Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương hiệu mới bảo thanh

118 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TỐN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH TRẦN ĐOAN TRANG HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH TRẦN ĐOAN TRANG Chuyên ngành : Kế toán Mã số : 8340301 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ BÌNH YẾN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN (ký ghi rõ họ tên) Trần Đoan Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.1 Doanh thu phân loại doanh thu 1.1.2 Chi phí phân loại chi phí 11 1.1.3 Kết kinh doanh phân loại kết kinh doanh 13 1.2 KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 16 1.2.1 Ngun tắc kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 16 1.2.2 Kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 23 TIỂU KẾT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 32 2.1.1 Lịch sử hình thành Phát triển 32 2.1.2 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu công ty 32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 33 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 35 2.1.5 Chính sách, chế độ kế tốn áp dụng Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 37 2.2 TH C TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 39 2.2.1 Thực trạng kế tốn doanh thu Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 39 2.2.2 Thực trạng kế tốn chi phí Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 45 2.2.3 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 55 2.3 ĐÁNH GIÁ TH C TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 56 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 56 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 59 TIỂU KẾT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 65 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 65 3.2 CÁC YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 66 3.2.1 Các u cầu hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 66 3.2.2 Các nguyên tắc hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 68 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHÍ PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU MỚI BẢO THANH 69 3.4 ĐIỀU KIỆN TH C HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 74 3.4.1 Từ phía Nhà nƣớc quan chức 74 3.4.2 Từ phía Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 76 TIỂU KẾT CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải nghĩa BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán KPCĐ Kinh phí cơng đồn TK TSCĐ Tài sản cố định 10 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 11 DNTM Doanh nghiệp thƣơng mại 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 BĐSĐT Bất động sản đầu tƣ 14 VAS Tài khoản Chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Tên sơ đồ Trang Sơ đồ 2.1 Bộ máy tổ chức Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 34 Sơ đồ 2.2 Mơ hình tổ chức Phòng Kế tốn - Tài Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 36 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế tốn máy vi tính Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 38 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Kế toán doanh nghiệp Việt Nam nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng bắt nhịp với đòi hỏi yêu cầu quản lý kinh tế, bƣớc hội nhập với kế toán quốc tế Tuy nhiên, đổi trình lâu dài với u cầu, đòi hỏi q trình quản lý kinh tế Kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nội dung trọng tâm cơng tác kế tốn doanh nghiệp Thơng tin doanh thu, chi phí kết kinh doanh kế tốn cung cấp khơng có vai trò quan trọng nhà quản lý việc định kinh doanh doanh nghiệp mà mối quan tâm ngƣời lao động, nhà đầu tƣ, tổ chức tín dụng, quan quản lý việc định quản lý Vì vậy, khơng ngừng nghiên cứu hồn thiện kế tốn chi phí, doanh thu, kết kinh doanh hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam thực cần thiết Với tƣ cách công cụ quản lý, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế xã hội, hạch toán kế toán đảm nhiệm chức cung cấp thơng tin cách xác hữu ích cho nhà quản trị, nhà đầu tƣ định kinh doanh cho phù hợp Các thông tin kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp nhà quản trị có nhìn xác tình hình hoạt động doanh nghiệp, từ đƣa định quản lý phù hợp nhằm nâng cao hiệu SXKD doanh nghiệp Qua thực tế tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh cho thấy kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh bất cập hạn chế Xuất phát từ hạn chế mặt lý luận thực tiễn Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh tơi chọn đề tài: “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh’’ để làm đề tài nghiên cứu 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế toán quan trọng vấn đề đƣợc nhiều tác giả nghiên cứu nhiều tài liệu khác Một số đề tài nghiên cứu nhƣ: - Luận văn thạc sỹ tác giả Nguyễn Huyền Trang (2015): “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình” Tác giả hệ thống hoá đƣợc vấn đề doanh thu, chi phí kết kinh doanh Cơng ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình nhƣ sáng tỏ chất, nội dung phƣơng pháp kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần Nhiệt Điện Ninh Bình từ nêu đƣợc mặt đạt đƣợc mặt tồn cơng tác kế toán Tác giả đƣa đƣợc giải pháp theo hai hƣớng kế tốn tài kế toán quản trị - Luận văn Thạc sỹ tác giả Đỗ Thị Hƣờng (2014): “Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Toyota Việt Nam” Tác giả khái quát đƣợc vấn đề lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh tơ; tìm hiểu thực tế kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Toyota Việt Nam Tuy nhiên, luận văn trình bày giới hạn phạm vi đơn vị cụ thể tác giả khảo sát nghiên cứu, lấy số liệu - Luận văn Thạc sỹ tác giả Nguyễn Thị Kim Hƣớng (2013): “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh siêu thị điện máy địa bàn Hà Nội” Tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh siêu thị điện máy địa bàn Hà Nội; tìm hiểu thực tế kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đơn vị này, rõ đƣợc hạn chế nhƣ TK doanh thu chi phí chƣa đƣợc theo dõi chi tiết theo khoản mục, kế tốn chi phí khơng tn thủ theo nguyên tắc sở dồn tích, Từ tồn tác giả đƣa giải pháp khắc phục, nhiên tác giả không rõ giải pháp hoàn thiện, doanh nghiệp cần thực cơng việc gì, kế tốn phải tiến hành hồn thiện nhƣ nào, giải pháp đƣa khơng có tính ứng dụng cao - Luận văn thạc sỹ tác giả Phạm Thị Thúy Hằng (2010): “Hồn thiện hạch tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty xăng dầu Nghệ An” Tác giả trình bày làm rõ vấn đề lý luận chung kế tốn chi phí - doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp khái quát, đánh giá đƣợc thực trạng cơng tác kế tốn chi phí - doanh thu xác định kết kinh doanh công ty xăng dầu Nghệ An trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Trên sở thực trạng đó, rõ ƣu điểm hạn chế cơng tác kế tốn chi phí - doanh thu xác định kết kinh doanh công ty làm định hƣớng cho giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn chi phí - doanh thu xác đinh kết kinh doanh công ty xăng dầu Nghệ An Trong khuôn khổ luận văn nêu trên, đối tƣợng phạm vi nghiên cứu chủ yếu giới hạn việc tìm hiểu kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh theo định 15/2006/QĐ-BTC chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ Tài ban hành Hiện chƣa có đề tài thực nghiên cứu kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh, có Phụ lục 2.3: Sổ Nhật ký chung Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ NHẬT KÝ CHUNG Tháng 03 năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ - Sổ có 26 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 26 - Ngày mở sổ: Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.4: Sổ TK 511 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.5: Sổ chi tiết TK 5111 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa Đơn vị tính:VNĐ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục 2.6: Sổ chi tiết TK 5117 Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐSĐT Đơn vị tính: VNĐ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời ghi sổ (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, ghi rõ họ tên) Phụ lục 2.7: Sổ TK 521 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.8: Sổ TK 515 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.9: Sổ TK 632 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế tốn trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.10: Sổ TK 641 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.11: Sổ TK 642 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Đơn vị tính: VNĐ Số CT Ngày hạch toán Loại CT A B C … … … T03NN324 20/03/2017 Chi tiền gửi … … PC743 31/03/2017 Chi tiền mặt … … … … Chứng từ CTK0317/98 31/03/2017 nghiệp vụ khác … … … Chứng từ CTK0317/99 31/03/2017 nghiệp vụ khác … … … Chứng từ CTK0317/147 31/03/2017 nghiệp vụ khác … …… …… Cộng TK 641 Cộng Số dƣ cuối kỳ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Diễn giải D Số dƣ đầu kỳ …… Ngân hàng NN thu phí chuyển tiền … Chi tiền xăng xe BKS 30E1 1468 vận chuyển hang hóa … Chi lƣơng quản lý tháng … Phân bổ khấu hao TSCĐ tháng … Kết chuyển 6424 sang 911 … Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Tài