Luận văn thạc sỹ - Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực Y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung ương

113 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 11:02

PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giáo dục ở bất cứ thời đại và quốc gia nào cũng có vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Một vấn đề cấp thiết hiện nay trong ngành giáo dục của nước ta là quản lý, nâng cao và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng đã khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo hiện nay phải có một bước chuyển nhanh về chất lượng và hiệu quả đào tạo, về số lượng và qui mô đào tạo, nhất là chất lượng dạy - học trong các nhà trường nhằm nhanh chóng đưa giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Văn kiện Đại hội XII khẳng định, kế thừa quan điểm chỉ đạo của các nhiệm kỳ trước, Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Đây là tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh mới của nền giáo dục nước nhà “dạy người, dạy chữ, dạy nghề”. Trong công tác nâng cao chất lượng Giáo dục & Đào tạo, không thể không nói đến công tác quản lý chất lượng đào tạo nhân lực trong lĩnh vực Y tế. Đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân là vấn đề cấp bách đối với sự phát triển nguồn nhân lực y tế tại Việt Nam. Quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực là một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành Y tế đặc biệt quan tâm thực hiện. Hiện nay, việc xây dựng mô hình đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế tại Việt Nam được tổ chức theo hướng nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế với điểm thay đổi chính là phân định rõ hai hướng đào tạo là hệ nghiên cứu do Bộ Giáo dục & Đào tạo quản lý và hệ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế quản lý. Một trong những nhân tố góp phần thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực y tế chính là hệ thống các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học được giao nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng nhằm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe - khám chữa bệnh cho nhân dân ngày một tốt hơn. Trường Trung cấp Y tế Trung ương tự hào là một trong các trường đào tạo chất lượng về Y, Dược, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực y tế ở trình độ trung cấp. Vì vậy, Trường Trung cấp Y tế Trung Ương cần phải tăng cường quản lý công tác đào tạo cả về lượng và chất nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới, phát triển giáo dục trong thời kỳ hội nhập. Nhận thức được tầm quan trọng và xuất phát từ các lý do trên, tôi chọn đề tài «Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực Y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung ương» làm đề tài luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Cho đến nay cũng đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu về quản lý chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nói chung và nguồn nhân lực trong lĩnh vực y tế nói riêng tại Việt Nam. Đối với các trường trung cấp, cao đẳng, đại học cũng vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường nói chung và nâng cao chất lượng dạy học nói riêng luôn là vấn đề quan tâm của các cấp quản lý giáo dục với mục đích chính là nâng cao hiệu quả quản lý trong nhà trường. Mặc dù vậy, như lời mở đầu của nhiều công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đều cho rằng đây là vấn đề lớn, cần được nghiên cứu lâu dài trên nhiều phương diện nhằm phát huy cao nhất vai trò của nguồn nhân lực Y tế trong sự phát triển kinh tế xã hội. Từ quá trình nghiên cứu các công trình khoa học của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy, nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đơn vị nói riêng và đất nước nói chung. Các nghiên cứu đều chỉ ra rằng, để đánh giá được chất lượng nguồn nhân lực cần phải xác định được các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực cũng như áp dụng phương pháp quản lý phù hợp. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới chỉ ra các tiêu chí chung phản ánh chất lượng nguồn nhân lực. Trong khi mỗi đơn vị, mỗi địa phương cần phải xây dựng các tiêu chí đánh giá riêng căn cứ vào đặc điểm và điều kiện riêng của mình. Vì vậy, việc nghiên cứu đánh giá chất lượng nguồn nhân lực thông qua xây dựng các tiêu chí đánh giá và áp dụng các phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương là rất cần thiết. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nguồn nhân lực Y tế của Trường Trung cấp Y tế Trung Ương giai đoạn 2014 - 2016, luận văn đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam * Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế trong các trường TCCN. - Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương. - Đề xuất các giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. * Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Đề tài nghiên cứu quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương. Về phạm vi thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương giai đoạn 2014 - 2016. Đề tài đề xuất giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương giai đoạn đến năm 2020. 5. Các phương pháp nghiên cứu 5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Phương pháp khái quát hoá các nhận định độc lập 5.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra - Tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm 5.3. Phương pháp thống kê toán học 6. Đóng góp của luận văn - Lý luận: Hệ thống hóa và làm phong phú thêm những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN. - Thực tiễn: Đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại trường Trung cấp Y tế Trung ương. Đề xuất mô hình và một số giải pháp triển khai quản lý chất lượng theo hướng tiếp cận mô hình quản lý chất lượng tổng thể TQM để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN và có thể ứng dụng tại trường Trung cấp Y tế Trung ương. 7. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN. Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương. Chương 3: Định hướng và giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung Ương BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG LÊ NGỌC BIÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG LÊ NGỌC BIÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS PHẠM QUANG PHAN HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo Ngồi ra, luận văn sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Tác giả Lê Ngọc Biên LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới q Thầy, Cơ Viện Đại học Mở Hà Nội; quý Thầy, Cô Hội đồng khoa học trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả nhận động viên, giúp đỡ quý báu nhiều đơn vị cá nhân Đặc biệt, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS.TS Phạm Quang Phan người thầy tận tình hướng dẫn khoa học, giúp đỡ tác giả trình triển khai thực hoàn thành luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo trường Trung cấp Y tế Trung ương tạo điều kiện để tác giả theo học lớp thạc sỹ Viện Đại học Mở Hà Nội chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoàn thành đề tài nghiên cứu mình; xin chân thành cảm ơn đồng chí cán quản lý, giáo viên, nhân viên trường Trung cấp Y tế Trung ương, bạn đồng nghiệp cung cấp chia sẻ tư liệu cần thiết hỗ trợ tác giả nghiên cứu; xin cảm ơn người thân yêu động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Tuy cố gắng, song chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận góp ý kiến q Thầy, Cơ bạn đồng nghiệp Tác giả Lê Ngọc Biên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN V DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .IX DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ XI PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Các phương pháp nghiên cứu 5.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 5.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 5.3 Phương pháp thống kê toán học Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 1.1 Các khái niệm .5 1.1.1 Khái niệm nhân lực y tế quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 1.1.2 Khái niệm chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 1.2 Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 11 1.2.1 Đặc điểm trường TCCN lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế 11 1.2.2 Mục tiêu quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 19 1.2.3 Phương pháp hình thức quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 19 1.2.4 Các mơ hình quản lý chất lượng đào tạo 20 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 22 1.3.1 Yếu tố bên 22 1.3.2 Yếu tố bên ngoài: 24 1.4 Sự cần thiết phải tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN 26 1.5 Kinh nghiệm quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN số sở đào tạo học rút cho Trường trung cấp Y tế trung ương 27 1.5.1 Kinh nghiệm số sở đào tạo: .27 1.5.2 Bài học kinh nghiệm rút cho Trường trung cấp Y tế Trung ương 33 Tiểu kết chương 35 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ 36 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG 36 2.1 Tổng quan Trường trung cấp Y tế Trung ương .36 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Trường trung cấp Y tế Trung ương 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hành nhà trường bao gồm: 37 2.1.3 Vị trí, nhiệm vụ quyền hạn 38 2.1.4 Đội ngũ cán bộ, giáo viên 39 2.1.5 Kết thực công tác tuyển sinh, đào tạo nhà trường từ năm 2014 2016 42 2.2 Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường Trung cấp Y tế Trung ương giai đoạn 2014 - 2016 44 2.2.1 Quản lý chương trình đào tạo 46 2.2.2 Về công tác tổ chức quản lý đào tạo .51 2.2.3 Quản lý CSVC, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo trường .53 2.2.4 Quản lý hoạt động học tập học sinh năm qua trường 55 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế nhà trường giai đoạn 2014 - 2016 61 2.3.1 Các yếu tố bên 61 2.3.2 Các yếu tố bên 63 2.4 Đánh giá chung quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường trung cấp y tế trung ương 63 2.4.1 Những kết đạt được: 63 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 64 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế .65 Tiểu kết chương 67 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG 68 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ 68 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG 68 3.1 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp Việt Nam 68 3.1.1 Nhu cầu .69 3.1.2 Thách thức 70 3.2 Định hướng tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường trung cấp y tế trung ương 72 3.2.1 Phương hướng phát triển nhà trường đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 73 3.2.2 Quan điểm quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp Trường trung cấp y tế trung ương 74 3.3 Một số giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường trung cấp y tế trung ương 75 3.3.1 Đổi công tác tuyển sinh 75 3.3.2 Cải tiến chương trình đào tạo .76 3.3.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 77 3.3.4 Tăng cường sở vật chất 78 3.3.5 Đổi phương pháp giảng dạy 80 3.3.6 Các giải pháp khác .81 3.4 Kiến nghị .85 3.4.1 Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội 85 3.4.2 Đối với Bộ Y tế 85 3.4.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh .86 3.4.4 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh 86 Tiểu kết chương 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH BĐCL CB-GV-NV CBQL CNH CNH, HĐH CSVC CT-HSSV ĐBCL ĐH GD GD - ĐT GDCN GV GVCN GVGD HCTH HĐH Ban giám hiệu Bảo đảm chất lượng Cán bộ- Giáo viên- Nhân viên Cán quản lý Cơng nghiệp hóa Cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơ sở vật chất Cơng tác Học sinh-Sinh viên Đảm bảo chất lượng Đại học Giáo dục Giáo dục - Đào tạo Giáo dục chuyên nghiệp Giáo viên Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên giảng dạy Hành Tổng hợp Hiện đại hóa HTQT KĐCL KSCL KHCN NCKH PĐT QL QLCL QLGD TCCN THPT XH XHCN Hợp tác Quốc tế Kiểm định chất lượng Kiểm sốt chất lượng Khoa học Cơng nghệ Nghiên cứu khoa học Phòng Đào tạo Quản lý Quản lý chất lượng Quản lý giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp Trung học phổ thông Xã hội Xã hội chủ nghĩa tạo nhà trường với sở sản xuất Tổ chức gặp mặt, sở sản xuất sở liên kết đào tạo năm lần trước học sinh thi tốt nghiệp, thành phần mời bao gồm lãnh đạo cán kỹ thuật sở sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh, kể đơn vị tỉnh sử dụng lao động nhà trường đào tạo; mời đại diện Sở, Ban, Ngành liên quan đại diện lãnh đạo tỉnh nhằm vào mục đích: nắm bắt thơng tin chất lượng nguồn lao động nhà trường đào tạo, nắm bắt nhu cầu lao động đơn vị để giới thiệu nguồn lao động mà học sinh chuẩn bị tốt nghiệp; ký kết đơn vị phối hợp, liên kết đào tạo Đặc biệt, thông qua ý kiến đóng góp đơn vị sở để nhà trường nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo cho phù hợp - Phòng đào tạo với chức năng, nhiệm vụ giao, phối hợp với phòng, khoa, tổ chuyên môn quản lý kiểm tra, đánh giá cập nhật tồn hoạt động cơng tác đào tạo; xây dựng báo cáo, lập biên vi phạm nội quy, quy chế chuyên môn tất chuyển tải theo mạng nội máy chủ đặt phòng làm việc Hiệu trưởng vào 16h00 hàng ngày để kịp thời xử lý định quản lý phù hợp; riêng khoa, tổ chuyên môn báo cáo máy chủ vào lúc 16h00 chiều thứ sáu hàng tuần để BGH chuẩn bị nội dung giao ban chuyên môn vào đầu tuần tới; - Ngoài việc phân cấp quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, Ban giám hiệu xây dựng tiêu chí cách thức để cán giáo viên tự kiểm tra đánh giá mình, tham gia góp ý kiến phận nhà trường Trên sở phòng, khoa, tổ chun mơn tập hợp lại có nhận xét đánh giá báo cáo để Ban giám hiệu đưa định quản lý giải pháp cần thiết nhằm thực đạt mục tiêu đề Lãnh đạo nhà trường có sách khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần để công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo đổi mới, đạt hiệu Đồng thời, kiên chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, đánh giá qua loa đại khái, chạy theo hình thức hiệu Từ kết kiểm tra, đánh giá đề nghị Hội đồng kỷ luật kịp thời xử lý nghiêm minh tượng tiêu cực, khơng hồn thành nhiệm vụ cơng tác đào tạo nhà trường 84 Tóm lại, để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân phải có hệ thống giải pháp đồng bộ: từ tuyển sinh đến quản lý chương trình đào tạo, sách thu hút, đãi ngộ nâng cao chuyên môn đội ngũ cán bộ, giáo viên; vừa đầu tư sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đầy đủ; đồng thời phải nhận quan tâm, giúp đỡ ủng hộ quan ban ngành liên quan đơn vị chuyên môn 3.4 Kiến nghị 3.4.1 Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội - Việc đánh giá trình đào tạo việc nên tiến hành thường xuyên, có so sánh kỳ đánh giá sau so với kỳ đánh giá trước Việc thực diện rộng (5 năm/lần Bộ chủ trì, Sở phối hợp tổ chức) thực phạm vi hẹp (tỉnh, vùng: năm/lần) - Để đánh giá đảm bảo chất lượng, khách quan, Bộ cần có đội ngũ cán đánh giá chuyên nghiệp, có chun mơn vững vàng lĩnh vực đánh giá tập huấn kỹ kỹ đánh giá - Cần tham khảo tiêu chuẩn chuyên môn Bộ Y tế, có kế hoạch điều chỉnh tiêu đào tạo trường tương ứng với điều kiện nhân lực, sở vật chất, sở thực hành để nâng cao chất lượng đào tạo, học sinh trường đạt chuẩn đầu trường, có kỹ nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động sau đào tạo - Phối hợp với Bộ Y tế xây dựng chuẩn nghề nghiệp cho cấp đào tạo TCCN ngành thuộc khối Y Dược; xây dựng chương trình giáo trình mơn học chuẩn sở vật chất cho hoạt động đào tạo ngành nghề - Đề nghị Bộ có nhiều hình thức tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, đổi phương pháp dạy học, tham quan học tập kinh nghiệm nước cho CBQL giáo viên Chỉ đạo trường Đại học Y Dược hỗ trợ chun mơn, góp ý chương trình phù hợp với chương trình liên thơng đào tạo bậc cao đẳng, đại học 3.4.2 Đối với Bộ Y tế - Tham khảo kết đánh giá để phát vấn đề bất cập trình đào tạo Điều dưỡng Dược sỹ trung cấp, có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung 85 hướng dẫn sở đào tạo điều chỉnh phù hợp, mang tính thống đặc biệt quy trình thực hành dạy thực hành - Phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo xây dựng công cụ đánh giá đảm bảo tính khoa học, phổ biến khách quan - Duy trì giám sát cụm trường năm/lần để trường hỗ trợ trình tổ chức đào tạo nhân lực y tế - Quy định trách nhiệm bệnh viện sở y tế việc phối hợp với trường TCCN nhằm nâng cao chất lượng tiếp nhận sử dụng lao động qua đào tạo ngành Y Dược 3.4.3 Đối với UBND tỉnh Bắc Ninh - Cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, đạo tỉnh uỷ, UBND tỉnh Sở, Ban, Ngành công tác đào tạo hệ trung cấp đào tạo nghề - Xây dựng chế, sách nhằm thúc đẩy công tác đào tạo hệ trung cấp hệ nghề địa bàn tỉnh phát triển đồng bộ; sách hỗ trợ việc làm cho người lao động sau tốt nghiệp trường - Chỉ đạo ngành, cấp tuyên truyền nhận thức sâu rộng công tác đào tạo trung cấp chuyên nghiệp đào tạo nghề cho nhân dân; xây dựng sách hỗ trợ học nghề cho đối tượng sách địa bàn tỉnh Giúp đỡ tạo điều kiện cho nhà trường xây dựng phát triển toàn diện, để đủ điều kiện lực đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu lao động khu công nghiệp thực hợp tác đào tạo, xuất lao động với sở đào tạo, tổ chức y tế nước 3.4.4 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Ninh - Phối hợp với ngành Y tế quan, đơn vị chức thuộc thành phố quy hoạch dự báo nhu cầu nhân lực ngành y dược để làm sở định hướng cho phát triển đào tạo ngành đặc thù gắn với sử dụng việc làm địa bàn thành phố - Tham mưu với UBND thành phố, phối hợp với Sở ngành, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi quy hoạch đất đai – trường ngồi cơng lập, ưu tiên đầu tư tăng cường CSVC trang thiết bị cho trường đào tạo 86 chuyên ngành Y Dược - Có kế hoạch rà sốt tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy ngành y dược trường - Phối hợp với Sở Y tế tăng cường giám sát trình đào tạo nhân lực y tế sở đào tạo, đặc biệt trình tổ chức dạy học sở thực hành (bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế, công ty dược ) Kịp thời xử lý sai phạm đào tạo TCCN nói chung đặc biệt ngành đào tạo y dược nói riêng 87 Tiểu kết chương Trên sở nghiên cứu lý luận kết khảo sát thực trạng hoạt động Trường trung cấp Y tế Trung ương theo chuẩn đánh giá chất lượng trường TCCN, tác giả đề xuất sáu biện pháp quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn lực y tế theo chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT ban hành - Đối công tác tuyển sinh - Đổi nội dung chương trình đào tạo - Hồn thiện quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên - Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị - Tăng cường đổi phương pháp giảng dạy - Đổi quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo Các biện pháp đánh giá cần thiết hoàn toàn khả thi trường Trung cấp Y tế trung ương, trường thực tế có Hội đồng đánh giá để triển khai cơng tác đánh giá chất lượng giáo dục trường so với tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Bộ GD&ĐT ban hành năm 2007 88 KẾT LUẬN Đào tạo trung cấp đào tạo nghề vấn đề Đảng Nhà nước quan tâm Đào tạo hệ trung cấp đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng chương trình giải việc làm, khơng trực tiếp tạo việc làm giải pháp quan trọng tạo thuận lợi cho trình giải việc làm Nguồn nhân lực qua đào tạo đóng vai trò quan trọng nghiệp phát triển lực lượng lao động trực tiếp cho nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nước Thực tốt kế hoạch đào tạo hệ trung cấp đào tạo nghề để đào tạo đội ngũ lao động lành nghề, đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi mới, đòi hỏi sở đào tạo nói chung Trường trung cấp Y tế trung ương nói riêng phải tìm quy trình thống q trình quản lý chất lượng đào tạo, có giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo Trong trình thực đề tài, tác giả luận văn nghiên cứu sở lý luận, khảo sát thực trạng chất lượng đào tạo đề xuất số giải pháp quản lý chất lượng đào tạo trường trung cấp Y tế trung ương Từ kết nghiên cứu, rút kết luận sau đây: 1.1 Quản lý giáo dục khâu đột phá việc nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý chất lượng đào tạo chiếm vị trí trung tâm quản lý nhà trường; quản lý nhà trường nói chung quản lý chất lượng đào tạo trường trung cấp nói riêng quản lý việc thực nhiệm vụ học tập, nghiên cứu rèn luyện học sinh; kể quản lý công tác xây dựng đội ngũ, xây dựng phát triển nội dung chương trình đào tạo, sở vật chất kỹ thuật số mặt quản lý khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy học tập Mục tiêu cốt yếu hoạt động đào tạo đạt tới khơng hình thành học sinh kiến thức lý thuyết chuyên môn mà quan trọng hình thành kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp Song song với trình học tập, học sinh rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kỷ luật lao động theo nội dung giáo dục toàn diện, nhằm thực mục tiêu đào tạo đề 1.2 Quản lý chất lượng đào tạo trường trung cấp Y tế trung ương năm qua đạt thành tích định, hoạt động dạy học ngày 89 vào nề nếp, công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán giáo viên quan tâm nhiều hơn, sở vật chất đầu tư phát triển, chất lượng đào tạo nâng cao Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động đào tạo bộc lộ nhiều bất cập như: đội ngũ giáo viên, cán quản lý chưa đủ số lượng, chưa đạt chất lượng chưa quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng để xếp vào vị trí hợp lý tổ chức máy nhà trường, công tác quản lý chất lượng giảng dạy phận cán giáo viên chưa thực khoa học chưa có hiệu quả; cán quản lý cấp có nhiệt tình, trách nhiệm thiếu kinh nghiệm yếu lực quản lý Nhiều cán giáo viên cơng tác soạn giảng yếu, chưa quan tâm cải tiến phương pháp giảng dạy, chưa tích cực việc khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị phương tiện dạy học đại vào giảng dạy; công tác quản lý tổ chức hoạt động học tập, rèn luyện học sinh hạn chế; tình trạng học sinh bỏ học, lười học tập còn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt khá, giỏi chưa cao; đặc biệt, công tác kiểm tra đánh hoạt động dạy học nhiều tồn tại, chưa hợp lý, chưa thực khách quan nhà trường chưa có sách cụ thể để vận động khen thưởng cách thích đáng kịp thời 1.3 Để quản lý có hiệu hoạt động đào tạo nguồn nhân lực y tế Trường trung cấp Y tế Trung ương nhằm tăng cường chất lượng đào tạo cần thực biện pháp sau: + Một là, đổi công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đầu vào + Hai là, hoàn thiện việc xây dựng nội dung chương trình đào tạo + Ba là, hồn thiện cơng tác tổ chức máy, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên + Bốn là, tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị thực hành + Năm là, đổi phương pháp dạy - học giáo viên học sinh + Sáu là, đổi mới, hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đào tạo Sáu giải pháp tác động với tổ chức thực đồng bộ, với giải pháp quản lý thực nhà trường; nhằm khắc phục nhược điểm tồn tại, thúc đẩy hoạt động quản lý chất lượng đào tạo trường trung cấp Y tế trung ương ngày đạt chất lượng hiệu Tuy nhiên, thời gian có hạn, tác giả chưa sâu hết vấn đề đề tài mà xem tiền đề cho nghiên cứu 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 Bộ Chính trị (2005), Nghị số 46-NQ/TW ngày 23-5-2005 Bộ Chính trị “Về cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới” Bộ Giáo & Đào tạo (2007), Quy định số 60/2007/QĐ-BGĐ&ĐT việc ban hành Quy định đánh giá kết rèn luyện HSSV Bộ Giáo dục & Đào tạo (2008), Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường chuyên nghiệp, Hà Nội Bộ Giáo dục & Đào tạo (2010), Thông tư số 16/2010/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2010 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo việc ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục & Đào tạo (2011), Hội thảo chất lượng đào tạo nhóm ngành Y Dược, tháng năm 2011 Bộ Giáo dục & Đào tạo (2011), Thông tư số 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục & Đào tạo (2012), Thông tư 22/2012/TT-BGD&ĐT áp dụng cho hệ TCCN quy Bộ Giáo dục & Đào tạo (2013), Chương trình hành động ngành Giáo dục thực Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/8/2007 ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ quy, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ quy, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2007), Tài liệu tập huấn kiểm định chất lượng giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (2007), Quy chế kèm theo định số 14/2007/QĐ-Bộ LĐTBXH áp dụng cho hệ TCN Bộ Y tế (2004), “Quy định tiêu chuẩn đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Y Dược”, công văn số 13012/YT-KHĐT ngày 30/12/2004 Bộ Y tế (2008), Thông tư số 09/2008/TT-BYT ngày 01 tháng năm 2008 hướng dẫn việc kết hợp sở đào tạo với bệnh viện thực hành công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe nhân dân Bộ Y tế (2015), Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/07/2015 Bộ trưởng 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn 2015 - 2020 Bộ Y tế (2016), Báo cáo tổng quan ngành y tế năm 2015, Nxb Y học, Hà Nội C Mác Ph Ăngghen (1993), Toàn tập, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 28-480 Cao đẳng Y tế Thái Bình (2009), Quy chế tổ chức hoạt động trường Cao đẳng Y tế Thái Bình Chính phủ (2011), Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020 Thủ tướng Chính phủ Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng Sản Việt Nam Hoàng Phê (Chủ biên) (2004) (Tái lần thứ 8), Từ điển Tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng Lê Đức Ngọc (2006), Đo lường đánh giá thành học tập, Trung tâm đảm bảo chất lượng đào tạo Nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội Lê Đức Phúc, Hồng Đức Nhuận (1995), Cơ sở lí luận việc đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thơng, Chương trình khoa học cơng nghệ cấp Nhà nước KX-07, Hà Nội Luật Dạy nghề Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10, số 76/2016/QH11 ngày 29/11/2016, Điều 17, Mục Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật y Thùy Giang, Bộ Y tế lên tiếng chủ trương “hãm phanh” đào tạo nhân lực http://www vietnamplus.vn/bo-y-te-len-tieng-ve-chu-truong-ham-phanh-daotao-nhan-luc/296613.vnp Vietnam Plus 2014 Trần Khánh Đức (2004), Quản lý kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO TQM, NXB giáo dục Hà Nội Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc (2001), Quy chế tổ chức hoạt động trường Trung cấp Y tế Vĩnh Phúc Vũ Ngọc Hải (2008), Quản lí Nhà nước giáo dục, Tập giảng dành cho học viên cao học QLGD PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG Người khảo sát: Lê Ngọc Biên Đối tượng khảo sát: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Đào tạo Trưởng phòng Cơng tác HSSV Trưởng, phó Khoa, Trưởng trung tâm Trường Trung cấp Y tế Trung ương Để đánh giá góp phần tăng cường quản lý chất lượng đào tạo trường Trung cấp Y tế trung ương, để đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu đào tạo giai đoạn Xin thầy (cơ) vui lòng cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến cách đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Tuổi: Đơn vị công tác: Ý kiến đánh giá STT Nội dung quản lý Quản lý công tác tuyển sinh Quản lý công tác xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo Quản lý công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cán quản lý Quản lý công tác giảng dạy đội ngũ giáo viên Quản lý hoạt động học tập học sinh Quản lý việc tăng cường đổi phương pháp giảng dạy Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào xây dựng phương pháp dạy học Quản lý công tác liên kết, phối hợp nhà trường với sở đào tạo, sở y tế Quản lý công tác đổi hoạt động ngoại khố hỗ trợ cho cơng tác Đào tạo 10 Quản lý sử dụng có hiệu CSVC, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo 11 Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo nhà trường Xin trân trọng cảm ơn Q Thầy (cơ)! Tốt Trung bình Chưa tốt Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ NHÓM CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG Người khảo sát: Lê Ngọc Biên Đối tượng khảo sát: Các cán quản lý giáo viên Trường Trung cấp Y tế Trung ương Để đánh giá góp phần tăng cường quản lý chất lượng đào tạo trường Trung cấp Y tế trung ương, để đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu đào tạo giai đoạn Xin thầy (cơ) vui lòng cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến cách đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn Mức độ thực hiện: Làm tốt điểm, trung bình điểm không tốt điểm Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Tuổi: Đơn vị công tác: STT Các giải pháp quản lý Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ vai trò trách nhiệm phòng, khoa, tổ chun mơn việc xây dựng quản lý nội dung chương trình kế hoạch đào tạo nhà trường Tổ chức triển khai xây dựng chương trình đào tạo sở nguyên tắc xây dựng chương trình Hồn tất nội dung chương trình kế hoạch đào tạo trước năm học bắt đầu, sau góp ý thành viên tổ chức đơn vị Nội dung chương trình đào tạo tổ chức khảo sát, có tham gia Ban, Ngành liên quan cấp có thẩm quyền phê duyệt Luôn quán triệt cách đầy đủ, sâu rộng đến cán giáo viên phòng, khoa, tổ chun mơn nội dung chương trình kế hoạch đào tạo Trên sở quán triệt nội dung chương trình kế hoạch đào tạo, cán giáo viên lập kế hoạch giảng dạy khoa, tổ phân công Mức độ thực Tốt Trung Chưa bình tốt +3 +2 +1 Trên sở quán triệt kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo; phòng chức lập kế hoạch công tác; khoa tổ chuyên môn lập kế hoạch, phối hợp với phòng Đào tạo lên thời khố biểu tiến độ đào tạo Lãnh đạo nhà trường tổ chức họp phê duyệt kế hoạch giáo viên phòng, khoa, tổ chun mơn Tổ chức giao ban chuyên môn tuần để theo dõi việc thực nội dung chương trình, tiến độ đánh giá chất lượng trình đào tạo 10 Căn vào điều kiện thực tiễn yêu cầu địa phương, nhà trường tiến hành chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình kế hoạch đào tạo cho hợp lý Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy (cô)! Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CSVC, TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG Người khảo sát: Lê Ngọc Biên Đối tượng khảo sát: Các cán quản lý giáo viên Trường Trung cấp Y tế Trung ương Để đánh giá góp phần tăng cường quản lý chất lượng đào tạo trường Trung cấp Y tế trung ương, để đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu đào tạo giai đoạn Xin thầy (cơ) vui lòng cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến cách đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn Mức độ thực hiện: Làm tốt điểm, trung bình điểm khơng tốt điểm Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Tuổi: Đơn vị công tác: STT Các giải pháp quản lý Xây dựng nội quy, quy định sử dụng khai thác tính thiết bị dạy học phòng thí nghiệm, phòng thực hành Tin học, Ngoại ngữ… Thiết bị dạy học mua sắm, phải chuyển giao cơng nghệ, từ hướng dẫn cho GV nắm vững quy trình sử dụng vận hành thiết bị Động viên khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để đưa giáo viên quản lý, sử dụng khai thác tốt thiết bị phương tiện dạy học Tổ chức quản lý, phê duyệt cấp kinh phí cho đề tài thiết bị dạy học tự làm có tính khả thi, hiệu Củng cố nâng cấp phòng thí nghiệm, thực hành, xây dựng quy trình sử dụng hợp lý có hiệu Xây dựng quy trình cấp phát nguyên, vật liệu cách khoa học, tiết kiệm Tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm sở đào tạo việc quản lý, sử dụng CSVC trang thiết bị kỹ thuật Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy (cô)! Mức độ thực Tốt Trung Chưa bình tốt +3 +2 +1 Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TRUNG ƯƠNG Người khảo sát: Lê Ngọc Biên Đối tượng khảo sát: Các cán quản lý giáo viên Trường Trung cấp Y tế Trung ương Để đánh giá góp phần tăng cường quản lý chất lượng đào tạo trường Trung cấp Y tế trung ương, để đáp ứng nhiệm vụ mục tiêu đào tạo giai đoạn Xin thầy (cơ) vui lòng cung cấp thơng tin đóng góp ý kiến cách đánh dấu (X) vào phương án lựa chọn Mức độ nhận thức: Rất cần điểm, cần điểm không cần điểm Mức độ thực hiện: Làm tốt điểm, trung bình điểm khơng tốt điểm Thông tin cá nhân Họ tên: Chức vụ: Tuổi: Đơn vị công tác: STT Các giải pháp quản lý Quán triệt đầy đủ nội quy, quy chế Bộ Trường nhiệm vụ, trách nhiệm quyền lợi học sinh cho tất học sinh từ đầu năm học Tổ chức giáo dục nhận thức nghề nghiệp, động thái độ học tập học sinh Xây dựng quy chế phối hợp phận quản lý HSSV, GVCN Đồn niên cơng tác quản lý hoạt động học tập Xây dựng quy chế phối hợp Mức độ thực Rất Không Cần cần cần Mức độ thực Trung Chưa Tốt bình tốt +3 +3 +2 +1 +2 +1 phận nhà trường với gia đình xã hội việc tổ chức quản lý trình học tập Thường xuyên giáo dục ý thức phương pháp học tập, rèn luyện kỹ nghề nghiệp cho học sinh Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát huy lực tự học, tự nghiên cứu phát triển tư duy, tổ chức tốt học tập ngoại khoá, tham gia nghiên cứu thực nghiệm với giáo viên Tổ chức khen thưởng, kỷ luật kịp thời phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh Xây dựng tiêu chí tổ chức việc theo dõi, kiểm tra đánh giá hoạt động phong trào thi đua học tập rèn luyện học sinh Xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy (cô)! ... chương: Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế bậc TCCN Trường Trung cấp Y tế Trung Ương. .. quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế trình độ trung cấp chuyên nghiệp Trường trung cấp y tế trung ương 74 3.3 Một số giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường. .. Chương 3: Định hướng giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo nhân lực y tế Trường Trung cấp Y tế Trung Ương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực Y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung ương, Luận văn thạc sỹ - Quản lý chất lượng đào tạo nhân lực Y tế tại Trường Trung cấp Y tế Trung ương

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm