báo cáo nghiên cứu U cơ trơn mô mềm

87 160 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN GIẢI PHẪU BỆNH Báo cáo tổng quan u trơn mô mềm Học viên: Trần Thu Huyền Nguyễn Đình Thạch Hà Nội 2018 • Kết luận • U trơn ác tnh • U trơn lành tnh • Đặt vấn đề ĐẶT VẤN ĐỀ  Định nghĩa: U trơn khối u xuất phát tế bào trung mơ biệt hóa theo hướng trơn  Ít gặp mơ mềm  Tiêu chuẩn đánh giá ác tính khác vị trí khác Phần I: U CƠ TRƠN LÀNH TÍNH Lành tính • • • • • • Ở nang lông Ở đường sinh dục ngồi Ở mơ mềm sâu Ở mạch Sau phúc mạc U trơn liên quan đến EBV Đặc điểm chung  Đại thể:  ranh giới rõ, không vỏ diện cắt: chắc, cuộn xoắn, trắng đến xám  Vi thể: Tế bào: thoi, bào tương ưa axit, nhân tù đầu, có khơng bào Sắp xếp bó Đặc điểm chung  HMMD: Bộc lộ: desmin, SMA, actin đặc hiệu cơ, calponin, nặng Cytokeratin, S100: hiếm, (+) ổ h-caldesmon, myosin chuỗi U trơn nang lông Lâm sàng: Vị thành niên, trẻ tuổi Nốt sần đỏ nâu, đau Chi (đơn ổ) > thân (đa ổ) Yếu tố gia đình: u trơn tử cung, RCC U trơn nang lông Giải phẫu bệnh Đại thể: • Ranh giới ko rõ • da • 70% 40-70% 50% 70% HĨA MƠ MIỄN DỊCH  Một số markers khác: Keratin, EMA, CD 34, S100, CD117 thường âm tính dương tính ổ Chẩn đốn phân biệt  Chẩn đoán phân biệt phụ thuộc: LS(Tuổi, giới, vị trí) MBH (biến thể, độ mơ học, đặc điểm kèm theo)  Phạm vi trình bày:  Sarcom trơn dạng hình thoi  Sarcom trơn dạng biểu mơ Sarcom trơn dạng hình thoi Leiomyoma U vỏ bao TK ngoại vi ác tính (MPNST) U mơ đệm dày ruột (GIST) Sarcom vân thể TB hình thoi Leiomyosarcoma MPNST S100 (+) Lan tỏa ổ Desmin SMA (-) Leiomyosarcoma GIST CD117(+) CD34 (+) DOG1 (+) Desmin SMA (-) Leiomyosarcoma Biến thể TB hình thoi sarcom vân Myosin MYOD1 (+) Caldesmon (-) Sarcom trơn dạng biểu mô Các sarcom dạng biểu mô khác: Mạch máu, vân Di UT biểu mô Sarcom trơn dạng biểu mô Phân biệt dựa vào: Lâm sàng: Dịch tễ, tiền sử, vị trí, tiến triển HE: pha nhiều vị trí, tìm vùng biệt hóa cao HMMD đóng vai trò quan trọng Sinh học phân tử  Đột biến nhiễm sắc thể : - Chứa nhiều đột biến NST - Mất nhánh ngắn NST số 1, nhánh dài NST số - Đảo đoạn NST 12 14  Đột biến gen - Đột biến bất hoạt gen TP53 - Tăng hoạt động số gen Myocardin  ĐIỀU TRỊ  Phẫu thuật rộng lấy bỏ khối u  Kết hợp với xạ trị hoặc/ hóa chất Tiên lượng  Các yếu tố tiên lượng xấu:  Tuổi > 62 tuổi  Kích thước: >5 cm  Vị trí: Sau phúc mạc (khó lấy hết, phát muộn)  Di căn: phổi, da, xương, hạch  Độ mô học cao Phân loại theo độ mô học Cao Group dùng cho mơ mềm nói chung.Vừa Thấp 0-9 10-19 >19 Không có 50% French Federation of Cancer Centers Sarcoma  Bảng phânĐộloại biệt hóa Mật độ nhân chia 10 HPF Hoại tử Độ I: 2-3 điểm Độ 2: 4-5 điểm Độ 3: 6,7,8 điểm Kết luận  U trơn mơ mềm: có biệt hóa trơn có nhiều mức độ khác  U trơn lành tính mơ mềm gặp  Sarcom trơn khó CĐ, tiêu chuẩn ác tính thay đổi, phụ thuộc: Vị trí, kích thước, biến thể  HMMD cơng cụ hữu ích CĐ, cần kết hợp nhiều yếu tố: Lâm sàng HE ... với mô lân cận U trơn mô mềm s u Lâm sàng: - Hiếm - Trung niên, người trẻ - Nốt đơn độc U trơn mô mềm s u Đại thể: - Ranh giới rõ - Hình c u thoi - Kích thước đa dạng - Có vùng nhầy U trơn mô mềm. ..• Kết luận • U trơn ác tnh • U trơn lành tnh • Đặt vấn đề ĐẶT VẤN ĐỀ  Định nghĩa: U trơn khối u xuất phát tế bào trung mơ biệt hóa theo hướng trơn  Ít gặp mô mềm  Ti u chuẩn đánh giá... h-caldesmon, myosin chuỗi U trơn nang lông Lâm sàng: Vị thành niên, trẻ tuổi Nốt sần đỏ n u, đau Chi (đơn ổ) > thân (đa ổ) Y u tố gia đình: u trơn tử cung, RCC U trơn nang lông Giải ph u bệnh Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo nghiên cứu U cơ trơn mô mềm, báo cáo nghiên cứu U cơ trơn mô mềm, U cơ trơn ở nang lông, U cơ trơn đường SD ngoài, U cơ trơn ở mô mềm sâu, U cơ trơn mạch máu, U cơ trơn sau phúc mạc, Phần II: SARCOM CƠ TRƠN, Biến thể đa hình thái, Sarcom cơ trơn dạng hình thoi, Sarcom cơ trơn dạng biểu mô.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm