TCVN 11815 2017 ( tóm tắt tiêu chuẩn )

112 106 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:41

TIÊU CH̉N Q́C GIA TCVN 11815-2017 Thiết kế cơng trình phụ trợ thi công cầu Chương : Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn quy định yêu cầu thiết kế xây dựng mới, sửa chữa cơng trình phụ trợ thi công cầu đường sắt cầu đường thiết kế theo trạng thái giới hạn Chương : Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm ban hành áp dụng nêu TCVN 10309 : 2014 Hàn cầu thép – Quy định kỹ thuật; TCVN 9686 : 2013 Tiêu chuẩn quốc gia cọc ván thép; TCVN 9859: Tiêu chuẩn quốc gia bến phà cầu phao; TCVN 9394 : 2012 - Thi cơng nghiệm thu đóng ép cọc Chương Thuật ngữ và định nghĩa 3.1 Cơng trình phụ trợ (Auxiliary Structure) Tên gọi chung cho kết cấu cơng trình dựng lên thời gian thi cơng tháo dỡ sau cơng trình hoàn thành 3.2 Trạng thái giới hạn (Limit State) Điều kiện mà vượt qua cấu kiện ngừng thỏa mãn quy định thiết kế Chương Quy định chung 4.1 u cầu thiết kế cơng trình phụ trợ 4.1.1 Ngun tắc thiết kế cơng trình phụ trợ đảm bảo an toàn tuyệt đối trình thi cơng cơng trình, đảm bảo bố trí cấu tạo tính tốn cơng trình phụ trợ công tác thiết kế thi công cầu ngành giao thông vận tải 4.1.2 Việc thiết kế kết cấu, thiết bị cơng trình phụ trợ phải thực lập thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công cầu Các kết cấu, thiết bị cơng trình phụ trợ lập thiết kế kỹ thuật cơng trình cầu, bao gồm: a) Các phương án giải pháp kết cấu cơng trình phụ trợ đồng với thiết kế cầu thiết kế tổ chức thi công Các phương án đáp ứng đủ kết cấu cần thiết công trình mặt khối lượng, định mức dự tốn b) Phù hợp giải pháp kết cấu kinh tế - kỹ thuật cơng trình định làm Những kết cấu, thiết bị cơng trình chun dụng giai đoạn vẽ thi công phải bao gồm: Những vẽ chi tiết cần cho việc chế tạo thi cơng kết cấu cơng trình phụ trợ phải kèm theo dẫn kỹ thuật chất lượng vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia Những yêu cầu công nghệ chế tạo nhà máy phân xưởng đơn vị thi công Những dẫn khả sử dụng vùng khí hậu khác trường hợp cần thiết bao gồm yêu cầu thí nghiệm Các tính chủ yếu, bao gồm kết tính tốn Những dẫn kỹ thuật an tồn phù hợp với nhiệm vụ thiết kế kỹ thuật 4.1.3 Danh mục kết cấu cơng trình phụ trợ, vật liệu kết cấu vạn dùng cho nó, xác định thiết kế kỹ thuật Những vẽ thi công công trình phụ trợ thiết kế sở thiết kế kỹ thuật, phù hợp với nhiệm vụ đề thiết kế 4.1.4 Khi thi công cơng trình phụ trợ, theo thỏa thuận với đơn vị quản lý cơng trình đơn vị thiết kế, cho phép có thay đổi để phù hợp với điều kiện thi công thực tế thay đổi phải ghi vẽ thi công Các cơng trình phụ trợ phải lắp kết cấu vạn chế tạo nhà máy Việc sử dụng kết cấu phi tiêu chuẩn (kể kết cấu gỗ) coi ngoại lệ kết cấu vạn đáp ứng yêu cầu Những cơng trình phụ trợ cần đáp ứng u cầu thi cơng nhanh, khả giới hóa cao yêu cầu kỹ thuật an toàn thi cơng 4.1.5 Các cơng trình phụ trợ phải tính toán, bảo vệ đủ chịu tác dụng thiên nhiên (mưa, lũ bão) điều kiện cho phép ghi vẽ thi công Độ chôn sâu chân cọc ván đê quai, móng cơng trình nước phải xét đến mức độ xói lở đất Những cơng trình phụ trợ nằm phạm vi thông thuyền cầu, cần đặt tín hiệu, đảm bảo lưu thơng tàu thuyền, tàu xe giai đoạn thi công cách tổ chức việc dẫn tàu thuyền luồng lạch qui định cầu Những biện pháp cần phải có thỏa thuận với quan quản lý đường thủy Trong trường hợp đặc biệt, có dẫn thích hợp thiết kế tổ chức thi cơng, phải dự tính đặt vòng vây bảo vệ riêng, phải tính tốn cho cơng trình phụ trợ chịu tải trọng va đập thuyền bè 4.1.6 Việc theo dõi, kiểm tra cơng trình phụ trợ cần thực theo qui định, hướng dẫn kỹ thuật trình tổ chức thi công 4.2 Yêu cầu khổ giới hạn 4.2.1 Các cơng trình phụ giai đoạn thi công xây dựng bên đường sắt, đường ô tô đường thành phố, tuân theo khổ giới hạn hành (hoặc yêu cầu cụ thể) Trong trường hợp cần thiết, việc giảm khổ giới hạn cần phải có thỏa thuận quan quản lý 4.2.2 Những khổ giới hạn cầu, khoảng trống đà giáo phạm vi thơng thuyền có vật trôi quy định phụ thuộc vào đặc điểm qua lại tàu thuyền giai đoạn thi công phụ thuộc vào cấp đường sơng có xét đến u cầu quan quản lí đường sơng địa phương 4.2.3 Việc xác định tĩnh không công trình phụ trợ khoảng thơng thuỷ trụ cầu phải quy định thiết kế tùy thuộc vào điều kiện nơi thi cơng có xét đến yêu cầu sau: a) Trong thiết kế lấy mức nước lớn theo mùa xảy giai đoạn thi cơng cơng trình, tương ứng với lưu lượng tính tốn theo tần suất 10 % làm mức nước thi công Đồng thời phải xét đến cao độ ứ dềnh chiều cao sóng Trên sơng có điều tiết dòng chảy mức nước thi cơng định sở tài liệu quan điều tiết dòng chảy b) Đỉnh vòng vây cọc ván, thùng chụp đê quai đất cần cao mực nước thi công tối thiểu 0,7 m phải mực nước ngầm đất Đảo để hạ giếng chìm giếng chìm ép cần phải cao mức nước thi công tối thiểu 0,5 m c) Đáy kết cấu nhịp cầu tạm thi công, cầu cho cần cẩu đà giáo sông không thông thuyền bè mảng, trơi, nhịp khơng thơng thuyền sơng có tàu bè qua lại phải cao mức nước thi cơng 0,7 m Cho phép giảm trị số trên, mức nước cao xuất thời gian ngắn có khả tháo dỡ nhanh kết cấu phép ngập nước tạm thời d) Ở nhịp vượt, mà có gỗ trơi có dòng bùn, đá khơng nên xây dựng cơng trình phụ trợ khoảng trụ Khi cần thiết phải xây dựng chúng khoảng cách tĩnh trụ đà giáo không nhỏ 10 m, nên xây dựng chúng vào lúc có khả xuất tác động lũ nguy hiểm Ở dòng chảy có gỗ trơi có dòng bùn, đá (lũ núi) đáy kết cấu nhịp cầu cho cần cẩu cầu tạm thi công yêu cầu phải cao mực nước thi công tối thiểu m Bề rộng lối đường hành không nhỏ 0,75 m 4.3 Những dẫn tính tốn kết cấu 4.3.1 Những kết cấu cơng trình phụ trợ chúng cần phải tính tốn chịu đựng tác dụng lực tác dụng khác theo phương pháp trạng thái giới hạn Trạng thái giới hạn trạng thái mà bắt đầu xuất kết cấu khơng đáp ứng yêu cầu sử dụng thi công Các trạng thái giới hạn chia thành nhóm: + Nhóm thứ nhất: (trạng thái giới hạn thứ 1) Là trạng thái mà kết cấu cơng trình phụ trợ không đáp ứng yêu cầu sử dụng, khả chịu lực, cần thiết phải ngừng sử dụng khả chịu lực hay tới trạng thái lâm giới + Nhóm thứ hai: (trạng thái giới hạn thứ 2) Là trạng thái xuất biến dạng mức, gây khó khăn cho việc sử dụng bình thường kết cấu phụ trợ Các trạng thái giới hạn thuộc nhóm thứ gây bởi:  Sự ổn định vị trí ổn định độ  Mất ổn định hình dạng tổng thể  Mất ổn định hình dạng cục dẫn đến khả chịu lực  Sự phá hoại giòn, dẻo đặc trưng khác, có vượt sức bền, kéo đứt, trượt, hay trồi đất  Sự biến dạng chảy ép lún, biến dạng dẻo mức vật liệu (khi có vùng chảy)  Sự vượt mức liên kết ma sát  Sự ổn định cục hình dạng, dẫn đến biến dạng mức, chưa làm khả chịu lực  Biến dạng đàn hồi mức, gây ảnh hưởng khơng cho phép đến hình dạng khả chịu lực cơng trình xây dựng Thuộc nhóm thứ hai trạng thái giới hạn gây chuyển vị đàn hồi hay chuyển vị dư (độ võng, độ vồng, độ lún, độ dịch chuyển, độ nghiêng, góc xoay độ dao động) 4.3.2 Ngồi tính tốn chịu tác dụng lực, trường hợp cần thiết phải tiến hành tính tốn khác sau:  Những tính tốn thấm vòng vây hố móng  Những tính tốn xói trụ tạm vòng vây cọc ván (nếu xói mòn khơng loại trừ giải pháp kết cấu)  Tính tốn lực kéo đến di chuyển kết cấu lắp ghép 4.3.3 Việc tính tốn kết cấu cơng trình phụ trợ chúng theo trạng thái giới hạn thứ tiến hành với tải trọng tính tốn, xác định bằng: Tích số tải trọng tiêu chuẩn với hệ số vượt tải tương ứng n, hệ số xung kích l + M, với hệ số tổ hợp Chỉ dẫn giá trị hệ số với tính tốn khác nêu điều 5.6 Việc tính tốn kết cấu chúng theo trạng thái giới hạn thứ hai tiến hành với tác dụng tải trọng tiêu chuẩn 4.3.4 Khi tính tốn cần chọn tổ hợp tải trọng bất lợi xảy giai đoạn thi công riêng biệt, phận kết cấu khác cơng trình phụ trợ chúng Vị trí tổ hợp tải trọng xác định thiết kế theo dẫn nêu 6.1.3.2 Các tổ hợp tải trọng tính tốn chịu tác động trơi phải xác định với xem xét trạng thái công trình có trơi, thường tính với trường hợp cơng trình khơng làm việc (trong 6.1.3.2 tính tốn thường khơng xét danh mục tổ hợp tải trọng kiến nghị) Đối với cơng trình phụ trợ khơng tính lực động đất 4.3.5 Cường độ tính tốn vật liệu (đất) tính tốn độ bền ổn định cần phải lấy theo dẫn 10.3.4 Trong trường hợp cần thiết chúng giảm tăng hệ số điều kiện làm việc m, xét đến gần sơ đồ tính tốn Đồng thời khơng phụ thuộc vào giá trị hệ số m có hệ số tin cậy k, xét đến mức độ quan trọng cơng trình độ nghiêm trọng hậu xuất trạng thái giới hạn Phương thức áp dụng trị số m, k quy định theo yêu cầu Bảng 4.1 phù hợp với điều nhỏ điều Trong trường hợp khơng quy định Bảng 4.1 k m lấy CHÚ THÍCH: 1) Cần phải chia trị số cường độ tính tốn (lực giữ) cho hệ số kH, nhân trị số cường độ tính tốn với hệ số m Khi tính tốn độ nổi, trọng lượng tính tốn tàu nhân với hệ số tin cậy 2) Những hệ số kH m sử dụng đồng thời với hệ số điều kiện làm việc khác nêu 10.3.2 đến 10.3.4 3) Hệ số m tính tốn ổn định cần lấy phù hợp với yêu cầu điều điều (đối với vòng vây cọc ván) 4.3.6 Độ ổn định chống lật kết cấu phải tính tốn theo cơng thức: đó: M1 moment lực lật trục quay kết cấu; kết cấu tựa gối riêng biệt trục quay lấy trục qua tim gối ngồi (gối biên), kết cấu tựa có tính chất liên tục, trục quay trục qua cạnh thấp nhất, kết cấu Mg moment lực giữ ổn định, trục m hệ số điều kiện làm việc, kết cấu có điểm tựa tập trung (trên điểm riêng biệt) lấy m = 0,95; trụ chống nề lồng gỗ lấy m = 0,9; tường cọc ván lấy theo điều Khi tính tốn độ ổn định kết cấu có neo cần phải kể đến moment giữ ổn định lực khả chịu lực tính toán neo 4.3.7 Độ ổn định chống trượt kết cấu phải tính tốn theo cơng thức: Trong : Tt lực trượt tổng hình chiếu lực trượt lên mặt phẳng có khả bị trượt Tg lực trượt giới hạn hình chiếu lực giữ ổn định trượt theo thiết kế tác dụng lên mặt phẳng trượt m hệ số điều kiện làm việc, m = 0,9 kết cấu mặt đất, m = 1,0 kết cấu chôn đất kH hệ số an toàn theo vật liệu, xét đến biến đổi hệ số ma sát lấy 1.1 Khi tính tốn ổn định kết cấu tăng cường neo chống phải tính lực giữ ổn định khả chịu lực tính tốn neo chống Khi tính tốn độ ổn định hệ số ma sát, vật liệu khác lấy theo Phụ lục B 4.3.8 Khi tính tốn độ ổn định kết cấu nằm mặt đất trị số lực trượt xác định với hệ số vượt tải lớn 1, trị số lực giữ ổn định xác định với hệ số vượt tải nhỏ Khi xác định ổn định cọc ván, cần tuân theo dẫn điều Việc kiểm tốn độ cần thực theo cơng thức: Trong :  trọng lượng riêng nước lấy T/m3 nước ngọt; �Vn lượng choán nước giới hạn tàu, lượng chốn nước ứng với mớn nước chiều cao thành tàu mặt cắt giữa, tính m3; �Q trọng lượng tính tốn tàu, lấy theo dẫn điều 9, tính T; kH hệ số tin cậy, lấy theo dẫn Bảng 4.1 điều 4.3.9 Độ ổn định hệ đảm bảo tuân theo điều kiện sau: a) Chiều cao tâm nghiêng có giá trị dương b) Mép boong không phép ngập nước (*) c) Không cho phép đáy lên khỏi mặt nước (ở lườn tàu) Những công thức để kiểm tra trạng thái giới hạn theo điều 9.1 đến điều 9.3 10 tuyến định hướng với trụ - Những tời kéo neo để di chuyển cố định hệ nồi (hoặc trụ nổi) phải tính tốn với tổ hợp tải trọng nêu Bảng 9.9 - Việc chọn tời cáp chỉnh hướng phải tính với lực lớn phát sinh tác dụng tải trọng tính tốn tổ hợp lực rõ Bảng 9.9 vị trí khác hệ - Nói chung hệ số an tồn dây cáp tính theo vật liệu lấy 3,5 lần lực kéo đứt cáp 9.8 Những sà lan (tàu đáy bằng, hệ phao) để đặt cần cẩu: Giá búa, chuyên chở vật liệu kết cấu thi công 9.8.1 Nguyên tắc chung - Việc thiết kế sà lan (hoặc hệ phao) để đặt cần cẩu, giá búa để chuyên chở vật liệu kết cấu thi công cần phải tuân theo dẫn nêu dẫn bổ sung trình bày - Cho phép đặt búa cần cẩu sà lan chiều sâu nước lớn 0,6 m - Những cần cẩu chân dê phải đặt sà lan bố trí có khoảng hở - Khi đặt sà lan loại cần cẩu có cần khơng quay được, kích thước sà lan (hoặc hệ phao) mặt xác định độ độ ổn định cửa hệ - Khi đặt sà lan, loại cần cẩu có cần quay được, bề rộng sà lan 98 (hoặc hệ phao) định xuất phát từ điều kiện để cẩu nặng nhất, ứng với độ vươn cần thiết cần theo phương vng với tim dọc sà lan góc nghiêng sà lan khơng vượt q góc nghiêng giới hạn cần cẩu xác định theo lí lịch máy 9.8.2 Tính tốn - Khi thiết kế phương tiện để bố trí loại cần cẩu giá búa thiết bị tương tự khác, dùng để chuyên chở hàng hóa, phải tiến hành tính tốn sau: a) Theo trạng thái giới hạn thứ (với tải trọng tính tốn): + Tính tốn độ hệ + Tính tốn độ ổn định hệ + Tính độ bền sà lan, hệ phân bố phận khác + Tính cơng suất phương tiện kéo, liên kết neo b) Theo trạng thái giới hạn thứ hai (với tải trọng tiêu chuẩn): + Tính tốn khối lượng đối trọng bố trí chúng xuầt phát từ điều kiện độ nghiêng (hoặc độ chênh) cho phép sà lan loại cần cẩu búa đóng cọc đặt - Độ sà lan cho phép xác định theo công thức nêu 9.7.2.4 ứng với hệ số tin cậy sau đây: a) Khi đặt giá búa cần cẩu sà lan kH = 99 b) Khi đặt sà lan cần cẩu loại chân đế, dùng để chuyên chở kết cấu thi công vật liệu xây dựng kH = 1,25 - Độ ổn định sà lan cần phải kiểm tra theo dẫn nêu 9.7.2.6 với yêu cầu bổ sung không cho phép đáy sà lan rời khỏi mặt nước - Trên mặt hệ phao tối thiểu phải có phao