾT QUẢ I1=0,2A U1=1 V + A K V + V A A 1,5 K A 0, M B C N B LẦN VÀ KẾT QUẢ I1=0,4A U1=2 V + A K V + V A A 1,5 K A 0, M B C N B LẦN VÀ KẾT QUẢ I1=0,6A U1=3 V + A K V + V A A 1,5 K A 0, M B C N B LẦN VÀ KẾT QUẢ I1=0,8A U1=4 V + A K V + V A A 1,5 K A 0, M B C N B LẦN VÀ KẾT QUẢ I1=1A U1=5 V + A K V + V A A 1,5 K A 0, M B C N B Ghi vào bảng kết KQ HĐT (U) CĐDĐ (A) 1 0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 5 Lần đo ĐT (Ω ) Tính trị số điện trở dây dẫn lần đo HĐT (U) CĐDĐ (A) ĐT ( Ω) 1 0,2 2 0,4 3 0,6 4 0,8 5 5 KQ Lần đo ... - …Đo ghi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với HĐT vào bảng kết báo cáo - Hoàn thành báo cáo thực hành theo mẫu chuẩn bị Xê dịch để tăng giảm HĐT M + A K V + V A A 1,5 K A 0, B C N B LẦN
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HÀNH VẬT LÝ 9 ĐẦY ĐỦ, THỰC HÀNH VẬT LÝ 9 ĐẦY ĐỦ