khoản E … 6427 … TK đối ứng F … 6428 … … 633.272 … … 1111 2.243.545 … 6421 … Có … 11212 … Nợ … … 334 127.665.475 … … … 6424 2141 84.930.304 … … … … 6424 911 … … … 84.930.304 … Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.12: Giấy báo nợ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH: AGRIBANK – Hà Nội Địa chỉ: phƣờng Lý Nam Đế TP Hà Nội, Tỉnh Hà Nội Mã KH: 1473528 Số GD: 848IN443 GIẤY BÁO NỢ Ngày 25 tháng năm 2017 Hôm xin báo ghi NỢ tài khoản Quý khách hàng với nội dung nhƣ sau Số tài khoản ghi nợ: 0020119145008 Số tiền: 84.685.412 đ Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu, sáu trăm tám mươi lăm nghìn, bốn trăm mười hai đồng./ Nội dung: LÃI VAY THÁNG 3/2017 Ngày 25 tháng năm 2017 Giao dịch viên Kiểm soát Phụ lục 2.13: Sổ TK 635 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 635 – Chi phí tài Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.14: Sổ TK 811 Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 811 – Chi phí khác Đơn vị tính: VNĐ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.15: Sổ TK 911 Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 03 năm 2017 Tài khoản 911 - Xác định kết kinh doanh Đơn vị tính: VNĐ Số CT A Ngày hạch toán B Loại CT Diễn giải C D Tài TK đối khoản ứng E F Nợ Có - Số dư đầu kỳ … … … … … … … Chứng từ CTK0317/135 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 5111 sang 911 911 5111 17.331.576.233 Chứng từ CTK0317/136 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 5113 sang 911 911 5113 738.800.117 Chứng từ CTK0317/137 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 515 sang 911 911 515 16.660.554 Chứng từ CTK0317/138 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 632 sang 911 911 632 17.104.859.157 … … … Chứng từ CTK0317/150 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 635 sang 911 … … … … … … 911 635 144.570.380 … … … Chứng từ CTK0317/152 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 811 sang 911 911 811 28.646.303 Chứng từ CTK0317/153 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 821 sang 911 911 821 295.638.756 Chứng từ CTK0317/142 31/03/2017 nghiệp vụ khác Kết chuyển 911 sang 421 911 421 236.511.005 Cộng TK 911 Cộng Số dư cuối kỳ Ngƣời lập (Ký, họ tên) Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) … … Phụ lục 2.16: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Quý I năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.1 18.268.251.001 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 VI.2 197.874.651 10 VI.3 18.070.376.350 11 VI.4 17.104.859.157 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 20 965.517.193 Doanh thu hoạt động tài 21 VI.5 16.660.554 Chi phí tài 22 VI.6 144.570.380 - Trong đó: Chi phí lãi vay Năm trƣớc 23 144.570.380 Chi phí bán hàng 25 270.944.673 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VI.7 242.377.635 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 11 Thu nhập khác 31 VI.8 12 Chi phí khác 32 VI.9 28.646.303 13 Lợi nhuận khác 40 (28.646.303) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 295.638.756 15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 51 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 236.511.005 324.285.059 VI.11 59.127.751 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.17: Bảng kê cơng nợ phải thu khó đòi Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh Địa chỉ: Số 7C, ngõ 690 Lạc Long Quân, P Nhật Tân,Quận Tây Hồ, Hà Nội MST: 0101302920 BẢNG KÊ CƠNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐÕI Ngày 31/12/2016 Đơn vị tính : VNĐ Tên đối tƣợng Số tiền Thời gian qúa hạn tốn Tỷ lệ trích lập dự phòng Số trích lập dự phòng STT Mã DNTNKT Doanh nghiệp tƣ nhân Kim Trang 98.000.000 30% 29.400.000 CTTMPM Công ty TNHH Thƣơng mại Phƣơng Mai 143.716.033 30% 43.114.810 CTTL Công ty TNHH Xây dựng Thịnh Liệt 236.250.000 30% 70.875.000 … … … … Tổng cộng … 910.000.067 … 273.000.021 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ... thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh 66 3.2.2 Các ngun tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH... kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, quy định pháp luật kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Ngoài tác giả tham khảo kết điều tra, phân tích kế tốn doanh thu, chi phí. .. tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Phát triển thƣơng hiệu Bảo Thanh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương hiệu mới bảo thanh , Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thương hiệu mới bảo thanh

Từ khóa liên quan