ghép theo phương dọc phao ghép theo phương ngang Không cho phép dùng phao đơn - Những phao ghép thành hệ phao (phà) phải đặt sát với chiều cao mạn 1,8 m - Hệ phao có đặt giá búa (hoặc cần cẩu) thời gian làm việc phải có dây chằng cố định vào neo đặt bờ, sơng, vào cọc đóng trước - Khi đặt giá búa cần cẩu chân để phao riêng biệt, liên kết chúng với phải tính tốn với ứng lực căng kéo vận chuyển quay hệ nhờ tời kéo: Khi tính tốn cần xét đến hệ liên kết ngang (giữa hệ phao sà lan) phía (mũi đi) - Ở góc sà lan (hệ phao) phải dùng sơn kẻ thước đo mực nước Số thước tương ứng với cao độ đáy Những hệ phao (hoặc sà lan) thiết kế để chuyên chở vật liệu kết cấu thi công 100 phải dùng sơn vạch mớn nước chiều cao 1,40 m kể từ đáy sà lan chiều cao mạn 1,80 m TCVN 11815-2017 THIẾT KẾ CƠNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRONG THI CƠNG CẦU Chương 11: Kết Cấu Gỗ 11.1 Những yêu cầu chung 11.1.1 Việc tính tốn thiết kế phận kết cấu gỗ cơng trình phụ trợ vừa phải phù hợp thoả mãn yêu cầu nêu 11.1.2 đến 11.2.10 11.1.2 Gỗ dùng kết cấu công trình phụ trợ quy định sau a) Đối với gỗ xẻ:  Chiều sâu chiều dài khe nứt ngồi vùng mối nối khơng lớn 1/2 chiều dày chiều dài  Tổng cộng kích thước mặt gỗ chiều dài 20 cm không lớn 1/2 cạnh cấu kiện b) Đối với gỗ tròn:  Khơng định mức độ xiên thớ Chiều sâu khe nứt vùng mối nối không lớn 1/2 chiều dày cấu kiện 11.1.3 Được phép dùng gỗ thông dụng với điều kiện chúng thỏa mãn tất yêu cầu nêu 11.1.4 Gỗ để chế tạo kết cấu phải làm việc hết khả sức chịu tính tốn, độ ẩm chúng không vượt 25 %, kết cấu phải sơn độ ẩm không 20 % 11.1.5 Tà vẹt dầm để làm đường cẩu chạy đường vận chuyển phải dùng gỗ tứ thiết (nhóm 2) 11.1.6 Chỉ xét tới ảnh hưởng điều kiện sử dụng, đến trị số sức chịu tính tốn trường hợp sau: 101 a) Đối với cơng trình đặt nước giảm sức chịu tính tốn cách nhân với hệ số điều kiện làm việc 0,9 b) Giảm sức chịu tính tốn phận ván khn chịu tác dụng trực tiếp nước cách nhân chúng với hệ số điều kiện làm việc 0,8 11.1.7 Tăng sức chịu tính tốn phận gia cố kê vách hố móng cách nhân chúng với hệ số điều kiện làm việc 1,1 Khi tính tốn phận ván khn cơng trình bê tơng tồn khối (đổ chỗ) (trừ gỗ chống) sức chịu tính tốn gỗ gỗ dán tăng lên cách nhân chúng với hệ số điều kiện làm việc 1,15 Sức chịu tính tốn uốn, kéo, nén ép dọc đầu dầm, bó dầm cầu cho cẩu, cầu cơng tác, đường người đi, tính với tải trọng tạm thời thẳng đứng tăng lên cách nhân chúng với hệ số điều kiện làm việc 1,1 Khi tính chịu ép tựa chỗ liên kết xà mũ với cọc (cột đứng) phải dựa vào hệ số điều kiện làm việc 1,2 Giá trị khả chịu lực tính toán tăng lên sau:  Đối với tất dạng chốt loại tải trọng, nhân với hệ số điều kiện làm việc 1,25  Đối với mối nối đinh làm việc với áp lực hơng hỗn hợp bê tơng nhân với hệ số điều kiện làm việc m = 1,75 Giảm khả chịu lực tính tốn chốt mối nối phận cơng trình chịu ẩm lâu dài (trong số có gỗ chưng tẩm) cách nhân chúng với hệ số điều kiện làm việc 0,85 Kích thước mặt cắt phận chi tiết không nhỏ quy định bảng 11.1 ( Trang 135 ) 11.1.8 Ở tiết diện gối cho phép đẽo vát với chiều sâu vết đẽo không lớn 1/3 chiều dày cấu kiện Xà ngang hệ giằng liên kết không lớn 102 1/3 chiều dày cấu kiện không nhỏ cm gỗ cm gỗ Việc làm giảm yếu cách không đối xứng tiết diện cột không lớn 0,4 diện tích mặt cắt ngang cột, đối xứng khơng lớn 0,5 diện tích mặt cắt ngang cột 11.1.9 Để giảm kích thước mặt cắt ngang kết cấu chịu ứng suất ép ngang thớ gỗ cần dùng đệm kim loại nứt 11.2 Những yêu cầu bổ sung trụ gỗ cầu cho cẩu, cầu công tác đà giáo thi công 11.2.1 Các trụ thường thiết kế theo kiểu trụ cọc, trụ cọc khung, trụ cũ: trụ kê chồng nề lồng cũi lợn (những loại sau hay dùng cho mố cầu thấp m) Khi chiều cao trụ m chiều dài nhịp m nên dùng trụ cọc đơn Khi chiều cao trụ chiều dài nhịp lớn dùng trụ palê kép với khoảng cách hàng palê theo mặt cầu 1/4 đến 1/5 chiều cao trụ Khi chiều cao trụ mặt đất lớn m phải có giằng chéo liên kết với cọc mộng khấc có bắt bu lơng Với trụ cao m phải đóng cọc xiên, dựng cột nghiêng với độ nghiêng không lớn : 11.2.2 Thông thường kết cấu bên trụ móng cọc làm kết cấu vạn 11.2.3 Nên bọc trụ ván dày 10 cm đến cao độ cao 0,5 m so với mức nước có trơi tính với tần suất 10 % 11.2.4 Trong trụ cũi, lớp tà vẹt phải lát kín Số tà vẹt lớp tính theo điều kiện ép ngang thớ 103 11.2.5 Trụ cũi gỗ áp dụng toàn chiều cao, kết cấu bên làm dạng khung kết cấu vạn kết cấu phi tiêu chuẩn (trụ cũi khung) 11.2.6 Những trụ gỗ tính tốn giả định cột xiên, liên kết chéo xiên không chịu lực thẳng đứng 11.2.7 Chiều dài tự cột trụ palê (nhiều tầng) lấy khoảng cách nút liên kết Chiều dài tự cọc lấy theo dẫn phần "Nền móng” Độ mảnh cột gỗ khơng lớn 100, giằng không lớn 150 11.2.8 Việc tính tốn ổn định lật trụ tiến hành kiểm toán với điểm nối cọc ngồi trụ khơng có cột xiên cọc xiên, tính tốn với điểm cột xiên cọc xiên trụ có cột xiên ngồi cọc xiên 11.2.9 Chiều dài hẫng xà đế xà mũ khung phận khác trụ mà cột chịu nén đỡ tựa nó, không nhỏ chiều dầy phận tựa khơng nhỏ 20 cm 11.2.10 Khi xây dựng trụ chồng nề đất lún, phải đặt trước gối kê đỉnh để điều chỉnh vị trí kết cấu nhịp đất bị lún sụt 12 Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép 12.1 Tính tốn khả chịu lực phận bê tơng bê tơng cốt thép cơng trình phụ trợ (cọc, bệ, khối móng, cọc phận không thuộc kết cấu cầu vĩnh cửu) phải tiến hành theo trạng thái giới hạn Đồng thời phải ý tới dẫn them điều 12.2 đến điều 12.5 phải sử dụng hệ số điều kiện làm việc, hệ số tin cậy cho điều đến điều 10 104 12.2 Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép phải tính theo trạng thái giới hạn thứ cường độ ổn định, theo trạng thái giới hạn thứ hai biến dạng Cho phép khơng tính tốn phá hoại mỏi, phá hoại tác dụng đồng thời yếu tố lực tác dụng bất lợi mơi trường bên ngồi gây hình thành phát triển khe nứt CHÚ Ý: Tính tốn chống nứt (trạng thái giới hạn thứ ba) cần tiến hành, dùng cốt thép từ loại A - IV trở lên dùng thép trơn loại AI AIII có đường kính từ 30 mm trở lên 12.3 Mác thiết kế bê tông cần quy định theo cường độ 12.4 Cốt thép dùng cho kết cấu bê tông cốt thép cần quy định phù hợp với yêu cầu tư vấn thiết kế Khi dùng nhiệt độ giai đoạn thi công làm nhiệt độ tính tốn 12.5 Khi tính tốn ngàm chặt neo đặt kết cấu bê tơng cơng trình chính, hay cơng trình phụ trợ cần tính đến hệ số tin cậy Lấy hệ số neo kết cấu nhịp tay hẫng đón dầm, 1,5 neo mối nối cột trụ với bệ (xem điều 10) 13 Kết cấu kim loại 13.1 Việc thiết kế kết cấu thép cơng trình phụ trợ phải tn theo nội dung chương “Kết cấu thép - Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN 18 : 79” kể dẫn bổ sung điều 10.2, điều 10.21 phải lấy trị số hệ số điều kiện làm việc, hệ số tin cậy cho điều 1, 3, 105 13.2 Được phép dùng thép hợp kim thấp thép cacbon cho cơng trình Khi lập bảng cung cấp vật liệu trước hết nên dùng thép CT3 tương đương Cho phép làm kết cấu chịu lực khơng có cấu tạo mối nối hàn tất loại ray Trị số sức chịu tính tốn thép phải lấy nhóm thép 38/23, ray P43, P50 lấy nhóm thép 44/29 13.3 Đối với dây kéo, giằng, neo cố v.v… cần dùng cáp thép cho Bảng 13.1 13.4 Đối với phận chịu lực tiết diện hình ống dùng ống thép cán theo thông dụng sử dụng cơng trình cầu Cường độ tính tốn thép mác 20 lấy nhơm thép 38/23 Những tiêu lý thép phải phù hợp với dẫn nêu tiêu chuẩn kĩ thuật Cũng cho phép dùng thép ống hàn chúng thoả mãn yêu cầu thép nhóm A 13.5 Đối với mối nối bu lông chịu lực ma sát cho phép dùng bu lông cường độ cao 13.6 Để làm bulông dùng thép BCT3 loại - (thép lắng nửa lắng) CT5, CT5nC3 Cho phép dùng thép mác BCT3 ACT3 với loại để làm bu lơng khơng chịu lực êcu 106 Êcu bulơng nêu phải làm từ thép dẹt mác CT3, CT4, CT5 tương đương Trong kết cấu thép hợp kim thấp cho phép làm bulông thép 40X Những chốt, lăn làm thép rèn cán nóng mác BCT5 thép 40X tương đương 13.7 Để hàn thép cacbon dùng que hàn 42A, 46 - A thông dụng xây dựng cầu đường, để hàn thép hợp kim thấp dùng que hàn thơng dụng xây dựng cầu đường 46A, 50A (mác YOHU 13/55, MI - 1/55, MI - 2/55) Hàn thép hợp kim thấp với thép carbon tiến hành que hàn điện dùng cho thép hợp kim thấp Khi có sở chắn đảm bảo tính chất lí mối hàn vượt yêu cầu tính chất thép phép sử dụng loại que hàn khác 13.8 Không phép hàn trực tiếp chi tiết phụ (mấu chìa lan can) với phận chịu lực kết cấu Chỉ phép hàn nối chi tiết với sườn tăng cường 13.9 Chỗ tiếp giáp sườn tăng cường với cánh dầm phải cắt vát góc sườn phía bụng dầm (Hình 13.1) 107 Sườn cần tựa khít với cánh dầm Để giải vấn đề này, người ta đặt đệm dày từ 16 mm đến 20 mm đầu sườn với cánh Cho phép hàn sườn tăng cường với cánh dầm chịu nén, cánh dầm chỗ kê gối 13.10 Việc liên kết góc kết cấu khung nên tiến hành qua ốp tăng cường Sườn tăng cường đặt song song với mối nối bụng dầm thiết phải đặt xa mối nối khoảng cách lớn 10 lần chiều dày bụng dầm (Hình 13.2) Chỗ giao mối hàn phải tẩy chiều dài 50 mm (Hình 13.3) Trong tiếp điểm hàn không cho phép mối hàn góc giao 13.11 Trong kết cấu làm vạn (YUK-M-60): a) Thường thường sử dụng phận có tiết diện đối xứng sắt góc Trong trường hợp bất đắc dĩ phải sử dụng đơn sắt góc ghép xác định khả chịu lực chúng phải kể đến vị trí lệch tâm tải trọng b) Trong trụ dàn kiểu palê có chéo, khoảng cách trục cột đứng 108 m, để tăng độ cứng cho nứt giao chéo, phải bố trí cột (thanh giằng) phụ xuyên suốt kết cấu vạn Cũng tăng cường nứt khởi phình mặt phẳng dàn cách bắt giằng ngang mặt c) Khoảng cách giằng ngang đảm bảo kết cấu khơng gian khơng biến hình xác định tính tốn, trường hợp không lớn m 13.12 Trong khối kết cấu làm dầm I, thông thường dầm I riêng lẻ nửa khối phải liên kết với ngăn ngang Giữa nửa khối cần phải đặt hệ giằng dọc kim loại mặt phẳng mạ với khoang không lớn m phải có giằng ngang nửa khối