Nghien cu khoa hc mon marketing

6 17 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:33

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN CHIẾN LƯỢC MARKETING TRONG KINH DOANH Chủ biên: Hỏa Thị Lượng Đơn vị: Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh Tuyên Quang, năm 2015 ĐỀ CƯƠNG BIÊN SOẠN TÀI LIỆU Tổng quan tình hình biên soạn Tài liệu Hiện nay, nước có nhiều giáo trình, tài liệu Marketing trường uy tín (Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Tài chính; Học viện Ngân Hàng, Đại học Tài Quản trị kinh doanh, ), cụ thể như: Giáo trình Đề cương Bài giảng Marketing bản, Quản trị Marketing, Marketing bán hàng, Marketing thương hiệu; Quản trị doanh nghiệp thích ứng với kinh tế thị trường giai đoạn phát triển Việt Nam GS.TS Trần Đình Đằng Tuy nhiên, tài liệu chuyên ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh “chiến lược Marketing kinh doanh” cách đầy đủ, chi tiết mang tính chuyên sâu Trường Đại học Tân trào chưa có tài liệu Mục tiêu tài liệu - Về kiến thức: Trình bày phân tích được: + Các khái niệm chiến lược Marketing; + Bản chất, vai trò nội dung Marketing; + Các yếu tố tác động đến Chiến lược Marketing; + Quy trình xây dựng chiến lược Marketing kinh doanh; + Quá trình tổ chức, thực kiểm tra hoạt động Marketing - Về kỹ năng: + Có khả vận dụng kiến thức học lập kế hoạch Marketing cho sản phẩm; + Có kiến thức tảng cho mơn học tiếp theo; + Hình thành phát triển (một bước) lực thu thập thông tin, kỹ tổng hợp, hệ thống hóa vấn đề quan hệ tổng thể; kỹ so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá kế hoạch Marketing; + Phát triển ký lập luận, thuyết trình trước cơng chúng - Về thái độ: Ý thức đắn việc nhìn nhận, đánh giá kế hoạch Marketing doanh nghiệp có chức kinh doanh Khả ứng dụng tài liệu - Giảng viên: Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy cho học phần Marketing; - Sinh viên: Dùng làm tài liệu tham khảo cho học phần Marketing số học phần khác liên quan; - Cung cấp tài liệu tham khảo cho người quan tâm đến lĩnh vực Marketing - Lưu hành nội bộ: Dự kiến sẽ hoàn thiện thành tài liệu tham khảo để lưu thư viện Tiến độ thực Tháng 9/2015 10/2015 11/201504/2016 05/ 2016 06/ 2016 Nội dung công việc Đăng ký tên đề tài bảo vệ tên đề tài cấp khoa cấp trường - Hoàn thành đề cương biên soạn tài liệu; - Nghiệm thu đề cương cấp khoa - Nộp đề cương thức lên Phòng HTQT quản lý KH - Tham khảo, thu thập số liệu, tài liệu, phân tích, tổng hợp, nghiên cứu viết Tài liệu tham khảo - Hoàn thiện viết; báo cáo tiến độ trước Tập thể Khoa - Hoàn thành Tài liệu; - Nghiệm thu Tài liệu cấp Khoa; - In Tài liệu; - Nghiệm thu Tài liệu cấp trường Sản phẩm (nếu có) Ghi Đề cương chi tiết Tài liệu Tài liệu tham khảo Phương pháp nghiên cứu; - Phần lý luận: Thu thập thông tin từ giáo trình, đề cương giảng; webside liên quan đến Marketing số tài liệu khác; - Phương pháp nghiên cứu thực trạng: Kết hợp nghiên cứu định lượng định tính Ngồi sử dụng phương pháp phân tổ, thống kê, so sánh, đánh giá, suy luận Dự kiến số trang Tài liệu: Khoảng từ 50- 70 trang Nội dung A Nội dung đại cương: - Lời nói đầu - Phần 1: Cơ sở lý luận Chiến lược Marketing - Phần 2: Nội dung quy trình xây dựng Chiến lược Marketing - Phần : Tổ chức thực kiểm tra Chiến lược Marketing - Kết luận kiến nghị - Tài liệu tham khảo - Mục lục B Nội dung chi tiết tài liệu, bao gồm: MỞ ĐẦU (Giới thiệu Chiến lược Marketing) PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC MARKETING 1.1 Khái niệm chiến lược Marketing 1.1.1 Khái niệm chiến lược 1.1.2 Khái niệm chiến lược Marketing 1.1.3 Một số thuật ngữ Marketing 1.2 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược marketing 1.3 Bản chất Chiến lược Marketing 1.3.1 Căn vào khách hàng 1.3.2 Căn vào doanh nghiệp 1.3.3 Căn vào đối thủ cạnh tranh 1.4 Vai trò, vị trí Chiến lược Marketing 1.5 Tiến trình hoạch định chiến lược Marketing 1.5.1 Xác định nhiệm vụ doanh nghiệp 1.5.2 Xác định mục tiêu doanh nghiệp 1.5.3 Định dạng chiến lược kinh doanh 1.5.4 Những điều kiện xây dựng Chiến lược Marketing 1.5.5 Thời điểm xây dựng Chiến lược Marketing Bài tập ứng dụng Phần PHẦN II NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING 2.1 Phân tích mơi trường Marketing 2.1.1 Mơi trường văn hóa xã hội 2.1.2 Mơi trường trị, pháp luật 2.1.3 Môi trường kinh tế công nghệ 2.1.4 Môi trường cạnh tranh 2.1.5 Môi trường địa lý, sinh thái 2.2 Phân tích nhu cầu hành vi mua sắm khách hàng 2.2.1 Nhu cầu khách hàng 2.2.2 Phân tích hành vi mua khách hàng 2.3 Xác định mục tiêu nguồn lực doanh nghiệp 2.3.1 Xác định mục tiêu doanh nghiệp 2.3.2 Xác định nguồn lực doanh nghiệp 2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh 2.4.1 Xác định đối thủ cạnh tranh 2.4.2 Xác định chiến lược đối thủ cạnh tranh 2.4.3 Xác định mục tiêu đối thủ 2.4.4 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu đối thủ 2.4.5 Ước lượng kiểu phản ứng đối thủ 2.4.6 Thiết kế hệ thống tình báo cạnh tranh 2.4.7 Các quan điểm định hướng theo khách hàng đối thủ cạnh tranh 2.5 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 2.5.1 Phân đoạn thị trường 2.5.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 2.6 Mục tiêu Marketing doanh nghiệp 2.7 Xác định vị trí khác biệt doanh nghiệp 2.8 Một số chiến lược xây dựng Chiến lược Marketing 2.8.1 Chiến lược sản phẩm 2.8.2 Chiến lược giá sản phẩm, hàng hóa 2.8.3 Chiến lược phân phối 2.8.4 Chiến lược chiêu thị (Promotion) 2.8.5 Chiến lược Marketing - mix Bài tập ứng dụng Phần PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA CHIẾN LƯỢC MARKETING 3.1 Tổ chức thực Marketing 3.1.1 Tổ chức phận Marketing 3.1.2 Xây dựng định hướng Marketing sáng tạo doanh nghiệp 3.1.3 Triển khai thực Marketing 3.2 Kiểm tra, đánh giá điều chỉnh Chiến lược Marketing 3.2.1 Kiểm tra kế hoạch năm 3.2.2 Kiểm tra khả sinh lời 3.2.3 Kiểm tra hiệu suất 3.2.4 Kiểm tra chiến lược Bài tập ứng dụng Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Tài liệu tham khảo [1] PGS.TS Ngô Kim Thanh (2012), Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; [2] TS Trần Văn Khởi (2012), Đề cương giảng Marketing bản, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [3] GS.TS Trần Minh Đạo (2009), Giáo trình Marketing bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội; [4] TS Phan Thăng (2007), Marketing bản, NXB thống kê, Hà Nội; [5] Ths Trần Minh Thắng CN Phạm Văn Toàn, CN Đỗ Minh Ngọc (2012), Câu hỏi tập Maketing, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [6] GS.TS Trần Đình Đằng, GS.TS Bùi Minh vũ (2007), Quản trị doanh nghiệp thích ứng với kinh tế thị trường giai đoạn phát triển Việt Nam, NXB Nông nghiệp [7] www.tapchimarketingonline.net/ [8] www.marketingvietnam.net/ Mục lục ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ Tuyên Quang, ngày 12 tháng 10 CHỦ BIÊN Hỏa Thị Lượng năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghien cu khoa hc mon marketing, Nghien cu khoa hc mon marketing