Luận án tiến sĩ kinh tế chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế việt nam

195 42 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:21

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 000 TRẦN HUY TÙNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 0O0 - TRẦN HUY TÙNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ TUẤN NGHĨA TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, thu thập, xử lý phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Các kết chưa công bố nghiên cứu tác giả khác Nghiên cứu sinh Trần Huy Tùng LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin cảm ơn nhà khoa học, người làm sách, chuyên gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, đặc biệt Ban Giám đốc Học viện Ngân hàng quan tâm tạo điều kiện trình học tập, nghiên cứu giúp tác giả hồn thành luận án Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Sau Đại học Thầy cô tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh Những kiến thức thực tiễn, phương pháp nghiên cứu đại mà giảng viên chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cung cấp giúp nhiều luận án Lời tri ân sâu sắc xin gửi đến PGS.TS Lê Thị Tuấn Nghĩa TS Nguyễn Thị Phương Lan nhiệt tình hướng dẫn, động viên, chia sẻ giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu, thu thập, xử lý phân tích liệu Các định hướng bảo tận tâm giảng viên hướng dẫn giúp tác giả hoàn thành luận án Cuối cùng, xin gửi tặng kết nghiên cứu tới gia đình thân yêu người bạn, đồng nghiệp đồng hành tác giả Chính yêu thương, chia sẻ động viên người thân động lực to lớn để luận án hoàn thành Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 08 năm 2019 Tác giả luận án Trần Huy Tùng MỤC LỤC Phần mở đầu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỀU HỐI 1.1.1 Sự di cư dịch chuyển lao động 1.1.2 Khái niệm kiều hối 1.1.3 Phân loại kiều hối 1.2 TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.2.1 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế qua tích luỹ vốn 1.2.2 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế thông qua nguồn nhân lực 1.2.3 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế qua tiêu suất tổng hợp 1.3 CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.3.1 Khái niệm sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.2 Mục tiêu sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.3 Nội dung sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.3.4 Cơng cụ thực thi sách kiều hối 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.4.2 Tổng kết kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên cung 2.1.2 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên trung gian 2.1.3 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên cầu 2.2 TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2.2.1 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua mô hình VECM 2.2.2 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua mơ hình PSM 2.2.3 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế Việt Nam qua điều tra khảo sát 2.3 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM 2.3.1 Chính sách kiều hối Việt Nam trước năm 1999 2.3.2 Chính sách kiều hối Việt Nam giai đoạn 1999-2018 2.4 ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 2.4.1 Những mặt tích cực 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3.1 QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM Trang 30 30 30 31 35 39 40 43 44 46 46 47 49 53 53 53 60 67 67 67 73 78 79 79 87 94 102 102 103 116 116 122 133 133 MỤC LỤC 3.2 MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 3.2.1 Hệ thống mục tiêu nhằm tăng nguồn cung kiều hối vào kênh thức 3.2.2 Hệ thống mục tiêu nhằm hướng dòng kiều hối vào phát triển kinh tế 3.3 GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 3.3.1 Nhóm giải pháp từ phía cung 3.3.2 Nhóm giải pháp cho kênh dịch vụ chuyển tiền 3.3.3 Nhóm giải pháp phía cầu 3.4 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.4.1 Nâng cao công tác thống kê kiều hối 3.4.2 Tăng cường minh bạch thông tin kiều hối 3.4.3 Tổ chức lại Quỹ bảo hộ công dân Quỹ quốc gia việc làm 3.4.4 Tăng cường quản lý hoạt động tín dụng ưu đãi cho xuất lao động 3.4.5 Xây dựng sách cho lao động ngắn hạn theo thời vụ Tài liệu tham khảo Danh mục cơng trình cơng bố có liên quan PHỤ LỤC Phụ lục 1: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng hộ gia đình nhận kiều hối Phụ lục 2: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng người gửi kiều hối Phụ lục 3: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng trung gian nhận chi trả kiều hối Phụ lục 4: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng cán tổ chức trung gian Phụ lục 5: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng cán hội nông dân Phụ lục 6: Phỏng vấn chuyên sâu đối tượng quan quản lý Phụ lục 7: Danh mục điều ước, thỏa thuận hợp tác lao động từ 2010-2017 Phụ lục 8: Bảng 2.9: Kết mơ hình VECM Phụ lục 9: Bảng 2.10: Kết mơ hình VECM mối quan hệ dài hạn Phụ lục 10: Bảng 2.11: Kiểm định Wald test đánh giá tác động ngắn hạn Phụ lục 11: Kiểm định PSTEST Phụ lục 12: Kết mơ hình Probit Trang 135 138 138 139 139 147 151 157 157 158 158 159 159 163 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt ACH Automatic Clearing House Trung tâm toán bù trừ AD Authorized Dealers Đại lý AI Artificial Intelligence Trí tuệ nhân tạo ARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity Hồi quy tương quan có điều kiện ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Đông Nam Á ATT Average Treatment on Treated Tác động trung bình nhóm nhận lợi ích BPM CPI Balance of Paments and International Investment Position Manual Consumer Price Index DID Difference in Difference Khác biệt khác biệt 10 EAP East Asia and the Pacific Châu Á Thái Bình Dương 11 ECA Europe and Central Asia Châu Âu Trung Á 12 FDI Foreign Direct Investment Vốn đầu tư trực tiếp nước 13 FEMA Foreign Exchange Management Act Luật Quản lý Ngoại hối 14 FFMC Full-Fledged Money Chargers Tổ chức đổi tiền toàn diện 15 FI Financial Inclusion Tài tồn diện 16 GA Global Average Trung bình toàn cầu 17 GDI Gross Disposable Income Tổng thu nhập khả dụng 18 GDP Gross Domestic Productivity Tổng sản phẩm quốc nội 19 GMM Generalized Methods of Moment 20 GNI Gross National Income 21 HTA Home Town Association 22 ICOR Incremental Capital-Output Ratio 23 IMF 24 IMO International Monetary Fund International Migration Organization 25 KH 26 LAC Latin America and the Carribean Châu Mỹ Latinh Carribe 27 MENA Middle East and North Africa Trung Đông Bắc Phi 28 MTO Money Transfer Organization Tổ chức chuyển tiền 29 MTSS Money Transfer Service Scheme Cơ chế dịch vụ chuyển tiền 30 MTV quốc gia Hướng dẫn xây dựng cán cân toán đầu tư quốc tế Chỉ số giá tiêu dùng Tổng thu nhập quốc dân Các tổ chức đồng hương nước Hệ số hiệu sử dụng vốn đầu tư Quỹ Tiền tệ Quốc tế Tổ chức Di cư Quốc tế Ký hiệu Một thành viên TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt 31 NEFT National Electronic Funds Transfer 32 NHCSXH Hệ thống chuyển tiền điện tử quốc gia Ngân hàng Chính sách xã hội 33 NHNN Ngân hàng Nhà nước 34 NHTM Ngân hàng thương mại 35 NHTW Ngân hàng Trung ương 36 OCI Oversea Citizen India Công dân Ấn Độ nước 37 ODA Official Development Assisstance Vốn hỗ trợ phát triển thức 38 OLS Ordinary Least Square Bình phương nhỏ 39 PIO Person of Indian Origin Người có gốc Ấn Độ 40 PLMA 41 PSM 42 PTTH 43 RDA Ruppee Drawing Arrangement Cơ chế rút đồng Ruppee 44 SAR South Asia Region Khu vực Nam Á 45 SME Small-Medium Enterprise Doanh nghiệp vừa nhỏ 46 SSA 47 STEM 48 SWIFT Sub-Sahara Africa Science – Technology – Engineering - Maths Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication Châu Phi cận Sahara Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật – Tốn học Hiệp hội viễn thơng liên ngân hàng tài quốc tế 49 TCTCVM Tổ chức tài vi mơ 50 TCTD Tổ chức tín dụng 51 TCVM Tài vi mơ 52 TFP 53 THCS Trung học sở 54 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 55 TPS Temporary Protected Status Trạng thái bảo vệ ngắn hạn 56 VAR Vector Autoregression Mơ hình hồi quy vecto 57 VECM 58 VHLSS Vector Error Correction Model Vietnam Household Living Standard Survey Mơ hình vecto hiệu chỉnh sai số Cuộc điều tra mức sống dân cư Việt Nam Đạo Luật phòng chống rửa tiền Propensity Score Matching Kết nối điểm xu hướng Phổ thông Trung học Total Factor Productivity Năng suất tổng hợp DANH MỤC BẢNG Tên bảng Bảng 1.1: Các khoản mục liên quan đến kiều hối quy định BPM6 Bảng 1.2: Các khoản mục cán cân toán quốc tế quốc gia Bảng 1.3: Phân loại kiều hối theo tiêu chí Bảng 1.4: Tác động kiều hối đối tượng theo mục đích sử dụng hộ gia đình nhận kiều hối Bảng 1.5: Các đợt phát hành trái phiếu dành riêng cho Ấn kiều Bảng 1.6: Phân loại nhóm tổ chức cung ưng dịch vụ kiều hối Ấn Độ Bảng 1.7: Các sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế Bảng 2.1: Các mốc thời gian di cư quốc tế người Việt Nam Bảng 2.2: Mô tả kênh chuyển tiền kiều hối vào Việt Nam Bảng 2.3: Các công ty kiều hối thành lập TCTD Bảng 2.4: Mục đích sử dụng kiều hối lao động xuất phân theo quốc gia Bảng 2.5: Phân tích thống kê mơ tả biến mơ hình VECM Bảng 2.6: Kiểm định tính dừng chuỗi số liệu Bảng 2.7: Xác định độ trễ thích hợp cho mơ hình Bảng 2.8: Kiểm định đồng liên kết Johansen Trang 32 33 34 51 55 56 60 67 74 75 78 82 83 83 84 Bảng 2.9: Kết mơ hình VECM 179 Bảng 2.10: Kết mơ hình VECM mối quan hệ dài hạn 180 Bảng 2.11: Kiểm định Wald test đánh giá tác động ngắn hạn 181 Bảng 2.12: Giá trị kiều hối số lượng hộ nhận kiều hối phân theo khu vực Bảng 2.13: Thống kê mô tả biến số sử dụng mơ hình PSM Bảng 2.14: Kết đánh giá tác động mơ hình PSM Bảng 