T.Anh 4 Unit 2 Lesson 1.2

11 78 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 05:56

Bài giảng được soạn thảo trên power point với các nội dung cơ bản của bài Tiếng Anh 4 Unit 2 Lesson 1 Tiết 2. Thầy cô có thể sử dụng để tham khảo, chỉnh sửa, bổ sung tùy thuộc vào ý tưởng của mình khi lên lớp. Hi vọng bài soạn thảo cơ bản này có thể hỗ trợ thầy cô giảm bớt thời gian chuẩn bị trong quá trình soạn thảo bài giảng của mình. :) Unit I’m from Japan Lesson 1.2 Review Where are you from? I’m from Viet Nam England America Japan Australia Malaysia - Hi, I’m Tony - Hello, Tony I'm Hakim - Nice to meet you, Hakim Where are you from? - I'm from Malaysia - Hi. My name's Quan Hello, Quan I'm Tom Nice to meet you Where are you from, Tom?  I'm from America - Hi. My name's Akiko Hello, Akiko. I'm Linda Nice to meet you Where are you from, Linda?  I'm from England Australi a America Malaysia Japan Homework: - Luyện viết thuộc từ vựng mẫu câu - Làm tập sách tập - Chuẩn bị .. .Unit I’m from Japan Lesson 1 .2 Review Where are you from? I’m from Viet Nam England America Japan Australia Malaysia
- Xem thêm -

Xem thêm: T.Anh 4 Unit 2 Lesson 1.2, T.Anh 4 Unit 2 Lesson 1.2