VIDIEUPHAP, Phần 1 : Tâm - Giảng sư : King Milanda A

65 370 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 09:06

Bài giảng Vi Diệu Pháp Phần 1 : TÂMGiảng sư : Thầy King Milanda A FB Hoàng Đặnghttps:www.facebook.comhoangdang.guitarRoom Paltalk : NGUYENNHUKYVIENTHỜI GIAN : THÁNG 082018 – THÁNG 032019(26 BÀI GIẢNG)MỤC LỤCBuổi 1 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2089123054455535Buổi 2 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2102156283152212Buổi 3 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2111478178886689Buổi 4: https:www.facebook.comthy.lam.90videos2120628134638360Buổi 5 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2129896917044815Buổi 6 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2139248786109628Buổi 7 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2148263965208110Buổi 8 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2157732810927892Buổi 9 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2167939923240514Buổi 10 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2177828622251644Buổi 11 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2187716661262840Buổi 12 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2200934353274404Buổi 13 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2211008052267034Buổi 14 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2241397199228119Buổi 15 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2252473418120497Buổi 16 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2263420803692425Buổi 17 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2274228682611637Buổi 18 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2284789828222189Buổi 19 : https:www.facebook.comnguyennhu.kyvien.1videos384880015416691Buổi 20 : https:www.facebook.com100000735830888posts2319718581395980Buổi 21 : https:m.facebook.comstory.php?story_fbid=2318007544900417id=100000735830888_rdrBuổi 22 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2328892167145288Buổi 23 : https:www.facebook.com100000735830888posts2346284995406005?sfns=moBuổi 24 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2398791003488737Buổi 25 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2409485359085968Buổi 26 : https:www.facebook.comthy.lam.90videos2421041317930372 NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA GIÁO TRÌNH VI DIỆU PHÁP CƠ BẢN ABHIDHAMMA Giảng sư : KING MILANDA A, FB HOÀNG ĐẶNG VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP PHẦN : TÂM Giảng sư : KING MILANDA A Room Paltalk : NGUYENNHUKYVIEN THỜI GIAN : THÁNG 08/2018 – THÁNG 03/2019 (26 BÀI GIẢNG) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang BÀI GIẢNG VI DIỆU PHÁP – PHẦN I : TÂM Giảng sư : KING MILANDA A - FB HOÀNG ĐẶNG BUỔI - ngày 18/08/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2089123054455535/?fref=mentions GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐỀ TÀI SIÊU LÝ HỌC SƠ CẤP ABHIDHAMMA Abhi : Cao siêu, Thù diệu, Thù thắng, Sâu sắc Dhamma : Pháp, lời giáo huấn, lời dạy, Giáo pháp vi diệu, Giáo pháp vô song có khơng hai gian này, thấy vi diệu, tuyệt vời vị CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC Cho nên cao siêu, sâu sắc, chói sáng, Tinh hoa, Vi diệu Giáo pháp ĐỨC THẾ TÔN Xuất xứ : từ lúc Đức Phật vào hạ thứ 7, Ngài lên Cung trời đạo lợi, Ngài thuyết Cung trời Đạo lợi (là cảnh giới Chư thiên – có 33 vị trời làm chủ nên gọi cõi Tam thập Tam thiên) để báo hiếu cho mẹ Hồng hậu Maya Có Tạng TẠNG KINH : nói lời giáo huấn, thường mang tính chế định nhiều quy ước, nói đời sống, tu tập, làm thiện, tránh bất thiện, hành pháp … để sanh cõi trời TẠNG LUẬT : giới luật đặt ra, Đức Thế Tôn chế định vị Tỳ kheo tu tập, ứng dụng đời sống, mà khơng có luật khơng thể tu tập TẠNG LUẬN : TẠNG VI DIỆU PHÁP, Tạng cốt lõi tinh hoa Phật Pháp Tạng Kinh có 21 ngàn pháp uẩn (Pháp mơn) Tạng Luật có 21 ngàn pháp uẩn (Pháp mơn) Tạng Luận có 42 ngàn pháp uẩn (Pháp mơn) Tạng Kinh ví hoa thơm ngát rực rỡ Tạng Luật ví cội nguồn, gốc rễ Pháp Tạng Luận ví lõi cây, phần tinh túy ♣ Để đạt Tứ vô ngại giải : LỢI ÍCH CỦA SỰ HỌC PHÁP VƠ NGẠI GIẢI : đạt thông suốt pháp NGHĨA VƠ NGẠI GIẢI : ý nghĩa trình bày, giải thích, rõ ràng chi tiết để khơng bị lầm lẫn TỪ VƠ NGẠI GIẢI : có nhiều từ ngữ để diễn đạt pháp cách thông suốt khơng bị lẫn lộn BIỆN VƠ NGẠI GIẢI : có thơng suốt, biện tài lưu lốt, giải thích cách rõ ràng, không bị lúng túng lủng củng trình bày pháp lý ♣ Sẽ thấy rõ Pháp đúng, sai, đâu ngụy biện, giả dối để có ý niệm đắn khơng bị sai lệch, giúp cho phần hành đắn không bị sai lệch, không bị rơi vô tư kiến sai lầm VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang TẤT CẢ LÀ PHÁP LÀ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG CỦA TAM GIỚI chia có Còn lại PHÁP TỤC ĐẾ PHÁP CHÂN ĐẾ có 13 pháp chia có Còn lại CHÂN ĐẾ VƠ VI CHÂN ĐẾ HỮU VI chia có Còn lại SẮC PHÁP DANH PHÁP có 28 chia có Còn lại SỞ HỮU TÂM TÂM - 121 tâm 52 tâm chia có Còn lại TÂM SIÊU THẾ TÂM HIỆP THẾ 40 tâm 81 tâm - chia có Còn lại TÂM ĐÁO ĐẠI TÂM DỤC GIỚI 27 tâm 54 tâm - chia có Còn lại TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO – 24 tâm TÂM DỤC GIỚI VÔ TỊNH HẢO – 30 tâm chia có Còn lại TÂM VÔ NHÂN 18 tâm TÂM BẤT THIỆN 12 tâm - Chia có TÂM THAM tâm TÂM SÂN tâm VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn TÂM SI tâm Trang BUỔI - ngày 25/08/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2102156283152212/?fref=mentions Nāmapaññatti ♣ DANH CHẾ ĐỊNH 🌻 PHÁP paññatti : quy định, đặt để, định; danh từ đặt để để định TỤC ĐẾ Có SAMMUTTISACCA Tục trần tục, Đế thật Là Pháp thật gian, Pháp định đặt, định để gian (6 pháp Danh chế định, pháp Nghĩa chế định => Tổng cộng có 13 Pháp Chế định) Có 1/ Danh chân chế định - Vijjāmāna paññatti : danh chân danh từ chân thật, có thật, hữu thật, danh từ đặt để để có hữu, có thực tướng thực tính, Pháp thuộc Pháp chân đế (Vô vi, Hữu vi, Sắc pháp, Sở hữu tâm, Tâm) (Tâm Tham, Tâm Thiện dục giới, Tâm Sở, Sắc Pháp) 2/ Phi danh chân chế định - Avijjāmāna pđatti : Phi khơng, danh danh từ, chân chân thật, chế định đặt ra, pháp đặt để khơng có thật để thứ khơng có thật vd : tên, lơng, tóc người, xe, nhà … 3/ Danh chân, Phi danh chân chế định - Vijjāmāna avijjāmāna paññatti Vd : Tâm sân Châu (Tâm sân danh chân, Châu phi danh chơn) 4/ Phi danh chân, Danh chân chế định - Avijjāmāna vijjāmāna pđatti Vd: C.Nguyen có Tâm tham (C.Nguyen phi danh chơn, tâm tham danh chơn) 5/ Danh chân, Danh chân chế định - Vijjāmāna vijjāmāna pđatti Vd: Tâm tham có Tà kiến (Tâm tham danh chân, tà kiến danh chân) 6/ Phi Danh chân, Phi danh chân chế định - Avijjāmāna avijjāmāna paññatti Vd: LHoa chở CNguyen (LHoa, CNguyen phi DC) Atthapaññatti ♣ NGHĨA CHẾ ĐỊNH Được đặt để ra, mượn Danh chế định để nói ý nghĩa để thơng hiểu lẫn Có 1/ Hình thức chế định - Santhānā pđatti Là hình thức bên ngồi vng, tròn, méo … 2/ Hiệp thành chế định - Samūha paññatti Là thứ nhiều thứ ráp lại thành 3/ Chúng sanh chế định - Sattā paññatti Vd : Con người, thú, gà vịt, chư thiên, phạm thiên 4/ Phương hướng chế định - Disā pđatti Vd : Đơng Tây Nam Bắc : đặt để thông hiểu 5/ Thời gian – thời tiết chế định - Kāla paññatti Vd : giờ, giờ, ngày ngày… Xuân - Hạ - Thu - Đông 6/ Hư không chế định - Ākāsa pđatti Vd : Khoảng khơng có, vd : lỗ hang, giếng … 7/ Tiêu biểu (hình tướng) chế định - Nimitta paññatti kiểu dáng, ký hiệu, sơ tướng, quang tướng (trong Thiền) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang BUỔI – ngày 01/09/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2111478178886689/?fref=mentions 🌻 PHÁP CHÂN ĐẾ - PARAMATTHA SACCA Nghĩa : Sự thật tuyệt đối (pháp thực tính) khơng thể thay đổi nằm định luật Vô thường ♣ Bất biến (không thay đổi nằm định luật vô thường – trừ vô vi Pháp) 🌷 PHÁP CHÂN ĐẾ có ý nghĩa ♣ Đối tượng của tuệ cao (Pháp Chân đế hữu vi đối tượng để sanh trí tuệ, đưa hướng dần giải thốt, đối tượng Thiền Tứ niệm xứ - Vipassana : Sắc pháp, Danh pháp, Tâm, Sở hữu Tâm => đối tượng để hành tứ niệm xứ, để bắt làm đề mục tu tập phát sanh trí tuệ; thấy rõ thực tướng Pháp Mượn tục đế để thấy Chân đế) ♣ Đệ nhất nghĩa đế (sự thật tuyệt đối, chủ chế định) TỤC ĐẾ – CHÂN ĐẾ : Nhị đế Viên dung 🌻 PHÁP CHÂN ĐẾ SỞ HỮU TÂM Cetasika TÂM Citta ֍ CHÂN ĐẾ có ý nghĩa Sự thật bản thể (Tâm, Sở hữu, Sắc pháp, Niết bàn) SẮC PHÁP Rūpa NIẾT BÀN Nibbāna Chân đế thuộc về Tứ thánh đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) 🌻 TÂM – CITTA Là biết cảnh; Thâu bắt cảnh theo giác quan; Suy xét cảnh; Làm nên sai khác đời; Tạo nghiệp (thiện, bất thiện); Quến tụ phiền não (tham, sân, si, ganh tỵ, tật đố, ích kỷ…); Sanh diệt liên tục TÂM CHỈ CÓ NHƯNG SANH RA 121 TÂM (do 52 Tâm Sở) ♣ tốc độ cực nhanh, liên tục (vô gián duyên) 🌷 ♣ chạy nơi đâu ♣ ln đơn độc ♣ Vơ hình vơ tướng có tướng trạng riêng biệt (tham, sân, si) ♣ Trú xứ tâm (y sắc pháp mà Tâm nương) Tứ ý nghĩa TÂM a TRẠNG THÁI : biết cảnh b PHẬN SỰ : dẫn dắt Sở hữu Tâm c SỰ THÀNH TỰU nối liền không gián đoạn d NHÂN CẦN THIẾT : Danh, Sắc Cảnh VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang Bốn nhân sanh TÂM 🌷 1/ Do nghiệp khứ 2/ Có cảnh duyên (Sắc - Thinh - Hương - Vị - Xúc - Pháp) 3/ Sở hữu Tâm 4/ Có vật nương (Nhãn - Nhĩ - Tỷ - Thiệt - Thân - Ý căn) 🌷 PHÂN LOẠI TÂM - CITTA TÂM DỤC GIỚI TÂM SẮC GIỚI TÂM VÔ SẮC GIỚI TÂM SIÊU THẾ KĀMAVACARACITTA RŪPAVACARACITTA ARŪPAVACARACITTA LOKUTTARACITTA TÂM DỤC GIỚI : KĀMAVACARACITTA - 54 Tâm Tâm biết cảnh dục giới, tâm biết cảnh Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc đời sống thuộc Dục giới, có dục giới làm trưởng, nương sanh nơi người dục giới (6 cõi trời dục giới, cõi người, cõi khổ), lưu chuyển cõi Dục giới Có A TÂM BẤT THIỆN AKUSALACITTA 12 Tâm THAM Lobha SÂN Dosa B TÂM VÔ NHÂN AHETUKACITTA 18 Tâm C TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO SOBHANAKĀMĀVARACITTA 24 Tâm SI Moha Tâm tham thọ hỷ Hợp tà Vô trợ Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ hỷ Hợp tà Hữu trợ Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ hỷ Ly tà Vô trợ TÂM THAM Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ hỷ Ly tà Hữu trợ LOBHAMŪLACITTA (có 8) Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ xả Hợp tà Vô trợ Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ xả Hợp tà Hữu trợ Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ xả Ly tà Vô trợ Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ xả Ly tà Hữu trợ Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang Tâm sân Thọ ưu hợp phẫn Vô trợ TÂM SÂN DOSAMŪLACITTA Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm sân Thọ ưu hợp phẫn Hữu trợ (có 2) Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ TÂM SI MOHAMŪLACITTA Tâm si Thọ xả Hoài nghi Upekkhā-sahagataṃ vicikicchāsampayuttaṃ Tâm si Thọ xả Phóng dật Upekkhā-sahagataṃ uddhacchāsampayuttaṃ (có 2) _ BUỔI – ngày 08/09/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2120628134638360/?fref=mentions 🌷 ý nghĩa TÂM BẤT THIỆN AKUSALA CITTA 1/ Bệnh hoạn : loại tâm bệnh hoạn 🌷 2/ Bất mỹ : loại tâm xấu xa không đẹp đẽ 3/ Không khôn khéo : loại tâm si mê, ngu dại 4/ Tợi lỡi : lời nói gây đau khổ cho người khác 5/ Cho quả khổ nhân sanh BẤT THIỆN Phi lý tác ý : để tâm suy nghĩ theo chiều hướng bất thiện, ác Trú xứ không nên ở : chỗ gần nơi khơng tốt (sòng bài, hàng xóm ác giới…) dễ tác động sanh tâm bất thiện Thân cận phi hiền nhân : gần người xấu, ác, không lành Ít tạo phước ở đời trước Lập trường không chân chánh VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang BUỔI – ngày 15/09/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2129896917044815/?fref=mentions TÂM THAM – LOBHAMŪLACITTA - TÂM : biết cảnh - THAM : ham muốn tham đắm, bám víu, mắc dính TÂM THAM : loại Tâm có ham muốn, dính mắc đối Tâm tham Thọ hỷ Hợp tà Vô trợ - Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ - Tâm tham : ham muốn, dính mắc đối tượng - Thọ : cảm giác, cảm thọ, cảm xúc - Hỷ : vui vẻ, hoan hỉ, hưng phấn - Hợp : tương ứng - Tà : nghiêng, lệch, tri kiến sai lầm - Vô trợ : không cần có trợ giúp => Nghĩa : có ham muốn lúc có hoan hỉ, vui thích với đối tượng có khởi sanh tư tưởng sai lệch, khởi nhanh không cần trợ giúp Tâm tham Thọ hỷ Hợp tà Hữu trợ - Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ - Tâm tham : ham muốn, dính mắc đối tượng - Thọ hỷ : cảm giác, cảm thụ vui mừng, hoan hỉ - Hợp tà : hợp với sai lệch, hợp tà kiến (chấp thường, chấp đoạn) - Hữu trợ : có trợ giúp đối tượng bên ngồi, có nhắc nhở tâm Tâm tham Thọ hỷ Ly tà Vơ trợ - Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Ly tà : ví dụ biết ăn cắp đồ sai lấy Tâm tham Thọ hỷ Ly tà Hữu trợ - Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ tượng - VÔ TRỢ : khởi nhanh - HỮU TRỢ : có xúi giục, trợ giúp bên bên Tâm tham Thọ xả Hợp tà Vô trợ - Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ lấy đồ vật, ăn cắp cách thản nhiên sai mà cho Tâm khởi lên khơng có trạng thái vui, khơng có xúi giục, hợp với tà kiến Tâm tham Thọ xả Hợp tà Hữu trợ - Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ có xúi giục từ bên bên Tâm tham Thọ xả Ly tà Vô trợ - Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Khởi tâm tham cách mau chóng, làm mà biết điều sai, khơng có hoan hỉ, khơng có tà kiến Tâm tham Thọ xả Ly tà Hữu trợ - Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ NOTE : Khi khởi lên lòng ham muốn mà lúc có tư tưởng sai lệch Ví dụ : khởi tâm tham lấy cắp đồ người khác mà cho : - Điều KHƠNG CÓ SAI : HỢP TÀ (Hợp tà có nghĩa tin vào đấng thần linh đó) - Điều sai mà làm : LY TÀ (Ly tà khơng có tư tưởng tà kiến đó, khơng có nghĩa Chánh đó) 🌷 nhân sanh THAM Tục sinh có nghiệp tham theo bè đảng (vì người tục sinh bằng Tâm Đời kế trước trước đa tham (là Gặp cảnh đẹp, cảnh tốt thiện, lồi thấp súc sinh, Ngạ quỷ, Atula, Địa ngục tục sinh bằng Quả bất thiện) chủng tử phiền não theo mình) (cảnh khả khả hỷ) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Gặp đối tượng khả ái, khả hỷ (vừa ý, hợp lòng mong muốn) Trang 🌷 nhân sanh THỌ HỶ Tục sinh bằng Tâm Thọ hỷ (sát na tâm có mặt đời Tâm thiện thọ hỷ) Không trầm tĩnh, trầm ngâm suy xét cảnh đẹp Gặp tốt Cách ly điêu tàn đổ nát BUỔI – ngày 22/09/2018 https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2139248786109628/?fref=mentions ĐẾ : thật TỤC ĐẾ CHÂN ĐẾ 🌷 : thật thông thường gian : thật tuyệt đối, bất khả tư nghì nhân sanh TÀ KIẾN Tánh nết quen tà kiến, sống – làm suy tư : chấp theo tà kiến 🌷 Thân cận người tà kiến Sống trái pháp luật Suy xét sai Không khéo vọt tà kiến Được nghe Phật pháp Ít suy xét sai Khéo vọt khỏi tà kiến nhân sanh LY TÀ Tánh nết không quen tà kiến 🌷 Không thân cận người tà kiến nhân sanh VÔ TRỢ Tục sanh có nghiệp vơ trợ 🌷 Thân tâm mạnh mẽ Đa nhẫn nại Từng thấy, nghe kết bậc hiền triết Thuần thục việc làm Vật thực, khí hậu, trú xứ thích hợp Không thục việc làm Vật thực, khí hậu, trú xứ khơng thích hợp nhân sanh HỮU TRỢ Tục sanh bằng tâm hữu trợ Thân tâm yếu đuối Thiếu chí nhẫn nại Không thấy, nghe kết bậc hiền triết VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 10 2/ TÂM NHỊ QUẢ Sakadāgāmiphalacittaṁ a/ đắc cõi nhân loại, Niết bàn NHÂN GIỚI b/ đắc cõi nhân loại, Niết bàn cõi CHƯ THIÊN : Bậc Nhất Lai cõi dục khơng thiền chứng có hạng 1/ sanh cõi - Niết bàn c/ đắc cõi chư thiên, Niết bàn THIÊN GIỚI, có cách 2/ sanh cõi đó, Niết bàn cõi chư thiên khác 3/ sanh cõi đó, mệnh chung sanh cõi khác, sanh trở lại cõi đó, Niết bàn d/ đắc cõi chư thiên, Niết bàn cõi NHÂN LOẠI e/ đắc cõi nhân loại, sanh thiên giới trở lại cõi nhân loại, Niết bàn 🌻🌻 Bậc Nhất Lai chứng thiền Sắc giới, Vơ Sắc giới sanh hẳn cõi PHẠM THIÊN, không trở cõi Dục giới 3/ TÂM TAM QUẢ Anāgāmiphalacittaṁ : gọi Bậc bất lai, A na hàm Cảnh giới Bậc bất lai : có 🌻 ĐẶC BIỆT : Cảnh giới đặc biệt dành riêng cho Bậc bất lai đắc ngũ thiền sắc giới : cõi Tịnh Cư thiên (còn gọi cõi ngũ tịnh cư) Ngũ quyền liên hệ Cõi ngũ tịnh cư a/ cảnh giới nhân loại b/ cảnh giới Phạm thiên : đắc thiền cõi đó, khơng đắc thiền thân hoại mang chung sanh cõi Phạm thiên Sơ thiền sắc giới (còn gọi Bậc lạc quán) - TÍN QUYỀN MẠNH : sanh cõi vô phiền, sống ngàn đại kiếp - TẤN QUYỀN MẠNH : sanh cõi vô nhiệt, ngàn đại kiếp - NIỆM QUYỀN MẠNH : sanh cõi thiện hiện, ngàn đại kiếp - ĐỊNH QUYỀN MẠNH : sanh cõi thiện kiến, ngàn đại kiếp - TUỆ QUYỀN MẠNH : sanh cõi sắc cứu cánh, vị chắn đắc Alahan kiếp cõi này, sống 16 ngàn đại kiếp - NẾU QUYỀN ĐỒNG ĐẲNG : sanh cõi quảng (cõi tứ thiền) - NẾU CHƯA CHỨNG ĐẮC A LA HÁN sanh lại cõi chứng đắc A la hán, niết bàn cõi VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 51 🌻 CHỦNG LOẠI BẬC THÁNH BẤT HOÀN 1/ Trung bang bất hoàn : vị thánh bất lai sanh cõi tịnh cư, chứng đạt A la hán cõi nửa tuổi thọ trở trước 4/ TÂM TỨ QUẢ Arahattaphalacittaṁ : Vô sanh tâm Tâm của bậc Alahan Có : 2/ Sanh bang bất hoàn : nửa tuổi thọ sau (chứng đắc Alahan lâu hơn) 3/ Vơ hành bang bất hồn : khơng cần phải tinh nhiều đắc Alahan 4/ Hữu hành bang bất hoàn : cần phải tinh nhiều đắc Alahan 5/ Thượng lưu bang bất hoàn : phải sanh lên cõi cao đến Cõi sắc cứu cánh thiên chứng đắc Alahan 1/ Bậc lạc quán : Alahan tuệ giải thoát (bậc tu thiền tứ niệm xứ, tu thiền quán chứng đắc đạo Alahan, vị khơng có tu tập thiền chỉ) 2/ Bậc có thiền chứng : tức bậc có thiền hiệp Alahan tâm (gọi A La Hán tâm giải thoát) (tu về Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền) Alahan Tâm giải thoát : tuỳ theo quyền mạnh yếu, có bậc a Alahan Tam minh : bậc chứng đạt Túc mạng minh, Sanh tử minh, Lậu tận minh b Alahan Lục thơng : bậc Alahan có đủ Pháp thông 1/ Thiên nhãn thông (mắt trời, thấy đời sống chúng sanh, thấy thân tướng chúng sanh, sắc tế lồi hố sanh thấy được, thấy duyên nghiệp chúng sanh hữu hình, hiểu đời sống chúng sanh từ thô tế) 2/ Thần túc thông (thần thông làm điều phi thường) 3/ Tha tâm thông (biết tâm người khác họ khởi tư tưởng lên bắt tư tưởng liền) 4/ Túc mạng thông (biết đời sống khứ mình, biết tiền kiếp mình) 5/ Thiên nhĩ thơng (nghe nhiều thứ âm đặc biệt, tiếng nói chư thiên, âm vang nơi xa) 🌺 BẬC ALAHAN TỨ TUỆ PHÂN TÍCH Là vị Alahan có tuệ quyền mạnh, thơng đạt điều 1/ Thông đạt nghĩa lý : nghĩa vô ngại giải (khơng có cản trở được, giải nghĩa hết) 2/ Thông đạt pháp : pháp vô ngại giải (tất pháp tục đế, chân đế, vô vi, hữu vi họ thơng đạt giải thích cách rõ ràng) 6/ Lậu tận thơng (chỉ có vị Alahan có được, thắng trí, đoạn trừ lậu hoặc, diệt trừ phiền não) 3/ Thông đạt từ ngữ : từ vô ngại giải (từ ngữ giải nghĩa cách thông suốt, dù ngôn ngữ nào, đạt đến trình độ siêu thốt) 4/ Thơng đạt biện tài : biện vô ngại giải (bất đề tài đưa họ biện giải cách sáng suốt, minh bạch) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 52 => thần thông đầu gọi Hiệp thông 🌻 bậc A LA HÁN tính theo Pārāmi (pháp độ) 🌱 Bậc Tồn giác : 30 Pārāmi 🌱 Bậc Độc giác : 20 Pārāmi 🌱 Bậc Thinh văn : hạ, trung, thượng : hạ, trung giác : 10 Pārāmi : hạ 🌻 bậc A LA HÁN 🌱 Alahan Câu phần giải thoát (đắc thiền chưa đủ thiền) 🌱 Alahan Tam minh 🌱 Alahan Lục thơng 🌱 Alahan Tuệ phân tích VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn 🌱 Alahan Nhất minh Trang 53 🌺🌺 BẢNG TỔNG KẾT TÂM Số lượng Tâm : ♣ 89 tâm (4 đạo quả) gồm : 54 Tâm dục giới + 15 Tâm SG + 12 Tâm VSG + Đạo, Quả ♣ 121 tâm (20 đạo 20 quả) gồm : 54 Tâm dục giới + 15 Tâm SG + 12 Tâm VSG + 20 Đạo, 20 Quả 🌻 Phân theo TÁNH có a/ BẤT THIỆN có 19 Tâm, gồm : 12 Tâm Bất Thiện : Tham, Sân, Si c/ VƠ KÝ có 20 Tâm, gồm : Tâm Duy Tác Vô nhân gồm Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân : Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Tiếp thu, Quan sát Tâm Duy Tác Dục giới Tịnh Hảo, gồm Tâm Duy Tác Sắc Giới, gồm Tâm Duy Tác Vô Sắc Giới, gồm khán môn ngũ khán mơn Duy Tác THỌ HỶ Hợp trí - Ly trí, Vơ trợ - Hữu trợ Sơ thiền Nhị thiền Không vô biên xứ Duy Tác THỌ XẢ Hợp trí - Ly trí, Vơ trợ - Hữu trợ Tam thiền Thức vô biên xứ ưng cúng vi tiếu ý Tứ thiền Vô sở hữu xứ Ngũ thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ b/ THIỆN có 82 Tâm, gồm : Tâm Quả Thiện Vô Nhân 16 Tâm Dục Giới Tịnh Hảo, gồm 10 Tâm Sắc Giới, gồm Tâm Vô Sắc Giới, gồm 40 Tâm Siêu Thế, gồm tâm thiện DGTH (thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, ly trí) tâm thiện DGTH (thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, ly trí) Tâm Thiện SG (sơ- nhị -tam- tứ- ngũ- thiền) Tâm Quả SG (sơ- nhị -tam- tứ- ngũ- thiền) Tâm Thiện VSG (không VB, thức VB, VSH xứ, PTPPT xứ) Tâm Quả VSG (không VB, thức VB, VSH xứ, PTPPT xứ) 20 Tâm Đạo (sơ nhị tam tứ đạo) 20 Tâm Quả (sơ nhị tam tứ quả) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 54 🌻 Phân theo CHỦNG (giống) có a GIỐNG BẤT THIỆN : có 12 Tâm bất thiện, gồm Tâm Tham Tâm Sân Tâm BT vô nhân Tâm Si Tâm thiện DGTH Tâm thiện SG d GIỐNG DUY TÁC : có 20 Tâm, gồm c GIỐNG QUẢ : có 52 Tâm, gồm b GIỐNG THIỆN : có 37 Tâm, gồm Tâm thiện VSG Tâm thiện vô nhân Tâm đại DG TH Tâm thiện VSG Tâm sắc giới 20 Tâm siêu Tâm DT vô nhân 20 Tâm đạo siêu Tâm DT DG TH 🌻 Phân theo GIỚI VỨC có a DỤC GIỚI : b SẮC GIỚI : có 15 tâm, gồm có 54 tâm, gồm 12 18 24 Tâm Tâm Tâm Bất vô DG thiện nhân 5 TH c VÔ SẮC GIỚI : có 12 tâm, gồm 4 Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm Tâm thiện Quả Duy thiện Quả Duy tác d SIÊU THẾ : có 40 Tâm, gồm Tâm 40 Tâm 🌷 Sơ Nhị 🌷 20 Tâm Tam Tứ Đạo 🌷 Sơ Nhị Tam Tứ Quả tác Đạo 🌷 20 Tâm Quả 🌻 Phân theo ĐẶC TÍNH có a VƠ TỊNH HẢO : có 30 tâm, gồm 12 Tâm Bất thiện 18 Tâm Vô nhân b TỊNH HẢO : có 91 tâm, gồm 24 Tâm DGTH 15 Tâm Sắc giới 12 Tâm Vô Sắc giới 40 Tâm siêu 🌻 Phân theo THẾ GIAN có a HIỆP THẾ : có 81 tâm, gồm 54 Tâm Dục Giới 27 Tâm Đáo Đại b SIÊU THẾ : có 40 tâm, gồm 20 Tâm Đạo 20 Tâm Quả VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 55 Tâm DT SG Tâm DT VSG 🌻 Phân theo NHÂN có a VƠ NHÂN : có 18 tâm, gồm Tâm Quả Bất Thiện Vô Nhân Tâm Quả Thiện Vô Nhân c NHỊ NHÂN : có 22 tâm, gồm b NHỨT NHÂN : Tâm Si, gồm Thọ xả hoài nghi Tâm Duy tác Vơ Nhân Thọ xả phóng dật tâm tham tâm sân 12 tâm DG TH d TAM NHÂN : có 79 tâm, gồm 12 tâm DG TH hợp trí 27 tâm đáo đại 40 tâm siêu 🌻 Phân theo THIỀN có a VƠ THIỀN : có 54 Tâm Dục Giới, gồm 18 Tâm Vô Nhân 12 Tâm Bất Thiện 24 Tâm DGTH b HỮU THIỀN : có 67 tâm, gồm 15 Sắc Giới 12 vô Sắc Giới 40 tâm siêu 🌻 Phân theo THỌ có a LẠC THỌ : có tâm, Thân thức Thọ lạc b KHỞ THỌ : có tâm, Thân thức Thọ khổ c HỶ THỌ : có 62 tâm, gồm d ƯU THỌ : có tâm, gồm e XẢ THỌ : có 55 tâm, gồm Tâm Tham Thọ hỷ Tâm sân thọ ưu hợp phẫn vô trợ Tâm Tham Thọ xả Quan sát Thọ hỷ Vi Tiếu Thọ hỷ Tâm sân thọ ưu hợp phẫn hữu trợ 12 DGTH hỷ 12 Sgioi hỷ 32 siêu hỷ gồm 16 Đạo +16 Quả Tâm Si Thọ xả 14 Vô nhân Thọ xả 12 DGTH Thọ xả Tâm SG Thọ xả (ngũ thiền) 12 Tâm VSG Thọ xả Tâm Siêu xả (ngũ thiền) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 56 e HỮU NHÂN (có nhân) : có 103 tâm (121 - 18) 🌻 Phân theo TƯƠNG ƯNG có 1/ TÂM TƯƠNG ƯNG : có tâm, gồm a 2/ TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG : có tâm, gồm Tà b Sân : c Si : có kiến : có có Tâm Tâm si sân (thọ (thọ xả ưu hợp hồi tà phẫn, vơ nghi, (hỷ - xả trợ - hữu thọ vơ trợ) phóng Tâm Tham hợp trợ, xả dật) hỷ - xả hữu trợ) d Trí : có 79 Tâm, gồm + 12 tâm tịnh hảo hợp trí + 27 tâm đáo đại (15SG + 12VSG) + 40 siêu (20 đạo + 20 quả) a Tham : có Tâm Tham ly tà (hỷ - xả vô trợ, hỷ - xả hữu trợ) b Vơ nhân : có 18 Tâm Tham ly tà (hỷ xả vô trợ, hỷ - xả hữu trợ) + Tâm Quả BT vô nhân + Tâm Quả thiện vô nhân + Tâm tác vô nhân c Ly trí : có 12 Tâm DGTH ly trí + Tâm đại thiện ly trí + Tâm đại ly trí + Tâm tác tịnh hảo ly trí 🌻 Phân theo TRỢ GIÚP có a VƠ TRỢ : có 37 tâm, gồm b HỮU TRỢ : có 84 tâm, gồm 18 Tâm Tâm Tâm Tâm Tham sân si Vô Vô Vô Vô nhân trợ trợ trợ 12 Tâm DTDG (4 đại thiện, đại quả, DTTH vô trợ) 12 27 Tâm 40 Tâm Tâm Tâm đáo đại siêu Tham sân DTDG (15SG + (20 đạo + Hữu Hữu Hữu 12VSG) 20 quả) trợ trợ trợ 🌺🌺🌺 KẾT : TÂM có VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 57 Tâm VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 58 SƠ ĐỒ SIÊU LÝ HỌC CƠ BẢN TẤT CẢ LÀ PHÁP LÀ TẤT CẢ HIỆN TƯỢNG CỦA TAM GIỚI chia có Còn lại PHÁP TỤC ĐẾ có 13 pháp PHÁP CHÂN ĐẾ chia có Còn lại CHÂN ĐẾ VƠ VI CHÂN ĐẾ HỮU VI chia có Còn lại SẮC PHÁP có 28 DANH PHÁP chia có Còn lại SỞ HỮU TÂM 52 tâm TÂM - 121 tâm chia có Còn lại TÂM SIÊU THẾ 40 tâm TÂM HIỆP THẾ 81 tâm - chia có Còn lại TÂM ĐÁO ĐẠI 27 tâm TÂM DỤC GIỚI 54 tâm - chia có Còn lại TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO – 24 tâm TÂM DỤC GIỚI VƠ TỊNH HẢO – 30 tâm chia có Còn lại TÂM VƠ NHÂN 18 tâm TÂM BẤT THIỆN 12 tâm Chia có TÂM THAM tâm TÂM SÂN tâm VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn TÂM SI tâm Trang 59 1/ Danh chân chế định Vijjāmāna paññatti ♣ DANH CHẾ ĐỊNH Có 2/ Phi danh chân chế định Avijjāmāna pđatti 3/ Danh chân, phi danh chân chế định Vijjāmāna avijjāmāna paññatti 4/ Phi danh chân, danh chân chế định Avijjāmāna vijjāmāna paññatti 5/ Danh chân, danh chân chế định Vijjāmāna vijjāmāna paññatti 🌻 PHÁP TỤC ĐẾ Nāmapaññatti 6/ Phi Danh chân, phi danh chân chế định Avijjāmāna avijjāmāna paññatti 1/ Hình thức chế định Santhānā pđatti Có ♣ NGHĨA 2/ Hiệp thành chế định Samùha paññatti CHẾ ĐỊNH 3/ Chúng sanh chế định Sattā pđatti SAMMUTTISACCA Có 4/ Phương hướng chế định Disā paññatti 5/ Thời gian – thời tiết chế định Kāla pđatti 6/ Hư khơng chế định Ākāsa pđatti Atthapđatti 7/ Tiêu biểu (hình tướng) chế định Nimitta paññatti VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 60 Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ TÂM THAM Lobhamūlacitta (sasaṅkhārikaṃ) : Tham, Thọ hỷ, Hợp tà, Vô trợ (hữu trợ) (1+2) Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ (sasaṅkhārikaṃ) : Tham, Thọ hỷ, Ly tà, Vô trợ (hữu trợ) (3+4) Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ (sasaṅkhārikaṃ) : Tham, Thọ xả, Hợp tà, Vô trợ (hữu trợ) (5+6) 12 TÂM BẤT THIỆN 7+8 Upekkhā-sahagataṃ diṭṭhigatavippayuttaṃ asaṅkhārikaṃ KUSALACITTA : Tham, Thọ xả, Ly tà, Vô trợ (hữu trợ) TÂM SÂN Dosamūlacitta 54 TÂM DỤC GIỚI (7+8) 1/ Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ : Tâm sân, thọ ưu, hợp phẫn, vô trợ 2/ Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ : Tâm sân, thọ ưu, hợp phẫn, hữu trợ KĀMĀVACARACITTA TÂM SI Mohamūlacitta Upekkhā-sahagataṃ vicikicchāsampayuttaṃ : si, thọ xả, hoài nghi Upekkhā-sahagataṃ uddhacchāsampayuttaṃ : si, thọ xả, phóng dật 18 TÂM VƠ NHÂN AHETUKACITTA 15 TÂM QUẢ VÔ NHÂN - Ahetuka Vipāka Citta Tâm quả bất thiện vô nhân - Ahetuka Akusala Vipāka Citta Upekkhāsahagataṁ Akusalavipākaṁ Cakkhu-viññāṇaṁ : Nhãn thức, thọ xả, bất thiện vơ nhân Upek… Sota-viđđāṇaṁ : Nhĩ … 4.Upek…Jivhã-viññāṇaṁ : Thiệt … Upek… Ghana-viññāṇaṁ : Tỷ… 5.Upek…Kāya-viññāṇaṁ: Thân.khổ 6.Upek…Sampaṭicchanacittaṁ: Tiếp thâu… 7.Upek…Santīraṇacittaṁ: Q.sat… Tâm thiện vô nhân - Ahetuka Kusala Vipāka Citta Upekkhāsahagataṁ Kusalavipākaṁ Cakkhuviññāṇaṁ : Nhãn thức, thọ xả, thiện vơ nhân Upek… Sota-viđ : Nhĩ thức thức… Upek… Ghana viñ.: Tỷ thức… Upek… Jivhã viñ : Thiệt thức Sukhasahagataṁ Kusalavipākaṁ Kāyaviññāṇaṁ : Thân thức, thọ lạc Upek…Santīraṇacittaṁ : Q.sat xả Somanassasahagataṁ kusalavipākaṁ Santīraṇacittaṁ : Q.sat hỷ TÂM TÂM DUY TÁC VÔ NHÂN - HIỆP Upek…Sampaṭicchanacittaṁ : Tiếp thâu… Ahetuka Kiriya Citta Upekkhā sahagataṁ Pcadvārāvajjanacittaṁ : Tâm khán ngũ mơn thọ xả Upekkhā-sahagataṁ Manodvārāvajjanacittaṁ Tâm khán ý môn thọ xả Somanassasahagataṁ Hasituppādacittaṁ Tâm ưng cúng vi tiếu thọ hỷ THẾ Tâm đại thiện DGTH - MAHĀKUSALAKĀMĀVACARACITTA 81 1+2 : Somanassa-sahagataṁ ñāṇasampayuttaṁ asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ : Tâm ÐThiện Thọ Hỷ Hợp Trí Vơ Trợ (hữu trợ) Tâm 3+4 : Somanassa-sahagataṁ ñāṇavippayuttaṁ asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ : Tâm ÐThiện Thọ Hỷ Ly Trí Vơ Trợ (hữu trợ) 24 TÂM DỤC GIỚI TỊNH HẢO SOBHANAKĀMĀVARACITTA 5+6 : Upekkhā-sahagataṁ ñāṇasampayuttaṁ asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ : Tâm ÐThiện Thọ xả Hợp trí VT (hữu trợ) 7+8 : Upekkhā-sahagataṁ ñāṇavippayuttaṁ asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ : Tâm ÐThiện Thọ xả Ly Trí VT (hữu trợ) Tâm đại quả DGTH - MAHĀVIPĀKĀMĀVACARACITTA Somanassa (Upekkhā)-sahagataṁ (1) ñāṇasampayuttaṁ (ñāṇavippayuttaṁ) (2) asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ - Tâm Ðại Quả Thọ Hỷ (Thọ xả) Hợp Trí (Ly trí) Vơ Trợ (Hữu Trợ) Tâm DTÁC DGTH hữu nhân - MAHĀKIRIYAKĀMĀVACARACITTA Somanassa (Upekkhā)-sahagataṁ (1) ñāṇasampayuttaṁ (ñāṇavippayuttaṁ) (2) asaṅkhārikaṁ (sasaṅkhārikaṁ) ekaṁ - Tâm Duy tác Thọ Hỷ (Thọ xả) Hợp Trí (Ly trí) Vơ Trợ (Hữu Trợ) VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 61 15 TÂM SẮC GIỚI - RŪPAVACARACITTA Tâm thiện sắc giới - RŪPAVACARA KUSALA CITTĀNI Vitakka - Vicāra - Pīti – Sukha Ekaggatā - Sahitaṁ Paṭhamajjhāna Kusalacittaṁ (T.Thiện Sơ Thiền SG) Vicāra - Pīti – Sukha - Ekaggatā Sahitaṁ Dutiyajjhāna - Kusalacittaṁ (T.Thiện Nhị Thiền SG) Pīti - Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Tatiyajjhāna - Kusalacittaṁ (T.Thiện Tam Thiền SG) Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Catutthajjhāna - Kusalacittaṁ (Tâm Thiện Tứ Thiền SG) Upekkhā - Ekaggatā - Sahitaṁ Pañcamajjhāna - Kusalacittam ceti (Tâm Thiện Ngũ Thiền SG) Tâm Quả thiện Sắc giới - RŪPAVACARA VIPĀKA CITTĀNI 27 TÂM ĐÁO ĐẠI MAHAGGATACITTA Vitakka - Vicāra - Pīti – Sukha Ekaggatā - Sahitaṁ Paṭhamajjhāna Vipākacittaṁ (Tâm Quả Sơ Thiền SG) Vicāra - Pīti – Sukha - Ekaggatā Sahitaṁ Dutiyajjhāna - Vipākacittaṁ (Tâm Quả Nhị Thiền SG) Pīti – Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Tatiyajjhāna - Vipākacittaṁ (Tâm Quả Tam Thiền SG) Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Catutthajjhāna - Vipākacittaṁ (Tâm Quả Tứ Thiền SG) Upekkhā - Ekaggatā - Sahitaṁ Pañcamajjhāna - Vipākacittam ceti (Tâm Quả Ngũ Thiền SG) Tâm Duy tác Sắc giới - RŪPAVACARA KRIYĀ CITTĀNI Vitakka - Vicāra - Pīti – Sukha Ekaggatā - Sahitaṁ PaṭhamajjhānaKriyācittaṁ (Tâm DT Sơ Thiền SG) Vicāra - Pīti – Sukha - Ekaggatā Sahitaṁ Dutiyajjhāna - Kriyācittaṁ (Tâm DT Nhị Thiền SG) Pīti-Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Tatiyajjhāna - Kriyācittaṁ (Tâm DT Tam Thiền SG) Sukha - Ekaggatā - Sahitaṁ Catutthajjhāna - Kriyācittaṁ (Tâm DT Tứ Thiền SG) Upekkhā - Ekaggatā - Sahitaṁ Pañcamajjhāna - Kriyācittam ceti (Tâm Duy tác Ngũ Thiền SG) 12 TÂM VƠ SẮC GIỚI - ARŪPAVACARACITTA Tâm thiện Vơ sắc giới ARŪPAVACARA KUSALACITTA Tâm Thiện Không Vô Biên Xứ Ākāsāncāyatana Kusalacitta Tâm Thiện Thức Vơ Biên Xứ, Viđđāṇcāyatana Kusalacitta Tâm Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, Tâm Thiện Vơ Sở Hữu Xứ Ākiđcđāyatana Kusalacitta Nevasđā-nāsđāyatana Kusalacitta Tâm Quả Thiện Vô Sắc Giới ARŪPAVACARA VIPĀKAKUSALACITTA Tâm Quả Thiện Khơng Vơ Biên Xứ Ākāsāncāyatana Vipākakusalacitta Tâm Quả Thiện Vơ Sở Hữu Xứ Ākiđcđāyatana Vipākakusalacitta Tâm Quả Thiện Thức Vơ Biên Xứ Viđđāṇcāyatana Vipākakusalacitta Tâm Quả Thiện Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Nevasđā-nāsđāyatana Vipākakusalacitta Tâm Duy Tác Vơ Sắc Giới ARŪPAVACARA KIRIYACITTA Tâm Duy Tác Khơng Vơ Biên Xứ Ākāsāncāyatana Kiriyacitta Tâm Duy Tác Vơ Sở Hữu Xứ Ākiđcđāyatana Kiriyacitta Tâm Duy Tác Thức Vơ Biên Xứ Viđđāṇcāyatana Kiriyacitta Tâm Duy Tác Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Nevasaññā-nāsaññāyatana Kiriyacitta VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 62 20 Tâm Đạo LOKUTTARA MAGGA CITTĀNI a Sơ đạo sơ thiền Tâm sơ đạo - Nhập lưu đạo tâm Sotāpattimaggacittaṁ b Sơ đạo nhị thiền c Sơ đạo tam thiền d Sơ đạo tứ thiền e Sơ đạo ngũ thiền TÂM SIÊU THẾ a Nhị đạo sơ thiền Tâm nhị đạo - Nhứt lai đạo tâm Sakadāgāmimaggacittaṁ d Nhị đạo tứ thiền e Nhị đạo ngũ thiền LOKUTTARA a Tam đạo sơ thiền CITTĀNI 40 Tâm b Nhị đạo nhị thiền c Nhị đạo tam thiền Tâm Tam đạo - Bất lai đạo tâm Anāgāmimaggacittaṁ b Tam đạo nhị thiền c Tam đạo tam thiền d Tam đạo tứ thiền e Tam đạo ngũ thiền a Tứ đạo sơ thiền Tâm Tứ đạo - Vô sanh đạo tâm Arahattamaggacitaṁ b Tứ đạo nhị thiền c Tứ đạo tam thiền d Tứ đạo tứ thiền e Tứ đạo ngũ thiền 20 Tâm Quả LOKUTTARA PHALA CITTĀNI Tâm sơ quả - Nhập lưu tâm Sotāpattiphalacittaṁ a Sơ quả sơ thiền b Sơ quả nhị thiền c Sơ quả tam thiền d Sơ quả tứ thiền e Sơ quả ngũ thiền Tâm nhị quả - Nhứt lai tâm Sakadāgāmiphalacittaṁ a Nhị quả sơ thiền b Nhị quả nhị thiền c Nhị quả tam thiền d Nhị quả tứ thiền e Nhị quả ngũ thiền Tâm tam quả - Bất lai tâm Anāgāmiphalacittaṁ a Tam quả sơ thiền b Tam quả nhị thiền c Tam quả tam thiền d Tam quả tứ thiền e Tam quả ngũ thiền Tâm tứ quả - Vô sanh tâm Arahattaphalacittaṁ a Tứ quả sơ thiền b Tứ quả nhị thiền c Tứ quả tam thiền d Tứ quả tứ thiền e Tứ quả ngũ thiền VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 63 TÂM SỞ - CETASIKA DVIPĀÑÑĀSA CETASIKA Có 52 loại Tâm sở A ĐASAMĀNA CETASIKA - TÂM SỞ TỢ THA,có 13 (telasa) loại, chia nhóm : B AKUSALA CETASIKA - TÂM SỞ BẤT THIỆN, Có 14 (cuddasa) loại, chia nhóm : I SABBACITTASĀDHĀRAṆA - TÂM SỞ BIẾN HÀNH -, có (eka) PHASSA - Xúc, có a Nhãn xúc : cảnh sắc + t.kinh nhãn b Nhĩ xúc : nhĩ thinh + t.kinh nhĩ c Tỷ xúc : Cảnh hương + t.kinh tỷ d Thiệt xúc : Cảnh vị + t.kinh thiệt e Thân xúc : Cảnh xúc + t.kinh thân f Ý xúc : Cảnh pháp + Ý xứ (tâm hộ kiếp) b Tâm thọ (ti) SĐĀ - Tưởng, có tưởng bất thiện tưởng thiện (eka) MOHO - Si (dvi) AHIRIKAṀ Vô Tàm (ti) ANOTTAPPAṀ - Vơ Q (catu) UDDHACCAṀ Phóng Dật II LOTIKACETASIKA - THAM PHẦN, có (ti) (pca) LOBHO - Tham (dvi) VEDANĀ - Thọ, có a Thân thọ I MOCATUCACETASIKA - TÂM SỞ BẤT THIỆN BIẾN HÀNH (SI PHẦN), có (catu) tưởng vơ ký (catu) CETANĀ - Tư (cha) DIṬṬHI Tà kiến (satta) MĀNO - Ngã mạn III DOCATUKACETASIKA - SÂN PHẦN, có (catu) (attha) DOSO - Sân (nava) ISSĀ - Tật 10 (dasa) MACCHARIYAṀ - Lận (pañca) EKAGGATĀ - Nhất hành (cha) JĪVITINDRIYAṀ - Mạng quyền (satta) MANASIKĀRO - Tác ý 11 (ekādasa) KUKKUCCAṀ - Hới IV THĪDUKACETASIKA PHẦN, có (dvi) - HƠN 12 (dvādasa) THĪNAM - Hôn trầm 🌻 Cāti sattime Cetasikā Sabbacittasādhāraṇā nāma 🌻 Bảy Tâm sở nầy nằm chung tất cả các loại Tâm II PAKIṆṆAKA CETASIKA - TÂM SỞ BIỆT CẢNH, Có (eka) VITAKKA - Tầm (dvi) VICĀRA - Tứ (ti) ADHIMOKKHA - Thắng giải (catu) VIRIYA - Cần (pañca) PĪTI - Hỷ 13 (telasa) MIDDHAṀ - Thụy miên V VICIKICCHĀCETASIKA – NGHI, có (eka) C SOBHANA CETASIKA - TÂM SỞ TỊNH HẢO, Có 25 (pcavīsati) loại, chia nhóm : I SOBHANASĀDHĀRAṆĀ - TÂM SỞ TỊNH HẢO BIẾN HÀNH, có 19 (ekūnavīsati) (eka) SADDHĀ - Tín (ti) HIRI Tàm (dvi) SATI - Niệm (catu) OTTAPPAṀ - Quý (cha) ADOSO Vơ Sân (pca) ALOBHO Vơ Tham 7(satta) TATRAMAJJHATTATĀ - Hành Xả (attha) KĀYAPASSADDHI Tịnh Thân 9(nava)CITTAPASSADDHI Tịnh Tâm 10 (dasa) KĀYALAHUTĀ Khinh Thân 11(ekādasa)CITTALAHUTĀ Khinh Tâm 13(telasa) CITTAMUDUTĀ 12(dvādasa) KĀYAMUDUTĀ Nhu Thân Nhu Tâm 14 (cuddasa) KĀYAKAMMĐATĀ Thích Thân 15 (pđarasa) CITTAKAMMĐATĀ - Thích 16 17 (solasa) - Tâm (sattarasa) CITTA- KĀYAPĀGUÑÑATĀ PĀGUÑÑATĀ Thuần Thân Thuần Tâm 18 (atthārasa) KĀYUJJUKATĀ - Chánh Thân 19 (ekūnavīsati) CITTUJJUKATĀ - Chánh Tâm Cāti ekunavīsatime Cetasikā Sobhanasādhāraṇā nāma Mười chín Tâm sở nầy gọi "Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành" II VIRATIYO - GIỚI PHẦN, Có (ti) 20 (vīsati) SAMMĀVĀCĀ - Chánh Ngữ 21 (ekavīsati) SAMMĀKAMMANTO - Chánh Nghiệp 14 (cuddasa) VICIKICCHĀ - Hoài nghi Cāti cuddasime Akusalā nāma Cetasikā Mười bốn Tâm sở nầy gọi "Bất Thiện" 22 (dvavīsati) SAMMĀ-ĀJĪVO - Chánh Mạng Cāti Tisso Viratiyo nāma - Tâm sở gọi "Giới Phần" III APPAMĐĀ - VƠ LƯỢNG PHẦN, Có (dvi) 23 (tevīsati) KARUṆĀ - Bi 24 (catuvīsati) MUDITĀ PANA - Tùy Hỷ (cha) CHANDA - Dục Appamaññāyo nāmati sabbathāpi - Hai Tâm sở nầy 🌻 Cāti cha ime Cetasikā pakiṇṇakā nāma 🌻 Sáu loại tâm sở nầy gọi "Riêng Biệt" hay Biệt Cảnh (Pakiṇṇakā) 🌺 TÓM LƯỢC : 13 TÂM SỞ "TỢ THA", CÙNG THẾ ẤY - 14 CHO TÂM SỞ BẤT THIỆN, 25 LÀ "TỊNH HẢO" VẬY 52 TÂM SỞ ĐÃ ĐƯỢC LIỆT KÊ VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – gọi "Vơ Lượng phần" IV PĐINDRIYA (pcavīsati) có (eka) TUỆ QUYỀN, 25 Pđindriyena saddhiṁ pcavīsatime - Cetasikā Sobhanāti veditabbā Ettāvatā ca - Terasaññasamānāca_ cuddasākusalā tathā Sobbanā pañcavīsāti - dvipaññāsa pavucare - Với Tuệ Quyền, hai mươi lăm sở nầy, mọiNguyễn trường hợp, phải hiểu LậpTâm sơ đồ : FBtrong Châu Trang 64 "Tịnh Hảo" MỤC LỤC Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2089123054455535/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2102156283152212/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2111478178886689/ Buổi 4: https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2120628134638360/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2129896917044815/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2139248786109628/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2148263965208110/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2157732810927892/ Buổi : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2167939923240514/ Buổi 10 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2177828622251644/ Buổi 11 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2187716661262840/ Buổi 12 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2200934353274404/ Buổi 13 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2211008052267034/ Buổi 14 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2241397199228119/ Buổi 15 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2252473418120497/ Buổi 16 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2263420803692425/ Buổi 17 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2274228682611637/ Buổi 18 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2284789828222189/ Buổi 19 : https://www.facebook.com/nguyennhu.kyvien.1/videos/384880015416691/ Buổi 20 : https://www.facebook.com/100000735830888/posts/2319718581395980/ Buổi 21 : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2318007544900417&id=10000073583088 8&_rdr Buổi 22 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2328892167145288/ Buổi 23 : https://www.facebook.com/100000735830888/posts/2346284995406005?sfns=mo Buổi 24 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2398791003488737/ Buổi 25 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2409485359085968/ Buổi 26 : https://www.facebook.com/thy.lam.90/videos/2421041317930372/ VIDIEUPHAP – PHẦN TÂM – G.SƯ : KING MILANDA A – Lập sơ đồ : FB Châu Nguyễn Trang 65 ... Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ hỷ Hợp tà Hữu trợ Somanassa-sahagataṃ diṭṭhigatasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ Tâm tham thọ hỷ Ly tà Vô trợ TÂM THAM Somanassa-sahagataṃ... trợ TÂM SÂN DOSAMŪLACITTA Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ asaṅkhārikaṃ Tâm sân Thọ ưu hợp phẫn Hữu trợ (có 2) Domanassa.sahagataṃ paṭighasampayuttaṃ sasaṅkhārikaṃ TÂM SI MOHAMŪLACITTA Tâm. .. Somanassa-sahagataṁ đāṇasampayuttaṁ sasaṅkhārikam ekaṁ Tâm Duy tác Thọ Hỷ Ly Trí Vơ Trợ - Somanassa-sahagataṁ ñāṇavippayuttaṁ asaṅkhārikam ekaṁ Tâm Duy tác Thọ Hỷ Ly Trí Hữu Trợ - Somanassa-sahagataṁ
- Xem thêm -

Xem thêm: VIDIEUPHAP, Phần 1 : Tâm - Giảng sư : King Milanda A, VIDIEUPHAP, Phần 1 : Tâm - Giảng sư : King Milanda A

Từ khóa liên quan