xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tỵ

1 104 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:29

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi TỴ(Mái lều tranh đôi quả tim vàng)Cũng như Lưu Lang vào động Thiên thai gặp vợ tiên, như Vương Song Phước gặp nàng Huệ Khôi trăm năm gắn bó.Vợ chồng sống với nhau chứa chứa chan chan, đồng tâm đồng lòng nên mọi việc đều hanh thôngLam điền gieo ngược đã thành sôngLoan phụng nên duyên đẹp chữ đồngThiên lý tương phùng do nguyệt tạoBá niên thanh khí hiệp mày rồng ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi TỴ (Mái lều tranh đôi tim vàng) Cũng Lưu Lang vào động Thiên thai gặp vợ tiên, Vương Song Phước gặp nàng Huệ Khơi trăm năm gắn bó Vợ chồng sống với chứa chứa chan chan, đồng tâm đồng lòng nên việc hanh thơng Lam điền gieo ngược thành sông Loan phụng nên duyên đẹp chữ đồng Thiên lý tương phùng nguyệt taoh Bá niên khí hiệp mày rồng
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tỵ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi tỵ