Bai nghien cu khoa hc (1)

1 21 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 07:23

A MỞ ĐẦU B SƯỜN LÀM ĐỀ CƯƠNG NCKH I Lý chọn đề tài II Mục đích nghiên cứu III Nhiệm vụ nghiên cứu IV Đối tượng phạm vi nghiên cứu V Phương phát nghiên cứu C NỘI DUNG CHƯƠNG I CHƯƠNG CHƯƠNG D KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong đó, phần nội dung bắt buộc phải có chương, thuộc nội dung trình bày, nội dung ta chia nội dung nhỏ hơn, ký hiệu là: Ví dụ: chương có mục nhỏ ta đánh 1.1 1.2 1.3 Và chương 2.1 2.2…
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai nghien cu khoa hc (1) , Bai nghien cu khoa hc (1)