BAI TP MON k THUT THC PHM cong ng (1)

4 33 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:23

BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT THỰC PHẨM 1 Áp suất tuyệt đối chất khí bình 5000Pa, tính áp suất dư bình đơn vị atm, biết 1atm = 100000Pa Áp suất chân không bình 6m nước, tính áp suất tuyệt đối áp suất dư bình Áp suất dư bình 20m nước tính áp suất tuyệt đối áp suất chân khơng bình Người ta dự định chứa nước vào bể, chiều cao mực nước yêu cầu 5m Hãy tính áp suất tác động đáy bể theo đơn vị N/m2 Một bể sâu 12m chứa đầy nước dầu, mực nước bể cao 3m Tính áp suất tác động đáy bể biết khối lượng riêng nước 1000kg/m3 dầu 800kg/m3 bể sâu chứa dụng dịch có khối lượng riêng 1500kg/m3 Độ sâu mực chất lỏng bể 3m Tính áp suất tác động đáy bể Tính trở lực mạng ống, biết ống dài 30m, đường kính ống 30/34 Trên đường ống có co 90, van Biết hệ số trở lực co 1,2, hệ số trở lực van 1,4 Lưu lượng nước chảy ống 2l/s, hệ số ma sát dọc đường 0,013 Bơm nước từ giếng lên bể Biết giếng sâu 4m, bơm đặt miệng giếng, bơm cách bể cao 5m, tổng chiều dài đường ống 20m Đường kính ống đẩy đường kính ống ống hút 34, bỏ qua ma sát cục bộ, hệ số ma sát doc đường =0,013 Lưu lượng nước bơm 2l/s Tính áp suất tồn phần bơm cần khắc phục Tính cơng suất bơm biết hiệu suất bơm 0,7 Tính công suất động biết nguồn điện ổn định Một bơm ly tâm bơm nước có áp suất chân không cửa vào 6m nước, áp suất dư cửa 15m nước Lưu lượng nước bơm ống 0,5l/s, đường kính ống hút 30/34, đường kính ống đẩy 25/27, chế độ chảy ống chảy rối Tính áp suất tồn phần bơm công suất bơm, BIẾT HIỆU SUẤT BƠM =0,6 10 Bơm nước từ bể lên bể 2, biết chiều cao hút 2m chiều cao đẩy 10m, đường kính ống hút đường kính ống đẩy 30mm Tổng chiều dài đường ống 20m, hệ số trở lực dọc đường 0,013, bỏ qua tổn thất cục đặc tuyến bơm có dạng: Q(l/s) H (m) 40 45 48 42 36 32 a, Viết phương trình đặc tuyến mạng ống b, tìm điểm làm việc bơm c, tính cơng suất bơm biết hiệu suất bơm 0,6 d, biết làm việc tốc độ vòng quay bơm 500 vòng/phút tính áp suất, lưu lượng bơm thay đổi tốc độ quay 1000 vòng/ phút Bài tập nhà: Tính áp suất tác động lên tàu ngầm, biết tàu lặn sâu 5000m biển, khối lượng riêng nước biển 1020kg/m3 Một bể chứa có lớp, lớp nước có độ cao 5m lớp nước có lớp dầu lên 2m tính áp suất tác động lên đáy bể theo đơn vị Pa Bơm nước ống, lưu lượng nước chảy ống 0,5l/s, ống có đường kính 100mm Tính vận tốc nước chảy ống Tính đường kính ống cần thiết chất lỏng có yêu cầu lưu lượng chảy ống phải 10l/s, vận tốc chảy ống 0,1m/s Tính trở lực cục đoạn ống biết đoạn ống zic zắc có co 90, U, hệ số trở lực cục co 1,1; hệ số trở lực U 1,5 Lưu lượng nước chảy ống 2,5l/s ống có đường kính 100mm 6 Tính trở lực dọc đường vận chuyển chất lỏng đường ống dài 100m vận tốc nước chảy ống 0,5m/s, chất lỏng nước nhiệt độ 20 độ C, ống có đường kính 100m/s Bơm nước từ bể lên bể 2, bể cách bể chiều cao h=20m, bơm đặt khoảng cách mặt thoáng bể khoảng cách m Tống chiều dài đường ống từ bể 1-2 50m Đường kính ống 100mm Chế độ chảy rối, Re = 100000 bỏ qua trở lực cục a, Tính áp suất tồn phần bơm b, tính cơng suất bơm Bơm nước từ bể kín đến bể kín 2, mặt thống bể kín có áp suất dư 2at, mặt thống bể kín có áp suất dư 1,5at Bể cao cách bể 10m, bơm nước đặt cách mặt thoáng bể 2m Hệ số trở lực dọc đường 0,013, ống dẫn có đường kính 30mm,chiều dài ống dẫn từ bể đến bể 30m bỏ qua trở lực cục a,Tính trở lực đường ống b,tính áp suất tồn phần bơm Bơm nước từ bể đến bể Áp suất đo cửa vào 6mH 2O, áp suất đo cửa 30 mH2O Tính áp suất tồn phần bơm 10 Một bơm nước có đặc tuyến bơm sau: Q(l/s) 10 20 30 40 50 H (m) 50 60 68 70 60 40 Bơm nước từ bể đến bể Áp suất chân không cửa vào 6m, áp suất dư 20m ống có đường kính 100mm, bơm nước lên độ cao 20m hệ số ma sát dọc đường 0,013 Bỏ qua tổn thất cục a, tìm chế độ làm việc bơm, b, tính cơng suất bơm C, chế độ làm việc tốc độ vòng quay 1000 vòng/ phút Nếu tăng lưu lượng lên 10phân trăm tốc độ vòng
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI TP MON k THUT THC PHM cong ng (1), BAI TP MON k THUT THC PHM cong ng (1)

Từ khóa liên quan