Bai1: Mot so khai niem co ban ( t1) tin hoc 12

6 98 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 21:40

Tuần: Tiết: Ngày soạn: Ngày dạy : Bài 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN I MỤC TIÊU Về kiến thức - Biết vấn đề cần giải tóan quản lí cần thiết phải có CSDL - Biết vai trò CSDL học tập sống Về kĩ Về thái độ - Chủ động tìm hiểu khái niệm Năng lực hướng tới - Khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa, sách giáo viên, máy tính, máy chiếu, phông chiếu, bút lông, bảng,… Chuẩn bị học sinh: - Sách giáo khoa, tập, viết,… III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Nội dung  HĐ1: Hoạt động khởi động: 3’ a) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức Tin học 10, 11 đồng thời tạo động để HS có nhu cầu tìm hiểu chi tiết Tin học 12 b) Nội dung cách tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên Hoạt động cuả học sinh Nội dung (?) Nội dung học Tin học 10 - Nhận xét minh họa sơ đồ tư - Học sinh nhắc lại nội dung học lớp 10 - Lắng nghe quan sát Tin học 10: - Một số khái niệm Tin học - Hệ điều hành - Soạn thảo văn - Mạng máy tính Internet Tin học 11: Lập trình (?) Nội dung học - Học sinh nhắc lại nội Tin học 11 dung học lớp 11 -Lắng nghe ghi nhớ - Nhận xét dẫn dắt vào c) Sản phẩm hoạt động HS: Học sinh trả lời được câu hỏi GV d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức cho HS  HĐ2: Hình thành kiến thức : 25’ HĐ2.1: Bài toán quản lý a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được vấn đề cần giải tóan quản lí b) Nội dung cách tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên (?) Kể tên vài lĩnh vực có ứng dụng Tin học vào cơng tác quản lý? Hoạt động học sinh - Suy nghĩ trả lời: Giáo dục, y tế, tài ngân hàng, hàng không, - Lắng nghe ghi chép - Cột Họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, tổ, điểm toán, điểm văn, điểm tin - Chú ý quan sát, lắng nghe ghi chép Nội dung Bài tóan quản lý: Cơng việc quản lí phổ biến cơng tác quản lí chiếm thị phần lớn ứng dụng Tin học ( 80%) Ví dụ 1: Quản lí điểm thi - Nhận xét vá đánh giá từ giới thiệu tốn quản lí - Muốn quản lý thơng tin điểm học sinh lớp ta nên lập danh sách chứa cột nào? - Chiếu tốn quản lí điểm học sinh lớp toán quản lí tiền lương Ví dụ 2: Quản lí tiền lương công ty để HS quan sát - Cho HS xem đoạn clip giới - Quan sát ghi thiệu phần mềm quản lý học sinh trường THPT Thiên Hộ Dương Vnedu - Tóm tắt nội dung phần - Lắng nghe ghi đẵn dắt vào phần nhớ c) Sản phẩm hoạt động HS: Học sinh biết được vấn đề cần giải tốn quản lí d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức HĐ2.2 Các công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức a) Mục tiêu: Giúp học sinh biết được công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức b) Nội dung cách tổ chức hoạt động: Hoạt động giáo viên (?) Các công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức đó? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Tạo lập hồ sơ làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại ví dụ yêu cầu HS cho biết chủ thể gì? - Nhận xét (?) Cấu trúc hồ sơ gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Cập nhật hồ sơ làm gì? - Nhận xét, chốt nội dung (?) Hồ sơ bị sửa nào? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa việc GV ghi sai tên HS danh sách (?) Trong trường hợp ta xóa đối tượng? - Nhận xét, chốt nội dung - Minh họa ví dụ có HS lớp nghĩ học (?) Cho ví dụ tương tự? (?) Trường hợp GVCN phải ghi thêm tên HS vào danh sách lớp? Hoạt động học sinh Nội dung - Tham khảo SGK trả Các công việc thường lời: Tạo lập hồ sơ, cập nhật gặp xử lý thông tin hồ sơ, khai thác hồ sơ tổ chức - Lắng nghe, ghi nhớ a Tạo lập hồ sơ: gồm bước - Xác định chủ thể, cấu trúc - B1: Xác định chủ thể cần hồ sơ Sau thu thập, tập quản lí hợp thơng tin cần quản lí lưu trữ chúng theo cấu - B2: Xác định cấu trúc hồ trúc xác định sơ - Lắng nghe, ghi - B3: Thu thập, tập hợp thơng tin cần quản lí lưu - Quan sát, suy nghĩ trả trữ chúng theo cấu trúc lời: Chủ thể học sinh xác định - Quan sát trả lời - Lắng nghe, quan sát ghi - Cập nhật là: sửa, xóa, thêm - Lắng nghe, ghi nhớ - Khi nội dung hồ sơ bị sai - Lắng nghe, ghi b Cập nhật hồ sơ - Sửa chữa hồ sơ số thơng tin khơng - Quan sát, ghi nhớ - Khi đối tượng khơng tổ chức - Lắng nghe, ghi - Xoá hồ sơ đối tượng mà tổ chức khơng quản lí - Quan sát, ghi nhớ cho ví dụ trương tự - Suy nghĩ trả lời - Bổ sung thêm hồ sơ cho đối tượng Hoạt động giáo viên - Nhận xét dựa vào ví dụ chốt nội dung (?)Khai thác hồ sơ làm gì? Hoạt động học sinh Nội dung - Lắng nghe ghi - Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, tính tốn thống kê, lập báo cáo - Lắng nghe, ghi c Khai thác hồ sơ - Nhận xét, chốt nội dung - Chiếu lại toán - Sắp xếp tên theo thứ tự - Sắp xếp hồ sơ theo quản lí điểm (?) Cho tăng dần tiêu chí vài ví dụ xếp? - Gọi HS khác nhận xét, - Sắp xếp giảm dần theo bổ sung tổng điểm - Nhận xét, đánh giá (?) Trong tốn - Tìm HS có điểm - Tìm kiếm thơng tin ta tìm kiếm mơn Tốn >= 8.0 thoả mãn số điều kiện gì? - Nhận xét (?) Có thể tính tốn - Tính tổng điểm trung - Tính tốn thống kê để được tốn bình đưa thơng tin đặc trên? trưng - Nhận xét, đánh giá - Lắng nghe ghi - Lập báo cáo để tạo câu trả lời HS đồng hồ sơ có cấu trúc thời đưa ví dụ báo khn dạng theo yêu cầu cụ cáo thể Vd: Lập danh sách HS thi đạt loại giỏi (?) Mục đích việc - Tham khảo SGK trả tạo lập, cập nhật, khai lời thác hồ sơ? - Nhận xét, chốt nội - Lắng nghe, ghi nhớ dung (?) Tóm tắt nội dung - Tóm tắt nội dung phần phần 2? - Nhận xét - Lắng nghe, ghi nhớ c) Sản phẩm hoạt động HS: Học sinh biết được công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức  HĐ3: Hoạt động luyện tập, vận dụng: a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được vấn đề cần giải tốn quản lí, công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức b) Nội dung cách tổ chức hoạt động: Câu 1: Cập nhật hồ sơ thực số công việc như: A Thêm hồ sơ, xóa hồ sơ, thu thập thơng tin B Sắp xếp, sửa, thêm, hồ sơ C Thêm, sửa, xóa hồ sơ D Sửa hồ sơ, thống kê, tìm kiếm Câu 2: Những cơng việc xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Tạo lập hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Cập nhật hồ sơ Câu 3: Xét cơng tác quản lí hồ sơ, học bạ Trong số việc sau, việc thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? A Sửa tên hồ sơ B Xác định cấu trúc hồ sơ C Tìm kiếm hồ sơ D Tập hợp hồ sơ Câu 4: Công việc thường gặp xử lý thông tin tổ chức? A Tất công việc B Cập nhật hồ sơ C Khai thác hồ sơ D Tạo lập hồ sơ c) Sản phẩm hoạt động HS: d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức  HĐ4: Hoạt động tìm tòi mở rộng: a) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức b) Nội dung cách tổ chức hoạt động: HS nhà học bài, tìm thêm số ví dụ tốn quản lý sống hàng ngày đọc trước phần 3a, 3d c) Sản phẩm hoạt động HS: Học sinh biết mở rộng kiến thức thơng qua dự án thực tế d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức Hướng dẫn nhà, hoạt động tiếp nối: 3’ a) Mục đích hoạt động: b) Nội dung cách thức tổ chức hoạt động: c) Sản phẩm hoạt động HS: d) Kết luận GV: Giáo viên nhận xét chung chốt lại kiến thức IV KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ/BÀI HỌC: 1’ - GV đánh giá, tổng kết kết học: V RÚT KINH NGHIỆM: Ký duyệt tổ trưởng ……./…… /2019 ...ở Tin học 11 dung học lớp 11 -Lắng nghe ghi nhớ - Nhận xét dẫn dắt vào c) Sản phẩm hoạt động HS: Học sinh trả lời... dụ chốt nội dung (? )Khai thác hồ sơ làm gì? Hoạt động học sinh Nội dung - Lắng nghe ghi - Khai thác là: Sắp xếp, tìm kiếm, tính tốn thống kê, lập báo cáo - Lắng nghe, ghi c Khai thác hồ sơ - Nhận... lập hồ sơ, cập nhật gặp xử lý thông tin hồ sơ, khai thác hồ sơ tổ chức - Lắng nghe, ghi nhớ a Tạo lập hồ sơ: gồm bước - Xác định chủ thể, cấu trúc - B1: Xác định chủ thể cần hồ sơ Sau thu thập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai1: Mot so khai niem co ban ( t1) tin hoc 12, Bai1: Mot so khai niem co ban ( t1) tin hoc 12

Từ khóa liên quan