PHÚC TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH 2 ĐHCT

24 291 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:53

I.Tiến hành thí nghiệmA.Pha chế dung dịch gốc1.Pha dung dịch CuSO4 0.1M từ dung dịch gốc CuSO4 0.5MDùng pipet lấy 10ml dung dịch CuSO4 0.5M cho vào bình định mức 50ml.Thêm nước cất đến vạch để được 50ml dung dịch CuSO4 0.1M dùng cho các thí nghiệm sau.2.Pha dung dịch Natri tartrat 0.1M từ dung dịch gốc Natri tartrat 0.5MDùng pipet lấy 10ml dung dịch Natri tartrat 0.5M cho vào bình định mức 50ml.Thêm nước cất đến vạch để được 50ml dung dịch Natri tartrat 0.1M dùng cho các thí nghiệm sau.B.Pha chế các dung dịch phân tích1.Điều chế dung dịch Cu(II) tartrat bão hòaDùng pipet lấy 4ml dung dịch CuSO4 0.1M + 5ml dung dịch Natri tartrat 0.1M cho vào bình định mức 10ml, thêm nước cất đến vạch 10ml. Trộn đều dung dịch. Để yên 15 phút. Ly tâm, lọc bỏ kết tủa lấy phần dung dịch........ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÚC TRÌNH THỰC TẬP HĨA PHÂN TÍCH Họ tên SV: AAA Lớp: Nhóm thực tập buổi: Cần thơ, 05/2019 BÀI 1: XÁC ĐỊNH TÍCH SỐ HỊA TAN CỦA ĐỒNG(II) TARTRAT I Tiến hành thí nghiệm A Pha chế dung dịch gốc Pha dung dịch CuSO4 0.1M từ dung dịch gốc CuSO4 0.5M Dùng pipet lấy 10ml dung dịch CuSO4 0.5M cho vào bình định mức 50ml Thêm nước cất đến vạch để 50ml dung dịch CuSO4 0.1M dùng cho thí nghiệm sau Pha dung dịch Natri tartrat 0.1M từ dung dịch gốc Natri tartrat 0.5M Dùng pipet lấy 10ml dung dịch Natri tartrat 0.5M cho vào bình định mức 50ml Thêm nước cất đến vạch để 50ml dung dịch Natri tartrat 0.1M dùng cho thí nghiệm sau B Pha chế dung dịch phân tích Điều chế dung dịch Cu(II) tartrat bão hòa Dùng pipet lấy 4ml dung dịch CuSO4 0.1M + 5ml dung dịch Natri tartrat 0.1M cho vào bình định mức 10ml, thêm nước cất đến vạch 10ml Trộn dung dịch Để yên 15 phút Ly tâm, lọc bỏ kết tủa lấy phần dung dịch Điều chế dung dịch Cu(II) tartrat chuẩn Lập dãy dung dịch Cu(II) tartrat chuẩn bảng sau, dung dịch đựng bình định mức 10ml STT Thể tích dung dịch CuSO4 0.1M (ml) Thể tích dung dịch Natri tartrat 0.1M (ml) Thể tích sau pha lỗng nước cất (ml) Nồng độ Cu(II) tartrat (M) A 2.0 0.02 0.693 1.8 0.018 0.609 1.5 0.015 0.518 1.2 0.012 0.414 1.0 0.01 0.334 0.7 0.007 0.235 Mẫu trắn g 0.0 0.0 0.0 10 C Thực phép đo Các phép đo thực =765nm Tiến hành đo độ hấp thụ A dung dịch Cu(II) tartrat chuẩn Đường chuẩn: Tiến hành đo độ hấp thụ A dung dịch bão hòa Cu(II) tartrat Độ hấp thụ dung dịch Cu(II) tartrat bão hòa đo được: A=1.072 Ta có: A = 34.502C – 0.0037 (*) Thay A = 1.072 vào phương trình (*) Suy ra: Cx = 0.031M II Kết Cân hòa tan: CuC4H4O6 Cu2+ + C4H4O62- [Cu2+] = [Cu2+]bd – Cx = 0.04 – 0.031 = 0.009 M [C4H4O62-] = [C4H4O62-]bd – Cx = 0.05 – 0.031 = 0.019 M Ksp = [Cu2+].[C4H4O62-] = 0.009 0.019 = 1.71 BÀI 2: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASPIRIN TRONG THUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ UV- VIS I Tiến hành thí nghiệm Chuẩn bị dãy chuẩn − Cân 40mg acetylsalicylic acid, cho vào bình tam giác 100ml Thêm 10ml dung dịch NaOH 1M, đun dung dịch bắt đầu sơi − Sau chuyển dung dịch sang bình định mức 250ml pha loãng đến vạch nước cất dung dịch A − Pha dãy chuẩn theo bảng sau: STT Dung dịch A (ml) 10 Dung dịch Fe3+ 0.02M (ml) Định mức đến 50ml C( ) A 0.032 0.283 0.0256 0.0192 0.0128 6.4 0.226 0.157 0.098 0.043 − Đo độ hấp thụ dung dịch λ = 530 nm, với mẫu trắng dung dịch Fe3+ 0.02M − Đường chuẩn: Chuẩn bị mẫu − Cân viên nén aspirin: mo=0.1966g − Cho viên vào bình tam giác 10ml Thêm 10ml dung dịch NaOH 1M, đun dung dịch bắt đầu sôi − Sau chuyển dung dịch sang bình định mức 250ml pha loãng nước cất đến vạch dung dịch B − Hút 5ml dung dịch B cho vào bình định mức 50ml, pha lỗng đến vạch dung dịch Fe3+ 0.02M − Đo mật độ quang dung dịch mẫu λ = 530nm, với mẫu trắng dung dịch Fe3+ 0.02M: Ax = 0.279 II Kết Mật độ quang dung dịch mẫu: Ax = 0.279 Ta có: A = 9.0312C – 0.01 (*) Thay Ax = 0.279 vào phương trình (*) Suy ra: Cx = 0.032 Hàm lượng aspirin mẫu thuốc: m= = 80 mg Sai số phép đo = 100% = 0.51% BÀI 3: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ACID – BASE XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ H3PO4 BẰNG DUNG DỊCH NaOH I Tiến hành thí nghiệm Chuẩn độ lại dung dịch NaOH ≈ 0.1N dung dịch H2C2O4 0.1N Cân xác 0.63g H2C2O4.2H2O , pha loãng định mức đến 100ml đề dung dịch H2C2O4 0.1N Dùng pipet hút 10ml dung dịch H2C2O4 0.1N cho vào erlen 250ml, thêm giọt phenolphtalein Chuẩn độ dung dịch NaOH đến dung dịch xuất màu hồng nhạt bền 30s Thể tích NaOH tiêu tốn: VNaOH (ml) NaOH Lần Lần Lần 12.4 12.3 12.4 = 12.4 ml Chuẩn độ dung dịch H3PO4 Chuẩn thô − − − − Dùng pipet hút 10ml dung dịch mẫu H3PO4 cho vào erlen 250ml Thêm giọt Heliantin Chuẩn NaOH đến dung dịch từ màu đỏ chuyển sang da cam Thể tích NaOH tiêu tốn: VNaOH (ml) NaOH Lần Lần Lần 8.9 8.9 8.8 = 8.9 ml Chuẩn tinh − Hút xác 10ml dung dịch H3PO4 cho vào becher 250ml − Cho cá từ vào bật máy khuấy từ − Lắp điện cực máy đo pH vào thêm nước ngập điện cực (khoảng 100ml) − Ghi giá trị pH (khi ổn định) − Thêm lần 1ml NaOH ghi lại giá trị pH (khi ổn định) Thêm đến đạt 30ml NaOH − Rửa điện cực nước cất ngâm điện cực dung dịch KCl có nồng độ thích hợp II Kết * Nồng độ NaOH sau chuẩn lại: CNaOH = = 0.08N *Nồng độ H3PO4 chuẩn thô: CH3PO4 = = 0.07N *Bảng số liệu: Bảng 1: VNaOH 2.5 pH 2.58 2.64 2.72 2.81 2.93 3.08 3.37 4.33 5.84 6.27 VNaOH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pH 6.52 6.72 6.9 7.08 7.27 7.5 7.78 8.28 9.32 24 25 27 28 29 VNaOH 21 pH 10.6 10 26 20 10.2 22 10.8 23 10.9 30 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 0.08 0.09 0.12 0.15 0.29 0.96 1.51 0.43 0.25 11.11 11.2 11.28 11.34 11.39 11.44 11.48 Bảng 2: Vtb 0.5 0.05 1.5 0.06 Vtb 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 0.2 0.18 0.18 0.19 0.23 16 0.2 17.5 18.9 19.5 20.5 0.5 1.04 0.9 0.38 Vtb 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 0.24 0.15 0.12 0.09 0.08 0.02 0.01 0.03 0.03 26 0.0 27.5 28.5 29.5 0.05 0.05 0.04 0.55 10 -1.08 -0.18 Bảng 3: Vtb Vtb 0.01 0.14 0.67 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -0.05 -0.02 0.01 0.04 0.05 0.22 0.54 -0.14 -0.52 Vtb 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -0.14 -0.09 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 *Vẽ đồ thị *Đồ thị pH = f(V) *Đồ thị = f(V) *Đồ thị = f(V) *Tính:H2PO4Dựa vào đồ thị đồ thị = f(V) ta có: Vtđ1 = 7ml CH2PO4- = = 0.056N pH1 = 3.37 Vtđ2 = 18ml CHPO42- = = 0.144N pH2 = 8.28 pKa1 = = = 2.95 Ka1 = 10-2.95 pKa2 = = = 5.405 H3PO4 Ka1 = = 10-2.95 H+ + H2PO4 [H3PO4] = = 0.021 M BÀI 4: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN DẪN PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRỌNG LƯỢNG PHẦN I XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HCl VÀ HỖN HỢP HCl + H3BO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DẪN I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Chuẩn độ lại dung dịch NaOH − Cân xác 0.63g H2C2O4.2H2O , pha loãng định mức đến 100ml đề dung dịch H2C2O4 0.1N − Dùng pipet hút 10ml dung dịch H2C2O4 0.1N cho vào erlen 250ml, thêm giọt phenolphtalein − Chuẩn độ dung dịch NaOH đến dung dịch xuất màu hồng nhạt bền 30s Thể tích NaOH tiêu tốn: NaoH VNaOH (ml) = 11.2 ml Lần Lần Lần 11.2 11.3 11.2 Chuẩn độ dung dịch HCl − Hút xác 10ml dung dịch HCl cho vào becher 250ml − Cho cá từ vào bật máy khuấy từ − Lắp điện cực máy đo độ dẫn vào thêm nước ngập điện cực (khoảng 100ml) − Ghi giá trị độ dẫn (khi dung dịch ổn định) − Thêm lần 1ml NaOH ghi lại giá trị độ dẫn (khi dung dịch ổn định) Thêm đến đạt 20ml NaOH − Rửa điện cực nước cất Chuẩn độ dung dịch HCl H3BO3 − Hút xác 5ml dung dịch HCl 10ml dung dịch H3BO3 cho vào becher 250ml − Cho cá từ vào bật máy khuấy từ − Lắp điện cực máy đo dẫn vào thêm nước ngập điện cực (khoảng 100ml) − Ghi giá trị độ dẫn (khi dung dịch ổn