Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà khang điền

92 66 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:19

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRẦN HẢI NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: KẾ TỐN KẾ TỐN HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 2016 - 2018 TRẦN HẢI NAM HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN TRẦN HẢI NAM CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN MÃ SỐ: 8.34.03.01 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGUYỄN VĂN CƠNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu này tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm Học viên cao học Trần Hải Nam i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn kết thúc khóa học, với tình cảm chân thành, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Mở Hà Nội nói chung, Khoa Sau đại học – Trường Đại học Mở Hà Nội nói riêng tạo điều kiện cho tơi có mơi trường học tập tốt suốt thời gian tham gia học tập nghiên cứu Trường Tôi gửi lời cảm ơn trân trọng tới GS.TS Nguyễn Văn Công giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu trực tiếp người hướng dẫn khoa học để tơi hồn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Đồng thời, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến phòng Tài kế tồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm Học viên cao học Trần Hải Nam ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 4 Câu hỏi nghiên cứu .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp thu thập liệu 6.2 Phương pháp xử lý số liệu Kết nghiên cứu .5 Kết cấu đề tài Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP .7 1.1 Báo cáo tài phân tích áo cáo tài 1.1.1 Báo cáo tài 1.1.2 Phân tích báo cáo tài 10 1.2 Tổ chức phân tích áo cáo tài .12 1.2.1 Chuẩn bị phân tích 12 1.2.2 Tiến hành phân tích 14 1.2.3 Kết thúc phân tích 15 iii 1.3 Cơng cụ kỹ thuật phân tích áo cáo tài 16 1.3.1 So sánh 16 1.3.2 Liên hệ cân đối 17 1.3.3 Dupont 18 1.3.4 Loại trừ 18 1.3.5 Các công cụ kỹ thuật phân tích khác 19 1.4 Nội dung phân tích áo cáo tài .19 1.4.1 Đánh giá khái quát tình hình tài 19 1.4.2 Phân tích cấu trúc tài 20 1.4.3 Phân tích mức độ bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh 21 1.4.4 Phân tích tình hình toán 24 1.4.5 Phân tích khả tốn 29 1.4.6 Phân tích khả sinh lợi 32 1.4.7 Phân tích dòng tiền 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 Chƣơng 2: .41 THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 41 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh 43 2.2 Thực trạng phân tích áo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 46 2.2.1 Tổ chức phân tích 46 2.2.2 Cơng cụ kỹ thuật phân tích 47 2.2.3 Nội dung phân tích 48 2.3 Đánh giá thực trạng phân tích áo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 59 2.3.1 Những thành tựu đạt 59 iv 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 Chƣơng 3: .64 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 64 3.1 Mục tiêu phát triển củaCông ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 64 3.1.1 Mục tiêu chung 64 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 65 3.2 Giải pháp hoàn thiện phân tích áo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 66 3.2.1 Hồn thiện tổ chức phân tích 66 3.2.2 Hồn thiện cơng cụ kỹ thuật phân tích 66 3.2.3 Hoàn thiện nội dung phân tích 68 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện phân tích áo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 75 3.3.1 Về phía Nhà nước 75 3.3.2 Về phía Cơng ty 76 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN CHUNG 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .81 PHỤ LỤC 82 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài DT Doanh thu DN Doanh nghiệp DTT Doanh thu KH Khách hàng KQKD Kết kinh doanh LNST Lợi nhuận sau thuế NV Nguồn vốn VCSH Vốn chủ sở hữu TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TSCĐ Tài sản cố định TSBQ Tài sản bình quân TS Tài sản SXKD Sản xuất kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp ROA Sức sinh lợi tài sản ROE Sức sinh lợi vốn chủ sở hữu ROS Sức sinh lợi doanh thu vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Bảng đánh giá khái quát tình hình huy động vốn năm 2017 48 Bảng 2.2: Đánh giá khái quát khả khả toán 2016-2017 .49 Bảng 2.3: Đánh giá khái quát khả sinh lợi 2016-2017 50 Bảng 2.4:Đánh giá khái quát lực hoạt động 51 Bảng 2.5: Phân tích cấu nguồn vốn Cơng ty năm 2016-2017 52 Bảng 2.6 Phân tích cấu tài sản Công ty năm 2016-2017 54 Bảng 2.7:Phân tích khả tốn Cơng ty năm 2017-2016 56 Bảng 2.8: Phân tích lực hoạt động Công ty năm 2016-2017 57 Bảng 2.9: Phân tích khả sinh lợi Cơng ty năm 2016-2017 .58 Bảng 3.1: Bảng đánh giá khái quát xu hướng nhịp điệu tăng trưởng vốn năm 2012-2017 67 Bảng 3.2: Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn năm 2016-2017 68 Bảng 3.3: Phân tích khả sinh lợi vốn chủ sở hữu năm 2016-2017 69 Bảng 3.4: Phân tích tình hình kết kinh doanh Công ty năm 20162017 71 Bảng 3.5: Phân tích cấu dòng tiền Cơng ty năm 2016-2017 74 vii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Cơ cấu máy quản lý Công ty 46 viii năm 2015 273.72% Nhịp điệu tăng trưởng tổng nguồn vốn ổn định đặn Ngồi Cơng ty sử dụng thêm cơng cụ kỹ thuật phân tích khác Dupont để phân tích khả sinh lời 3.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích 3.2.3.1 Hồn thiện phân tích cấu trúc tài Khi phân tích cấu trúc tài mà dừng lại việc xem xét cấu trúc riêng rẽ mảng tài sản nguồn vốn mà khơng phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn không thấy sách sử dụng vốn Cơng ty Tác giả kiến nghị sử dụng thêm tiêu sau: Hệ số nợ so với tài sản hệ số tài trợ Sau tính tốn trị số tiêu ta tiến hành lập bảng so sánh đưa nhận xét đánh giá Nguồn liệu sử dụng để tính Hệ số nợ so với tài sản hệ số tài trợ lấy trị số tiêu “Nợ phải trả”(mã số 300), tiêu “Tổng tài sản”(mã số 270) tiêu “Vốn chủ sở hữu”(mã số 400) Bảng cân đối kế toán Bảng 3.2: Phân tích mối quan hệ tài sản nguồn vốn năm 2016-2017 Chỉ tiêu Hệ số nợ so với tài sản Hệ số tài trợ Cuối năm Cuối năm 2016 2017 0.45 0.55 Chênh lệch cuối năm 2017 so với cuối năm 2016 Mức(lần) Tỷ lệ(%) 0.36 -0.08 -18.62 0.64 +0.08 +14.99 (Nguồn Tác giả tính tốn theo số liệu báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền) Từ Bảng 3.1 ta nhận xét: - Về tiêu Hệ số nợ so với tài sản: hệ số cho biết sách sử dụng nợ phải trả để tài trợ tài sản Hệ số nợ so với tài sản cuối năm 2017 Công ty 0.36 tức 100 đồng tài sản tài trợ 36 đồng nợ phải trả Hệ số nợ so với tài sản cuối năm 2017 giảm so với năm 2016 0.08 lần tương ứng tỷ lệ 68 18.62% Điều thấy năm 2017 Cơng ty phụ thuộc vào vốn vay bên ngồi để tạo tài sản Công ty so với năm 2016 Khả tự chủ tài hoạt động kinh doanh không phụ thuộc nhiều vào vốn vay nợ - Về tiêu Hệ số tài trợ: tiêu cho biết mức độ tài trợ tài sản chủ sở hữu Hệ số tài trợ cuối năm 2017 Công ty 0.64 lần tăng so với cuối năm 2016 0.08 lần tương đương với tỷ lệ 14.99% Điều thấy tài sản Công ty chủ yếu tài trợ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty độc lập tài Qua ta thấy sách vốn Công ty giảm phụ thuộc vào nợ tăng vốn chủ sở hữu Công ty không phụ thuộc vào đòn bẩy tài trọng khả tự chủ tài để khơng bị ảnh hưởng nhiều rủi ro vĩ mô xảy mơi trường kinh doanh bị biến động 3.2.3.2 Hồn thiện phân tích khả sinh lợi theo mơ hình Dupont Ngồi sử dụng cơng cụ so sánh tiêu sức sinh lợi tài sản , sức sinh lời vốn chủ sử hữu, sức sinh lời doanh thu Tác giả kiến nghị phân tích thêm khả sinh lợi vốn chủ sở hữu cách phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả sinh lợi vốn chủ sở hữu theo kỹ thuật Dupont Từ có khoa học thực tiễn để để xuất tăng khả sinh lời Theo mơ hình Dupont cơng thức tính hệ số sức sinh lợi vốn chủ sở hữu(ROE) biến đổi thành: ROE = Lợi nhuận sau thuế Doanh thu x Doanh thu Tổng tài sản bình quân x Tổng tài sản bình quân VCSH bình qn Trong “Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần” tiêu “Sức sinh lợi doanh thu”(ROS); “Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân” tiêu “Số lần luân chuyển tài sản”(TAT); “Tổng tài sản bình quân/Vốn chủ sở hữu bình quân” tiêu “Đòn bẩy tài bình qn” (AFL) Ta lập bảng sau: Bảng 3.3: Phân tích khả sinh lợi vốn chủ sở hữu năm 2016-2017 Chênh lệch năm 2017 so với Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 năm 2016 Mức(lần) 69 Tỷ lệ (%) ROE(lần) 0.09 0.11 +0.01 +11.60 ROS(lần) 0.10 0.18 +0.08 +77.45 TAT(lần) 0.48 0.35 -0.13 -27.47 AFL(lần) 1.92 1.67 -0.26 -13.29 (Nguồn Tác giả tính tốn theo số liệu báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền) Từ bảng 3.2 ta thấy: khả sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền năm 2017 tăng lên 0.01 lần so với năm 2016 điều ảnh hưởng nhân tố: - Số lần luân chuyên tài sản năm 2017 giảm so với năm 2016 0.13 lần tương ứng với tỷ lệ 27.47% cho biết khả tạo doanh thu tổng tài sản năm 2017 giảm tốc độ luân chuyển tài sản chậm hay hiệu hoạt động Công ty giảm năm 2017 - Đòn bẩy tài năm 2017 giảm so với năm 2016 0.26 lần tương ứng với tỷ lệ 13.29% cho biết Cơng ty sử dụng nợ vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh - Sức sinh lợi doanh thu năm 2017 tăng đáng kể so với năm 2016 0.08 lần tương ứng 77.45% Điều cho ta biết chất lượng quản lý chi phí Cơng ty nâng cao, Cơng ty tiết kiệm khoản chi phí phát sinh hoạt động kinh doanh hay nâng cao hiệu hoạt động Tóm lại hiệu hoạt động Cơng ty có giảm nâng cao hiệu hoạt động nên khả sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền năm 2017 cải thiện so với năm 2016 Công ty phụ thuộc vào đòn bẩy tài Trong tương lai để nâng cao khả sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty cần kết hợp nâng cao đòn bẩy tài hiệu hiệu hoạt động 3.2.3.3 Bổ sung thêm nội dung phân tích tình hình kết kinh doanh 70 Phân tích tình hình kết kinh doanh để biết kết hoạt động kinh doanh Công ty lãi hay lỗ Lợi nhuận Công ty so với năm trước tăng hay giảm nhân tố ảnh hưởng đến Bảng 3.4: Phân tích tình hình kết kinh doanh Công ty năm 2016-2017 Chênh lệch năm 2017 so Chỉ tiêu 1.Doanh thu bán hàng cung Năm 2016 Năm 2017 với năm 2016 (ngàn đồng) (ngàn đồng) Số tiền Tỷ lệ (ngàn đồng) (%) 3.938.432.166 3.061.083.503 (877.348.663) -22,28 (6.789.172) (6.271.566) 517.606 3.931.642.994 3.054.811.937 (876.831.057) -22,30 (2.951.969.940) (2.019.002.526) 932.967.414 -31,60 979.673.054 1.035.809.411 56.136.357 5,73 16.495.930 72.217.799 55.721.869 337,79 7.Chi phí tài (110.647.824) (124.950.967) (14.303.143) 12,93 Chi phí lãi vay (8.648.089) (9.824.847) (1.176.758) 13,61 8.Phần lãi công ty liên kết 10.724.635 8.314.054 (2.410.581) -22,48 9.Chi phí bán hàng (173.123.320) (109.679.562) 63.443.758 -36,65 (117.510.214) (133.862.974) (16.352.760) -13,92 605.612.261 747.847.761 142.235.500 23,49 12.Thu nhập khác 13.804.653 18.930.241 5.125.588 37,13 13.Chi phí khác (36.818.962) (37.741.785) (922.823) 2,51 cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 3.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ 6.Doanh thu hoạt động tài 10.Chi phí quản lý doanh nghiệp 11.Lợi nhuận từ hoạt động KD 71 -7,62 14.Lỗ khác 15.Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 16.Chi phí thuế TNDN hành 17.Thu nhập(chi phí) thuế TNDN hỗn lại 18.Lợi nhuận sau thuế TNDN (23.014.309) (18.811.544) 4.202.765 -18,26 582.597.952 729.036.217 146.438.265 25,14 (160.404.227) (193.288.033) (32.883.806) 20,50 (16.837.673) 23.141.749 39.979.422 -237,44 405.356.052 558.889.933 153.533.881 37,88 (Nguồn Tác giả tính tốn theo số liệu báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền) Từ bảng 3.3 ta thấy tổng lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền năm 2017 đạt 558.889.933 ngàn đồng tăng 153.533.881ngàn đồng tương ứng tỷ lệ 37.88% so với năm 2016 Nguyên nhân tăng lợi nhuận sau thuế Công ty năm 2017 yếu tố sau: Doanh thu năm 2017 đạt 3.054.811.937 ngàn đồng giảm so với năm 2016 876.831.057 ngàn đồng tương ứng với 22.3% Việc doanh thu sụt giảm chủ yếu chất lượng doanh thu cải thiện so với năm 2016, chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bán hàng không từ hoạt động chuyển nhượng dự án Giá vốn hàng bán năm 2017 đạt 2.019.002.526 ngàn đồng tức giảm năm 2016 932.967.414 ngàn đồng Giá vốn hàng bán năm 2017 giảm Công ty quản lý chi phí hiệu Doanh thu từ hoạt động tài năm 2017 đạt 72.217.799 ngàn đồng tăng 55.721.869 ngàn đồng so với năm 2016 Mức tăng chủ yếu đến từ lãi tiền gửi lãi từ lý khoản đầu tư năm 2017 tăng so với năm 2016 Sau đợt phát hành cổ phiếu vào tháng 10/2017 khoản mục tiền tương đương tiền mức cao để công ty sẵn sàng mở rộng quỹ đất tìm kiếm đầu tư vào dự án Chi phí tài năm 2017 Công ty 127.950.967 ngàn đồng tăng so với năm 2016 14.303.143 ngàn đồng tương ứng với 12.93% Mức tăng chủ 72 yếu sách hỗ trợ tài cho khách hàng mua nhà Công ty năm 2017 tăng so với 2016 Chi phí bán hàng năm 2017 giảm so với năm 2016 cụ thể chi phíbán hàng năm 2017 109.679.562 ngàn đồng giảm 63.443.758 ngàn đồng so với năm 2016 Mức giảm chủ yếu chi phí hoa hồng giảm Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017 Công ty 133.862.974 ngàn đồng tăng so với năm 2016 16.352.760 ngàn đồng Chủ yếu chi phí lương Cơng ty tăng so với 2016 Thu nhập khác chi phí khác năm 2017 tăng giảm không đáng kể so với năm 2016 cụ thể thu nhập khác năm 2017 18.930.241 ngàn đồng tăng so với năm 2016 5.125.588 ngàn đồng, chi phí khác năm 2017 37.741.785 tăng so với năm 2016 922.823ngàn đồng Nhìn chung qua năm 2016-2017 doanh thu Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền năm 2017 có giảm Cơng ty làm ăn có lãi mức lợi nhuận tăng so với năm 2016 cụ thể 153.533.881 ngàn đồng tương ứng với 37,88% Điều Công ty giảm đáng kể giá vốn hàng bán cho thấy việc quản lý chi phí Cơng ty đạt hiệu cao 3.2.3.3 Bổ sung nội dung phân tích dòng tiền Phân tích dòng tiền rõ cho người sử dụng thông tin biết tiền Công ty từ đâu mang lại tiền sử dụng cho mục đích Cũng qua phân tích dòng tiền giúp lý giải Cơng ty kinh doanh có hiệu quả, lợi nhuận cao