QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

227 112 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ VIỆT THẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH  TRẦN THỊ VIỆT THẠCH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số : 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN THỊ MÙI TS NGUYỄN ĐỨC THẮNG HÀ NỘI - 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận án Trần Thị Việt Thạch Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 15 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 15 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 16 1.1.3 Tác động tiêu cực rủi ro tín dụng 19 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 22 1.2.1 Khái niệm quản trị RRTD theo quan điểm Ủy ban Basel 22 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel NHTM 23 1.2.2.1 Vài nét Ủy ban Basel Hiệp ước Basel 23 1.2.2.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng Ủy ban Basel 25 1.2.2.3 Chiến lược quản trị rủi ro tín dụng vị rủi ro tín dụng theo Basel 28 1.2.2.4 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng Basel 30 1.2.2.5 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 32 1.2.2.6 Qui trình thủ tục quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 34 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.2.3 Lợi ích NHTM thực quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 51 1.2.4 Điều kiện để NHTM triển khai quản trị RRTD theo Basel 52 1.3 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 57 1.3.1 Kinh nghiệm triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Basel số NHTM nước 57 1.3.2 Kinh nghiệm triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Basel Ngân hàng cổ phần Công Thương Việt nam (Vietinbank) 65 1.3.3 Bài học kinh nghiệm triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Basel cho Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 70 2.1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 70 2.1.1 Vài nét Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam 70 2.1.2 Hoạt động tín dụng Agribank 74 2.1.3 Rủi ro tín dụng Agribank 77 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 82 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.2.1 Chiến lược vị rủi ro tín dụng Agribank 83 2.2.2 Tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng Agribank 83 2.2.3 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Agribank 85 2.2.4 Qui trình thủ tục quản trị rủi ro tín dụng Agribank 87 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 107 2.3.1 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt nam 107 2.3.1.1 Kết đạt 107 2.3.1.2 Hạn chế 109 2.3.1.3 Nguyên nhân hạn chế 111 KẾT LUẬN CHƯƠNG 118 Chương 3:GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 119 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 119 3.1.1 Định hướng Ngân hàng Nhà nước việc triển khai áp dụng Basel Ngân hàng Thương mại Việt nam đến năm 2020 119 3.1.2 Cơ hội thách thức Agribank triển khai quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 121 3.1.2.1 Cơ hội 121 3.1.2.2 Thách thức 122 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel Agribank 125 3.2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 127 3.3 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 131 3.3.1 Giai đoạn 1: từ năm 2016 đến cuối năm 2018 131 3.3.1.1 Sắp xếp lại máy quản trị rủi ro tín dụng, đảm bảo độc lập chức phận cấu máy quản trị RRTD theo Basel 131 3.3.1.2 Sắp xếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với mơ hình tổ chức máy quản trị RRTD 137 3.3.1.3 Hoàn thiện văn nội quản trị rủi ro tín dụng 141 3.3.1.4 Nâng cao hiệu xử lý nợ xấu 142 3.3.1.5 Sắp xếp lại mạng lưới tiết giảm chi phí hoạt động tồn hệ thống 147 3.3.1.6 Duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý sở kiểm soát chất lượng khoản cho vay 149 3.3.1.7 Nâng cao hiệu kiểm soát rủi ro danh mục tín dụng 150 3.3.1.8 Hồn thiện hạ tầng quản trị RRTD theo Basel 152 3.3.1.9 Tăng vốn tự có đảm bảo hệ số an tồn vốn theo qui định NHNN 159 3.3.2 Giai đoạn 2: từ năm 2019 đến cuối năm 2020 161 3.3.2.1 Đầu tư công nghệ phân tích, đo lường rủi ro tín dụng 161 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.3.2.2 Hoàn thiện kho liệu đáp ứng yêu cầu đo lường RRTD theo cách tiếp cận phương pháp IRB 161 3.3.2.3 Xác định mơ hình, phương pháp đo lường thử nghiệm đo lường PD 163 3.3.2.4 Xây dựng qui trình đánh giá mức độ đầy đủ vốn nội (ICAAP) rủi ro tín dụng 164 3.3.2.5 Thực công khai thông tin đáp ứng yêu cầu Basel 166 3.3.2.6 Từng bước nâng cao hiệu quản trị rủi ro hoạt động quản trị rủi ro thị trường Agribank 167 3.4 KIẾN NGHỊ 168 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ ngành liên quan 168 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 171 KẾT LUẬN CHƯƠNG 176 KẾT LUẬN 177 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ TẮT Agribank VIẾT GIẢI NGHĨA Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn VN Công ty quản lý tài sản Agribank BĐH Ban điều hành Hệ số an tồn vốn (The Capital Adequacy Ratio) Cán tín dụng Trung tâm thơng tin tín dụng Cơng ty TNHH mua bán nợ Việt nam EAD Dư nợ thời điểm khách hàng không trả nợ (Exposure At Default) EL, UL Tổn thất dự kiến, tổn thất dự kiến (Expected Loss/Unexpected Loss) HĐQT Hội đồng quản trị HĐTV Hội đồng thành viên ICAAP Qui trình đánh giá đủ vốn nội (The Internal Capital Adequacy Assessment Process) IPCAS The Modernization of Interbank payment and Customer Accounting System IRB Tiếp cận phương pháp xếp hạng nội (The Internal Ratings-Based Approach) KT-KSNB Kiểm tra, kiểm soát nội KToNB Kiểm toán nội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LGD Tỷ trọng tốn thất ước tính (Loss Given Default) NCS Nghiên cứu sinh NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PD Xác suất khách hàng không trả nợ (Probability of Default) SA Tiếp cận phương pháp chuẩn hóa (The Standardized Approach) Stress-tesing Kiểm tra sức chịu đựng TSBĐ Tài sản bảo đảm TSC Trụ sở Công ty quản lý tài sản TCTD việt nam XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Rất không quan trọng 0/186 0% Không quan trọng 0/186 0% Quan trọng 0/186 0% Rất quan trọng 21/186 11,29% Đặc biệt quan trọng 165/186 88,71% 14 Hiệu kiểm tra-kiểm soát nội (KT-KSNB) Chi nhánh Không quan tâm 0/186 0% Rất không hiệu 0/186 0% Không hiệu 110/186 59,14% Hiệu 70/186 37,64% Rất hiệu 6/186 3,22% Kiểm tra trực tiếp hàng ngày 0/186 0% Giám sát từ xa hàng ngày 0/186 0% Giám sát từ xa định kỳ 45/186 24,19% Kiểm tra trực định kỳ 98/186 52,69% Kết hợp hình thức 43/186 23,12% 15 Phương pháp KT-KSNB Chi nhánh 16 Nội dung KT-KSNB hoạt động tín dụng Chi nhánh Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ qui trình nghiệp vụ hạn mức tín 145/186 77,96% dụng phê duyệt Kiểm tra, giám sát khu vực có nguy rủi ro cao nhằm phát 0/186 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0% sớm rủi ro Chủ yếu kiểm tra, giám sát việc tuân thủ qui trình nghiệp vụ 24/186 12,90% Chủ yếu kiểm tra, giám sát khu vực có nguy rủi ro cao 0/186 0% nhằm phát sớm rủi ro Kết hợp kiểm tra, giám sát tuân thủ kiểm tra, giám sát sở rủi 17/186 9,14% ro 17 Điều kiện cần thiết cán KT-KSNB Có chun mơn vị trí KT-KSNB 0/186 0% Có đạo đức nghề nghiệp 0/186 0% 0/186 0% Có kinh nghiệm chun mơn vị trí KT-KSNB Có đạo đức nghề nghiệp, có kinh nghiệm chun mơn vị trí KT- 16/186 8,60% KSNB Có đạo đức nghề nghiệp, có kinh nghiệm, chun mơn vị trí KTKSNB, có khả làm việc độc 170/186 lập với cường độ cao 18 Số lượng cán KT-KSNB Chi nhánh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 91,40% Quá 0/186 0% Ít 60/186 32,26% Đủ 120/186 64,52% Nhiều 6/186 3,22% Q nhiều 0/186 0% Khơng có thách thức 5/186 2,68% Thách thức nhỏ 10/186 5,38% Bình thường 15/186 8,07% Có thách thức 80/186 43,01% Thách thức lớn 76/186 40,86% 19 Triển khai áp dụng Basel Agribank Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC 2.3 QUI TRÌNH TỔNG THỂ XẾP HẠNG, CHẤM ĐIỂM KHÁCH HÀNG TẠI AGRIBANK TẠI CHI NHÁNH ĐĂNG KÝ KHÁCH HÀNG Qui trình xếp hạng chung hệ thống RM Agribank Đăng ký KH KT đối tượng CĐ Xác định loại KH CÁ NHÂN HỘ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬP NHẬP THÔNG TIN THÔNG TIN Báo cáo chấm điểm, xếp hạng KH Chấm điểm TSĐB Tổng hợp, định CHẤM ĐIỂM, XẾP HẠNG TẠI TRỤ SỞ CHÍNH BC PHÂN LOẠI NỢ VÀ TRÍCH DPRR CHUYỂN DỮ LIỆU ĐỂ TRÍCH LẬP DPRR BC KQ TRÍCH LẬP ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH TỔNG HỢP, PHỤ LỤC 2.4 PHÂN TÍCH VÀ BC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHÊ DUYỆT TẠI CHI NHÁNH không chấm điểm PHỤ LỤC 2.4 HỆ THỐNG HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI AGRIBANK Đối với khách hàng doanh nghiệp Tổng số điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro Từ 94 -100 AAA Rât thấp Từ 88 -
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 3 KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2 TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI, THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL 2 VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 1 KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC CHUẨN MỰC BASEL 2 VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 1 ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, 2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2, 3 GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm