co giật trẻ em (1)

30 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 22:50

M U C - N h n bi t d i r q c t m q u Li t k ê d u M ô t ii l â m s àn g bi t d t r c y c P h ân X ü tr í d t r q c ác c N h n bi t d t r ¡ Bi t ác c TC c c ác h c h g u y ên n mt c o ó gi t c a in c n s c o g u y ên l Ja s ó c v tr q n a n úa h ân g ây n dan g c g s ót c m d¡ c o c o n gi i t c o gi t gi t t hun v phú c hqp gi t t r i u ch ú t c di u / b n h d n g k in h dy p g c m c o gi t Ð A I C IÏ D in h h + a gi t C o C o rn th i c g iá c : c o ng c rin i ta c h c " : n r1 a n c o c ¡ C¡ n g, k in h g iác qu , t h m v g s tâm , n g ác B n n u n eu ro n h dng > th iin k in h 24 g iry kin h : t · gi t , c ¡ ôn g k i n h l i n h /ý n i o t hn p h ó n g ã i ê n k /c h p h t q u c k v N G o n di n v b n (g m v ân t h àn k i n h t h w c m lic ii o , ãng ri hir n g bò v t d v tq lo n nht a n g , c it) d o gi i Ai m s w n e Lt a " h) c m dng k i n h t r l ên c ác h Ð A I C LÏ O IN G n g h +a v th u ât n g k ' ( t i i/ p ) g t h i d n g k i n h : c ¡ n d n g k in h t n t i d ú d ài t o n ên m t v ä k h o n g c c h g i ei a c c c ¡ n d ú ngn d t i n h t r n g d n g k i n h c d i n h v b n v Li n g T " n r " Ý thú c tr o n g c ¡ n k é o d i 15 C ¡ n D áu h i u t h n Ð ¢n n hl r 30 phút k in h k hu tn i g i k g k i n h l i ên t g c : c ác c m t r ng t h d n g k in h ) ác c m xy r a a c l i ê n t i ép ( x 1l trí n A I c T y mc d n g lê Lúa tu dtrá i ¡ d n g k in h I O t ui v d én c u × o k h o án g , : , % d ân s T iin h c ht dng k in h tr b/ dng (50 % s b ên h em v h ân Ð K t ui ) k in h c n g t h áp n ii tu m g d i r «m g n , n h tm g t ãn g lên hau g i a d i n h : k h o å n g % d én % c n OU m o i > n am áy 75% d i rá i 20 àn g l n t h ì t i l n n o m G iö i : v ói : C hù y Tu i k in h ¯ a lN G ó y éu t é g i a d i n h (c h a , m ỗ b/ bnh dng n h õn k in h ) M L : · ; T r i u ch ú n g tr C c rt e m sà tha y n g ki nh bi u hi n r t c¡ n k in h 1âm d N G N G U Y E N WA ' Å s ng di g ik d ng u a a cá c d n c h g i v y ác N H A N ê n n nh hó m ch ú n g khó ân co g i t n1i dn g n h n bi t T n W r V é so r s in l1 C O G L B iêu N hk n C } 1i n g C ù C i t g ¡ n n dn o n s thô s¡ c ¡ n m C = Ei ïn n mã m n n S g k g t , T R g t r ác di n t , m h ìn h : m t ci t r a n g a n mt h áy g ä T có nh / g tt ¡ p di u cú a , tim mú t i , c «m t , ri n h lo a n v n m c h ö CO G M T r 1g D o n t hi u C ác b Xu t D g n h o x n ri ão t hi u áu m : n ão , m t h i éu s àn g n t h n tr a chuyn h o : Ng dc : m N g u y ên n h ân k h ô n g r õ : k du n SI N H S c pc b tn r ó c tr o n g ån g m n ão m ú , ä v un v sa u án s in r n ão an s ão iêm v lo C ác É ï i n ht c nhi m k hun : h u y ét i tt y, h ii n n [ By e n T R i h di ràn g g thu c o éc gi i t phi n huyt n , , g iäm t huc g ày t h ú g ây c a lc i naê m áu h G C O r n s u t ï ni c tu 0 ° / t rë gi t c o em N H có : mt cm n g11 nh i ên rL Tá c dân t ôi 2/ t nr ng n g hqp k in h tr é c c o gi l t d o s t òn bú 0,3 r f 30% dng k in h tr r f 70% dng k in h t o n r o n 5° , g n g m n l o du m s au B a &u C¡ T hi to n r C a c o n g c c ¡ n ún g CO c n mt i t gp t r c «m gi t c ¡ g ý thú c , g ã n t i ép t h e o , g i ám c ¡ n t nr mg gi t ú n g t o n t h ân k èm t h e o vt e C ác Ĩ òn thé y m N H àn g dà u bng s N hk th y s bt é c ¡ = tii m n ö T R G T CO nh o d ¢t ngt l qc h a i b ên ri lo n GI T ö C O l n I dng N 11 i i · n g tl1 Hi c ơn ó g ita t r é c k in h h tk n g W e s t tré ö C k in h t há n g l o i c« C « C o C m ( m c h ii n Ư f1ó (h a y n h cin r g c ¡ 18 t há n g , dn g N H m R i t co i c¡ gp gi t co r du i g T R t u n c o u t t ht h t tr è n ré tra i h t : (80 % «yp t nr f 1ó ) ng hq p ) l N h ir n Hi c GT öTR c o g thég kin h h u n g We s t (h a y L u n c h i in r g h i i v éu : c ¡ n c o th át tr NH Ư è n ho) t có t h Ià ri êng bi êt , i nh 1¢ , x áy r a l ú c t hc g i ác h a y t r o n g g i ác n g t l r i s a u c ¡ n x y r a r át n h a n h d én 10 c o t h át i ên nã o d l oa n nh / p a d g d n , on nh / p ca o di _n t o t há t t hú ph t ×á y t r có t ơn t hu m g ão m c úc dà c¡ n co t há d t , Ð l C n p h C o t h át t i ê n p h át x åy tr c ó Vó n ã o l àn h ö T R C O GIÅ T v , Hi l i in g c t h m h iin g L 10 % Có d c Ð dr 1g tin C em T G e n n o x Ch i m = k i n 11 u n t hi r¡n g nã o 2 , f 1i i m a s ta u t : kin h tr è (2 e m t ui ) h: dng i n c Ó N H c d k in h t ht r ng t r i t u nn g só n g ch m h u 14 r , i ây , da da r i l an n g l oa n t oä tn hà nh s vi CO GI I N g u y i: n N g u y ên g uy ên N L ii m L ƯN n ï ii n = T R T s ii n n nh h ân â n g âu n h i ên n dn g ki nh bê h g C m ng ãu T r ên t ui nh i ên hi ém dn g ki nh C ó i lo i d ( k hu c¡ n n n g k in h t n Bha y t t m g g p, y ga p , c hú y u Ià dng kin h c pc b phn) v dn g k i n h t o àn b C O Ð L iim s ng _ GI T ö T R L ÖN i i n g (t i ép ) ki nh cw c b ( ch i ém Ð ng ki nh cy c b Ð ng ki nh cs c b (g phúc hqp n h g : Ð ng ki nh kc h Ð ng ki nh t âm n v ng t h i Co n Lon n dn % dn g d¡ phn c ¡ n w g n ki n1 t r ë t hun )vi dng v cá c t h u n g 10 t u du o n g k éo d i v t em ) r i u ch ú n g di u b ph t vt i ng Ro l an d o t h n dn g t há i du ¡ Xu t h i n mu » n Co 40 n g ôi åi p h ú t h u hqn g t hn c án x úc d ¢ n g v n d {}n g hó , co n t âm l i ê n It r q n g k h ô n g c hãc c h ã n (r i N lo {}i tan g al1 h ån h v i t âm , t hn ) ÐI U Ð i èu t r / c Tu g u y ên the o y n ác K h án g = n s in h ân d o Ð i èu ch P hãu t c o rn n i nh hut n n g h ân åAt n TR h i ên : h tr o n g tn r n g hq p h i êm k h u r n ån i l on ch u y n ho g u y ên D IE U T R N c u D i az e p thy t N \ C ( J +1 c o am h âu m gi t Va l i um ) ( t i êm n ho c nu v n co 0, mg / k g / I TM C ôn 0, 50m g/ k g gi l t s a u é u t ht b i (c ó t h n h c l i phút) , heno P b a r b i t al TM mg l kg tron 10 g p hút N u t h t há t bi dùn g Pe di tr tho ta l o / hi r n V (T M ) sk c t i ch cy c , c ó Ð I Ch s m óc b h n n g c o gi t hi b R I U i t bnh v i n v cng d ôn g T r é p h i d t r cyc y ê n t i n h t r n h k i c h t h i c h = Ð u N i rn g V r ên g p g è st ca o ch m t v qun t r é l ön i d T ng h i áo , èn cn v có bê n t t m ph ò n g d t i c dà mm i ã 1ót cy c gi i i i hà m gc lu ð i ti dã n sk co i t g só t r ng Ch s m óc b h n n hi b / c o R I U I gi t t i b n h vi n v cng dng Tré = phi i ng h i Ð u N i rn g V i = T tr é d i rq y ê n t +D h t r n h k : c h t h : c h c ên g m t v qun lư d phòn g r st ca o áo , n c h èn cn v có bê n t tc dà m dã i ã 1ót mt c lu ð i ti ph ò n g d y c c g gik a h a i h åm n 51 B co i t g s t r i ng ÐI U f ) i èt B t r i * Ð i èu Ea Pa r a c e ta m I bu p r oc su n g m o c m êp ) l 10 15 m g / k g / l â n già k hi = st ám B : Chtràm H g st = > * gi t c o TRI of dú nt h k hi tr é st en > 38 = qu a ót c a o 60 ung c ác h d O mg / k g / l n 5- r óc s , di r r yng g i Ei t s ng ho c u ât n f d o rt tm st ? ÐI U t c N g u y ên d i G iäi th ic h = C c tr b n h d ho g ia d in h TR _n g k in h bnh n h ân u bi t t då y dú v dt r or c l ý cú a t huc , h i l a c h q n l i h r o in g t c d y n g p h y v chng ó hi di c , , c nh hi d in h C ho t hu ó dng C ho t c l úc b t du k i n h k h ác k h i huc t uy the o Phi i d i u tr t i k éo d f i l mt t h át b thuc , i , l i h h dn g ki nh c h i ch o t huc t hp t ã n g d n DIEU TRI Ch m b _n h s óc n hi b/ co g i ât t i b ên h v i n v c n d òn g T r é p h d u ¡ u Ð å N r V ng ng qu å n áo, i t r è l án Tr é s y ên t i ln h t r án h k í c h t h i c h t bên h i êng vê m d ê p hò n g c ót t ch è n m t cn cao v v t ác dã i d ã I ót cy c I u ð i c ó ti ph ò ng d g c gi f t i hà m n sk c o g i t st r ng g Tác Th u ôc : c hön g Ð K a z - - u x im F el F n h Ca 2- ô : g lê n G lu t a m a t e I Gn kt » r o t e in SV 2A j t x x 0x x ti r a c e ta m v e Ox c a rba ze p in e x I P h e n o b a r b it a l x x ß o in P r i m id o x ne l> Lx $ > x l To p ir a m a te V a lp r o a te n is a m id e x x T ia g a b in e Zo T ác GA BA a b a m L a mo t r n n L i d.e x Phe k x e I G a b a p e n tin Lc ng kê n h N a x x x x x x ] L c e - 2007 Th u c Ca r ba m Ox a z e ba p in + e p in + + t n g - + + + tãn g + + + + P h e n y lt o in + + + + ac d a c ar V a lp r o G To pa m m az e e a te e n + + Sa b r i l + + L - ev e ax t ir a c e t a m R iv o tr il + + + + + + ... n r n d Ư p t gi I tu i, t r é t hu n g g p n hi m d èu co NH ác c¡ n co g hq p co gi i t gi t t ó, khơ n g c ó t i ên s i t GI T ö T R CO L âm T iêu s àn g ( t i ép ) c hun c h n c¡ n d o án... h k h u t n i sau c o 24 g ià gi t st phú c hq p : sau : b gi t co n co ån , dâ u h iêu t h i g i a n c «m CĨ> áy d o án õt - co n tr ó d áu thú × Cm T iêu c gi t d t r i 15 p h ú t mt c o àn... y m N H àn g dà u bng s N hk th y s bt é c ¡ = tii m n ö T R G T CO nh o d ¢t ngt l qc h a i b ên ri lo n óTR C O GA T L ân ï Co t g i ãt T < E d o s át : i n n ch u c úa g h +a c úa c h i ém
- Xem thêm -

Xem thêm: co giật trẻ em (1) , co giật trẻ em (1)