phải vay tiền để trả lương nộp thuế, Cơng ty phá sản khơng có tiền trả nợ Thơng qua phân tích dòng tiền giúp nhà quản trị Cơng ty có biện pháp điều chỉnh phù hợp, đảm bảo tài cho Cơng ty hoạt động tốt Để phân tích dòng tiền ta sử dụng số tiêu báo cáo lưu chuyển tiền như: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động tài 73 Bảng 3.5: Phân tích cấu dòng tiền Cơng ty năm 2016-2017 Năm 2016 Chỉ tiêu Chênh lệch năm 2017 so với năm Năm 2017 2016 Số tiền(ngàn Tỷ trọng Số tiền (ngàn Tỷ trọng Số tiền (ngàn Tỷ lệ Tỷ trọng đồng) (%) đồng) (%) đồng) (%) (%) 1.197.485.316 1555,52 596.863.236 38,96 (600.622.080) -50,16 -1516,56 86.264.054 112,06 (81.871.336) -5,34 (168.135.390) -194,91 -117,40 1.017.091.701 66,39 2.223.858.134 184,28 1633,96 1.532.083.601 100 1.455.100.664 1893.60 - 1.Dòng tiền lưu chuyển từ HĐKD 2.Dòng tiền lưu chuyển từ HĐĐT 3.Dòng tiền lưu chuyển từ (1.206.766.433) 1567,58 HĐTC Tổng dòng tiền lưu chuyển 76.982.937 100 (Nguồn Tác giả tự tính tốn trến sở BCTC Công ty Cổ Phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền) Từ bảng 3.4 ta thấy tổng dòng tiền lưu chuyển năm 2017 tăng nhiều so với năm 2016 cụ thể tổng dòng tiền lưu chuyển năm 2017 1.532.083.061 ngàn đồng tăng 1.455.100.664 ngàn đồng tương ứng với 1893.60% chủ yếu nhân tố sau: - Dòng tiền lưu chuyển từ HĐKD năm 2017 596.863.236 ngàn đồng giảm so với năm 2016 600.622.080 ngàn đồng tương ứng với 50.16 % Chiếm tỷ trọng 38.96% tổng dòng tiền lưu chuyển giảm 1515% so 74 với năm 2016 Qua thấy số tiền Công ty thu từ hoạt động kinh doanh năm 2017 giảm so với năm 2016 tỷ trọng chiếm tổng dòng tiền giảm đáng kể Chủ yếu hàng tồn kho năm 2017 giảm mạnh so với năm 2016 - Dòng tiền lưu chuyển từ HĐĐT năm 2017 mang dấu âm 81.871.336 ngàn đồng giảm so với năm 2016 168.135.390 ngàn đồng tương ứng với 194.91% Chủ yếu Công ty tăng vốn đầu tư vào mua sắm, xây dựng tài sản cố định dài hạn khác đồng thời tăng vốn góp vào đơn vị khác - Dòng tiền lưu chuyển từ HĐTC năm 2017 1.017.091.701 ngàn đồng tăng so với năm 2016 2.223.858.134 ngàn đồng tương đương với 184.24% Chiếm tỷ trọng cao tổng dòng tiền lưu chuyển đạt mức 66.39% Nguyên nhân chủ yếu đợt phát hành cổ phiếu T10/2017 Công ty thu nhiều vốn Trong năm 2016 dòng tiền lưu chuyển mang dấu âm 1.206.765.433 ngàn đồng Tóm lại ta thấy năm 2016 tiền từ hoạt động kinh doanh hoạt động tài mang lại lớn 1.197.485.316 ngàn đồng 86.264.054 ngàn đồng lưu chuyển từ hoạt động tài lại âm 1.206.766.433 dẫn đến tổng dòng tiền lưu chuyển đạt 76.982.937 ngàn đồng Công ty tốn nhiều tiền vào chi trả nợ gốc Đến năm 2017 tổng dòng tiền lưu chuyển tăng lên 1.455.100.664 ngàn đồng mang dấu dương có hoạt động Công ty liên tục khơng bị gián đoạn cơng ty có khả toán đáp ứng khoản chi tiêu, trì khả hoạt động, thực đầu tư mà khơng phụ thuộc vào nguồn tài bên ngồi 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền 3.3.1 Về phía Nhà nước Từ thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền bên cạnh thành tựu đạt có nhiều mặt tồn tại, hạn chế Những tồn có nhiều ngun nhân mặt từ phía Cơng ty, có ngun nhân khách quan từ phía Nhà nước Nhằm để thực 75 tốt giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài tác giả có số kiến nghị sau Để giúp Cơng ty có kiến thức kỹ thành thạo cơng tác phân tích báo cáo tài chinh Nhà nước cần quan tâm đến hoàn thiện khn khổ pháp lý kế tốn: hệ thống văn kế tốn chưa thống Các văn đưa chưa có hướng dẫn kịp thời hướng dẫn chưa rõ ràng khó hiểu gây khó khăn cho đơn vị Vì Nhà nước cần đưa sách chế độ kịp thời đồng rõ ràng thống ngành chức để đơn vị thực tốt Nhà nước cần đưa quy định cho phép nguyên tắc trình bày báo cáo tài Việt Nam linh hoạt với thơng lệ Quốc tế Thống quy định kiểm tốn tất các doanh nghiệp.Tất đợn vị thực thống cần kiểm toán để tạo sợ công doanh nghiệp tăng trách nhiệm doanh nghiệp lập cung cấp thơng tin báo cáo tài Đối với cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Nhà nước cần có quy định việc thực báo cáo nội dung phần tích báo cáo tài nhằm tạo hành lang pháp lý để công ty tăng cường công khai minh bạch tài Q mở rộng sở đào tạo tố chức đào tạo bồi dường chuyên sâu nghiệp vụ phân tích báo cáo tài cho cán phân tích doanh nghiệp Nhà nước cần xây dựng tiêu ngành nhóm cách quy định chi tiết với thống kê để phân tích báo cáo tài có sở tham chiếu giúp việc phân tích báo cáo tài hiệu chất lượng 3.3.2 Về phía Cơng ty Nâng cao mức độ quan tâm nhà quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền tầm quan trọng cơng tác phân tích báo cáo tài Trên giới cơng ty lớn thường có phận chuyên trách phân tích tài cho cơng ty, Cơng ty tư vấn tài tổ chức tư vấn phát triển mạnh 76 Việt Nam xu hướng việc phân tích báo cáo tài thường nhân viên kế toán kiêm nhiệm Cho nên chất lượng việc phân tích báo cáo tài chưa cao Nâng cao trình độ chun mơn đội ngũ nhân viên làm cơng tác phân tích báo cáo tài chinh Hiện công ty sử dụng nhân viên kế tốn làm cơng tác phân tích báo cáo tài Nhưng cơng việc phân tích báo cáo tài ngồi am hiểu chun mơn nghiệp vụ mà đòi hỏi cán phân tích phải có nhanh nhạy việc nắm bắt tình hình tồn cơng ty, xu hướng phát triển kinh tế, xu hướng phát triển ngành để đưa nhận xét đầy đủ chuẩn xác Chính cán phân tích phải nắm bắt thơng tin liên quan đến công ty, hiểu biết pháp luật biến động thị trường Để đáp ứng nhu cầu Cơng ty nên chọn cán có trình độ tài chính, đào tạo chuyên sâu phân tích báo cáo tài Thường xuyên cho cán chuyên trách phân tích học lớp bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chun mơn nắm bắt kịp thơng tin phân tích báo cáo tài Thực kiểm toán thường xuyên chọn đơn vị có uy tín để đảm bảo chuẩn xác báo cáo tài Có thơng tin mà báo cáo tài xác, minh bạch đồng thời cơng tác phân tích báo cáo tài đạt hiệu cao Tạo niềm tin nơi nhà đầu tư khách hàng Công ty mục tiêu mà đơn vị hướng tới Xây dựng thực quy trình tổ chức phân tích báo cáo tài khoa học hồn chỉnh, có chế tài quy định rõ ràng công tác phân tích báo cáo tài Thực đầy đủ nội dung phân tích, phương pháp cơng cụ phân tích, thơng tin sử dụng phân tích luận văn trình bày 77 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở thực trạng phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền chương 2, tác giả đề xuất số giải pháp để hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền điều kiện để thực giải pháp 78 KẾT LUẬN CHUNG Trong năm gần đây, với phát triển ngày nhanh kinh tế trường nước ta mở cửa hội nhập vào kinh tế giới Tạo nhiều hội phát triển cho doanh nghiệp nước tính cạnh tranh trở nên gay gắt Vì bước doanh nghiệp phải thận trọng chuẩn xác muốn tồn phát triển, hoạt động quản trị doanh nghiệp đòi hỏi phải có chế quản lý sử dụng nguồn lực đơn vị đắn nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Báo cáo tài giúp nhà quản trị hiểu tình hình tài chung doanh nghiệp liệu báo cáo tài thông tin rời rạc chưa thể mối liên hệ tiêu phản ánh báo cáo tài Qua phân tích báo cáo tài khơng giúp nhà quản trị doanh nghiệp giúp nhà đầu tư, tổ chức tín dụng khách hàng doanh nghiệp có nhìn khái qt tồn diện tình hình tài doanh nghiệp qua tìm giải pháp giúp cải thiện tình hình tài giúp cho hoạt động kinh doanh có điều kiện phát triển tốt Cũng năm gần hệ thống quy định liên quan đến báo cáo tài Việt Nam không ngừng thay đổi để bắt kịp với điều kiện phù hợp với Chuẩn mực kế toán quốc tế, vai trò việc phân tích báo cáo tài ngày nâng cao Qua thời gian nghiên cứu lý luận phân tích báo cáo tài đồng thời tìm hiểu thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền tác giả hoàn thành Luận văn thạc sỹ với đề tài: “ Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền” Với nỗ lực thân việc nghiên cứu vấn đề lý luận sâu vào tìm hiểu thực tế với giúp đỡ bảo tận tình GS.TS Nguyễn Văn Cơng, Luận văn giải vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận cơ nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp - Đánh giá thực trạng nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ 79 phần Đầu tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền qua đánh giá thành tựu đạt hạn chế cơng tác phân tích báo cáo tài Cơng ty - Trên sở nghiên cứu lý luận kết hợp với thực tế, tác giả đưa phương hướng đề xuất giải pháp hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính(2015), 26 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Nhà xuất Tài Bộ Tài Chính(2014), Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 Thứ trưởng Bộ tài hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 3.Nguyễn Văn Cơng (2017), Giáo trình phân tích kinh doanh, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh Doanh Nhà Khang Điền, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016,2017 Hennie van Greuning, Mairus Koen (1999), Các chuẩn mực kế tốn Quốc Tế, Nhà xuất Chính trị Quốc gia Đặng Thị Minh(2017), Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ ô tô Hàng Xanh, Luận văn thạc sĩ Học viện tài chính, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang(2016), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất tài Trần Hồi Sơn(2016), Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ Học viện tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Tâm (2015), Hồn thiện phân tích tình hình tài Cơng ty Cổ phần sản xuất xuất bao bì Thăng Long, Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh Quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 10 Nguyễn Thị Thanh (2012), Hoàn thiện nội dung phương pháp phân tích tài tập đồn kinh tế hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - công ty con, Luận văn tiến sĩ kinh tế Học viện tài chính, Hà Nội 11 Trần Thị Thanh Tú (2018), Giáo trình phân tích tài chính, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội 12 Ngô Thị Thủy(2016), Hồn thiện phân tích báo cáo tài Công ty Cổ phần xuất - nhập STDD Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh doanh quản lý Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội 81 PHỤ LỤC 82 ... để phân tích báo cáo tài ? - Thực trạng phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền - Việc phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền đạt... pháp phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Do vậy, tác giả lựa chọn đề tài: “Hồn thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang. .. thiện phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tư ng nghiên cứu: Hoạt động phân tích báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà khang điền , Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà khang điền

Từ khóa liên quan