định) − Thêm lần 1ml NaOH ghi lại giá trị độ dẫn (khi dung dịch ổn định) Thêm đến đạt 30ml NaOH − Rửa điện cực nước cất ngâm điện cực nước cất II KẾT QUẢ * Nồng độ NaOH sau chuẩn lại: CNaOH = = 0.089N * Bảng số liệu chuẩn độ dung dịch HCl NaOH: V V *Đồ 183 168 153 139 124 11 666 12 738 13 814 14 891 15 973 10 1114 976 851 723 599 620 16 104 17 112 18 119 19 128 20 135 thị: VV Vtđ = 9ml CHCl = = = 0.0801N * Bảng số liệu chuẩn độ hỗn hợp dung dịch HCl + H3BO3 NaOH: V V V 10 685 568 466 353 308 337 363 386 413 436 462 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 483 506 529 552 574 598 621 651 679 719 21 22 23 24 25 763 813 865 921 976 26 102 27 108 28 114 29 119 30 125 *Đồ thị: VV Vtđ1 = 4ml = CHCl = = 0.0356N Vtđ2 = 19ml CH3PO4 = = = 0.1691N PHẦN II XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ ION Cu2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRỌNG LƯỢNG I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Chuẩn bị hệ điện phân − Dung dịch điện phân: Hút xác 5ml dung dịch Cu2+ cho vào becher 250ml, thêm 5ml dung dịch H2SO4 đậm đặc vào dung dịch đem điện phân − Hệ điện phân: Cực âm máy chỉnh lưu nối với catod lưới Pt, cực dương nối với ampe kế, biến trở cuối anod lưới Pt − Rửa cân điện cực: rửa catod lưới Pt nhúng dung dịch HNO3 đậm đặc phút, sau rửa kỹ nước máy, sau rửa nước cất nhúng cốc cồn Đem sấy điện cực tủ sấy 80 100 Để nguội, đem cân trọng lượng catod lưới Pt Điện phân ion Cu2+ − Đặt becher chứa dung dịch điện phân cá từ lên máy khuấy từ − Đặt điện cực lưới Pt cho mép điện cực gần sát đáy cốc − Thêm nước cất cho mực nước nằm phía cách mép lưới Pt khoảng 1.5cm − Bật máy khuấy từ suốt trình điện phân − Điều chỉnh ≈ 0.2V biến trở để ampe kế khoảng 0.2A − Điện phân khoảng 30 phút − Hạ điện cực xuống 0.5cm tiếp tục điện phân 10 phút Nếu xuất lớp đồng đỏ tiếp tục điện phân thực lại thao tác đến đảm bảo toàn lượng Cu2+ bị điện phân hết − Lấy điện cực mà không ngắt điện − Rữa điện cực cách xịt nước cất − Đem sấy 80 (không sấy lâu) − Đặt điện cực bình hút ẩm sau đem cân điện cực − Rửa catod lưới Pt nhúng dung dịch HNO3 đậm đặc phút, sau rửa kỹ nước máy, sau rửa nước cất II KẾT QUẢ − Trọng lượng catod ban đầu: mo = 28.4755 (g) − Trọng lượng catod sau điện phân: m1 = 28.4775 (g) − Khối lượng đồng: mCu = m1 mo = 28.4775 28.4755 = 0.002 (g) − Nồng độ ion Cu2+: CM = = 6.25 M BÀI 5: TÁCH VÀ ĐỊNH TÍNH CÁC SULFONAMIDE BẰNG SẮC KÝ LỚP MỎNG I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM Chuẩn bị bình khai triển mỏng − Lấy 24ml cloroform 8ml eter etylic cho vào bình khai triển, lắc để bảo hòa dung mơi 30 phút (làm tủ hút) − Lấy miếng mỏng kích thước 10cm x 5cm Dùng bút chì kẻ nhe đường giới hạn dung môi Cách cạnh bên mỏng 0.5cm chia chấm mờ điểm Chiết sulfonamid − Ngiền kỹ loại viên Sulfamid cho vào cốc thủy tinh 50ml − Thêm vào cốc 20ml etylic khuấy tốt − Đun nhẹ bếp đến sôi − Lấy dung dịch để chấm lên mỏng Triển khai sắc ký − Chuẩn bị mỏng ống mao quản − Chấm vết: dùng ống mao quản chấm vết mẫu sulfonamid chuẩn biết tên vết mẫu thuốc, loại lấy ống mao quản khác − Đặt mỏng vào bình khai triển Những vết chấm phải nằm mức dung mơi khoảng 1cm Đậy kín bình cho dung môi chạy đến cách mép mỏng khoảng 1cm Phát − Lấy mỏng khỏi bình khơ − Phun thuốc thử PDAB làm khơ máy sấy tóc − Tính Rf II KẾT QUẢ Vẽ sắc ký đồ: Vạch mức dung môi a b Vạch xuất phát A A B C Chất chuẩn Rf = = Nếu Rf mẫu với Rf chất chuẩn chất Mẫu phân tích Bảng giá trị Rf: a(cm) A B C 6.5 b(cm) 0.7 1.6 0 0.7 1.6 Rf 0.108 0.246 0 0.108 0.246 Định danh 1-B: Sulfanilamide 2-C: Sulfamethoxazole 3-A: Sulfaguanidin III CÂU HỎI Viết chế phản ứng tạo màu thuốc gốc sulfonamid với PDAB Với X: NH2 : Sulfanilamid : Sulfaguanidin : Sulfamethoxazole Bản mỏng Silicagel dùng thí nghiệm loại nào? Nêu đặc điểm thành phần, tính chất ứng dụng nó? − Là Kieselgel – Gel acid Silicic, chất hấp phụ sử dụng rộng rãinhất − Kích thước hạt: 10 - 40µm − Diện tích bề mặt 200 – 400m2/g − Silicagel loại loại sắt cách đun với HCl đậm đặc, sau dùng nước rữa ion Cl- lắng gạn loại hạt nhỏ lơ lửng, cuối sấy 120 48 − Hoạt tính hấp phụ nhóm –OH bề mặt định Do hàm lượng ẩm tăng làm giảm hoạt độ silicagel Cấu trúc silicagel: − Silica gel dùng nhiều làm xúc tác tổng hợp hữu hóa dầu, lọc nước, − Trong đời sống hàng ngày, người ta thường gặp silica gel gói nhỏ đặt lọ thuốc tây, gói thực phẩm, sản phẩm điện tử Ở đó, silica gel đóng vai trò hút ẩm để giữ sản phẩm không bị ẩm làm hỏng Silica gel hút ẩm nhờ tượng mao dẫn hàng triệu khoang rỗng li ti nó, nước bị hút vào bám vào chỗ rỗng bên hạt Một lượng silica gel cỡ thìa cà phê có diện tích tiếp xúc cỡ sân bóng đá Silica gel hút lượng nước 40% trọng lượng làm độ ẩm tương đối hộp kín giảm xuống đến 40% Tại phải bão hòa dung mơi trước đưa mỏng vào khai triển sắc ký Để cho thành phần hỗn hợp tạo thành pha Các tính chất hỗn hợp (ví dụ nồng độ, nhiệt độ khối lượng riêng) phân bố đồng thể tích trường hợp khơng có tượng khuếch tán sau khuếch tán Thông thường, chất chiếm lượng lớn xem dung mơi Dung mơi chất khí, chất lỏng chất rắn Một vài thành phần có dung dịch ngồi dung mơi gọi chất tan Dung dịch có trạng thái vật chất tương tự dung môi BÀI 6: SẮC KÝ CỘT TRAO ĐỔI ION TÁCH HỖN HỢP METHYL DA CAM VÀ METHYLEN XANH I TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM A Định lượng ion Ca2+ mẫu nước cứng trước sau qua cột trao đổi Cation Định tính ion Ca2+ Cho vào ống nghiệm khoảng 20 giọt nước cứng ban đầu + 20 giọt dung dịch nước xà phòng, lắc có kết tủa trắng → có Ca2+ Định lượng ion Ca2+ a) Chuẩn độ mẫu trắng Dùng pipet hút xác 10ml nước cất cho vào erlen 250ml + 5ml dung dịch NaOH 1M, thêm chất thị murexide Tiến hành chuẩn độ với dung dịch EDTA 0,01M đến dung dịch từ màu đỏ sang màu tím sen Lần VEDTA(ml) 0.7 0.6 0.5 = 0.6 ml b) Chuẩn độ mẫu nước cứng Dùng pipet hút xác 10ml nước cứng cho vào erlen 250ml + 5ml dung dịch NaOH 1M, thêm chất thị murexide Tiến hành chuẩn độ với dung dịch EDTA 0,01M đến dung dịch từ màu đỏ sang màu tím sen Lần VEDTA(ml) 11.5 11.6 11.5 = 11.5 ml Tính tốn hàm lượng Ca2+ mẫu nước cứng ban đầu (chưa qua cột trao đổi ion) từ kết chuẩn độ Ta có: CEDTA VEDTA = CCa2+ VCa2+ CCa2+ = = 0.0109 mol/L Hàm lượng Ca2+ = 0.0109(mol/L) 40(g/mol) 1000 = 436 mg/L Tiến hành trao đổi ion a) Chuẩn bị cột trao đổi ion Cân khoảng 2g nhựa trao đổi cation, ngâm nước cất khoảng 10 phút Cho vào cột (đã lót bơng đáy cột), tạo cột nhựa cao khoảng 15cm tránh bọt khí lẫn vào nhựa cách ln giữ lớp nước mặt nhựa Rửa cột vài lần nước cất b) Trao đổi cation Dùng pipet hút xác 10ml mẫu nước cứng cho vào cột trao đổi cation Để yên khoảng phút Hứng lấy dung dịch qua cột vào erlen 250ml Chuẩn độ lại ion Ca2+ dung dịch EDTA 0,01M Tính tốn hàm lượng ion Ca2+ lại dung dịch sau qua cột VEDTA = 6ml CEDTA VEDTA = CCa2+ VCa2+ CCa2+ = = 0.0054 mol/L Hàm lượng Ca2+ = 0.0054(mol/L) 40(g/mol) 1000 = 216 mg/L Dung lượng trao đổi ion = =40 103 = 1.09 mđlgCa2+/g B Phân tách hỗn hợp màu methyl da cam methylen xanh phương pháp sắc lý cột Chuẩn bị cột sắc ký − Lắp cột sắc ký, gắn cột vào giá đỡ − Cân 5g Al2O3 vào cốc thủy tinh 100ml, cho tiếp 10ml ethanol vào để tạo thành dạng huyền phù ethanol đổ từ từ đến hết vào cột sắc ký lót sẵn bơng thủy tinh đáy Mở khóa cho dung mơi chảy từ từ xuống chờ cho cột ổn định Quá trình tách hỗn hợp sắc ký Rót 2ml dung dịch chứa hỗn hợp thuốc thử (dung dịch II) vào cột Theo dõi q trình hình thành vùng có màu vàng cam xanh trình dung dịch chất màu chảy qua cột sắc ký Rửa giải thành phần cột − Phần Methyl da cam rửa 5ml nước cất thu vào cốc thủy tinh 100ml − Thay cốc thủy tinh khác rửa ethanol để thu hồi Methylen xanh − Cô đuổi dung môi để thu lấy chất màu riêng biệt II CÂU HỎI Cho biết cơng thức cấu tạo, tính chất ứng dụng thuốc thử methyl da cam methylen xanh a) Methyl da cam: Công thức cấu tạo: Tính chất: − − − − Dạng rắn nhỏ hột màu da cam vàng Tan nước lạnh (Độ tan ≈ 0,2g) tạo dung dịch màu vàng Không tan rượu Etylic Metyl da cam đổi màu từ đỏ hồng môi trường acid sang vàng nhạt môi trường bazơ Ứng dụng: − Làm thị pH, chuyển màu từ đỏ sang vàng khoảng pH = 3.0-4.0 − Xác định Sn2+ phương pháp phân tích thể tích (đun nóng làm mấtmàu thuốc thử) − Phát chất khử mạnh (Ti 3+, Cr2+, ) chất oxy hóa mạnh (Cl2,Br2,…) chất làm chất màu thị b) Methylen xanh Cơng thức cấu tạo: Tính chất: − Tinh thể màu xanh thẩm có ánh đồng đỏ bột nhỏ màuxanh thẫm − Khó tan nước lạnh rượu Etylic, đun nóng dễ tan tạo dung dịch màu xanh − Không tan Eter, Benzen, CH3Cl Tan H2SO4 đậm đặc chodung dịch vàng nhạt − Xanh pha loãng nước chuyển sang màu xanh lam − Mất màu xanh phản ứng với Zn bột dung dịch Iod − Dung dịch NaOH làm dung dịch từ màu xanh chuyển sang tím Ứng dụng: − Làm thị oxy hóa -khử − Dùng phân tích thể tích, phương pháp đo màu xác định oxy hóa - khử − Dùng phép soi kính hiển vi làm chất nhuộm màu vi sinh vật học Nêu ứng dụng chất hấp phụ oxit nhôm hố phân tích − Do tích mao quản diện tích bề mặt lớn, ứng dụng γ- Al2O3 làm chất hấp phụ Nhơm oxit có vai trò quan trọng việc làm khơ chất lỏng khí, hấp phụ chọn lọc ngành xăng dầu − Nhơm oxit hấp phụ nước trình bảo quản mức độ ẩm khơng khí thiết bị, máy móc đặc biệt kho chứa, làm khô vật liệu nhiệt độ thấp, bảo vệ tranzito phần tử bán dẫn − γ- Al2O3 hấp phụ hỗn hợp hydrocacbon nhẹ (C1 – C3), khí có nhiệt độ sơi thấp Để làm giàu tinh chế phân đoạn dầu phân tách hợp chất vòng từ vòng no − Nhơm oxit hấp phụ hỗn hợp hydrocacbon chưa bão hòa có nhiệt độ sơi cao, hợp chất màu từ sáp, dầu, chất béo − Nhơm oxit hấp phụ hỗn hợp khí có nhiệt độ sơi thấp như: khí hiếm, khơng khí, nitơ oxit, metan, axetylen trình phân tách ... 2. 5 pH 2. 58 2. 64 2. 72 2.81 2. 93 3.08 3.37 4.33 5.84 6 .27 VNaOH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 pH 6. 52 6. 72 6.9 7.08 7 .27 7.5 7.78 8 .28 9. 32 24 25 27 28 29 VNaOH 21 pH 10.6 10 26 20 10 .2 22 10.8 23 ... 4 62 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 483 506 529 5 52 574 598 621 651 679 719 21 22 23 24 25 763 813 865 921 976 26 1 02 27 108 28 114 29 119 30 125 *Đồ thị: VV Vtđ1 = 4ml = CHCl = = 0.0356N Vt 2. .. Vtb Vtb 0.01 0.14 0.67 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -0.05 -0. 02 0.01 0.04 0.05 0 .22 0.54 -0.14 -0. 52 Vtb 21 22 23 24 25 26 27 28 29 -0.14 -0.09 -0.03 -0.03 -0.01 -0. 02 -0.01 -0.01 *Vẽ đồ thị *Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÚC TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH 2 ĐHCT, PHÚC TRÌNH HÓA PHÂN TÍCH 2 ĐHCT