Đề hkk i lớp 3 môn tieng1 anh

13 76 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 22:24

PART LISTENING ( 20 minutes) (2016- 2017) Question Listen and number (1 pt) A B D C Question Listen and write T (True) or F (False) as examples (1pt) Look at this girl Her name is Mary T Good bye See you tomorrow F This is my Music room He’s my friend - May I go out? - Yes, please Let’s play hide-and-seek Question Listen and draw the line There is an example ( pt) A B C Question Listen and tick (1 pt) 1 D A B C A B C B C A A C B Question Listen and complete (1pt) How old are you,Mai? I’m years old Is your school Yes, it is Do you like _, Linda ? Yes, I What’s your name? My name’s _ PART II: READING AND WRITING (15 minutes) Question6 Look and read Put a tick ( ) or cross (X) in the box (1pt) This is pen This is a pencil This is a school bag We are in the school gym May I close my book? ü X These are my notebooks Question7 Look and read Write Yes or No as example: (1pt) a.This is a pen Yes _ b.That is a desk c Is it a book? d.These are pencil sharpeners e.Those are pencil cases _ Question8 Look at the pictures Look at the letters Write the words (1 pt) n p e pen r b e u b r o l s h o c o k o b r i b y l a r _ Question9 Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4 (1 pt) MY NEW SCHOOL Hello My name is Hoa I’m a pupil This is my new (0) school_ It’s big I’m in class 3A It’s a (1) _ We read books in the (2) _ There is a (3) _ in my school At break we (4) _ hide and seek I’m happy in my new school library play school computer room Small Classroom PART LISTENING ( 20 minutes) Question Listen and number (1 pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key B D A C Question Listen and write T (True) or F (False) (1pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: T F 3.F 4.T 5.F T Question Listen and draw the line ( pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: B C D A Question Listen and tick (1 pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: B A A B Question Listen and complete (1pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: 1.eight 2.big 3.badminton Linda Question6 Look and read Put a tick ( ) or cross (X) in the box (1pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: X X Question7 Look and read Write Yes or No as example: (1pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: b Yes c No d Yes e No Question8 Look at the pictures Look at the letters Write the words (1 pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: 1.rubber school book library Question9 Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4 (1 pt) Mỗi ý cho 0,25đ Key: small classroom library computer room play ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH – LỚP (1 ) NĂM HỌC 2013- 2014 PAST I LISTENING Question 1: Listen and tick (ü ) (1pt) 1- a Thờigian: 40 phút ( tờ 1) 1-b 2- a 2- b 3- a 3- b 4- a - b Question 2: Listen and number (1 pt) A C B Question 3: Listen and draw the lines (1pt) D A C D B E Question 4: Listen and write T (true) or F (False) (1 pt) Hello I’m Mai F 00 It’s a book I play hide and seek They’re rulers May I come in? This is my school Question 5: Listen and complete (1 pt) A: What's your name? A: What’s this? A: This is my school B: My name's (1) _ B: It’s (2) B: Wow It’s (3) _ A: What you at break time? B: I play (4) PART II READING AND WRITING ( 15 minutes) Question 6: Look , read and choose A, B or C (1 pt) There is a in my school A desk B library C computer This is my It is new T A ruler B schoolbag C bookcase They are playing A chess B football 4.The is small A pen B pencil C badminton C pencil sharpener Your answers: Question 7: Look and read Put a tick (ü ) or a cross ( ) in the box (1 pt) This is a cat  00 That is my friend Nam  Close your book, please It’s Kim Dong primary school May I come in? They are playing football Question 8: Look at the pictures Look at the letters Write the words (1point) allb => ball 1.salcsomor => 2.sicmu room => satc => noyt => _ Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete.(1pt) ruler bag rubber pencil pencils (0) Look These are my school (1) bag This is a (2) _ It is long This is my(3) _ It is small These are my (4) _and my(5) case They are all new HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG ANH LỚP 10 Năm học: 2013-2014 PART LISTENING Question 1: Listen and tick (ü ) (0,25 x = 1pt) a a b b Question Listen and number (0,25 x =1 pt) 1.D A C B Question 3: Listen and draw the lines (0,25 x = 1pt) A D E C Question 4: Listen and write T (true) or F (False) (0,25 x4 = pt) F T F Question 5: Listen and complete (1 pt) T Linda book big badminton PART READING AND WRITING ( 15 minutes) Question 6: Look , read and choose A, B or C (1 pt) B B A C Question 7: Look and read Put a tick (ü ) or a cross ( ) in the box (0,25 x = pt) ü x ü x Question 8: Look at the pictures Look at the letters Write the words (0,25x4= 1pt) classroom musicroom Cats Tony Question 9: Look at the pictures, choose the words in the box and complete (0,25x4=1pt) bag ruler Rubber Pencils Pencil Transcript - Lời nghe Question Listen and number A: What's he doing? B: He's running A: runing? B: Yes He's running A: What's she doing? B: She's skipping A: skipping? B: Yes She's skipping A: What's he doing? B: He's jumping A: jumping? B: Yes He's jumping A: What's she doing? B: She's skating A: skating? B: Yes She's skating Question 2: Listen and write T (true) or F (False) 11 Example: A: What's she doing? B: She's singing 00 A: What's this? B: It's a pen A: How many cats has he got? B: He's got one cat A: How many ships have you got? B: I have two ships A: What's he doing? B: He's running A: What's the weather like today? B: It's rainy Question 3: Listen and draw the lines Who's this? It's mu grandpa A: How many cats have you got? B: I've got three cats A: What's this? B: It's a bedroom A: What's this? B: It's a book A: Have you got a robot? B: Yes, I have Question 4: Listen and tick (ü ) Example: This is my friend, Peter A: What's the weather like today? B: It's windy A: What are they B: They're playing badmiton A: Have you got a cat? B: Yes T have got one cat A: What's this? B: It's a pen Question 5: Listen and complete A: What's your name? B: My name's Mai A: How old are you? B: I'm nine years old A: How many cats have you got? B: I've got a cat A: How about your toys? B: I have go t two dolls 12 Phiếu thông tin học sinh lớp 11 A1 (2019-2020) GVCN : Nguyễn Thị Ngọc Sương – SĐT : 0708498298 Họ tên : Dương Thị Phương Anh SĐT : Ngày sinh: 19/01/2003 Nơi sinh : Xã Thiệu Dương – Tp Thanh Hóa – Tỉnh Thanh Hóa Dân tộc : Kinh Tơn giáo : Ko Đồn viên Chỗ : KP15 – Bình Quý – Ninh Phước –Ninh Thuận Họ tên cha : Dương Đình Cường SĐT : 0909099530 Nghề nghiệp: Thợ bánh mì Nơi làm việc : Tại nhà Họ tên mẹ : Nghiêm Thị Thủy SĐT :033620918 Hồn cảnh đặc biệt (nếu có ghi cụ thể ) : nhà ba người học khơng có lao động ba (về quê chăm ông nội bệnh ung thư ) 13 ... name is Hoa I m a pupil This is my new (0) school_ It’s big I m in class 3A It’s a (1) _ We read books in the (2) _ There is a (3) _ in my school At break we (4) _ hide... READING AND WRITING (15 minutes) Question6 Look and read Put a tick ( ) or cross (X) in the box (1pt) This is pen This is a pencil This is a school bag We are in the school gym May I close my book?... this? A: This is my school B: My name's (1) _ B: It’s (2) B: Wow It’s (3) _ A: What you at break time? B: I play (4) PART II READING AND WRITING ( 15 minutes) Question
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề hkk i lớp 3 môn tieng1 anh, Đề hkk i lớp 3 môn tieng1 anh