Cau hi ni dung tr li kt qu

11 44 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 06:15

Câu hỏi Nội dung Trả lời Kết B Đúng A Sai D Đúng D Đúng C Đúng Theo QTATĐ, công nhân trực tiếp sản xuất phải huấn luyện, kiểm tra an toàn lao động quy trình định kỳ nào? A 01 năm lần B 01 năm lần C 02 năm lần D Khơng quy định Theo Quy trình An toàn điện, quy ước điện cao áp là: A Trên 1000 V B Trên 10.000 V C Từ 1000 V trở lên D Từ 10.000 V trở lên Theo QTATĐ: Để đảm bảo an toàn điện, phát cán bộ, công nhân vi phạm QTATĐ quy trình có liên quan khác, có nguy đe dọa đến tính mạng người an tồn thiết bị, người phát phải: A Lập tức ngăn chặn B Báo cáo với cấp có thẩm quyền C Lập tức ngăn chặn báo cáo với cấp D A B Theo Quy trình An tồn điện, việc thao tác (khơi phục) đóng điện vào thiết bị làm việc xong thực nào? A Đã khóa tất phiếu cơng tác B Nơi (thiết bị) làm việc cất biển báo rào chắn tạm thời làm việc (nếu có), đặt lại rào chắn cố định; nơi trực vận hành ĐVQLVH tháo hết dấu hiệu báo có đơn vị công tác làm việc sơ đồ; C Được phép đóng điện cấp có quyền điều khiển thiết bị theo quy định D A, B C Theo QTATĐ thao tác trường hợp mưa to nước chảy thành dòng thiết bị, dụng cụ an tồn có giơng sét điều cấm đúng? A Cấm đóng, cắt điện khóa điều khiển máy cắt điện B Cấm đóng, cắt điện bằng cách thức C Cấm đóng, cắt điện sào thao tác dao cách ly thao tác trực tiếp chỗ D Cấm đóng, cắt điện nguồn điều khiển thao tác từ xa Theo QTATĐ: Khi đóng, cắt điện sào thao tác dao cách ly thao tác trực tiếp chỗ thiết bị trời lúc mưa to nước chảy thành dòng thiết bị, dụng cụ an tồn phải? A Cấm đóng, cắt B Trang bị đủ dụng cụ an toàn D Sai C Đúng D Đúng D Đúng D Đúng C Tránh để nước mưa vào người để đóng, cắt D Cả B C Trình tự thao tác để tách đường dây (có máy cắt DCL phía) sửa chữa là: A Cắt DCL phía - Cắt DCL phía đường dây – Cắt máy cắt (MC) đường dây – Đóng dao tiếp đất (DTĐ) đường dây B Cắt DCL phía đường dây - Cắt DCL phía – Cắt máy cắt (MC) đường dây – Đóng dao tiếp đất (DTĐ) đường dây C Cắt máy cắt (MC) đường dây - Cắt DCL phía đường dây - Cắt DCL phía – Đóng dao tiếp đất (DTĐ) đường dây D Cắt máy cắt (MC) đường dây - Cắt DCL phía - Cắt DCL phía đường dây – Đóng dao tiếp đất (DTĐ) phía máy cắt Theo QTATĐ: Trong trường hợp xảy thao tác thiết bị, chịu trách nhiệm? A Người lệnh thao tác, người nhận chuyển lệnh thao tác (nếu có) B Người giám sát thao tác C Người thao tác D Cả A, B C Theo QTATĐ: Tiếp đất nơi làm việc có cắt điện phải thực nào? A Thử hết điện trước tiếp đất B Tiếp đất tất pha thiết bị phía có khả dẫn điện đến C Đảm bảo khoảng cách an toàn phần mang điện đảm bảo cho tồn đơn vị cơng tác nằm trọn vùng bảo vệ nối đất D Cả A, B C Theo QTATĐ, quy định làm BPAT đường trục đường dây trung có nhánh rẽ nào? A Với đường trục có DCL đầu nhánh cắt DCL, khóa tay dao, treo biển báo B Với đường trục có nhánh mà nhánh khơng cắt DCL phải có thêm tiếp địa đầu nhánh C Với đường trục có DCL đầu nhánh cắt DCL, khóa tay dao, treo biển báo Đường trục có nhánh mà