Bao cao thc hanh k thut thc phm MC

8 23 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:24

Họ tên: Võ Thị Như TPHCM,Ngày 24 tháng năm 2016 MSSV: 14043601 Nhóm: 02 Tổ: 01 BÀI 1: MẠCH LƯU CHẤT THÍ NGHIỆM 1: XÁC ĐỊNH TỔN THẤT MA SÁT VỚI THÀNH ỐNG Bảng xử lý số liệu: Lưu lượng (l/p) Ống trơn 16 16 12 16 12 Ống trơn 21 Ống trơn27 Ống nhám27 16 12 16 12 Tiết diện ống(m2) 0.00007854 0.00007854 0.00007854 0.00007854 0.00007854 0.0001767 0.0001767 0.0001767 0.0001767 0.0001767 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.00028353 0.00028353 0.00028353 0.00028353 0.00028353 0.16 0.08 0.035 0.02 0.01 Tổn thất áp suất lý thuyết Hf(mH2 O) 0.738 0.444 0.218 0.132 0.066 0.145 0.161 0.024 1.509 25327.705 0.085 0.097 0.026 1.132 18995.779 0.04 0.048 0.029 0.755 12663.852 0.025 0.029 0.031 0.566 9497.889 0.012 0.08 0.05 0.024 0.013 0.005 0.125 0.075 0.03 0.015 0.005 0.015 0.045 0.028 0.014 0.008 0.004 0.066 0.040 0.020 0.012 0.006 0.035 0.026 0.028 0.032 0.034 0.039 0.026 0.028 0.031 0.033 0.038 0.377 0.770 0.577 0.385 0.289 0.192 0.941 0.705 0.470 0.353 0.235 6331.926 18091.218 13568.413 9045.609 6784.207 4522.804 19995.556 14996.667 9997.778 7498.334 4998.889 Tổn thất áp suất thực tế (mH2O) Hệ số ma sát f Vận tốc (m/s) 0.022 0.024 0.026 0.028 0.031 3.395 2.546 1.698 1.273 0.849 37991.557 28493.668 18995.779 14246.834 9497.889 Chuẩn số Reynolds Ví dụ: Tính cho ống 16 , lưu lượng 16 (l/p)  Tiết diện ống:  Lưu lượng: Q =  Vận tốc chuyển động dòng lưu chất: (m/s)  Chuẩn số Reynolds: Trong đó:  Hệ số ma sát: Vì =>  Tổn thất áp suất lý thuyết: Trong L: chiều dài ống dẫn, m D: đường kính ống dẫn, m Đồ thị Bảng 1: Mối quan hệ tổn thất cột áp vận tốc Đồ thị có dòng chất lỏng chảy rối THÍ NGHIỆM 2: XÁC ĐỊNH TRỞ LỰC CỤC BỘ Bảng xử lý số liệu Đột thu Vận Mứ Lưu Độ chênh tốc c lượng áp dòng mở (l/p) (mH2O) nước 0.035 0.849 0.07 1.273 Hệ số trở lực cục Áp suất động (mH2O) Đường kính lỗ (m) Tiết diện (m2) 0.9528 0.0367 0.8470 0.0826 0.01 0.01 0.00007853 0.00007853 0.9869 0.1469 0.01 0.00007853 0.9377 0.3306 0.01 0.00007853 0.9528 0.5877 0.01 0.00007853 2.6479 0.0019 0.021 0.00034636 4.7075 0.0042 0.021 0.00034636 2.6479 0.0076 0.021 0.00034636 2.9422 0.0170 0.021 0.00034636 2.9789 0.0302 0.021 0.00034636 5.2959 0.0019 0.021 0.00034636 2.5891 0.0042 0.021 0.00034636 1.5888 0.0076 0.021 0.00034636 0.8238 0.0170 0.021 0.00034636 0.5296 0.0302 0.021 0.00034636 0.15 1253.703 0.0011 0.019 0.00028353 0.93 0.29 211.2217 0.0044 0.019 0.00028353 0.475 0.47 42.1414 0.0113 0.019 0.00028353 1/2 9.5 0.085 0.56 5.3477 0.0159 0.019 0.00028353 2/3 10 0.03 0.59 1.7034 0.0176 0.019 0.00028353 5/6 10 0.015 0.59 0.8517 0.0176 0.019 0.00028353 10 0.01 0.59 0.5678 0.0176 0.019 0.00028353 0.145 1.698 12 0.31 2.547 16 0.56 3.396 0.005 0.192 0.02 0.289 0.02 0.385 12 0.05 0.577 16 0.09 0.770 0.01 0.192 0.011 0.289 0.012 0.385 12 0.014 0.577 16 0.016 0.770 1/4 2.5 1.38 2/7 1/3 Đột mở Co 90 Van Ví dụ: Tính cho đột thu với mức lưu lượng (l/p)  Lưu lượng dòng chảy trog ống:  Tiết diện ống: D: đường kính ống,m  Vận tốc chuyển động dòng lưu chất ống:  Áp suất động:  Hệ số trở lực cục bộ: Đồ thị H1: Biểu diễn mối quan hệ độ mở van tổn thất áp suất H2: Biểu diễn mối quan hệ hệ số trở lực cục với độ mở van H3: Biểu diễn hệ số trở lực cục theo lưu lượng THÍ NGHIỆM 3: ĐO LƯU LƯỢNG DỰA VÀO ĐỘ CHÊNH ÁP a Khảo sát hệ số lưu lượng màng chắn Ventury Màng chắn Lưu lượn g (l/p) Tổn thất áp suất thực tế (mH2O) 0.012 Tiết diện thu hẹp đột ngột Hệ số Cm trung bình 0.000011043 55.1100805 0.00034636 0.000201062 52.811826 Hệ số K Hệ số Cm Tiết diện ống 0.027 0.06 12 0.122 0.000011043 55.1100805 0.00034636 0.000201062 0.000011043 49.2919545 0.00034636 0.000201062 0.000011043 51.851701 0.00034636 0.000201062 16 0.21 0.000011043 52.6953159 0.00034636 0.000201062 Ventury Tổn thất áp suất thực tế (mH2O) Lưu lượng (l/p) 12 16 0.011 0.025 0.05 0.11 0.185 Hệ số K Hệ số Cv Tiết diện ống Tiết diện ống thu hẹp 57.561 57.273 53.997 54.607 56.144 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.00034636 0.0002011 0.0002011 0.0002011 0.0002011 0.0002011 1.10429E-05 1.10429E-05 1.10429E-05 1.10429E-05 1.10429E-05 Hệ số Cv trung bình 55.917 Ví dụ: Tính cho màng chắn với lưu lượng (l/p)  Tiết diện ống: 3.4636*  Tiết diện ống thu hẹp: 2.0106*  Hệ số K: = 1.10429*  Hệ số Cm: 55.1100805 b Xác định lưu lượng dòng chảy qua ống màng chắn, Ventury, Ống Pito Lưu lượng Lưu lượng thực tế (l/p) thực tế (m3/s) Màng 6.6667E-05 Lưu lượng tính tốn (m3/s) 6.3898E-05 Tổn thất áp suất 0.012 Hệ số Cm, Cv 55.11 chắn Ventury Ống pito 12 16 12 16 12 16 0.0001 0.00013333 0.0002 0.00026667 6.6667E-05 0.0001 0.00013333 0.0002 0.00026667 6.6667E-05 0.0001 0.00013333 0.0002 0.00026667 9.5847E-05 0.00014288 0.00020374 0.0002673 6.478E-05 9.766E-05 0.00013811 0.00020485 0.00026566 1.2024E-06 1.8367E-06 2.503E-06 3.8023E-06 4.9087E-06 0.027 0.06 0.122 0.21 0.011 0.025 0.05 0.11 0.185 0.003 0.007 0.013 0.03 0.05 55.11 49.29 51.85 52.7 57.56 57.27 54 54.607 56.14 Ví dụ: Tính cho Màng chắn Lưu lượng tính tốn: 6.3898* (/s) Ống Pito: V= = Fpitot = = Qtt = V * Fpito = 1.2024* H4: Biểu diễn mối quan hệ lưu lượng tính tốn so với lưu lượng thực tế tính theo độ chênh lệch áp suất màng chắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao thc hanh k thut thc phm MC, Bao cao thc hanh k thut thc phm MC