Nghiên cứu giá trị của neutrophil gelatinase – associated – lipocalin (NGAL) trong tiên đoán các biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp

208 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:37

i LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu đề tài trung thực chưa công bố cơng trình khác Người thực Trương Phi Hùng ii MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xiii ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan hội chứng mạch vành cấp 1.2 Tổng quan NGAL bệnh mạch vành 27 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46 2.1 Thiết kế nghiên cứu 46 2.2 Thời gian địa điểm 46 2.3 Dân số nghiên cứu 46 2.4 Cỡ mẫu 46 2.5 Phương pháp chọn mẫu 47 2.6 Phương pháp thu thập số liệu 48 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 64 3.1 Đặc điểm chung dân số nghiên cứu 64 3.2 Hội chứng mạch vành cấp, tử vong biến cố tim mạch 65 3.3 Nồng độ NGAL máu 67 3.4 Mối liên quan biến cố tim mạch tử vong với nồng độ NGAL máu, thang điểm nguy GRACE, tiên đoán tử vong bệnh viện tử vong sau viện đến tháng 68 3.5 Thang điểm nguy GRACE 74 3.6 Diện tích đường cong ROC, điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu NGAL máu, thang điểm nguy GRACE nội viện GRACE tháng tiên đốn biến cố tim mạch 76 iii 3.7 Giá trị tiên đoán NGAL máu thang điểm nguy GRACE biến cố tim mạch 79 3.8 Phối hợp thang điểm nguy GRACE với NGAL máu tiên đoán biến cố tim mạch 81 3.9 Diện tích đường cong ROC, điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu NGAL máu, thang điểm nguy GRACE nội viện GRACE tháng tiên đoán tử vong nguyên nhân 83 3.10 Giá trị tiên đoán NGAL máu thang điểm nguy GRACE tử vong nguyên nhân 85 3.11 Phối hợp NGAL máu thang điểm nguy GRACE tiên đoán tử vong nguyên nhân 87 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 90 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 90 4.2 Hội chứng mạch vành cấp, tử vong biến cố tim mạch 92 4.3 Nồng độ NGAL máu bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 93 4.4 Mối liên quan nồng độ NGAL máu với yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng thang điểm GRACE 95 4.5 Mối liên quan biến cố tim mạch chính, tử vong với nồng độ NGAL máu thang điểm nguy GRACE 97 4.6 Diện tích đường cong ROC, điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu NGAL máu, thang điểm nguy GRACE tiên đoán tử vong nguyên nhân BCTMC bệnh viện tháng sau viện 103 4.7 Giá trị tiên đoán NGAL máu thang điểm nguy GRACE biến cố tim mạch tử vong nguyên nhân nhóm bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 109 4.8 Giá trị NGAL máu phối hợp với thang điểm nguy GRACE tiên đoán biến cố tim mạch tử vong nguyên nhân bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 124 4.9 Những hạn chế nghiên cứu 125 iv KẾT LUẬN 126 KIẾN NGHỊ 128 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết đầy đủ Từ viết tắt BCĐNTT Bạch cầu đa nhân trung tính BCTMC Biến cố tim mạch BMV Bệnh mạch vành BN Bệnh nhân BTM Bệnh thận mạn Cs Cộng CTMVQD Can thiệp mạch vành qua da ĐMV Động mạch vành ĐTĐ Đái tháo đường ĐTNKƠĐ Đau thắt ngực khơng ổn định ĐTNÔĐ Đau thắt ngực ổn định HA Huyết áp HCMVC Hội chứng mạch vành cấp KTC Khoảng tin cậy NMCT Nhồi máu tim NMCTC KSTCL Nhồi máu tim cấp không ST chênh lên NMCTC SLCL Nhồi máu tim cấp ST chênh lên NMCTC Nhồi máu tim cấp RLLP Rối loạn lipid máu TSH Tiêu sợi huyết TV Tử vong TVDMNN Tử vong nguyên nhân XVĐM Xơ vữa động mạch YTNC Yếu tố nguy vi Từ viết tắt ACC ADA AHA ANOVA APTT ATP III AUC BMI BNP CABG CI CK CK-MB CrCl CRP cTnI cTnT Cut-off DSA ECG EDTA EF eGFR vii ELISA ESC GM-CSF GP GRACE HDL-C Enzym Assay Europ Granu Stimu Glyco Globa Event High Chole HR Hazar Hs-CRP High IDI Integr IGF Insuli IL Interle LDL-C LMWH MACE MDRD MMP NGAL Low D Chole Low M Major Event Modif Disea Matri Neutr Lipoc Non- Non - STEMI Infarc viii NOS Newcastl NRI Net Recla NT- N-Termin proBNP Peptide NYHA New York OR Odds Rat PCI Percutane QCA Quantitat ROC Receiver RR Risk Rati STEMI ST Eleva TGF Tissue Gr TIMP Tissue In Metallopr UFH Unfractio WHF World He WHO World He ix DANH MỤC CÁC BẢNG CHƯƠNG Bảng 1.1 Các thể HCMVC Bảng 1.2 Định nghĩa tiêu chuẩn chẩn đoán NMCT cấp, tiến triển hay gần .7 Bảng 1.3 Phân độ suy tim theo Killip tiên lượng tử vong 12 Bảng 1.4 Các yếu tố thang điểm nguy GRACE 15 Bảng 1.5 Thang điểm GRACE dự đoán nguy tử vong bệnh viện sau tháng sau xuất viện 16 Bảng 1.6 Tử vong bệnh viện sau tháng theo thang điểm GRACE .18 Bảng 1.7 Điểm nguy TIMI HCVCKSTCL vòng 14 ngày 19 Bảng 1.8 Tỷ lệ tử vong nhồi máu tim 30 ngày bệnh nhân HCMVC khơng có ST chênh lên theo điểm TIMI 19 Bảng 1.9 Khuyến cáo ACC/AHA lựa chọn chiến lược điều trị ban đầu: chiến lược can thiệp sớm so với điều trị bảo tồn 22 Bảng 1.10 Giá trị trung vị NGAL máu, hs-CRP, creatinine máu, eGFR, nhóm bệnh nhân nhóm chứng 36 Bảng 1.11 Nồng độ NGAL trung bình nhóm dân số nghiên cứu 38 Bảng 1.12 Phân tích Cox đa biến ước tính tỷ số nguy (HR) nồng độ NGAL cao (tứ phân vị > 170,1 µg/l) 41 Bảng 1.13 OR tăng đáng kể nhóm NGAL cao tiên đốn kết cục 42 CHƯƠNG Bảng 2.1 Tiêu chuẩn Framingham 53 Bảng 2.2: Tiêu chuẩn chẩn đoán phân loại suy tim theo Hội Tim mạch Châu Âu 2016 53 Bảng 2.3 Tiêu chuẩn phân loại BMI theo WHO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương55 Bảng 2.4 Phân độ suy tim theo Killip tiên lượng tử vong 56 Bảng 2.5 Phân loại dòng chảy chất cản quang ĐMV 59 Bảng 2.6 Phân loại tổn thương ĐMV theo AHA/ACC 60 x CHƯƠNG Bảng 3.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng dân số nghiên cứu (N=245) 64 Bảng 3.2 Đặc điểm tử vong biến cố tim mạch tháng (N=245) 66 Bảng 3.3 Nồng độ NGAL máu đối tượng nghiên cứu (N=245) .67 Bảng 3.4 Mối liên quan nồng độ NGAL máu, thang điểm nguy GRACE với biến cố tim mạch (N=245) 68 Bảng 3.5 Mối liên quan nồng độ NGAL máu, thang điểm nguy GRACE với tử vong nguyên nhân (N=245) 69 Bảng 3.6 Mối liên quan nồng độ NGAL máu với yếu tố lâm sàng cận lâm sàng (N=245) 