nhánh khơng cắt DCL phải có thêm tiếp địa cuối nhánh D A B 1 Theo Quy trình an tồn điện, khoảng cách an toàn tối thiểu làm việc khơng có rào chắn cấp điện áp 10kV quy định bao nhiêu? A 0,6 mét B 1,0 mét C Đúng B Sai D Sai D Đúng D Đúng C 0,7 mét D 1,5 mét Khi kiểm tra khơng điện phải thực cho quy trình an tồn điện: A Người thực thao tác cắt điện đồng thời phải tiến hành kiểm tra khơng điện thiết bị cắt điện B Kiểm tra khơng điện thiết bị thử điện chuyên dùng phù hợp với điện áp danh định thiết bị điện cần thử, bút thử điện, còi thử điện; phải thử tất pha phía vào thiết bị điện C Có thể tín hiệu đèn, rơ le, đồng hồ để xác nhận thiết bị điện không điện; đèn, rơ le, đồng hồ báo tín hiệu có điện phải xem thiết bị có điện D Cả A, B C TTheo QTATĐ, để tránh trường hợp đóng điện nhầm vào thiết bị có người làm việc, cần áp dụng biện pháp nào? A Khóa cần truyền động dao cách ly trạm B Khi dao cách ly trạm, khoá cần truyền động, treo biển báo an toàn vào cần truyền động làm rào chắn tạm thời C Cắt mạch điều khiển máy cắt, cầu dao có truyền động điều khiển từ xa; Khoá tay truyền động, treo biển báo "Cấm đóng điện! Có người làm việc" vào cần truyền động dao cách ly D A, B C Theo Quy trình An tồn điện việc làm có cắt điện khơng cần đặt tiếp đất? A Công việc tạm thời phải gỡ dây tiếp đất B Kiểm tra điện trở hệ thống trạm C Củng cố lại tiếp đất thiết bị hệ thống trạm D A, B C Theo Quy trình an tồn điện, khoảng cách an tồn tối thiểu làm việc khơng có rào chắn cấp điện áp 10kV quy định bao nhiêu? A 0,35 mét B 0,6 mét C 0,2 mét D 0,7 mét Theo Quy trình An toàn điện, quy định việc gửi Giấy đăng ký công tác đến ĐVQLVH nào? A Gửi đến đơn vị Điều độ để đơn vị huy chung việc thực BPAT ĐVQLVH liên quan B Phải gửi đến ĐVQLVH liên quan để đơn vị lập kế hoạch đăng ký cắt điện, viết Phiếu công tác, Giấy phối hợp cho phép, Lệnh công tác B Đúng B Sai D Sai D Sai D Đúng C Gửi đến ĐVQLVH cấp PCT để đơn vị lập kế hoạch đăng ký cắt điện, viết Phiếu công tác, Lệnh công tác thông báo đến ĐVQLVH liên quan D Phải gửi đến lãnh đạo Công ty Điện lực để đạo chung việc thực BPAT ĐVQLVH liên quan Theo QTATĐ: Khi làm việc có cắt điện, phải làm tiếp đất động trường việc kiểm tra thực làm tiếp đất thuộc trách nhiệm ai? A Người huy trực tiếp B Người cho phép (nếu người cấp phiếu cơng tác giao) C Người giám sát an tồn điện D Cả A, B C Theo Quy trình An tồn điện, Phiếu cơng tác cấp bới người đơn vị nào? A Lãnh đạo đơn vị công tác B Người giao nhiệm vụ đơn vị quản lý vận hành cấp C Người giao nhiệm vụ đơn vị phối hợp thực BPKTAT D Cả A, B C Theo quy trình an tồn điện, phiếu cơng tác quy định đúng: A Là giấy giao nhiệm vụ làm việc thiết bị điện B Là giấy cho phép đơn vị công tác làm việc thiết bị điện C Là giấy ghi biện pháp đảm bảo an toàn làm việc thiết bị điện D Cả A, B C Theo Quy trình An tồn điện, cơng việc sau thực theo lệnh công tác? A Làm việc xa nơi có điện; B Xử lý cố thiết bị nhân viên vận hành thực ca trực; C Làm việc thiết bị điện hạ áp số trường hợp; D Cả ý A, B C Quy trình An toàn điện quy định tiêu chuẩn chức danh Người lãnh đạo công việc ? A Phải lãnh đạo đơn vị QLVH, có bậc an tồn điện trở lên cơng nhận chức danh “Người lãnh đạo cơng việc” B Phải có bậc an tồn điện cơng nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc” B Đúng A Đúng C Đúng D Đúng C Phải nhân viên vận hành làm nhiệm vụ ca trực, có bậc an tồn điện trở lên cơng nhận chức danh “Người lãnh đạo công việc” D Cả A, B C sai 2 Theo QTATĐ: Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng làm việc nhân viên đơn vị công tác trách nhiệm ai? A Người huy trực tiếp B Người cho phép C Người cấp Phiếu công tác D Người giám sát an toàn điện Theo QTATĐ: Khi làm việc nhiều nơi đường dây có cắt điện theo 01 phiếu cơng tác, nơi có nhân viên trực vận hành thường xuyên, di chuyển đến nơi (vị trí) làm việc phải: A Do người cho phép tiến hành thủ tục cho phép, dẫn làm việc nơi B Đồng thời người cho phép người huy trực tiếp phải ghi, ký vào mục phiếu công tác C Cả A B D Tiến hành theo phiếu công tác Theo QTATĐ: Khi làm việc nhiều nơi với 01 phiếu cơng tác, nơi khơng có nhân viên vận hành trực thường xuyên, di chuyển đến nơi (vị trí) làm việc phải: A Có thống đơn vị làm công việc với đơn vị quản lý vận hành nơi (vị trí) di chuyển q trình làm cơng việc B Phải dẫn chi tiết từ ban đầu người cho phép C Trước di chuyển người huy trực tiếp phải thông báo để người cho phép (hoặc Trưởng ca trực vận hành) chấp thuận D Cả A, B C Theo QTATĐ: Chức danh sau phiếu công tác phải ln có mặt liên tục nơi làm việc? A Người lãnh đạo công việc B Người cho phép vào làm việc D Đúng C Sai D Đúng C Đúng C Đúng C Người cấp phiếu công tác D Cả ý không Theo QTATĐ: Khi dựng cột đổ móng bê tơng trực tiếp, dựng xong thời gian trèo lên bắt xà? A Tối thiểu 36 B Tối thiểu 12 C Tối thiểu 24 D Đủ thời gian liên kết theo quy định xây dựng Theo QTATĐ: Quy định sử dụng dây đeo an toàn trường hợp đúng: A Dây đeo an toàn phải thử tháng 01 lần, cách treo trọng lượng thiết bị thử dây an toàn chuyên dùng B Sau thử dây đeo an toàn phải ghi ngày thử, trọng lượng thử nhận xét tốt, xấu vào sổ theo dõi thử dây an toàn Đồng thời đánh dấu vào dây thử, dây đánh dấu sử dụng C Những dây đeo an tồn khơng sử dụng phải lập biên hủy bỏ D Cả A, B C Theo QTATĐ: : Trường hợp người công nhân phép trèo lên cột điện dây néo cột? A Được phép trèo biết dây néo đủ chắn B Được phép trèo cột cần treo thấp 10m C Cấm trường hợp D Cả A B Theo Quy trình An tồn điện, người làm việc cao từ m trở lên, cần có yêu cầu sau đây: A Được quan y tế kết luận đủ sức khỏe làm việc cao B Đã học tập, kiểm tra quy trình ATĐ đạt yêu cầu C Cả A B D Cả A, B phải có bậc an toàn trở lên 3 Theo QTATĐ, điều sau cấm làm việc với thang di động: A Mang vật nặng lên thang B Trèo lên thang lúc hai người D Đúng D Đúng D Đúng D Đúng C Đúng Theo QTATĐ, thống kê, nạn nhân bị điện giật đến phút thứ cứu chữa hội cứu sống C %? Đúng C Đứng thang để dịch chuyển từ vị trí sang vị trí khác D Cả A, B C Theo QTATĐ, công việc cho phép mở cửa lưới an tồn thiết bị cao áp có điện gồm: A Lấy mẫu dầu máy biến áp; tiến hành lọc dầu máy biến áp lớn vận hành; B Kiểm tra độ rung sào thao tác; đo dòng điện am-pe kìm; C Lau sứ cách điện từ 35kV trở xuống dụng cụ chuyên dùng kiểm tra thử nghiệm định kỳ quy định D Cả A, B C Theo QTATĐ: Máy biến áp vận hành, cho phép thực công việc sau đây: A Điều chỉnh nấc phân áp không tự động; B Lấy mẫu dầu máy biến áp; C Lọc dầu máy biến áp lớn; D Thực theo B C 3 Theo QTATĐ: Khi làm việc đường dây hạ áp có điện tiếp xúc trực tiếp với phần có điện trạm, cần phải: A Dùng dụng cụ cách điện có tay cầm đảm bảo an toàn B Dùng chắn cách điện người làm việc cách phần có điện 30mm C Đi giày cách điện, đứng thảm cách điện D Thực A, B C Theo QTATĐ: Thời hạn thí nghiệm định kỳ thảm cách điện cao áp bao nhiêu? A tháng B 12 tháng C 24 tháng D 18 tháng A 30 B 20 C 25 D 40 Theo hướng dẫn thực hành hồi sinh tổng hợp TNLĐ EVN (VB số 3146/EVN-TC&NS ngày 01/8/2016): Sau kiểm tra, đánh giá tình trạng sống nạn nhân ưu tiên việc ấn tim lồng ngược lần? A 30 lần B 15 lần A Đúng B Đúng B Sai B Sai C 20 lần D 40 lần Theo QTATĐ, tách người bị điện giật khỏi lưới điện hạ áp, cách làm gây nguy hiểm cho người cứu? A Dùng gậy gỗ tre khô gạt dây điện đẩy nạn nhân để tách B Dùng tay kéo trực tiếp nạn nhân khỏi mạch điện C Dùng tay nắm vào áo quần khô nạn nhân để kéo D Dùng kìm cách điện, búa, rìu có cán gỗ khơ để cắt đứt dây điện (về phía nguồn cấp đến) gây tai nạn Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định: Chiều rộng hành lang lưới điện cấp điện áp 22kV dây trần quy định bao nhiêu? A mét B 1,5 mét C mét D mét Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định: Khi thực nhiệm vụ sửa chữa định kỳ đường dây dẫn điện không, đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp phải thông báo trước cho tổ chức, cá nhân sử dụng đất nơi có đường dây dẫn điện không qua biết trước A ngày B ngày C ngày D ngày Thông Tư số 31/2014/TT-BCT (02/10/2014) quy định: Đường dây dẫn điện đăt biển báo “Cấm trèo! Điện áp cao nguy hiểm chết người” sơn trực tiếp lắp đặt biển báo chế tạo độ cao so với mặt đất? A 1,5÷2 mét B Đúng C Đúng C Đúng B Đúng A Đúng B 2÷2,5 mét C 1÷1,5 mét D 2,5÷3 mét Theo Quy định chức năng, nhiệm vụ Tổ trực vận hành lưới điện Điện lực (QĐ số 2675/QĐPC1 ngày 14/12/2009) Quy định chức năng, nhiệm vụ trực vận hành Điện lực là: A Chấp hành nghiêm chỉnh phân cấp quyền điều khiển thiết bị Công ty Điện lực ban hành việc đóng, cắt điện; Phải nắm vững, hiểu rõ sơ đồ lưới điện, phương thức cấp điện Điện lực B Nắm vững, hiểu rõ quy trình vận hành, xử lý cố lưới điện Điện lực quản lý gồm : Quy trình vận hành, Quy trình sử lý cố, Phương án xử lý cố nhanh, Quy định kiểm tra định kỳ ngày, đêm… C Cả A B D Cả A, B thay mặt Giám đốc Điện lực duyệt phương thức cắt điện Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn điện, thiết bị điện cao áp lắp đặt trời, người sử dụng lao động phải thực biện pháp gì: A Rào chắn khoanh vùng v.v; Tín hiệu cảnh báo “cấm vào” đặt lối vào, B Khóa cửa sử dụng dụng cụ tương đương khác bố trí cửa vào, C Cả A B D Cả A, B cử người cảnh giới cảnh báo an toàn Khi có đám cháy xăng dầu, khí xẩy dùng bình chữa cháy nào? A Bình CO2 B Bình MFZ C Cả A B D Cả A B sai 4 Bình chữa cháy sau sử dụng phương pháp cân trọng lượng kiểm tra định kỳ? A Bình CO2 B Bình MFZ C Cả A B D Cả A B sai Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia quy định người nhận lệnh thao tác: A Nhắc lại lệnh, ghi chép đầy đủ lệnh thao tác, tên người lệnh thời điểm yêu cầu thao tác B Trường hợp chưa hiểu rõ lệnh thao tác, có quyền đề nghị người lệnh giải thích tiến hành thao tác hiểu rõ lệnh thao tác D Đúng A Đúng D Đúng C Sai B Đúng C Chỉ người lệnh xác định hoàn toàn cho phép thao tác tiến hành thao tác Thao tác xong phải ghi lại thời điểm kết thúc báo cáo lại cho người lệnh D Cả 03 phương án A, B, C Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia áp dụng cho cấp điện áp nào? A 01 kV trở lên B 10 kV trở lên C 0.4 kV trở lên D 35 kV trở lên Quy trình thao tác hệ thống điện quốc gia quy định người thao tác là: A Điều độ viên Cấp điều độ B Nhân viên vận hành giao nhiệm vụ nhà máy điện, trạm điện, trung tâm điều khiển C Nhân viên trực thao tác lưới điện phân phối D Cả 03 phương án A, B, C Nguyên nhân vụ TNLĐ Chi nhánh điện Nghi Xuân (nay Điện lực Nghi Xuân)- PC Hà Tĩnh ngày 19/01/2009? A Thực thay chì pha TBA Sau cắt ATM, CDL cao thế, đứng mặt máy làm tiếp đất phía cao áp Quá trình làm bị vỡ sứ lưỡi động má CDL, bị điện áp 10kV phóng gây bỏng nặng B Tự ý cắt điện ĐZ 0,4kV thay dây nhồm trần dây cáp vặn xoắn cho khách hàng theo thỏa thuận Khi làm không cắt điện, không tiếp đất bị điện hạ áp máy phát khách hàng giật dẫn đến tử vong C Thực công việc thay cáp xuất tuyến hạ thế, q trình tháo dây trung tính cấp điện cho trạm BTS Vinaphone khỏi hệ thống nối đất chung TBA Do máy phát trạm BTS sử dụng trung tính TBA (cầu dao đảo chiều khơng cắt trung tính) nên bị D Thực cơng việc đấu nối san tải ĐZ hạ (chỉ cắt ATM tổng + Nhánh, khơng cắt MBA) Khi nhóm cơng tác thực công việc tủ hạ chân cột trạm ĐZ hạ công nhân trèo lên sàn thao tác xà đỡ máy biến áp, vi phạm Thông tin vụ TNLĐ sau: - Xảy ngày 25/8/2015 - Thực thay chì pha TBA Sau cắt ATM, CDL cao thế, đứng mặt máy làm tiếp đất phía cao áp Q trình làm bị vỡ sứ lưỡi động má CDL, bị điện áp 10kV phóng gây bỏng nặng Đây vụ TNLĐ xảy đơn vị nào? A Điện lực Hậu Lộc - PC Thanh Hóa B Điện lực Nghĩa Đàn - PC Nghệ An C Điện lực Cẩm Xuyên- PC Hà Tĩnh D Điện lực Võ Nhai - PC Thái Nguyên Thông tin vụ TNLĐ sau: - Xảy ngày 01/6/2015 - Thực lắp công tơ cho khách hàng, q trình định vị hộp cơng tơ để tay chạm vào nguồn điện hạ áp cấp vào hòm cơng tơ bị giật Nạn nhân tử vong Đây vụ TNLĐ xảy đơn vị nào? A Điện lực Cẩm Phả - PC Quảng Ninh B Điện lực Diễn Châu- PC Nghệ An C Điện lực TP Hà Tĩnh- PC Hà Tĩnh D Điện lực Gia Viễn - Cty TNHH MTV Ninh Bình A Đúng
- Xem thêm -

Xem thêm: Cau hi ni dung tr li kt qu , Cau hi ni dung tr li kt qu

Từ khóa liên quan