2.15: So sánh tỷ lệ hộ nghèo thành thị nông thôn trường hợp Bảng 2.16: Tổng hợp mẫu điều tra khảo sát Bảng 2.17: Khung sách kiều hối Việt Nam giai đoạn 1999 – 2018 Bảng 2.18: Các văn liên quan tới sách cho người lao động nước 90 90 91 92 94 104 Bảng 2.19: Các sách nhằm bảo vệ quyền lợi Việt kiều Bảng 2.20: Một số văn liên quan tới quản lý dịch vụ chuyển tiền kiều hối Bảng 2.21: Các quan liên quan đến kiều hối 108 111 112 Bảng 2.22: Ngân sách cho chương trình hỗ trợ người lao động làm việc nước giai đoạn 2010 – 2017 Bảng 2.23: Cho vay, thu nợ, dư nợ nợ đọng cho vay xuất lao động NHCSXH giai đoạn 2010 – 2017 Bảng 3.1: Các sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế chia theo đối tượng Bảng 3.2: Nội dung cần thiết hợp đồng khung 105 119 125 137 141 170 [10] Lê Minh Tâm Nguyễn Đức Vinh, 1999, Tiền gửi cho gia đình phân phối thu nhập, “Hộ gia đình Việt Nam-Nhìn qua phân tích định lượng”, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội [11] Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em & Nguyễn Thị Bảo Ngọc, 2012, Phân tích hiệu kinh tế - xã hội hôn nhân quốc tế: Nghiên cứu phụ nữ lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc Đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Khoa học – Đại học Cần Thơ, Vol 24b [12] Hồ Tú Bảo, 2019, Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tổ chức, Bài trình bày Tạp chí Tia sáng (9/8/2019) [13] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2018, Báo cáo chuyên đề giám sát tình hình xuất lao động với Uỷ ban Kinh tế Quốc hội [14] Nguyễn Anh Dũng cộng sự, 2005, Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư nước cộng đồng người Việt Nam định cư nước ngoài, Đề tài NCKH cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương [15] Nguyễn Đặng Tuấn Minh, 2019, Bài giảng Đổi sáng tạo [16] Nguyễn Kim Anh, Phạm Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Cảnh, Bùi Quốc Dũng, Trần Thọ Đạt, Đỗ Thị Kim Hảo, Tô Ngọc Hưng, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Thị Lan Hương, Lê Thị Tuấn Nghĩa, Lê Văn Luyện, Nguyễn Anh Tuấn, 2017, Chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Đề tài cấp Nhà nước [17] Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2016, Tác động kiều hối đến thu nhập chi tiêu hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 2012-2014, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh [18] Tổng cục Thống kê [19] Trần Huy Tùng, 2016, Kinh nghiệm sách kiều hối El-Salvador Bài học Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, Số 15 (456) [20] Trần Huy Tùng, 2017, Discussion of Informal Remittance Measurement, Hội thảo quốc tế: “Promoting Financial Inclusion in Vietnam”, Học viện Ngân hàng [21] Trần Huy Tùng, 2019a, Đề xuất khung sách quản lý kiều hối Việt Nam, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, Số 516 + 517 [22] Trần Huy Tùng, 2019b, Bàn thêm tác động kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam số hàm ý sách, Tạp chí Ngân hàng, Số [23] Võ Trí Thành, 2018, Chính sách doanh nghiệp siêu nhỏ hộ kinh doanh cá thể, Kỷ yếu Hội thảo trường Bồi dưỡng Cán Tài 171 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN TT Tên cơng trình Tác giả Nơi đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học Discusssion of Informal Remittances Measurement quốc gia: “Promoting Trần Huy Tùng Finacial Inclusion in Vietnam”, Học viện Ngân hàng, 2017 Kinh nghiệm sách kiều hối El Salvador học cho Trần Huy Tùng Việt Nam Đề xuất khung sách quản lý kiều hối Việt Nam Trần Huy Tùng Bàn thêm tác động kiều hối tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam Trần Huy Tùng số hàm ý sách Hiệu tín dụng sách cho Đỗ Thị Kim Hảo đồng bào dân tộc thiểu số qua Chu Khánh Lân chương trình NHCSXH Trần Huy Tùng Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 456, 2016 Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 516 + 517, 2019 Tạp chí Ngân hàng, số 7, tháng 04/2019 Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng, Số 200+201, tháng 02/2019 ISSSN 1859-011X 172 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: HỘ GIA ĐÌNH NHẬN KIỀU HỐI I Thơng tin hộ gia đình người trả lời Họ tên: Sinh năm: Trình độ văn hố: Hồn cảnh gia đình trước nước ngồi? Chi phí để nước ngồi (có nhận hỗ trợ từ phía Nhà nước khơng? Cụ thể Định hướng sống gia đình trước nước ngồi? II Thơng tin người gửi kiều hối nước ngồi Sang nước ngồi có gặp khó khăn khơng? Nghề nghiệp làm nước ngồi? Có làm thêm khơng? Chi tiêu nước ngồi tiền tiết kiệm sao? III Thơng tin việc tiếp nhận dòng kiều hối Kênh nhận tiền gì? Kể tình anh/chị gặp khó khăn nhận kiều hối? IV Thông tin tác động kiều hối Khi gửi gia đình, người gửi có định hướng kiều hối sử dụng làm khơng? Gia đình tiếp nhận kiều hối nào? Tiết kiệm từ nguồn kiều hối sao? Có phát triển sản xuất kinh doanh khơng? Hồn cảnh gia đình sau nhận kiều hối theo tiêu chí Tổng thu nhập Thu nhập bình quân đầu người Số người học Số người tiếp cận bảo hiểm y tế Điều kiện sinh hoạt, an cư Cơ hội sinh kế Vị xã hội Định hướng cho hệ sau Sử dụng dịch vụ tài – ngân hàng Tiếp cận với internet 173 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI GỬI KIỀU HỐI I Thông tin người gửi kiều hối Họ tên: Sinh năm: Trình độ văn hố: II Thông tin người gửi kiều hối nước ngồi Sang nước ngồi có gặp khó khăn không? Sự hỗ trợ quan Việt Nam nước sao? Kể trường hợp bạn biết hồn cảnh khó khăn nước ngồi hỗ trợ? III Thông tin hành vi gửi kiều hối kênh gửi kiều hối Kênh gửi tiền kiều hối nhà gì? Chi phí gửi tiền sao? Dịch vụ gửi tiền nào? Nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn kênh chuyển tiền? Kể tình anh/chị gặp khó khăn gửi kiều hối Việt Nam? Anh/chị có ý định chung lập Quỹ để gửi kiều hối nước nhằm phát triển kinh tế địa phương hay khơng? Nếu có sản phẩm huy động kiều hối nhằm xây dựng cơng trình phúc lợi hay sở giáo dục, y tế tốt địa phương vậy, anh/chị thấy có cần thiết khơng anh/chị sẵn sàng bỏ tiền? IV Thông tin đề xuất, kiến nghị Anh/chị có kế hoạch nước ngồi lâu dài hay khơng? Có mong muốn sản phẩm dịch vụ tài liên quan tới kiều hối không? 174 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cán tổ chức trung gian nhận chi trả kiều hối Thông tin người trả lời phiếu khảo sát Nội dung Câu trả lời Họ tên Chi nhánh, địa chi nhánh Điện thoại/Email Khách hàng gửi nhận kiều hối 2.1 Đặc điểm đối tượng khách hàng gửi kiều hối nào? 2.2 Khách hàng thường chọn gửi qua kênh nào? Tỷ lệ chuyển tiền qua kênh bao nhiêu? 2.3 Khách hàng nhận kiều hối qua hình thức gì? Chiếm tỷ lệ khoảng %? 2.4 Sự cạnh tranh kênh chuyển tiền kiều hối nào? Đề xuất, kiến nghị 3.1 Có cần thiết phải chuyển đổi thành lập mơ hình cơng ty kiều hối hay không? 3.2 Ứng dụng công nghệ thông tin nhận chi trả kiều hối cần thay đổi gì? 3.3 Liên kết sản phẩm kiều hối với sản phẩm tài khác sao? 175 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA PHỎNG VẤN NHÓM TẬP TRUNG ĐỐI TƯỢNG: Các cán tổ chức trung gian Thông tin nhóm tập trung TT Họ tên Chức vụ Tình hình kinh tế xã hội địa phương liên quan tới kiều hối? Các kênh chuyển kiều hối hành vi sử dụng kiều hối phổ biến địaphương? Sản phẩm Định hướng kiều hối tổ chức? 4.1 Các sản phẩm kiều hối bao gồm sản phẩm gì? 4.2 Phí gửi tiền bình qn theo khu vực gửi? Có giới hạn tiền gửi tối thiểu khơng? 4.3 Doanh số nhận kiều hối hàng năm bình quân 4.4 Ngân hàng có tập hợp danh sách khách hàng nhận kiều hối hay khơng? Ngân hàng có biện pháp nhóm khách hàng tiềm khơng? 4.5 Nhân viên có tập huấn đào tạo nghiệp vụ liên quan tới kiều hối hay không? Những khố học tham gia đào tạo gồm gì? 176 Phụ lục PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cán Hội Nông dân Thông tin cá nhân Họ tên: Sinh năm: Địa chỉ: Điện thoại: Tình hình kinh tế, xã hội địa phương thay đổi tiếp nhận nguồn kiều hối? Sự đóng góp kiều hối vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương nào? 3.1 Quy mô kiều hối gửi cho địa phương? 3.2 Mục đích sử dụng kiều hối địa phương? 3.3 Huy động kiều hối cho địa phương sao? Đề xuất, kiến nghị khác 177 Phụ lục PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU ĐỐI TƯỢNG: Cơ quan quản lý Thông tin cá nhân Họ tên: Sinh năm: Địa chỉ: Điện thoại: Nội dung vấn 2.1 Anh/chị đánh giá sách người gửi kiều hối? 2.2 Anh/chị đánh sách dịch vụ trung gian chuyển tiền kiều hối? 2.3 Quá trình tra, giám sát công ty nhận chi trả kiều hối nào? Có khó khăn hay khơng? 2.4 Anh/chị đánh sách kiều hối nhằm phát triển kinh tế? 2.5 Theo Anh/chị, số liệu kiều hối thống kê nào? Tại có khơng thống tổ chức quốc tế Việt Nam? 2.6 Kiến nghị Anh/chị sách kiều hối? 178 Phụ lục DANH MỤC ĐIỀU ƯỚC, THOẢ THUẬN VỀ HỢP TÁC LAO ĐỘNG TỪ 2010-2017 TT Tên điều ước quốc tế Bên ký kết nước Ngày ký Bản ghi nhớ Bộ Giáo dục, Việc làm lao động Bộ Lao động Thương binh Xã hội lĩnh vực lao động, việc làm phát triển nguồn nhân lực Canada 13/01/2010 Thỏa thuận Chương trình tiếp nhận thực tập sinh kỹ Việt Nam Bộ Lao động Thương binh xã hội với Tổ chức phát triển nguồn nhân lực Quốc tế Nhật Bản Nhật 04/02/2010 Hàn Quốc 29/08/2010 Belarus 29/11/2011 Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc việc đưa lao động sang làm việc Hàn Quốc (ký gia hạn) Hiệp định Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Cộng hòa Belarus việc cơng dân Việt Nam sang làm việc có thời hạn Cộng hồ Belarus cơng dân Belarus làm việc có thời hạn Việt Nam Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Tập đồn Manpower 21/12/2011 Thỏa thuận Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Niu-Di-lân chương trình làm việc kỳ nghỉ Niu-Di-Lân 29/12/2011 (có hiệu lực 31/07/2012) Thoả thuận Bộ LĐTBXH Việt Nam với Tổ chức hợp tác quốc tế Đức Cơ quan lao động liên bang Đức triển khai Chương trình Di cư có lợi cho bên Đức 08/03/2012 Thỏa thuận thực Cục Quản lý lao động nước Tổ chức hợp tác quốc tế Đức triển khai dự án thí điểm tuyển chọn đưa 100 điều dưỡng viên Việt Nam sang học tập làm việc Cộng hoà Liên bang Đức Đức 20/02/2013 Lào 01/07/2013 Nhật 07/08/2013 Hàn Quốc 31/12/2013 Ả Rập Xê Út 22/09/2014 Úc 18/03/2015 Nhật 31/03/2015 10 11 12 13 14 Hiệp định hợp tác lao động Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam phủ Lào Thoả thuận phát triển nguồn nhân lực cho niên nghèo Việt Nam Bộ LĐTBXH với Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực quốc tế Bản ghi nhớ đặc biệt Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Thoả thuận Bộ LĐTBXH Việt Nam với Bộ Lao động Ả Rập Xê Út tuyển dụng lao động giúp việc gia đình Việt Nam làm việc Ả Rập Xê Út Thỏa thuận Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Úc Chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ Canberra Thoả thuận hợp tác tiếp nhận thực tập sinh kỹ xây dựng đóng tàu Việt Nam đến Nhật Bản IM Japan DOLAB 179 TT Tên điều ước quốc tế Bên ký kết nước Ngày ký 15 Bản ghi nhớ đặc biệt Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Hàn Quốc 10/04/2015 16 Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Hàn Quốc cử tiếp nhận lao động Việt Nam Hàn Quốc 2016 17 Bản ghi nhớ Bộ LĐTBXH Việt Nam Cơ quan di trú Liên bang Nga tăng cường hợp tác lĩnh vực di cư Nga 07/07/2015 18 Thoả thuận việc phái cử tiếp nhận lao động Chính phủ Việt Nam Vương quốc Thái Lan Thái Lan 23/07/2015 19 Ý định thư Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Kinh tế Năng lượng Liên bang Đức nguyên tắc tuyển chọn học viên cách công để đào tạo ngành chăm sóc người già Đức Đức 01/07/2015 20 Bản Ghi nhớ Chính phủ nước Việt Nam Chính phủ Malaysia tuyển dụng sử dụng lao động Malaysia 08/08/2015 21 Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ký Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động - Y tế - Phúc lợi xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao Nhật việc triển khai chương trình phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam làm Nhật Nhật 06/06/2017 22 Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) ký Bộ LĐTBXH Việt Nam Bộ Lao động Đào tạo nghề Vương quốc Campuchia hợp tác lĩnh vực lao động Campuchia 22/03/2017 23 Bản ghi nhớ hợp tác phái cử, tiếp nhận thực tập sinh Bộ LĐTBXH tỉnh Gunma Nhật Nhật 16/02/2017 Nguồn: NHNN, 2018 180 Phụ lục Bảng 2.9: Kết mơ hình VECM Mơ hình Mơ hình Mơ hình Mơ hình DGDP DREM DCAP DENR -0,114*** -0,461*** -0,024** 0,016 DGDP(-1) 0,297** 1,527 -0,006 -0,320 DGDP(-2) 0,022 4,902** 0,114** 0,694 DGDP(-3) 0,234 3,643* 0,023 -0,355 DGDP(-4) 0,108 0,817 -0,021 -0,397 DGDP(-5) 0,080 1,816 0,010 1,141 DGDP(-6) 0,241* -0,872 0,011 0,570 DGDP (-7) 0,235* 1,783 -0,041 0,387 DREM(-1) 0,037** 0,033 0,003 0,136* DREM(-2) 0,044*** -0,022 -0,012** 0,009 DREM(-3) 0,018 0,069 -0,008 0,047 DREM(-4) 0,014 -0,037 -0,006 0,085 DREM(-5) -0,005 0,038 -0,008 0,031 DREM(-6) -0,012 0,022 -0,007 -0,004 DREM (-7) -0,014* -0,070 0,0009 0,021 DCAP(-1) 0,861** -5,989 1,611*** -0,515 DCAP(-2) -0,971 12,200 0,752*** 0,084 DCAP(-3) 0,097 15,968** 0,004 -5,160 DCAP(-4) 0,237 6,229 0,627*** 5,785* DCAP(-5) 0,028 -8,444 1,232*** -2,675 DCAP(-6) -0,053 11,011 0764*** -0,425 DCAP (-7) 0,069* -6,754 0,236* -0,706 DENR(-1) 0,052** -0,055 0,007 -0,036 DENR(-2) 0,069** 0,654* 0,003 0,071 DENR(-3) 0,063** -0,136 -0,006 -0,072 DENR(-4) 0,055** 0,750** 0,0005 0,891*** DENR(-5) 0,055 0,872** -0,016 0,101 DENR(-6) 0,036 0,208 0,0012 -0,016 DENR(-7) 0,02 0,850** 0,001 0,180 0,017*** -0,030 0,0002 -0,026 ECT(-1) Cons Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 181 Phụ lục Bảng 2.10: Kết mơ hình VECM mối quan hệ dài hạn Mơ hình Mơ hình Cointegrating Eq: CointEq1 Cointegrating Eq: CointEq1 Mơ hình Mơ hình Cointegrating Eq: CointEq1 Cointegrating Eq: CointEq1 1.000000 INV3(-1) 1.000000 ENR(-1) 1.000000 REM3(-1) -0.436698 GDP3(-1) -2.289912 REM3(-1) -0.244073 INV3(-1) -8.445191 (0.04721) (0.48655) (0.08293) (1.41278) [-9.25080] [-4.70640] [-2.94307] [-5.97769] GDP3(-1) INV3(-1) ENR(-1) C 1.000000 1.789209 REM3(-1) INV3(-1) -4.097130 GDP3(-1) 0.558906 REM3(-1) 2.061246 (0.38315) (0.87544) (0.37410) (0.67150) [ 4.66977] [-4.68010] [ 1.49400] [ 3.06960] -0.211861 ENR(-1) 0.485144 ENR(-1) -0.118411 GDP3(-1) -4.720070 (0.04874) (0.12778) (0.02547) (2.63988) [-4.34707] [ 3.79685] [-4.64966] [-1.78799] -10.48450 C 24.00858 C -5.859854 C 49.48758 Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 182 Phụ lục 10 Bảng 2.11: Kiểm định Wald test đánh giá tác động ngắn hạn Biến phụ thuộc: D(GDP) Biến độc lập Chi-sq Df Prob D(REM) 19,650 0,0064*** D(CAP) 21,083 0,0036*** D(ENR) 21,812 0,0027*** All 46,715 21 0,0016*** Biến độc lập Chi-sq Df Prob D(GDP) 11,150 0,1322 D(CAP) 7,942 0,3378 D(ENR) 13,469 0,0615* All 25,971 21 0,2075 Biến độc lập Chi-sq Df Prob D(REM) 11,453 0,120 D(GDP) 5,964 0,541 D(ENR) 5,258 0,628 All 23,273 21 0,329 Biến độc lập Chi-sq Df Prob D(REM) 5,719 0,580 D(GDP) 3,687 0,815 D(CAP) 6,999 0,429 All 11,451 21 0,953 Biến phụ thuộc: D(REM) Biến phụ thuộc: D(CAP) Biến phụ thuộc: D(ENR) Nguồn: Kết từ phần mềm Eviews 183 Phụ lục 11 KIỂM ĐỊNH PSTEST Mean t-test t P > |t| V(T) / V(C) -0,5 -0,05 0,963 0,94 3,4229 13 1,67 0,096 1,04 1,6086 1,5714 7,9 0,318 0,97 Temhouse 2,2857 1,3 0,26 0,794 1,14 Tyle_tntieuhoc 0,20119 0,16885 12,6 1,83 0,068 1,19 Biến số Treated Control kh_xa 72.927 73.291 Reg6 3,6686 Urban % bias * if variance ratio outside [0,81 ; 1,23] PS R2 LR chi2 P > chi2 0,007 6,51 0,259 MeanBias MedBias 7,0 * if B > 25%, R outside [0,5 ; 2] 7,9 B R %Var 19,3 1,34 184 Phụ lục 12 KẾT QUẢ MÔ HÌNH PROBIT ... hối 1.4 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 1.4.1 Kinh nghiệm quốc tế sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế 1.4.2 Tổng kết kinh nghiệm... phát triển kinh tế Việt Nam CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH KIỀU HỐI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 2.1 THỰC TRẠNG KIỀU HỐI TẠI VIỆT NAM 2.1.1 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ... vào Việt Nam nhìn từ bên trung gian 2.1.3 Thực trạng kiều hối vào Việt Nam nhìn từ bên cầu 2.2 TÁC ĐỘNG CỦA KIỀU HỐI TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 2.2.1 Tác động kiều hối tới phát triển kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế việt nam , Luận án tiến sĩ kinh tế chính sách kiều hối phục vụ phát triển kinh tế việt nam