thi công cầu bê tông cốt thép

150 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:54

Chơng xây dựng kết cấu nhịp cầu BTCT Phần i : công tác đ giáo - ván khuôn - cốt thép đổ bê tông dầm cầu bê tông cốt thép Phần ii : công tác thi công lắp ghép dầm btct phần iii : thi công kết cấu nhịp cầu lớn Phần i công tác đ giáo - ván khuôn - cốt thép đổ bê tông dầm cầu bê tông cốt thép i khái niệm ii đà giáo thi công dầm bê tông đổ chỗ iii ván khuôn dầm iv công tác cốt thép dầm cầu v đổ bê tông nhịp cầu vi hạ đà giáo tháo dỡ ván khuôn vii Thi công mặt cầu Khái niệm Tình hình phát triển công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép giới Việt nam Trải qua gần kỷ, kể từ kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực (BTCT DƯL) đợc phát minh, giới chứng kiÕn nhiỊu thμnh tùu tut vêi lÜnh vùc x©y dựng công trình, đặc biệt l công trình cầu kết cấu BTCT DƯL Từ kết cấu kiểu dầm giản đơn thi công phơng pháp công nghệ truyền thống căng trớc bệ cố định căng sau lao lắp vo vị trí, ngy với nhiều công nghệ tiên tiến nh đúc đẩy, đúc hẫng (lắp hẫng), đúc đ giáo di động, lắp đ giáo di động xây dựng đợc nhịp cầu lớn, vợt xa giới hạn độ nhịp dầm giản đơn truyền thống, đem lại hiệu lớn mặt kinh tế, kỹ thuật nh vẻ đẹp kiến trúc công trình nớc ta vo đầu năm 90, công nghệ thi công cầu tiên tiến nh phơng pháp đúc đẩy, đúc hẫng đợc áp dụng rộng rãi kết hợp với nh thầu lớn nớc ngoi v đợc tạo điều kiện cho Tổng công ty xây dựng giao th«ng n−íc nhËp c«ng nghƯ vμ tiÕp thu, lm chủ công nghệ Tiếp theo năm sau đó, hng loạt công trình cầu BTCT DƯL độ lớn, thi công công nghệ đại đời Tổng quan công nghệ thi công cầu BTCT DƯL nhịp liên tục Do kết hợp khả chịu nén bêtông với khả chịu kéo cao cốt thép đặc biệt l cốt thép cờng độ cao với u điểm dễ dng tạo mặt cắt kết cấu chịu lực hợp lý v giá thnh hạ, kết cấu BTCT DƯL đợc áp dụng chủ yếu công trình cầu giới Để đạt mục tiêu khả vợt nhịp lớn, kết cấu BTCT DƯL nhịp liên tục đợc áp dụng rộng rãi v có nhiều nghiên cứu có tính đột phá thiết kế kết cấu gắn với công nghệ thi công, l hai mặt tách rời Có thể thấy kết cấu nhịp BTCT DƯL với trình phát triển từ dạng dầm đặc, rỗng đến dạng mặt cắt chữ I, chữ T, mặt cắt hình hộp hầu nh hon thiện mặt kết cấu Do thời gian qua, nghiên cứu chuyển sang chủ yếu mặt vật liệu v đặc biệt l công nghệ thi công 2.1 Công nghệ đổ bêtông chỗ theo phơng pháp đúc đẩy - CN1 Đúc đẩy thuộc phơng pháp đổ bêtông chỗ, hệ thống ván khuôn v bệ đúc thờng đợc lắp đặt, xây dựng cố định vị trí sau mố Chu trình đúc đợc tiến hnh theo phân đoạn, phân đoạn hon thnh đợc kÐo ®Èy vỊ phÝa tr−íc nhê hƯ thèng nh−: kÝch thđy lùc, mòi dÉn, trơ ®Èy vμ dÉn h−íng… ®Õn vị trí v bắt đầu tiến hnh đúc phân ®o¹n tiÕp theo cø nh− vËy cho ®Õn ®óc hết chiều di kết cấu nhịp Mặc dù công nghệ có u điểm: thiết bị di chuyển cấu kiện đơn giản, tạo đợc tĩnh không dới cho công trình giao thông thủy dới cầu v không chịu ảnh hởng lớn lũ nhng công trình phụ trợ lại phát sinh nhiều nh: bệ đúc, mũi dẫn v trụ tạm Chiều cao dầm v số lợng bó cáp DƯL nhiều so với dầm thi công công nghệ khác, mặt khác chiều cao dầm không thay đổi để tạo đáy dầm phẳng nhằm đẩy trợt trợt đồng thời chiều di kết cấu nhịp bị hạn chế lực hệ thống kéo đẩy Cầu thi công công nghệ ny có kết cấu nhịp liên tục với độ nhịp lớn hợp lý khoảng từ 35 - 60m Với công nghệ ny khả tái sử dụng hệ thống ván khuôn, bệ đúc v kết cấu phụ trợ cao Trong thời gian qua áp dụng công nghệ ny số công trình cầu với độ nhịp lớn l 40 ữ 42m nh: cầu Mẹt - QL.1A - Tỉnh Lạng Sơn, cầu Hiền Lơng - QL.1A - Tỉnh Quảng Trị, cầu Quán Hầu - Tỉnh Quảng Bình 2.2 Công nghệ thi công theo phơng pháp đúc lắp hẫng cân - CN2 Đúc hẫng thực chất thuộc phơng pháp đổ bêtông chỗ theo phân đoạn đợt ván khuôn di động treo đầu xe đúc Công nghệ ny thờng áp dụng cho kết cấu có mặt cắt hình hộp với độ nhịp lớn từ 60 - 200m Đặc điểm công nghệ l việc đúc đốt dầm theo nguyên tắc cân bằng, sau nối nhịp chốt giữa, dầm treo liên tục hóa Trong trình thi công trụ đặt hai xe đúc, xe di chuyển v đúc nhịp bên theo phơng dọc cầu Tùy theo lực xe đúc m phân đoạn đúc cã thĨ dμi tõ 3,5 - 7m hc cã thĨ lớn Từng đốt lặp lại công nghệ từ đốt thứ v điều chỉnh ván khuôn theo tiết diện, độ vồng thiết kế Cũng tơng tự nh vậy, công nghệ lắp hẫng cân có khác biệt l phân đoạn dầm đợc đúc sẵn v đợc lao lắp cân yêu cầu cao kỹ thuật thực mối nối với chất lợng v độ xác hai mặt giáp nhau, trùng khớp lỗ luồn cáp DƯL v chất lợng thi công lớp đệm liên kết (keo epoxy, vữa polymer) Cũng nh công trình thi công theo phơng pháp lắp ghép, công nghệ lắp hẫng cân có tiến độ thi công nhanh Công nghệ thi công theo phơng pháp đúc lắp hẫng cân phù hợp với cầu có độ nhịp lớn v tĩnh không dới cầu cao, với công nghệ ny chiều cao dầm v số lợng bó cáp đòi hỏi cao hơn, nhiều so với dầm thi công công nghệ khác nhng tiến độ thi công nhanh, công trờng gọn gng v thiết bị phục vụ thi công không đòi hỏi đặc biệt nớc ta thời gian qua, công nghệ thi công đúc hẫng cân đợc áp dụng phổ biến với độ nhịp lớn nhÊt lμ 120m: cÇu Lai Vu - QL.5 - TØnh Hải Dơng, cầu Gianh QL.1A - Tỉnh Quảng Bình, cầu BÕn Løc - QL.1A - TØnh Long An C«ng nghƯ thi công đúc hẫng cân bằng: Hai xe đúc tiến dần đúc đoạn dầm cân đối xứng qua trụ 2.3 Công nghệ đổ bêtông chỗ treo đà giáo di động - CN3 Công nghệ ny thuộc phơng pháp đổ bêtông chỗ Sau thi công xong nhịp, ton hệ thống ván khuôn v đ giáo đợc lao đẩy tới nhịp v bắt đầu công đoạn thi công nh nhịp trớc, nh theo chiều dọc cầu hon thnh kết cấu nhịp Với công nghệ ny trình thi công ta tạo đợc tĩnh không dới cầu cho giao thông thủy bộ, mặt khác không chịu ảnh hởng điều kiện địa hình, thủy văn v địa chất khu vực xây dựng cầu Kết cấu nhịp cầu thực theo sơ đồ chịu lực l dầm đơn giản v liên tục nhiều nhịp với chiều cao dầm có thay đổi không thay đổi Chiều di nhịp thực thuận lợi v hợp lý phạm vi từ 35 - 60m Số lợng nhịp cầu nguyên tắc l không hạn chế cần lực đẩy dọc nhỏ để đẩy đ giáo ván khuôn v không lũy tiến qua nhịp Tuy nhiên công trình phụ trợ công nghệ ny cồng kềnh: dn đẩy, trụ tạm, mũi dẫn v hệ đ giáo ván khuôn cồng kềnh để đảm bảo độ cứng lớn thi công đúc bê tông dầm Công nghệ thi công đổ BT chỗ đà giáo di động: Hệ đà giáo di động treo giữ ván khuôn đúc bê tông chỗ cho nhịp - Điều chỉnh cao độ khối hợp long Trong trình thi công, ảnh hởng nhiều yếu tố, đặc biệt l ảnh hởng co ngót v từ biến bê tông, cao độ v độ võng dầm hẫng có sai số Hơn đoạn dầm thi công đ giáo có thĨ cã sai sè vỊ cao ®é ®é lón đất gối đ giáo diễn Ngoi ra,tiến độ thi công khác khiến cho tuổi bê tông đốt thuộc cánh hẫng khác vo thời điểm trớc lúc hợp long với nhau, nh− vËy ®é cđa mót hÉng sÏ khác Vì lý phải điều chỉnh cao độ hai đầu khối hợp long Việc điều chỉnh ny đợc thực xe đúc chất tải trọng tuỳ thuộc vo trờng hợp cụ thĨ „ Tr−êng hỵp 1: Sai sè vỊ cao ®é vμ ®é vång cđa dÇm hÉng n»m sai sè cho phÐp (± 5mm), cao ®é vμ ®é vång đoạn dầm đúc đ giáo thấp cao độ thiết kế với sai số vợt sai số cho phép Trờng hợp ny đơn giản nhất, việc điều chỉnh cao độ theo trình tự sau: Xe đúc đợc di chuyển đến vị trí thiết kế Chỉnh xe đúc theo bớc trình by Đặt chống trớc thẳng đứng v ứng st t¹i nót phÝa tr−íc cđa dμn chÝnh L−u ý chân chống trớc phải trạng thái tự do, không đợc tiếp xúc với mặt bê tông dầm Đặt kích đủ lực kích đ giáo v dầm đ giáo đến cao độ yêu cầu Dùng nêm thép để chêm vo khe hở trình kích Đặt ứng suất giằng chéo để giữ ổn định ngang (chống tợng đung đa cánh dầm hẫng) v kéo căng chúng Dùng nêm thép nêm chặt chân chống trớc với mặt cầu Căng ứng suất phía trớc Đổ vữa không co ngót có cờng độ cao vo chân chống Trờng hợp 2: Đầu dầm hẫng cao cao độ thiết kế, đầu đoạn dầm ®μ gi¸o cã sai sè vỊ cao ®é n»m sai số cho phép Trình tự điều chỉnh nh sau: Di chuyển v cố định xe đúc, đặt chèng tr−íc øng st t¹i nót tr−íc cđa dμn giống nh trờng hợp Chú ý chân chống trạng thái tự Đặt kích thông tâm loại nhỏ lên đỉnh ứng st tr−íc vμ kÝch ®èi xøng víi mét lùc tèi ®a lμ 25T cho tõng cÊp 5T ®Ĩ vÝt ®Çu dầm hẫng xuống đến cao độ yêu cầu Kiểm tra lại cao độ đầu hẫng phía bên dầm hẫng để có phơng án thi công cho dầm hẫng trụ Đặt v căng ứng suất giằng chéo giữ ổn định ngang, nêm chân chống trớc v đổ vữa cho giống trờng hợp Trờng hợp 3: Đầu dầm hẫng v đầu đoạn dầm đ giáo thấp cao độ thiết kế Trình tự điều chỉnh nh sau: Đối với đoạn dầm đ giáo điều chỉnh giống nh trờng hợp 1, bố trí kích để kích lên Đối với dầm hẫng, giải việc căng bó cáp dự phòng đỉnh dầm Nếu sau căng bó cáp dự phòng nhng cha đạt độ cao thiết kế, biện pháp để nâng cao độ đầu dầm hẫng lên đợc giải nh sau: Đặt kích vo chân trớc v chân sau xe đúc Lắp chống trớc v ứng suất nút trớc gin Đặt nêm sắt (hoặc đổ vữa) vo chân chống trớc Căng ứng suất chân chống trớc ép chặt chân chống trớc xuống mặt bê tông Chú ý lúc ny ứng suất gông dầm ngang phía trớc v phía sau dn thả lỏng (không có lực căng) Dùng kích thông tâm loại nhỏ căng ứng suất gông dầm ngang phía trớc Hoạt động kÝch chÝnh ë phÝa sau t¹o mét lùc tèi đa cho kích Kích phải hoạt động đối xứng theo cấp lực để tránh tợng dầm bị xoắn Thờng xuyên kiểm tra di chuyển lên dầm hẫng máy cao độ cấp lực v dừng lại cao độ đạt yêu cầu đạt đến lực kích tối đa Khoá vnh khoá an ton kích Dùng kích thông tâm loại nhỏ căng ứng suất gông dầm ngang phía sau Chú ý: Phơng pháp ny tạo lực nâng đầu dầm hẫng lên, không với sơ đồ chịu lực dầm hẫng nên sư dơng ph¶i hÕt søc thËn träng Tèt nhÊt chØ sử dụng phạm vi điều chỉnh chuyển vị nhỏ 10mm theo chiều hớng lên Nếu phạm vi điều chỉnh lớn 10mm phải thay đổi cách giữ độ chênh cao hai đầu cuả khối hợp long, nghĩa l hạ đầu đoạn dầm đ giáo xuống Ngoi ra, biện pháp để nâng đầu dầm hẫng lên cách chất đối trọng đầu phía bên dầm hẫng Trọng lợng đối trọng phải đợc tính toán kỹ lỡng Đặt v căng ứng suất giữ ổn định ngang lm giống nh trờng hợp v Đối trọng §èi träng d Thanh neo dù øng lùc C¸p dù øng lùc h Thanh neo dù øng lùc C¸p dù ứng lực Đặt chống tạm Đổ lớp vữa dày tối thiểu 3cm vào khe hở đầu chống mặt bê tông (loại vữa cờng độ cao không co ngót) Các chống tạm đợc đặt nằm ngang theo phơng dọc cầu v tỳ vo ụ bố trí sẵn bề mặt đáy hộp đốt mút hẫng c¸nh hÉng NhiƯm vơ cđa c¸c chèng nμy lμ giữ không cho đầu mút hẫng chuyển dịch lại gần nhau, Muốn sau đặt chống ny phải đổ vữa không co ngót vo khe hở đầu ny v mặt bê tông ụ m đu tỳ vo Lớp vữa ny phải dầy cm để đủ phát huy tác dụng Vệ sinh đổ vữa cho lỗ chôn bu lông neo gối cầu thức Vệ sinh bề mặt bê tông v lỗ chờ chân neo gối nớc áp lực cao, dùng máy ép thổi hết nớc Sau vệ sinh xong, bề mặt bê tông đợc giữ ẩm vòng 24h trớc đổ vữa vo Vữa đợc trộn máy v đợc bơm vo vị trí theo trình tự từ Lợng vữa bơm vo phải đủ tiếp xúc 100% với mặt dới thớt gối dới v phải cao mặt dới gối tối thiểu 5mm Dòng chảy vữa phải liên tục không bị gián đoạn Việc bảo dỡng vữa gối lm liên tục ngy Căng kéo bó cáp trớc đổ bê tông Trớc căng bó cáp đáy phải căng ứng suất thẳng đứng bố trí đầu đoạn dầm đúc đ giáo Chỉ căng kéo cáp đáy cờng độ vữa gối v đầu chống đạt cờng độ yêu cầu.Trớc căng kéo cáp đáy, bu-lông liên kết hai thớt gối đợc tháo Trình tự căng kéo bó cáp đáy trớc đổ bê tông kỹ s thiết kế quy định, thông thờng hai cặp bó cáp đợc căng kéo Trong lúc căng kéo, hai đồng hồ đo chuyển vị đợc gắn vo hai chống dới để đo chuyển chống Trị số chuyển vị đợc ghi lại v theo dõi hai thời điểm trớc v sau căng với mục đích không để xuất ứng suất kéo thớ dới khối hợp long trớc lúc đổ bê tông Trong đổ bê tông cho đáy v thnh, cần phải thờng xuyên theo dõi đồng hồ chuyển vị nói Nếu đổ bê tông thnh xong m kim đồng hồ xa vị trí ban đầu, nghĩa l thớ dới có ứng suất nén tiếp tục đổ bê tông cho mặt Nếu kim đồng hồ trở vị trí ban đầu nó, nghĩa l sửa xuất ứng suất kéo tiếp tục căng bó cáp lên 75% lực căng thiết kế, đổ bê tông cho mặt Cắt chống dới Khi bê tông đạt cờng độ 75% cờng độ thiết kế tiến hnh cắt chống dới Căng kéo bó cáp đáy lại Trớc căng kéo phải tách ván khuôn rời khỏi bề mặt bê tông, trừ ván khuôn đáy Trình tự căng kéo kỹ s thiết kế quy định Tháo dỡ xe đúc Xe đúc đợc tháo theo trình tự ngợc với trình tự lắp ráp Tháo dỡ neo dự ứng suất tạm thời khối đỉnh trụ, tháo dỡ khối kê tạm Các dự ứng suất thẳng đứng neo tạm khối đỉnh trụ K0 đợc giảm hạ dự ứng suất kích thông tâm loại lớn (ví dụ: loại kích ZPE-7A) theo trình tự đối xứng Chú ý trớc bắt đầu giảm hạ dự ứng suất pístông kích phải duỗi trớc tối thiểu cm Khi giảm hết dự ứng suất tháo dỡ neo dự ứng suất khỏi vị trí Sau di chuyển khối kê tạm khỏi vị trí cân theo cách dùng máy khoan ép khoan phá lớp vữa đệm khối kê tạm v đỉnh trụ Dùng pa-lăng xích pa-lăng cáp để kéo gối kê tạm khỏi vị trí dới đáy dầm Cuối phải lm vệ sinh v tân trang lại đỉnh trụ Chú ý không để mảnh vữa vụn rơi vo èng gen chøa neo t¹m dù øng st cđa thân trụ Bơm vữa lấp lỗ ống gen ứng suất trong, khối đỉnh trụ thân trụ Dùng vữa xi măng bơm vo lỗ ứng suất máy bơm vữa chuyên dùng Tháo dỡ khối kê tạm Tháo dỡ neo tạm khối đỉnh trụ - Thi công khối hợp long hai đầu dầm hẫng Về bản, thi công khối hợp long ny tơng tự nh thi công khối hợp long cho nhịp có khối đúc đ giáo, nhng bỏ qua không cần thực bớc: vệ sinh v bơm vữa gối chính, hạ ứng suất v tháo gối tạm Cần phải ý điểm sau đây: Do điều chỉnh cao độ khối hợp long nhịp biên nên cao độ cánh hẫng lại (sẽ hợp long với cánh hẫng trơ kÕ tiÕp) sÏ cã thay ®ỉi ( th−êng lμ đầu mút hẫng hạ thấp xuống dự ứng lực đặt vo khu vực đáy hộp nhịp biên lm cho nhịp biên vồng lên) Trị số thay ®ỉi cao ®é nμy sÏ ®−ỵc tÝnh ®Õn thi công cánh hẫng tơng ứng trụ theo nguyên tắc đảm bảo độ chênh cao hai đầu khối hợp long theo thiết kế Sai số đợc chia dần vo độ vồng khối thi công thi công chúng Trong trình thi công cánh dầm hẫng trụ phải thờng xuyên theo dõi ảnh hởng co ngót, từ biến bê tông theo thời gian đến độ vồng cánh dầm hẫng đợc thi công xong trớc Vị trí xe đúc thi công khối hợp long ny phải thể rõ tính toán độ vồng dầm Nếu dùng tải trọng để điều chỉnh cao độ tải trọng không vợt giới hạn tính toán ( ví dụ khoảng 25 Tấn) Trình tự căng đáy cáp trớc, v sau đổ bê tông theo quy định thiết kế Các neo tạm dự ứng lực thẳng đứng để liên kết đỉnh trụ v khối dầm K0 đỉnh trụ đợc hạ ứng suất v tháo dỡ sau căng xong cặp cáp đáy hộp tới 75% lực, trớc lúc căng tiếp bó thứ hai v đổ bê tông - Trờng hợp không cần dùng xe đúc không cần chống dọc tạm thời hợp long Nếu hai đầu cánh hẫng có cao độ gần nh không dùng xe đúc tạo chuyển vị cờng m cần dùng hệ kết cấu gông tạm thời để treo ván khuôn khối hợp long Khi dầm đế xe treo bắc qua bên khối hợp long, hai dầm ny xe treo ton trọng lơng hệ đ giáo ván khuôn để đổ bê tông khối hợp long Khi không cần đặt chống dọc tạm thòi khối hợp long Trình tự hợp long bao gồm thao tác sau: Lắp đặt hệ đ giáo treo v ván khuôn cho khối hợp long Đổ bê tông khối hợp long Khi bê tông đạt cờng đô khoảng 300 kG/cm2 ( mẫu thử hình trụ tròn) căng kéo bó cáp dới đến lực căng thiết kế Số bó căng lúc ny đến 50% tổng số bó cáp đấy, điiều ny cụ thể tính toán m định Phải căng kéo đồng thời hai phía thơng lu v hạ lu đối xứng qua tim cầu Khi bê tông đạt > 90 % cờng độ thiết kế ( mẫu thử hình trụ tròn đạt khoảng 360 kG/cm2) căng kéo tất bó cáp dới đến lực căng thiết kế Giải phóng liên kết tạm đỉnh trụ có liên quan đến nhịp ®−ỵc hỵp long (t theo thiÕt kÕ), bao gåm viƯc cắt dự ứng lực neo tạm thẳng đứng v pá dỡ bBTCT kê tạm đỉnh trụ Tháo dỡ đ giáo ván khuôn khối hợp long 3500 DÇM CøNG 3500 300 632 282 250 150 282 THANH CHèNG TR£N 85 285 315 600 CLOSURE SEGMENT ĐốT HợP LONG L=3000 400 400 2000 315 2000 LựC Kế CáP DƯL 600 ụ KÊ DƯớI KHốI NEO BÊ TÔNG T1 285 CON KÊ BÊ TÔNG T1 MặT TRÊN BảN ĐáY 300 THANH DƯL ỉ32 L=13690 300 632 DầM GÔNG 4400 85 300 CON KÊ BÊ TÔNG T2 THANH CHèNG D¦íI 3650 7400 3250 800 3650 6600 800 300 THANH CHốNG TRÊN CON KÊ BÊ TÔNG T2 198 200 THANH CHèNG D¦íI 315 400 500 285 500 400 250 600 900 250 600 900 285 315 200 KHốI NEO BÊ TÔNG 200 402 150 1256 THANH DƯL Ø32 L=13690 282 300 632 324 218 250 200 450 DầM GÔNG 3250 3250 DầM CứNG 2253 3250 192 2461 2574 800 383 383 3650 192 2300 KHèI NEO B£ TÔNG T2 700 300 ĐƯờNG TIM CầU 3700 3300 50° 14700 THANH D¦L Ø32 L=13690 3300 3700 KHèI NEO BÊ TÔNG T1 50 DầM GÔNG 800 DầM CứNG KHốI NEO BÊ TÔNG T1 ĐốT HợP LONG L=3000 17 25 60 KHèI NEO B£ TÔNG T2 1500 1500 a 3250 25 50 25 00 10 3650 3500 - §o đạc Công tác khảo sát, đo đạc thi công l công việc quan trọng nên phải lm thờng xuyên v đòi hỏi độ xác cao Đặt mốc cao độ Khi thi công cặp khối dầm hẫng, bê tông đợc đổ cho khối riêng biệt nên dầm hẫng có khả bập bênh, mốc cao độ phải đặt vo tim ngang trụ v phải thờng xuyên kiểm tra so với mốc cao độ thiết kế để phát xem có có sai khác no không Thời điểm đo đạc Chênh lệch nhiệt độ có ảnh hởng lớn đến độ võng dầm hẫng nên cao độ đợc nghiệm thu vo lúc nhiệt độ không khí 25C Nói chung vo đầu buổi s¸ng (vÝ dơ tr−íc giê vỊ mïa hÌ) nắng mặt trời cha ảnh hởng đến nhiệt độ kết cấu nhịp l lúc đo thích hợp Dầm hẫng có khả tự bập bênh có lệch tải hai đầu nên phải nghiệm thu cao độ ván khuôn hai khối cặp khối xong tiến hnh đổ bê tông Tại mặt cắt dầm hẫng, giá trị cao độ lấy thời điểm: Trớc đổ bê tông Sau đổ bê tông Sau căng kéo Sau lao xe đúc v buộc xong cốt thép cho cặp khối Đo đạc độ vồng dầm theo giai đoạn thi công Kết thúc xong cặp khối dầm, trớc đổ bê tông cho cặp khối mới, phải đo đạc lại số liệu độ vồng để kiểm tra mức độ sai số v sai số phải nằm sai số cho phép Việc đo đạc phải tiến hnh vo thời điểm m nhiệt độ không thay ®ỉi ngμy vμ cã nhiƯt ®é ≤ 25°C, t¹i thời điểm : Bó cáp cặp khối trớc đợc căng xong Xe đúc đợc lao đến vị trí sẵn sng cho việc ®óc khèi míi • Cèt thÐp cđa khèi míi ®· đợc đặt Vị trí điểm đo đạc đặt theo dọc chiều di dầm vị trí Tim cầu Mép thợng lu cầu Mép hạ lu cầu Riêng đo đạc độ vồng dầm thi công khối hợp long đợc đo đạc thời điểm sau: Sau thi công xong khối cuối dầm hẫng Sau lao xe đến vị trí thi công khối hợp long Trớc điều chỉnh cao độ Sau điều chỉnh cao độ Sau thi công xong khối hợp long Độ vồng ton cầu đợc đo đạc sau khối hợp long cuối cầu hon thnh Nói chung, việc đo đạc độ vồng phải gắn liền với sơ đồ đặt tải đợc ngời thiết kế tính đến tơng ứng với giai đoạn thi c«ng ...Phần i công tác đ giáo - ván khuôn - cốt thép đổ bê tông dầm cầu bê tông cốt thép i khái niệm ii đà giáo thi công dầm bê tông đổ chỗ iii ván khuôn dầm iv công tác cốt thép dầm cầu v đổ bê tông. .. dầm cầu bê tông cốt thép đổ chỗ Xây dựng cầu dầm bê tông cốt thép ton khối gin giáo cố định bao gồm vật liệu sau: Lm gin giáo, lắp dựng ván khuôn, đặt cốt thép, đổ v đầm bê tông, bảo dõng bê tông, ... nhịp cầu vi hạ đà giáo tháo dỡ ván khuôn vii Thi công mặt cầu Khái niệm Tình hình phát triển công nghệ xây dựng cầu bê tông cốt thép giới Việt nam Trải qua gần kỷ, kể từ kết cấu bê tông cốt thép
- Xem thêm -

Xem thêm: thi công cầu bê tông cốt thép, thi công cầu bê tông cốt thép, Phần i công tác đà giáo - ván khuôn - cốt thép - đổ bê tông dầm cầu bê tông cốt thép, Phần ii công tác thi công lắp ghép dầm bê tông cốt thép, Phần iii thi công kết cấu nhịp cầu lớn

Từ khóa liên quan