Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong chi nhánh hồ chí minh phòng giao dịch cộng hòa

93 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 15:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN ĐẠT HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 7340201 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN XUÂN ĐẠT HẠN CHẾ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 7340201 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN TS BÙI QUANG TÍN TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 i TĨM TẮT KHĨA LUẬN Nhu cầu vay tín dụng người dân Việt Nam ngày tăng trưởng mạnh qua năm Tuy nhiên, song song với tiềm lớn tồn nhiều rủi ro khơng dễ dàng kiểm sốt tổ chức cho vay Như vây, vấn đề đặt ngân hàng cần phải có giải pháp cấp thiết nhằm hạn chế, kiểm soát rủi ro cho vay, đảm bảo an toàn vốn vay quyền lợi khách hàng lẫn ngân hàng Rủi ro phòng ngừa rủi ro hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng ln ln vấn đề quan tâm hàng đầu liên quan tác động trực tiếp đến sống ngân hàng Vì thế, ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM – PGD Cộng Hòa tích cực hướng tới chuẩn mực quốc tế triển khai sách kiểm soát, hạn chế rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng Khóa luận nêu đƣợc số nội dung: Về mặt sở lý luận: khóa luận làm rõ vấn đề liên quan đến ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay, rủi ro cho vay, số giải pháp chung hạn chế rủi ro kinh nghiệm số ngân hàng giới Về mặt thực tiễn: khóa luận đánh giá thực trạng rủi ro biện pháp hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM – PGD Cộng Hòa Từ đó, nêu lên thành công hạn chế tồn q trình kiểm sốt rủi ro cho vay ngân hàng Dựa sở đó, khóa luận đề xuất giải pháp kiến nghị quan quản lý cấp cao nhằm đóng góp số ý kiến cơng tác hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng Thông qua nội dung khóa luận, tác giả mong muốn khóa luận mang lại ý nghĩa thực tiễn hoạt động cho vay ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM – PGD Cộng Hòa Bên cạnh đó, giải pháp kiến nghị khóa luận góp phần hồn thiện sách hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng, đảm bảo an toàn vốn thúc đẩy phát triển hoạt động cho vay ii ngân hàng thời gian tới ABSTRACT Demand for credit loans of Vietnamese people is growing strongly over the years However, along with the great potential there are still many risks not easily controlled for the lending institutions So, the problem is that banks need to have the urgent solution to limit, control the loan risks, ensure the safety of loans as well as the interests of both customers and banks Risk and risk prevention in the bank's credit business is always a matter of primary concern as it relates to and directly affects the survival of banks Therefore, Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch - Cong Hoa Transaction Office is actively pursuing international standards as well as implementing policies on controlling and limiting risks in lending activities at banks The lecture has some contents: On rationale: the thesis clarifies the issues related to commercial banks, lending activities, loan risks, some common solutions that limit the risks and experience of some banks in the world On practice: thesis evaluates risk assessment and risk mitigation measures of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch - Cong Hoa Transaction office Since then, the successes and limitations of the Bank's risk control process have been raised Based on that, the thesis proposed solutions and recommendations to senior management agencies to contribute some ideas in limiting banks' lending risks Throughout the content of the thesis, the author wishes to give the thesis will bring practical meaning to lending activities at Tien Phong Commercial Joint Stock Bank - Ho Chi Minh City Branch - Cong Hoa Transaction office In addition, the solutions and recommendations of the thesis can contribute to further improve the iii bank's risk mitigation policies, ensure capital adequacy and promote the development of bank lending in the near future LỜI CAM ĐOAN Tôi Nguyễn Xuân Đạt, sinh viên lớp HQ02 – GE01 thuộc khoa Tài – Ngân hàng trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Đạt iv LỜI CẢM ƠN Lời tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến tới thầy, cô giáo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh dạy cho tác giả kiến thức, tảng kiến thức chuyên mơn để tác giả hồn thành khóa luận Cùng với thầy TS Bùi Quang Tín giúp đỡ, trau dồi thêm kiến thức, thiếu sót giúp tác giả có định hướng tốt suốt thời gian tác giả làm khóa luận Bên cạnh là, tác giả chân thành cảm ơn giúp đỡ cô chú, anh chị công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa nhiệt tình giúp đỡ tác giả việc cung cấp số liệu thông tin thực tế để chứng minh cho kết luận khóa luận tốt nghiệp tác giả Do giới hạn kiến thức khả lý luận thân thiếu sót, tác giả kính mong dẫn đóng góp thầy giáo để khóa luận tác giả hồn thiện Xin chân thành cảm ơn tất cả! TP.HCM, ngày 29 tháng năm 2018 Tác giả Nguyễn Xuân Đạt v MỤC LỤC TÓM TẮT KHÓA LUẬN i ABSTRACT ii LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ HÌNH ix MỞ ĐẦU x CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 L LU N CHUNG VỀ NG N H NG TH NG M I 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2 TỔNG QUAN CHO VAY T I NG N H NG TH NG M I 1.2.1 Khái niệm phương thức cho vay 1.2.2 Các bên tham gia 1.2.3 Các bước quy trình xét duyệt cho vay Ngân hàng thương mại 10 1.3 MỘT SỐ RỦI RO CHỦ YẾU T I NG N H NG TH NG M I 15 1.3.1 Khái niệm rủi ro 15 1.3.2 Nhận dạng rủi ro tín dụng 16 1.3.3 Nhận dạng rủi ro lãi suất 17 1.3.4 Nhận dạng rủi ro tỷ giá 17 1.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHUNG TRONG VIỆC H N CHẾ RỦI RO CHO VAY .18 1.5 CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HO T ĐỘNG KINH DOANH V RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NG N H NG TH NG M I .21 1.5.1 Phân loại nợ theo quy định pháp luật 21 1.5.2 Nợ hạn 23 1.5.3 Nợ xấu .23 1.5.4 Trích lập dự phòng rủi ro cho vay .24 1.6 B I HỌC KINH NGHIỆM VIỆC H N CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY T I MỘT SỐ NG N H NG TRÊN THẾ GIỚI .24 1.6.1 Các khuyến nghị Ủy Ban Basel quản trị rủi ro tín dụng 24 1.6.2 Kinh nghiệm ngân hàng Thái Lan 26 1.6.3 Kinh nghiệm ngân hàng Hàn Quốc .27 1.6.4 Bài học rút .27 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 vi CHƢƠNG THỰC TRẠNG CỦA VIỆC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HÒA 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ NG N H NG TH NG M I CỔ PHẦN TIÊN PHONG– CHI NHÁNH TH NH PHỐ HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HÒA 30 2.1.1 Vài nét Ngân hàng Tiên Phong – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức Phòng Giao Dịch Cộng Hòa 32 2.1.3 Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa năm gần 34 2.2 THỰC TR NG HO T ĐỘNG CHO VAY T I NG N H NG TH NG M I CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HÒA .36 2.2.1 Quy trình cho vay TPBank - Phòng giao dịch Cộng Hòa 36 2.2.2 Tình hình số lượng khách hàng vay TPBank – Phòng giao dịch Cộng Hòa 37 2.2.3 Doanh số cho vay dư nợ TPBank – Phòng giao dịch Cộng Hòa .38 2.3 THỰC TR NG H N CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY T I NG N H NG CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HỊA .41 2.4 THỰC TR NG VỀ BIỆN PHÁP H N CHẾ RỦI RO TRONG HO T ĐỘNG CHO VAY T I NG N H NG CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HỊA TỪ NĂM 2014 – 2017 46 2.4.1 Nâng cao chất lượng cán thẩm định khách hàng Phòng giao dịch 46 2.4.2 Bảo đảm tín dụng tài sản chấp, cầm cố, bảo lãnh bảo hiểm tín dụng 48 2.4.3 Điều chỉnh phương hướng đầu tư hợp lý tạo điều kiện, giúp đỡ khách hàng, từ vốn cho khách hàng hoạt động kinh doanh 49 2.4.4 Mở rộng cạnh tranh 50 2.5 ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC TR NG H N CHẾ RỦI RO TRONG VIỆC CHO VAY T I NG N H NG 51 2.5.1 Những thành công .51 2.5.2 Những tồn .54 2.5.3 Nguyên nhân tồn 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 vii CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HỊA 59 3.1 PH NG H ỚNG HO T ĐỘNG CHO VAY CỦA NG N H NG TH NG M I CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PHỊNG GIAO DỊCH CỘNG HÒA 59 3.1.1 Định hướng chung hoạt động kinh doanh Ngân hàng TPBank .59 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa 61 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM H N CHẾ RỦI RO CHO VAY T I NG N H NG TH NG M I CỔ PHẦN TIÊN PHONG – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH – PGD CỘNG HỊA 62 3.2.1 Thực phân tán rủi ro 62 3.2.2 Xây dựng chế lãi suất hợp lý linh hoạt hoạt động cho vay .63 3.2.3 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc quản lý rủi ro cho vay, tăng cường kiểm tra giám sát sau vay 64 3.2.4 Tuân thủ, hoàn thiện cải tiến quy trình cho vay 66 3.2.5 Tăng cường kênh thông tin ngân hàng khách hàng 67 3.2.6 Một số giải pháp khác .68 3.3 KIẾN NGHỊ .69 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan có chức .70 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 71 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa 72 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NGUYÊN NGHĨA TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch RRCV Rủi ro cho vay RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TSBĐ Tài sản bảo đảm TPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 63 theo phong trào vào nhóm ngành hàng, khách hàng cho dù ngành nghề, khách hàng có tăng trưởng phát triển mạnh mẽ có khả bảo hòa cung vượt cầu tương lai Ngồi đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực tín dụng giúp cho ngân hàng giảm RRTD Ngân hàng TPBank ngân hàng đại với mơ hình giao dịch tự động LiveBank phát triển hơn, đa dạng sản phẩm giao dịch trực tiếp với khách hàng lúc nơi, giúp cho ngân hàng vừa phát triển mặt kinh doanh, thu hút khách hàng vừa làm giảm RRCV Thực bảo hiểm khoản cho vay để san sẻ RRCV, PGD thực chứng khốn hóa khoản vay Việc cho phép thực yêu cầu đầu tư hay tiêu PGD, đảm bảo tính tốn cho khoản vay đóng băng; đồng thời PGD thu thêm khoản lệ phí qua việc quản lý khoản vay chứng khoán hóa Trong quản ký khoản vay chững khốn hóa, PGD đưa khoản cho vay khỏi bảng cân đối kế toán giúp loại trừ RRCV xảy 3.2.2 Xây dựng chế lãi suất hợp lý linh hoạt hoạt động cho vay Như nói kinh tế Việt Nam phát triển chưa thực ổn định, việc lãi suất biến động thất thường góp phần làm cho giá thành sản phẩm doanh nghiệp không ổn định, mặt hàng xuất giảm khả cạnh tranh Khách hàng lựa chọn ngân hàng để sử dụng sản phẩm lãi suất chiếm phần lớn định họ Lãi suất cho vay xây dựng sở lãi suất huy động bình qn cộng với tỷ lệ chi phí khác, tỷ lệ lợi nhuận kỳ vọng ngân hàng, tỷ lệ lạp phát ước tính Thêm vào đó, lãi suất cho vay phụ thuộc vào sách tiển tệ Nhà nước; loại thời hạn khác nhau, khối lượng vay, thời ký khác Việc xác định mức lãi suất cho vay hợp lý khách hàng quan trọng Cái có hai mặt nó, ngân hàng giảm lãi 64 suất ngân hàng giảm phần chi phí, giảm gánh nặng việc trả nợ ngân hàng thu lợi nhuận khơng cao, khó mở rộng phát triển tiếp Ngược lại, cho vay với lãi suất với lãi suất cao khó có khách hàng, làm cho doanh nghiệp khó khăn việc trả nợ vay dẫn đến phát sinh hạn, nợ xấu… ảnh hưởng xấu đến ngân hàng Vì thế, để thu hút khách hàng ngân hàng TPBank – PGD Cộng Hòa cần áp dụng sách lãi suất linh hoạt theo đối tượng khách hàng, lĩnh vực kinh doanh, thời kì cụ thể Mức lãi suất hợp lý, hình thành sở thỏa thuận với doanh nghiệp, hài lòng lợi ích doanh nghiệp ngân hàng, vừa đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao, vừa đảm bảo khả trả nợ hạn, giảm thiểu rủi ro cho vay ngân hàng Những doanh nghiệp có lịch sử trả nợ tốt, có thiện chí trả nợ, có quan hệ truyền thống lâu năm, có uy tín, có thơng tin tài minh bạch ngân hàng nên cân nhắc có lãi suất ưu đãi thấp Điều giúp cho mối quan hệ ngân hàng khách hàng tốt đẹp hơn, khuyến khích cho khách hàng tích cực làm ăn hiệu quả, trả nợ gốc lãi hạn cho ngân hàng Ngân hàng có ngày đặc biệt là: kỷ niệm 10 năm thành lập TPBank, kỷ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam thống đất nước,… để giảm lãi suất hay có ưu đãi đặc biệt cho khách hàng thời hạn vay tổng hạn mức tín dụng PGD cần có sách lãi suất theo hướng lấy tăng dư nợ để bù đắp lãi suất thấp Căn vào lĩnh vực hoạt động ngành nghề kinh doanh doanh nghiệp mà có ưu đãi lãi suất, thực chủ trương nhà nước kích thích doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển lĩnh vực Đối với khoản vay đánh giá rủi ro cao PGD nên đưa mức lãi suất cao để bù đắp vào chi phí giám sát cho vay 3.2.3 Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc quản lý rủi ro cho vay, tăng cƣờng kiểm tra giám sát sau vay Việc rủi ro hoạt động cho vay nguyên nhân chủ quan 65 ngân hàng mà khách hàng gây rủi ro lớn đến từ kinh tế Cơng tác quản lý rủi ro có vai trò quan trọng q trình định tín dụng, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc quản lý tốt hoạt động rủi ro yếu tố thiếu mà cán PGD cần phải nhận thức rõ để thực công tác hiệu Ngân hàng cần chuyên gia nghiên cứu rủi ro quản trị rủi ro làm hạt nhân việc tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng việc phổ cập kiến thức, kinh nghiệm cán công nhân viên rủi ro quản trị rủi ro Mỗi ban hành quy định hay bổ sung, sửa đổi chế quản trị RRCV Ban lãnh đạo ngân hàng cần thiết lắng nghe ý kiến chuyên gia coi trọng đề xuất khách quan khoa học Đầu tư kinh phí đề cử số cán có lực lựa chọn qua thi tuyển học tập ngắn hạn nước, ngân hàng đầu quản trị rủi ro tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỗ chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm Sau đó, PGD sử dụng cán vào việc giảng dạy nâng cao kiến thức rủi ro hạn chế RRCV Còn với CBTD, người trực tiếp tiến hàng q trình xét duyệt, phân tích khoản tín dụng, định cho vay, kiểm tra sau vay khách hàng… định tới chất lượng tín dụng Một người CBTD giỏi người biết cách xử lý vấn đề, nhận biết yếu tố thay đổi ảnh hưởng đến dự án, làm hồ sơ mà không màng đến tư lợi cá nhân, sẵn sàng từ chối hồ sơ có vấn đề ảnh hưởng đến tập thể ngân hàng… Nếu có CBTD có trách nhiệm đạo đức chắn việc RRCV bị hạn chế nhiều Để hạn chế khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích nâng cao hiệu sử dụng PGD cần phải dựa vào kế hoạch vay vốn doanh nghiệp để từ cho vay thực kiểm tra, giám sát thường xuyên trình sử dụng vốn khách hàng sau vay, tần suất phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh cụ thể khách hàng PGD cần phải tổ chức theo dõi chặt chẽ tiến độ hoàn thành hạn mục dự án đầu tư, trình nhập vật tư, hàng hóa thơng qua báo cáo định kỳ 66 khách hàng cung cấp Theo dõi việc sử dụng hiệu chặt chẽ doanh nghiệp sở xây dựng chế rà soát loại khoản vay Nếu có dấu hiệu bất thường rủi ro cán giám sát đề nghị thu hồi nợ trước hạn chuyển nợ hạn Ngồi CBTD phải ln quan tâm đến việc nhận diện rủi ro thông qua dấu hiệu cảnh báo khách hàng gặp khó khăn việc trả nợ, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh, dấu hiệu vi phạm pháp luật… dựa hệ thống tín hiệu cảnh báo sớm RRCV để nắm bắt khả xử lý chủ động kịp thời rủi ro có nguy xảy Vấn đề theo dõi đánh giá hoạt động kinh doanh khách hàng chất lượng khoản nợ vay cần phải tiến hành cách thống có hệ thống Các cấp lãnh đạo, máy nhân nhân viên cần có phối hợp, liên kết chặt chẽ với để khai thác thơng tin, bám sát hoạt động kinh doanh, kiểm tra tình hình tài KHDN lớn Việc giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ sách , thủ tục cho vay, giá trị tài sản đảm bảo, khả trả nợ khách hàng , đảm bảo an toàn vốn vay cho ngân hàng 3.2.4 Tuân thủ, hoàn thiện cải tiến quy trình cho vay Sau có sách tín dụng cho vay đắn, rõ ràng toàn diện để đảm bảo chất lượng khoản cho vay, việc PGD cần làm xây dựng quy trình tín dụng chặt chẽ thực có chất lượng quy trình Xây dựng quy trình xét duyệt cho vay phải theo nguyên tắc đảm bảo tính độc lập phân tích rõ ràng trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới khâu thẩm định định cho vay, cần đưa nội quy trách nhiệm cụ thể để thành viên chịu trách nhiệm kết luận thẩm định mình, có họ nghiêm túc thực nghĩa vụ cách khách quan minh bạch Một quy trình tín dụng ngân hàng bao gồm nhiều bước song PGD cần đặc biệt trọng đến khâu thẩm định trước co vay khâu quan trọng có ý nghĩa định đến chất lượng cho vay Mọi khoản cho vay phải 67 thực quy trình nghiệp vụ, tiến hành thẩm định, kiểm tra xác định tư cách pháp nhân người vay, tính khả thi phương án sản xuất kinh doanh giá trị tài sản cầm cố, chấp, chống tượng đảo nợ, sử dụng vốn sai mục đích Tuy nhiên chi nhánh Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa cần cải thiện chặt chẽ quy trình tín dụng, hồ sơ tín dụng bao gồm: hồ sơ vay vốn, hồ sơ pháp lý, hồ sơ đảm bảo tiền vay, hồ sơ giải ngân, tờ trinh… để đảm bảo đảm bảo khả tiếp cận vốn vay nhanh chóng, đảm bảo an tồn hoạt động cho vay 3.2.5 Tăng cƣờng kênh thông tin ngân hàng khách hàng Như biết ngân hàng lấy thơng tin từ khách hàng thơng qua báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh hay nguồn thu nhập khách hàng cơng bố Tuy nhiên, báo cáo mang tính chất tuân thủ quy định ngân hàng chưa phát huy vai trò thứ thiết yếu định ngân hàng cho khách hàng vay hay khơng Việc thay đổi số liệu báo cáo tài việc làm đơn giản doanh nghiệp, nhằm mục đích đạt được mức lợi nhuận theo kế hoạch, số tiêu tài mong muốn hay chí làm báo cáo cho đẹp, phù hợp để ngân hàng nhìn vào cho vay Do đó, q trình cho vay ngân hàng khách hàng, việc đáng giá khả khách hàng thơng qua báo cáo tài chính, hoạt động kinh doanh nguồn thu nhập cần thiết chưa đầy đủ CBTD cần tìm hiểu nhiều thơng tin khách hàng thơng qua nhiều phương tiện là: báo chí, đồng nghiệp, nhân viên doanh nghiệp vay, đối tác họ hay đối thủ cạnh tranh ngành doanh nghiệp đó… để có thơng tin xác, đầy đủ Từ đó, đưa định có cho khách hàng tiếp tục cho vay hay không 68 3.2.6 Một số giải pháp khác Thế giới phát triển kèm theo cơng nghệ phát triển theo, chìa khóa giúp cho chi nhành đến gần với cộng đồng ngân hàng quốc tế, nâng cao hiệu phân loại khách hàng Đổi công nghệ, mạng tin học giúp ngân hàng nâng cao chất lượng, tăng tính cạnh tranh, giảm chi phí lao động Để thực ngân hàng cần có số biện pháp sau: Chi nhánh tập trung sở liệu Hội sở vị cần phát triển phát huy khả giám sát cho vay tức thời hệ thống, quản lý danh mục cho vay theo ngành, vùng kinh tế, quản lý hạn mức vay doanh nghiệp Ngoài việc tập trung sở liệu điều kiện thuận lợi cho việc phân loại doanh nghiệp, tính tốn RRCV… cách nhanh chóng xác Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi chương trình phần mềm đại công tác quản lý tài sản nợ - có(quản trị rủi ro khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro ngoại hối), huy động vốn Hơn nữa, ngân hàng cần nâng cấp phần mềm thẩm định dự án cho vay giúp cán thẩm định khách hàng cách nhanh chóng xác Hiện đại hóa nghiệp vụ ngân hàng, giúp ngân hàng hội nhập vào cộng đồng ngân hàng quốc tế cung cấp xử lý thông tin Tuy nhiên, ngân hàng không nên lạm dụng vào công nghệ, xảy sai sót ngân hàng phải theo dõi sửa chữa kịp thời, lỡ có chuyện xảy ngân hàng phải chịu trách nhiệm khơng phải máy móc Những biện pháp thực tế áp dụng rộng rãi lâu dài giới chưa sử dụng hiệu Việt Nam Do ngân hàng thương nói chung ngân hàng TPBank nói riêng cần có những hội thảo, buổi hướng dẫn để giúp cho doanh nghiệp, cá nhân thay đổi có nhìn đắn lợi ích mang lại biện pháp phòng ngừa RRCV Mở rộng thiết lập mối quan hệ với khách hàng giúp cho ngân hàng hiểu rõ khách hàng Khi tìm tìm hiểu kỹ làm việc chung trước giúp ngân hàng biết khách hàng nào: có thiện chí trả nợ hay khơng, có hoạt 69 động kinh doanh tốt hay khơng có biểu tốt với hợp đồng hay khơng để ngân hàng có mối quan hệ sau khách hàng Tuy nhiên, vài trường hợp khách hàng có thời gian gặp khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng khơng nên vội kết luận mà phải tìm hiểu tìm cách giúp đỡ, tháo gỡ doanh nghiệp Như ngân hàng vừa tạo mối quan hệ đẹp với ngân hàng vừa tránh không thu hồi nợ Một giải pháp mà ngân hàng thường giúp đỡ khách hàng tham gia tái cấu trúc tài doanh nghiệp Ngân hàng doanh nghiệp xem xét, đánh giá thật cụ thể chiến lược, kế hoạch kinh doanh chí cán quản lý tại, cân nhắc xem liệu chế người thay đổi cục diện doanh nghiệp, từ khách hàng xác định triển khai thay đổi cần thiết để tối đa hóa giá trị tiềm Ban lãnh đạo cần đưa hình phạt thích đáng, pháp luật dành cho CBTD có hành động sai trái, dù biết sai mà làm nhằm trục lợi cá nhân gây ảnh hưởng đến toàn tập thể ngân hàng đồng thời răn đe cho nhân viên lại Bên cạnh nên tun dương, khen thưởng CBTD phát kịp thời, báo cáo việc sai trái nhân viên khác nhằm khuyến khích, phát triển nhân tố đạo đức người Cơng tác trích lập dự phòng rủi ro PGD thực song yếu Vì thế, để giảm bớt phần toàn tổn thất RRCV mang lại, ngân hàng nên trích lập mức dự phòng rủi ro theo tỷ lệ sở đánh giá mức độ rủi ro hạng mục cho vay PGD cách nghiêp túc thận trọng 3.3 KIẾN NGHỊ Việc RRCV ảnh hưởng nhiều đến khách hàng, đến an toàn hệ thống ngân hàng, chí ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước nhà Việc ngăn ngừa hạn chế RRCV phải kết hợp chặt chẽ ngân hàng, phủ quan chức có thẩm quyền Để nhóm giải pháp áp dụng cách hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu công tác hạn chế RRCV chất lượng 70 PGD em có kiến nghị sau: 3.3.1 Kiến nghị với phủ quan có chức Chính phủ nên tiếp tục phát triển cải thiện văn pháp lý, chủ trương phù hợp cho ngân hàng khách hàng theo hướng đơn giản nhanh gọn, thuận lợi, không gây áp lực phiền hà đến cho khách hàng như: thủ tục cấp phép, đẩy nhanh việc cấp phép cấp giấy đầu tư, giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp Đồng thời có chế nhẹ nhàng hơn, sách ưu đãi thuế Bên cạnh đó, Chính phủ cần thiết lâpk hệ thống pháp luật đồng bộ, quán tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động lành mạnh, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng loại hình doanh nghiệp tất thành phần kinh tế, dần xóa bỏ ưu đãi doanh nghiệp nhà nước, tránh tình trạng lạm dụng để vay vốn làm ăn thua lỗ Song song với đó, phủ cần có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp yếu khỏi khó khăn Tuy nhiên khơng nên lỏng lẻo, làm lỗ hổng cho người muốn trục lợi thân gây ảnh hưởng đến ngân hàng kinh tế Như biết ngân hàng tìm thơng tin khách hàng chủ yếu trung tâm thơng tin CIC, chưa đủ Do đó, phủ nên phổ biến rộng rãi việc xếp loại đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp, xúc tiến triển khai chương trình bình chọn doanh nghiệp làm ăn có hiệu giúp cho ngân hành yên tâm cho vay doanh nghiệp này, nâng cao hiệu tín dụng ngân hàng Đồng thời, doanh nghiệp bình chọn có nhiều thuận lợi kinh doanh, việc khuyến khích doanh nghiệp tìm cách hồn thiện chu trình cơng nghệ để làm ăn có hiệu hơn, góp phần nâng cao chất lượng sử dụng vốn Ngân hàng, phát triển kinh tế nước nhà Phần lớn định hướng hoạt động kinh doanh phát triển doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào sách nhà nước thị trường quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng, khu vực, lĩnh vực… Chính phủ cần đưa định kịp thời, minh bạch để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động Bên cạnh đó, cần 71 nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng sách xã hội để tách bạch cho vay thương mại cho vay sách NHTM Đảm bảo cho NHTM tự chủ định cho vay, tránh tình trạng nợ tồn đọng, nợ khoanh… làm đọng vốn ngân hàng Ngoài ra, các ngành cần phối hợp chặt chẽ việc thẩm định phê duyệt dự án mà doanh nghiệp trình lên theo hướng nâng cao trách nhiệm phát triển kinh tế, tránh tình trạng phê duyệt cách hình thức, khơng tập trung khơng mang tính khả thi khiến cho hoạt động bị đình đốn, lãng phí tiền Thêm vào ngân hàng nhiều thời gian xét duyệt kết khơng cho vay dự án dự án khơng có hiệu kinh tế Khi có rủi ro xảy ngân hàng cần xử lý tài sản đảm bảo quan Cơng an, Tòa án, Viện kiểm sát nên tạo điều kiện cho ngân hàng thu giữ tài sản chấp, giải nhanh chóng vụ án để thu hồi vốn 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc Cổng thơng tin tín dụng CIC cần có đầy đủ thơng tin, xác nữa, cập nhật kịp thời bao gồm: lịch sử vay, lịch sử trả nợ, tình hình tài chính… để đảm bảo hiệu thơng tin tín dụng Bên cạnh đó, phía NHNN nên tăng cường tra, kiểm soát, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo hoạt động kiểm sốt hệ thống ngân hàng có hiệu độ an toàn cao Đưa hệ thống văn pháp luật hoàn thiện phù hợp với thông lệ quốc tế, NHNN cần trọng việc rà soát, sửa đổi bổ sung ban hành văn liên quan đến hoạt động cho vay NHTM theo hướng thơng thống, linh hoạt, đơn giản hiệu thủ tục, điều kiện, quy trình cho vay, đưa chế cho vay cho đối tượng với mục đích khác nhau, giảm thiểu thời gian thẩm định cho vay hợp lý Ngoài việc đạo thi hành quy chế, thể lệ NHTM, NHNN cần phải tích cực giám sát để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh NHTM để có biện pháp kịp thời, đặc biệt việc xử lý 72 tài sản chấp, khoản nợ Các tài sản chấp, cầm cố, khoản nợ khó đòi vấn đề mn thưở NHTM, số vốn bị mắc kẹt khoản nợ chiếm tỷ lệ khơng nhỏ tổng số vốn cho vay Do đó, NHNN cần có số biện pháp như: Đề nghị sở, ban, ngành tạo điều kiện hổ trợ ngân hàng việc hợp pháp hóa tài sản chấp, tài sản xiết nợ, hổ trợ kê biên, đấu giá tài sản qua trung tâm đấu giá NHNN cần sớm ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục xử lý tài sản, chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng Ngoài ra, NHNN phải có chế hiệu buộc ngân hàng thi hàng kịp thời chấn chỉnh xử lý nghiêm túc sai sót, vi phạm xảy Bên cạnh đó, NHNN cần tạo điều kiện cho hoạt động NHTM thông qua việc nâng cao hiệu hoạt động thị trường liên ngân hàng, hiệp hội ngân hàng việc hoàn thiện nâng cao chất lượng, hiệu công tác thông tin phòng ngừa rủi ro trung tâm thơng tin tín dụng Có hạn mức quy định việc thực trích lập quỹ bù đắp rủi ro với tỷ lệ hợp lý để ngân hàng bù đắp RRCV 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa Cần tăng cường thêm CBTD có chất lượng để đáp ứng tốt nhu cầu hoạt động cho vay, PGD phát triển việc cho vay mua xe PGD nên thường xuyên tạo điều kiện cho nhân viên có thêm điều kiện để tham gia vào khóa học nghiệp vụ, nâng cao hiệu công việc Thỉnh thoảng PGD nên tổ chức kì thi sát hạch cán ngân hàng để chọn lọc cán có đủ lực, đồng thời khuyến khích họ khơng ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức nghiệp vụ Đồng thời, cấp nên quan tâm đến nhân viên để xem họ làm việc có tốt khơng, có uẩn khúc người hay khơng để cấp cấp dễ dàng làm việc 73 Ngoài ra, PGD cần định người có lực thực sự, phẩm chất đạo đức tốt để bố trí vào vị trí lãnh đạo chủ chốt PGD Vì nguồn nhân lực điều kiện cần thiết để nâng cao hiệu hoạt động, hạn chế tối đa rủi ro hoạt động nghiệp vụ nói chung nghiệp vụ cho vay nói riêng Nói chung yếu tố người luôn yếu tố quan trọng Phải chấp hành tốt cập nhật kịp thời đạo, sách, văn pháp luật, chủ trương Chính phủ ngành ban hành, phủ hồn thiện mơi trường pháp lý cho phát triển ngành Từ PGD nhanh chóng đưa hướng dẫn cụ thể cho PGD thực thi điều cần thiết giúp họ giải tỏa kịp thời vướng mắc để nâng cao hiệu hoạt động Bên cạnh đó, PGD nên có ý kiến, góp ý riêng đến cho Chính phủ để từ họ có chích sách, chủ trương hợp lý Nên có mối quan hệ chặt chẽ ngân hàng Chính quyền Tăng cường hiệu cơng tác tra, kiểm sốt tồn hệ thống Xây dựng mơ hình quản trị rủi ro tiên tiến đảm bảo nhận diện, phòng chống quản lý RRCV cách hiệu quả, nâng cao chất lượng kênh thông tin toàn hệ thống Cuối cùng, PGD nên tạo điều kiện thuận lợi, sách đãi ngộ hợp lý đến cho khách hàng có mối quan hệ tốt Bên canh đó, tiếp tục phát triển, nâng cao sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ thiết bị văn phòng cho cá nhân, phòng ban để nâng cao hiệu công tác quản lý RRCV 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở lý luận đề cập chương phân tích thực trạng rủi ro cho vay công tác hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh TPHCM – PGD Cộng Hòa giai đoạn năm 2015 đến 2017 chương chương nêu lên phương hướng hoạt động cho vay ngân hàng nhằm hạn chế rủi ro mà phát triển hoạt động cho vay Ngồi ra, chương đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể hạn chế rủi ro cho vay đảm bảo phát triển hoạt động cho vay an tồn dựa hạn chế tồn hoạt động ngân hàng Những giải pháp mang tính trọng tâm có tính thực tiễn hoạt động cho vay ngân hàng 75 KẾT LUẬN Quản lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, tăng hiệu hoạt động kinh doanh, tăng cường lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện phát triển kinh kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế chủ trương Đảng nhà nước ta đạo toàn ngành ngân hàng triển khai thực Đề tài luận văn “ Hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa” chọn để nghiên cứu để giải vấn đề quan trọng, cấp bách hệ thồng NHTM nói chung Ngân hàng TPBank nói riêng.Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học phân tích đánh giá tổng kết thực tiễn thời gian thực ngân hàng,Và khóa luận hoàn thành số nội dung sau: - Hệ thống hóa lý luận hoạt động cho vay ngân hàng thương mại - Áp dụng vào thực tiễn hoạt động cho vay Ngân hàng TPBank – Chi nhánh Hồ Chí Minh – PGD Cộng Hòa: phân tích đánh giá rủi ro cho vay PGD, mặt đạt chưa đạt được, nguyên nhân gây ảnh hưởng đến việc hạn chế rủi ro cho vay PGD - Khóa luận đưa kiến nghị, giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay PGD Do hiệu biết thời gian nghiên cứu có hạn, khóa luận hản nhiều thiếu sót, nhiều vấn đề phải sâu xem xét lại Tác giả mong nhận góp ý, nhận xét Thầy Cơ giáo Hội đồng chấm khóa luận nhà trường để khóa luận tác giả hồn thiện Tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn bảo Thầy Cô đặc biệt giúp đỡ thầy TS Bùi Quang Tín giúp em hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hoàng Phương, Quản lý rủi ro cho vay ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sĩ tài Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM Lê Thị Huyền Diệu 2010, “Quản lý rủi ro tín dụng kinh nghiệp ngân hàng giới học cho Việt Nam”, Thị trường tài tiền tệ, số 1+2 (298-299), trang 72-75 Nguyễn Song Toàn, Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ Kinh tế Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Hùng, Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Thầy Nguyễn Thị Hiền 2012, Quản trị ngân hàng thương mại đại, tái lần 1, NXB Phương Đông, TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn, Hồng Đức, Trần Huy Hoàng, Trần Thị Xuân Hương, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tái lần 1, NXB Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Minh Kiều 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao Động Xã Hội Thùy Linh, Việt Trinh 2014, Quy trình thẩm định tín dụng ngân hàng 2014, NXB Tài Chính Trang chủ ngân hàng: https://tpb.vn/ Các báo cáo, thống kê nội ngân hàng 10 Các văn pháp luật thuvienphapluat.vn 11 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi khách hàng Ngân hàng Nhà nước Việt 77 Nam ban hành, ban hành ngày 30/12/2016 có hiệu lực từ ngày 15/03/2017 12 Thông tư số 02/2013/TT – NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định, ban hành ngày 21/01/2013 có hiệu lực từ 01/06/2014 13 Thông tư số 15/2010/TT-NHNN quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi roc ho vay, ban hành 16/06/2010 có hiệu lực từ 31/07/2010 ... việc cho vay Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho vay Ngân hàng thương mại Cổ phần Tiên Phong – Chi. .. - Tổng quan sở lí luận rủi ro hoạt động cho vay - Thực trạng hạn chế rủi ro cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong chi nhánh Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Cộng Hòa - Đưa giải pháp hạn. .. rủi ro cho vay TPBank Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa nào? Từ thực trạng cho thấy hoạt động cho vay TPBank Chi nhánh Hồ Chí Minh – Phòng giao dịch Cộng Hòa tồn hạn chế dẫn đến rủi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong chi nhánh hồ chí minh phòng giao dịch cộng hòa , Hạn chế rủi ro cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong chi nhánh hồ chí minh phòng giao dịch cộng hòa