69 Bảng 3.7 Mối liên quan biến cố tim mạch với lâm sàng cận lâm sàng (N=245) 71 Bảng 3.8 Mơ hình phân tích hồi quy logistic đa biến mối liên quan biến cố tim mạch với lâm sàng cận lâm sàng (N=245) 71 Bảng 3.9 Mối liên quan tử vong nguyên nhân với lâm sàng cận lâm sàng (N=245) 72 Bảng 3.10 Mơ hình phân tích hồi quy logistic đa biến mối liên quan tử vong nguyên nhân với lâm sàng cận lâm sàng (N=245) 73 Bảng 3.11 Thang điểm nguy GRACE phân tầng theo hội chứng mạch vành cấp (N=245) 75 Bảng 3.12 Diện tích đường cong ROC, điểm cắt, độ nhạy, độ đặc hiệu nồng độ NGAL máu, thang điểm nguy GRACE tiên đoán BCTMC thời điểm nội viện tháng (N=245) 78 Bảng 3.13 Giá trị tiên đoán xảy BCTMC nồng độ NGAL máu, thang điểm nguy GRACE (N=245) 79 Bảng 3.14 Giá trị tiên đoán BCTMC NGAL máu kết hợp với GRACE nội viện (N=245) 81 Bảng 3.15 Giá trị tiên đoán BCTMC NGAL máu kết hợp với GRACE tháng (N=245) 82 CHẨN ĐOÁN NMCTC STCL [152] [9] Cần tiêu chuẩn sau ❖ • Men tim Troponin T tăng (>0,1 ng/ml) • Biến đổi điện tâm đồ với đoạn ST chênh lên điểm J ≥ 0,1mV chuyển đạo liên tiếp Riêng chuyển đạo V2-V3: (nam < 40 tuổi: > 0,25 mV; nam ≥ 40 tuổi: ≥ 0,2 mV) nữ ≥ 0,15mV ❖ • Và/hoặc lâm sàng có đau thắt ngực CHẨN ĐỐN NMCT CẤP KHƠNG CĨ ST CHÊNH LÊN [9, 152] • Men tim troponin T tăng (> 0,1 ng/ml) • Biến đổi điện tâm đồ với đoạn ST chênh xuống và/hoặc thay đổi sóng T: ST chênh xuống nằm ngang chênh xuống ≥0,05mV hai chuyển đạo liên tiếp; và/hoặc sóng T đảo ngược ≥0,1mV hai chuyển đạo với sóng R cao R/S >1 • Và/hoặc lâm sàng có đau thắt ngực PHỤ LỤC BỆNH ÁN MINH HOẠ BỆNH ÁN Họ tên bệnh nhân: Tạ Đình D Sinh năm: 1960 Giới: Nam Địa chỉ: 38/31 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP HCM Số nhập viện: 140029580 Số hồ sơ: N14-0207863 Ngày nhập viện: 05/08/2014 Ngày xuất viện: 18/08/2014 Tiền căn: hút thuốc 15 gói- năm; tăng huyết áp năm điều trị không ĐTĐ týp điều trị với metformin 850 mg ngày lần, lần viên Lý nhập viện: đau ngực Bệnh sử: bệnh nhân đau ngực trái lúc nghỉ, kéo dài 20 phút, đau lan lên cổ vai trái đến mặt cẳng tay, cường độ nặng kèm vã mồ hơi, khó thở Bệnh nhân nhập viện bệnh viện ĐHYD TP HCM Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, đau ngực trái Dấu hiệu sinh tồn mạch 80 lần/phút, huyết áp 150/90 mmHg, đo điện tim có nhịp xoang 80 lần/phút, sóng T âm pha từ V1-V6; men tim không tăng (Troponin T: 0,015 ng/mL) XQ ngực thẳng: giới hạn bình thường Chẩn đốn lúc nhập viện: Đau thắt ngực khơng ổn định Điểm nguy GRACE nội viện 119 điểm ĐTĐ týp Bệnh nhân chụp mạch vành (ngày 05/08/2014) ghi nhận bệnh nhánh mạch vành thân chung ĐMV trái (hẹp 70% đoạn xa thân chung ĐMV trái, hẹp 70% đoạn nhánh mũ, hẹp 70% đoạn gần LAD, 90% đoạn LAD) hẹp 60% đoạn động mạch vành phải Bệnh nhân hội chẩn tổ tim mạch BV ĐHYD TP HCM định chọn phương pháp phẫu thuật bắc cầu mạch vành cho bệnh nhân Các xét nghiệm: Đường huyết 200 mg/dL; Creatinin 0,83 mg/dL; NGAL máu: 44,50 ng/mL (37106 mg/mL) NT pro BNP: 48,69 pg/mL; Troponin T: 0,015 ng/mL ng/ml Bilan mỡ: Cholesterol 183 mg/dL; HDL-C: 40 mg/dL; LDL-C: 103 mg/dL Triglyceride: 100 mg/dL; Siêu âm tim: giảm động vách liên thất vùng giữa, EF =54% (Simpson); không tăng áp động mạch phổi Bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu sau phẫu thuật bắc cầu mạch vành xuất viện với chẩn đoán: Đau thắt ngực không ổn định/Bệnh nhánh mạch vành thân chung ĐMV trái phẫu thuật bắc cầu mạch vành (LIMA-LAD, RIMA-OM1) Tăng huyết áp Điểm nguy GRACE (sau viện đến tháng): 94 điểm Toa thuốc xuất viện: Clopidogrel 75mg viên/ngày, Aspirin 81mg viên/ngày, Bisoprolol 5mg viên/ngày, Zestril 5mg viên x2 lần/ngày, Rosuvastatin 10mg1 viên/ngày, Spiromide(spironolactone/furosemide) 50/20mg1 viên/ngày; metformin 1000mg viên x2 lần/ngày; pantoprazole 40mg viên/ngày Bệnh nhân theo dõi tái khám tháng bệnh viện ĐHYD TP HCM Đến tháng sau viện tình trạng bệnh nhân ổn định Cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu 30/04/2017, bệnh nhân khơng có biến cố BỆNH ÁN Họ tên bệnh nhân: Thái Lập T Sinh năm 1960 Giới: Nam Địa chỉ: 77/20 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6, TP HCM Số nhập viện: 130039033 Số hồ sơ: N130164052 Ngày nhập viện: 27/03/2013 Ngày xuất viện: 31/03/2014 Tiền căn: hút thuốc 20 gói- năm; Khơng tăng huyết áp Khơng ĐTĐ týp Lý nhập viện: đau ngực Ngày nhập viện: 21/10/2013 Ngày xuất viện 7/11/2013 Bệnh sử: bệnh nhân đau ngực trái lúc nghỉ, kéo dài 30 phút, đau lan lên cổ vai trái đến mặt cẳng tay, cường độ nặng kèm vã mồ hơi, khó thở Bệnh nhân nhập viện bệnh viện ĐHYD TP HCM Tình trạng lúc nhập viện: bệnh nhân tỉnh, đau ngực trái Dấu hiệu sinh tồn mạch 56 lần/phút, huyết áp 130/80 mmHg, đo điện tim có nhịp xoang 56 lần/phút, sóng T âm pha từ V1-V4; men tim tăng: Troponin T: 0,578 ng/mL; CK-MB: 106 U/L XQ ngực thẳng: giới hạn bình thường Chẩn đốn lúc nhập viện: Nhồi máu tim cấp không ST chênh lên Nhịp chậm xoang Điểm nguy GRACE nội viện 150 điểm Bệnh nhân chụp mạch vành (ngày 28/03/2014) ghi nhận bệnh nhánh mạch vành (hẹp 90% đoạn LAD) hẹp 90% đoạn xa ĐMV phải (RCA) Bệnh nhân định chọn phương pháp can thiệp mạch vành qua da Các xét nghiệm: Đường huyết 90 mg/dL; Creatinin 0,7 mg/dL; NGAL máu: 138,5 ng/mL (37-106 mg/mL) NT pro BNP: 736,4 pg/mL; Troponin T: 0,578 ng/mL ng/ml Bilan mỡ: Cholesterol 151 mg/dL; HDL-C: 62 mg/dL; LDL-C: 63 mg/dL Triglyceride: 163 mg/dL; Siêu âm tim: giảm động vách liên thất vùng thành dưới, EF =57% (Simpson); không tăng áp động mạch phổi Bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu sau can thiệp mạch vành đoạn LAD (Prokinetic 3.0x26 mm) đoạn xa RCA (Multi-Link 3.0x23 mm) Chẩn đoán lúc xuất viện: Nhồi máu tim cấp không ST chênh lên Nhịp chậm xoang Bệnh nhánh mạch vành đặt stent đoạn LAD (Prokinetic 3.0x26 mm) đoạn xa RCA Điểm nguy GRACE tháng: 109 điểm Toa thuốc xuất viện: Clopidogrel 75mg viên/ngày, Aspirin 81mg viên/ngày, Bisoprolol 5mg viên/ngày, Zestril 5mg viên x2 lần/ngày, Rosuvastatin 10mg1 viên/ngày; pantoprazole 40mg viên/ngày; losartan 50mg viên/ngày; Bệnh nhân theo dõi tái khám tháng bệnh viện ĐHYD TP HCM Đến tháng sau viện tình trạng bệnh nhân nhập viện lại BV ĐHYD bệnh cảnh đau ngực trái dội kéo dài 30 phút kèm vã mồ hôi, điện tâm đồ ghi nhận ST chênh lên dạng vòm, chênh lên 2mm DII, DIII, aVF Chẩn đốn lúc nhập viện: Nhồi máu tim cấp ST chênh lên thành Killip I NMCT cũ không ST chênh lên đặt stent đoạn LAD (Prokinetic 3.0x26 mm) đoạn xa RCA (03/2014) Bệnh nhân chụp can thiệp mạch vành cấp cứu đặt stent phủ thuốc đoạn xa RCA (Coroflex Blue 3.0x19mm) Bệnh nhân điều trị nội khoa tối ưu sau viện tái khám đặn phòng khám tim mạch BV ĐHYD TP HCM Cho đến thời điểm kết thúc nghiên cứu 30/04/2017, bệnh nhân khơng có biến cố thêm PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN THAM GIA NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người yêu cầu xác nhận: BS Trương Phi Hùng Học viên Nghiên cứu sinh Nội Tim mạch Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh Khố 2013-2016 STT Họ tên BUI THI D NGUYEN PHU H TRINH THI H HOANG CONG KH NGUYEN VAN CH HUYNH CH CHAU THI B LE VAN D HO THI H 10 YUN K 11 NGUYEN VAN VO D 12 TRAN HUU H 13 TRAN THI C 14 NGUYEN PHU L 15 LE THI L 16 TRAN THI D 17 KANG H 18 PHUNG A KH 19 PHAN VAN L 20 LAM THI B 21 VO TAN H 22 PHAN SAN D 23 LAM BAO L 24 HO L 25 TRAN THI ANH D 26 DAO VIET H 27 NGUYEN VAN B 28 VUONG NGOC K 29 NGUYEN CH 30 HUYNH QUOC H 31 VO TRI H 32 NGUYEN THI HOAI D 33 PHAN HOANG K 34 DO VAN CH 35 PHAM HUY C 36 PHAN VAN L 37 TRAN THI H 38 TRUONG THI B 39 TRAN VAN D 40 TRAN MINH H 41 PHUNG L 42 YEHIM 43 TRAN QUOC H 44 TRAN NGOC G 45 NGUYEN DINH L 46 NGUYEN VAN L 47 NGUYEN THI D 48 QUAN VAN L 49 HA TRONG D 50 PHAN KIM L 51 DOAN PHUC KH 52 LE TAN D 53 NGUY VAN L 54 TRAN THI A 55 LE THI L 56 PHAN THI S 57 NGUYEN THANH P 58 NGUYEN THI T 59 NGO DINH PH 60 VO THI S 61 TRINH VAN M 62 NGUYEN THI QUY N 63 PHUNG VINH X 64 TRAN VAN S 65 DUONG VAN S 66 DANG THI S 67 PHAM THI V 68 TRAN THI T 69 DINH TRONG P 70 NGUYEN TAN H 71 NGUYEN THI H 72 LAI THI B 73 LAM THI L 74 PHUNG VAN C 75 DANG THI DIEU D 76 PHAM TUAN KH 77 LY L 78 VO VAN L 79 NGUYEN T 80 VO HONG NG 81 BUI HOANG T 82 NGUYEN THANH NG 83 LAM THI THANH M 84 DOAN VAN V 85 TRUONG DINH P 86 ROSA W 87 LA KIM M 88 VO VAN O 89 NGUYEN VAN T 90 HUYNH VAN T 91 VO VAN S 92 THAI LAP T 93 LE THI M 94 NGUYEN THI N 95 DUONG VAN T 96 DUONG VAN N 97 VO LONG N 98 NGUYEN THI Q 99 LUONG MOC S 100 LU QUANG T 101 NGUYEN VAN T 102 TA QUANG V 103 NGUYEN THI N 104 TRUONG THE PH 105 TRAN DINH PH 106 LAM CAM T 107 TRAN T 108 HUYNH NGOC NG 109 PHAN THI NG 110 PHAM VAN TH 111 DANG THI X 112 DONG QUOC T 113 DAO VAN NG 114 NGUYEN VAN NH 115 PHAN VAN TH 116 HOANG V 117 VO XUAN NG 118 LE THANH T 119 NGUYEN THI S 120 NGUYEN VAN S 121 NGUYEN QUANG PH 122 NGUYEN THI M 123 HUYNH THI T 124 TRAN VAN M 125 LE THI NG 126 VO VAN T 127 TRAN QUOC T 128 HO THAI T 129 LE HONG T 130 NGUYEN DUY NG 131 HUYNH THANH N 132 HUYNH NGOC N 133 AU THANH S 134 PHAM THI N 135 DO NGOC T 136 BUI NG 137 NGUYEN THANH T 138 LE VAN TH 139 TRUONG VAN X 140 NGUYEN VAN V 141 LE THI U 142 DUONG NGOC Y 143 VU MINH Q 144 PHAM VAN N 145 TRAN VAN R 146 BUI TONG TH 147 LE VAN TH 148 NGUYEN VAN A 149 TRUONG THI L 150 NGUYEN THI Y 151 TRAN AN TH 152 NGUYEN THI NGOC NH 153 TRAN VAN T 154 NGUYEN THI TH 155 NGUYEN MINH D 156 HUYNH VAN T 157 NGUYEN THANH T 158 LAM H 159 HUYNH CONG TH 160 TRAN NGOC L 161 LAM TRUONG C 162 LE HUNG D 163 TRAN THI D 164 DUONG H 165 MAI BA H 166 NGUYEN VAN D 167 HUYNH VAN B 168 NGUYEN QUOC D 169 NGUYEN VAN H 170 NGUYEN THI H 171 VUONG HOANG H 172 NGUYEN THI H 173 DOAN THI H 174 NGUYEN THI D 175 NGUYEN THI D 176 NGUYEN ANH T 177 TRAN VAN TH 178 VI VAN N 179 HUYNH TRUC S 180 LE PHU TH 181 NGUYEN THI P 182 DINH DUY D 183 LIEN MINH V 184 VODOQ 185 MAI QUOC T 186 DUONG NGOC A 187 NGUYEN XUAN L 188 HUYNH THANH T 189 DANG THI T 190 NGUYEN VAN PH 191 VO THI T 192 LE VAN H 193 CHAU VINH A 194 TRAN MINH D 195 LE THI G 196 LY THI S 197 PHAN VAN T 198 TRAN VAN K 199 NGUYEN MINH C 200 TRAN MINH H 201 TRAN VIET T 202 TRAN QUOC H 203 NGUYEN VAN D 204 NGUYEN TAN C 205 NGUYEN THI T 206 NGUYEN VAN T 207 NGUYEN VAN P 208 NGUYEN VAN T 209 TRUONG QUOC L 210 NGUYEN NHAT L 211 TRAN VAN B 212 HOANG THI TH 213 HUYNH HUU L 214 NGUYEN THI B 215 NGUYEN THI TH 216 TRAN VAN TH 217 TRAN VAN T 218 TRAN THI H 219 CHAU VAN H 220 HO THI U 221 DO THI L 222 NGUYEN THI T 223 HUYNH THI NGOC D 224 LE THI N 225 HUYNH CONG M 226 NGUYEN VAN V 227 NGUYEN VAN M 228 NGUYEN THI H 229 DANG HUY H 230 DANG THANH M 231 HOANG S 232 NGUYEN THI HONG H 233 LE THI C 234 NGO THI H 235 NGUYEN THI T 236 HUYNH HUU D 237 HOANG VAN T 238 NGUYEN HOANG H 239 NGUYEN MINH D 240 NGUYEN VAN K 241 NGUYEN VAN M 242 NGUYEN VAN T 243 PHAN THI M 244 PHAM THI S 245 TA DINH D XÁC NHẬN CỦA KHOA TIM MẠCH Trương Phi Hùng XÁC NHẬN CỦA PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ... nghiên cứu Chính vậy, tiến hành nghiên cứu: Giá trị NGAL tiên đoán biến cố tim mạch bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu tổng quát Xác định giá trị Neutrophil Gelatinase- Associated. .. vành cấp với tử vong nguyên nhân với biến cố tim mạch thời điểm nội viện tháng sau viện Xác định giá trị NGAL máu tiên đoán tử vong nguyên nhân biến cố tim mạch bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp. .. Gelatinase- Associated Lipocalin (NGAL) máu tiên đoán biến cố tim mạch bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp Mục tiêu cụ thể Xác định nồng độ NGAL máu khảo sát mối liên quan nồng độ NGAL máu hội chứng mạch vành
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị của neutrophil gelatinase – associated – lipocalin (NGAL) trong tiên đoán các biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp, Nghiên cứu giá trị của neutrophil gelatinase – associated – lipocalin (NGAL) trong tiên đoán các biến cố tim mạch ở bệnh nhân hội chứng vành cấp

Từ khóa liên quan