với với khoảng cách không lớn 5,5 m Lực để kiểm toán cầu kiện dùng để giảm chiều dài tự dàn chống, giằng cần lấy % lực dọc chịu nén 13.13 Lực nén liên kết kiểu mặt bích nối tựa khít coi truyền hồn toàn qua đầu mút Trong cấu kiện nén lệch tâm bulơng đinh tán mối nối nói phải kiểm tốn với lực kéo lớn tác dụng mômen uốn tương ứng với lực nén dọc nhỏ 109 13.14 Khi dùng mối nối kiểu ma sát, tiến hành tính tốn cường độ phận liên kết theo có hiệu (trừ lỗ khoan) với giả định 50 % lực truyền lên bulông tiết diện xét chuyển thành lực ma sát 13.15 Khi xác định độ võng kết cấu chịu uốn mà có mối nối bulơng thường, độ võng dầm phải tăng lên 20 % 13.16 Kích thước tiết diện nhỏ phận kết cấu thép cơng trình phụ trợ, trừ phao, cho phép sau (mm): Chiều dày (ngoài trường hợp nêu dưới) 10/8 Chiều dày giằng 8/6 Chiều dày đệm 6/4 Chiều dày gối 16/16 Kích thước sắt góc 75 x 75 x Kích thước sắt góc làm dải giằng 63 x 40 x Đường kính bulơng 16 Đường kính kéo, treo 10 GHI CHÚ: Tử số số dùng cho kết cấu luân chuyển, mẫu số số dùng cho kết cấu dùng lần Chiều dày lớn thép cán liên kết phận bulông đinh tán 24 mm, phận hàn 30 mm 14 Một số biện pháp thi công khác có tiêu chuẩn tham áp dụng thi công: Cọc ống ván thép (TCVN 9246:2012): 110 Tiêu chuẩn quy định cọc ống ván thép sử dụng cho kết cấu hố bao ngoài, kết cấu tường chống ngập(1), kết cấu móng cơng trình xây dựng cơng trình tương tự Tiêu chuẩn áp dụng cho cọc ống ván thép có đường kính ngồi từ 500 mm đến 000 mm Trong trường hợp cọc có đường kính ngồi lớn 000 mm tham khảo quy định tiêu chuẩn (xem Phụ lục C) theo thỏa thuận nhà sản xuất khách hàng 1)Tường chống ngập nghĩa tường bao kín, dùng để ngăn nước chảy vào bên Đối với cọc ống ván thép nối nơi sản xuất, cọc phía trên, phía ký hiệu tương ứng cọc ống ván thép trên, cọc ống ván thép cọc ống ván thép Khi có hai nhiều cọc ống ván thép giữa, cọc thấp định cọc ống ván thép đầu tiên, cọc ống ván thép thứ hai, thứ ba v.v… Ngoài thành phần sử dụng để liên kết tai nối cọc ống ván thép với công trường rõ liên kết tai nối Hiện thị trường có nhiều lại cọc ván thép nhiều nước: Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,…Với loại có tính năng, tiêu chuẩn chế tạo riêng nước Tuy nhiên Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng theo TCVN 9246:2012 Phụ lục C (Quy định) Trị số tiêu chuẩn dung trọng (T/m3) lực đỉnh C (Kg/cm2), góc nội ma sát 111 112 ... gỗ, cọc ray, cọc thép, cọc bê tông cốt 20 thép, hay lồng đá hộc nề tà vẹt… Tra bảng 6.1 Tr30 Tc 11815-2017 để xem độ dốc đắp đất nón mố cầu tạm 6.1.4 Tính tốn Cầu dùng cho cẩu phải kiểm toán theo... : phân lực thẳng đứng lực kéo dây chằng; f: hệ số ma sát gỗ (cọc neo) đất; Tra bảng 6.5,6.6 TC 11815-2017 Tr41 để lấy số liệu ứng suất nén cho phép đất kích thước neo cọc 6.6.2.2 Tính tốn neo... tính tốn đất (ứng suất chịu nén cho phép đất) Kích thước hố đứng tham khảo Bảng 6.7 Bảng 6.8 TC11815-2017 Tr42 6.6.2.3 Tính tốn neo nằm Kiểm tốn khả chịu nhổ: Trong đó: T : lực ma sát phát sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TCVN 11815 2017 ( tóm tắt tiêu chuẩn ), TCVN 11815 2017 ( tóm tắt tiêu chuẩn ), Chương 3 .Thuật ngữ và định nghĩa, 3 Những chỉ dẫn về tính toán kết cấu và nền, 2 Tải trọng tác động lâu dài: