03 di truyền cấp độ phân tử DONE

33 56 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 21:39

CƠ CHẾ DI TRUYỀN BIẾN DỊ CẤP ĐỘ PHÂN TỬ NHÂN ĐÔI ADN Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với sinh vật nhân sơ điểm nào? (1) Chiều nhân đôi (2) Hệ enzim tham gia nhân đôi ADN (3) Nguyên liệu nhân đôi (4) Số lượng đơn vị nhân đôi (5) Nguyên tắc sử dụng chế nhân đôi A (1) (3) B (1) (5) C (2) (4) D (2) (3) Câu (THPT Diệu Hiền – 2016) Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau đúng? A Enzym ADN polimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’→ 5’ B Enzym ADN polimeraza nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Chỉ mạch ADN làm mạch gố để tổng hợp nên mạch D Quá trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bảo bảo tồn Câu (THPT Lương Ngọc Quyến – 2016) Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu (THPT Yên Thế – 2016) Đặc điểm sau có q trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực? A Diễn theo nguyên tắc bổ sung B Xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản) C Các đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ligaza D Diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn Câu (THPT Đào Duy Từ – 2016) Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo chạc chữ Y B Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn C Enzim ADN polimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’→ 5’ D Enzim Ligaza nối đoạn okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh Câu (THPT Diệu Hiền – 2016) Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế: A Nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã B Phiên mã dịch mã C Nhân đôi ADN phiên mã D Nhân đôi ADN dịch mã Câu (THPT Lương Ngọc Quyến – 2016) Khi nói phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng sinh vật nhân thực có nhận xét sau: (1) Các phân tử nhân đôi độc lập diễn thời điểm khác (2) Thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (3) Có độ dài số lượng loại nuclêơtit (4) Có cấu trúc mạch kép thẳng (5) Có số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài Nhận xét là? A (2), (4), (5) B (1), (2), (3) C (3), (4), (5) D (2), (3), (4) Câu (THPT Nghi Lộc – 2016) Vai trò enzim ADN polimeraza q trình nhân đơi ADN là? A Thảo xoắn phân tử ADN B Bẻ gãy liên kết hidro hai mạch ADN C Lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn phân tử ADN D Thảo xoắn ADN, bẻ gãy liên kết hidro mạch ADN Câu (THPT Đa Phúc – 2016) Trong đặc điểm nêu đây, có đặc điểm có q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân thực trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? Có hình thành đoạn Okazaki Nuclêơtit tổng hợp liên kết vào đầu 3’ mạch Trên phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Enzim ADN pôlimêraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN Sử dụng loại nuclêôtit A, T, G, X, U làm nguyên liệu Phương án là: A B C D Câu 10 (THPT Quảng Xương – 2016) Enzim bẻ gãy liên kết hiđrơ q trình nhân đơi ADN là: A Ligaza B Amylaza C Helicaza D ADN polimeraza Câu 11 (THPT Quảng Xương – 2016) Q trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ có đặc điểm: Diễn nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn Cả mạch đơn làm khn để tổng hợp mạch Mạch đơn tổng hợp theo chiều 3’ → 5’ Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch phát triển dần với hoạt động chạc chữ Y đơn vị tái Qua số lần nhân đôi tạo phân tử ADN có cấu trúc giống giống với ADN mẹ Số phát biểu sai là: A B C D Câu 12 (THPT Yên Lạc – 2016) Trong chu kỳ tế bào, kỳ trung gian, nhân đôi ADN diễn pha? A G1 B S C G2 D N Câu 13 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Vai trò enzim ADN polimeraza q trình nhân đơi ADN là: A Tháo xoắn phân tử ADN B Bẻ gẫy liên kết hidro mạch ADN C Lắp ráp nucleotit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN D Cả A, B C Câu 14 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Cơ chế di truyền sau chế di truyền cấp độ phân tử? A Nguyên phân B Điều hòa hoạt động gen C Nhân đôi ADN D Dịch mã Câu 15 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Khi nói phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng, xét phát biểu sau: (1) Các phân tử nhân đôi độc lập diễn pha khác (2) Có số lượng, hàm lượng ổn định đặc trưng cho loài (3) Thường mang gen phân mảnh tồn theo cặp alen (4) Có độ dài số lượng nuclêơtit ln (5) Có cấu trúc mạch thẳng Số phát biểu là? A B C D Câu 16 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Điểm khác trình chép ADN sinh vật nhân chuẩn sinh vật nhân sơ là? Sự chép ADN sinh vật nhân chuẩn xảy đồng thời nhiều phân tử ADN Ở sinh vật nhân chuẩn, có nhiều điểm khởi đầu chép phân tử ADN, sinh vật nhân sơ có điểm Các đoạn Okazaki hình thành trình chép ADN sinh vật nhân sơ dài đoạn Okazaki sinh vật nhân chuẩn Mạch ADN sinh vật nhân chuẩn hình thành theo chiều 5’ → 3’ sinh vật nhân sơ 3’ → 5’ Phương án là? A 1, B 1, 2, 3, C 1, 2, D 2, Câu 17 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Q trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: Ở sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G1 kỳ trung gian Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch Đoạn Okazaki tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y Ở sinh vật nhân thực qua lần nhân đôi tạo hai ADN có chiều dài ADN mẹ Ở sinh vật nhân thực enzim nối ligaza thực hai mạch Quá trình tự nhân đôi sở dẫn tới tượng nhân gen ống nghiệm Ở sinh vật nhân thực có nhiều đơn vị tái đơn vị lại có nhiều điểm chép Số phương án là: A B C D Câu 18 (Sở GD&ĐT Bình Thuận – 2016) Trong trình nhân đơi ADN, enzim ARN pơlymeraza có vai trò? A Nối đoạn Okazaki với B Tổng hợp kéo dài mạch C Tổng hợp đoạn mồi D Tháo xoắn phân tử ADN Câu 19 (Sở GD&ĐT Hải Phòng – 2016) Q trình tự nhân đơi ADN có đặc điểm: (1) Diễn chủ yếu nhân, kỳ trung gian trình phân bào (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn (3) Cả mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Mạch đơn tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y (6) Qua lần nhân đơi tạo ADN có cấu trúc giống ADN mẹ Số câu là: A B C D Câu 20 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Q trình tự nhân đơi ADN nhân có đặc điểm: (1) Diễn nhân, kì trung gian trình phân bào (2) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bảo toàn (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Đoạn okazaki tổng hợp từ mạch khn có chiều 5’ → 3’ (5) Khi phân tử ADN tự nhân đôi, mạch tổng hợp kéo dài liên tục với phát triển chạc chữ Y (6) Qua lần nhân đôi tạo hai ADN có cấu trúc giống ADN mẹ (7) Enzim nối ligaza tác động vào mạch khuôn đơn vị tái Phương án là: A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, C 1, 2, 4, 5, 6, D 1, 3, 4, 5, Câu 21 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) So sánh trình chép ADN sinh vật nhân thực sinh vật nhân sơ, người ta rút số nhận xét Sự chép ADN sinh vật nhân thực diễn nhiều chạc ba chép (chạc chữ Y), sinh vật nhân sơ diễn chạc ba chép Ở sinh vật nhân thực, có nhiều điểm khởi đầu chép phân tử ADN, sinh vật nhân sơ có điểm Các đoạn Okazaki hình thành trình chép ADN sinh vật nhân sơ nhân thực theo chiều 5’ → 3’ Sự chép ADN sinh vật nhân thực nhân sơ theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn Sự chép ADN sinh vật nhân thực diễn nhân, pha G kỳ trung gian, chép ADN sinh vật nhân sơ diễn tế bào chất, pha S kỳ trung gian Hãy cho biết có nhận xét đúng? A B C D Câu 22 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Khi nói q trình nhân đơi ADN tế bào nhân thực, xét phát biểu sau đây: (1) Enzim ADN polimeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN (2) Enzim nối ligaza tác động lên mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ (3) Có liên kết bổ sung A – T, G – X ngược lại (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tao nhiều đơn vị nhân đôi (5) Diễn pha S chu kì tế bào Có phát biểu đúng? A B C D Câu 23 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau đúng? A Enzim ADN polymeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ → 5’ B Enzim ARN polymeraza nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Chỉ hai mạch ADN làm mạch gốc để tổng hợp nên mạch D Quá trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn Câu 24 (THPT chun Hồng Văn Thụ – 2016) Khi nói q trình nhân đơi ADN, phát biểu sau sai? A Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn B Enzim ligaza (enzim nổi) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh C Enzim ADN polimeraza tổng hợp kéo dài mạch theo chiều 3’ →5’ D Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn ADN tách dần tạo nên chữ Y Câu 26 (THPT chuyên Khoa học tự nhiên – 2016) Đoạn trình tự nucleotit làm nhiệm vụ khởi động điều hòa q trình phiên mã operon sinh vật nhân sơ nằm ở? A Đầu 3’ mạch mã hóa B Đầu 3’ mạch mã gốc (mạch khuôn để tổng hợp mARN) C Đầu 5’ mạch mã gốc (mạch khn từ tổng hợp mARN) D Ở hai đầu tùy gen Câu 27 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Trong q trình tự nhân đơi ADN, chiều tổng hợp (chiều kéo dài) mạch liên tục là? A Chiều 5’ → 3’ chiều tổng hợp đoạn Okazaki mạch gián đoạn B Chiều 5’ → 3’ ngược chiều với chiều di chuyển chạc chữ Y C Chiều 3’ → 5’ chiều tổng hợp đoạn Okazaki mạch gián đoạn D Chiều 5’ → 3’ chiều với chiều di chuyển enzym tháo xoắn Câu 28 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Ở cấp độ phân tử, chế đảm bảo cho thông tin di truyền ổn định qua hệ tế bào là? A Nhân đôi phiên mã B Phiên mã dịch mã C Nhân đôi D Nhân đôi, phiên mã dịch mã Câu 30 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Cho phát biểu sau q trình nhân đơi ADN: (1) Q trình nhân đơi ADN diễn theo ngun tắc bổ sung bán bảo tồn (2) Q trình nhân đôi ADN bao giờ diễn đồng thới với q trình phiên mã (3) Trên hai mạch khn, ADN polymeraza di chuyển theo chiều 5’ → 3’ để tổng hợp mạch theo chiều 3’ → 5’ (4) Trong phân tử ADN tạo thành mạch tổng hợp, mạch ADN ban đầu (5) Các mạch tổng hợp liên tục Trong phát biểu trên, có phát biểu không đúng? A B C D 2Câu 31 (THPT Đa Phúc – 2016) Một bệnh di truyền gặp có triệu chứng suy giảm miễn dịch, chậm lớn, chậm trưởng thành có đầu nhỏ Giả sử tách chiết ADN từ bệnh nhân có triệu chứng nêu tìm thấy mạch ADN dài đầy đủ đoạn ngắn ln có tổng khối lượng tương đương Bệnh nhân có nhiều khả sai hỏng loại enzim đây? A ADN polymeraza B ADN ligaza C Hêlicaza D Topoisomeraza Câu 32 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Trong số phát biểu trình tái phân tử ADN, phát biểu khơng xác là: A Nhờ enzim tháo xoắn, hai mạch đơn phân tử ADN tách dần tạo nên chạc chữ Y B Q trình nhân đơi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn C Q trình tự khơng cần sử dụng đơn phân ribonucleotit D Enzim ligaza (enzim nối) nối đoạn Okazaki thành mạch đơn hoàn chỉnh PHIÊN MÃ Câu 33 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Trong trình phiên mã, tính theo chiều trượt enzim ARN polymeraza mạch đơn gen dùng làm khn mẫu tổng hợp ARN là: A Một hai mạch gen B Mạch có chiều 5’ → C Cả hai mạch gen D Mạch có chiều 3’ → 5’ Câu 34 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Nhận định khơng nói phiên mã sinh vật nhân sơ? A Sau phiên mã, phân tử mARN trưởng thành cắt bỏ đoạn intron B Sau phiên mã, phân tử mARN đưa tế bào chất, trực tiếp làm khuôn để tổng hợp protein C Khi enzim ARN polimeraza di chuyển tới cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã D Sự phiên mã sử dụng nguyen tắc bổ sung Câu 35 (Sở GD&ĐT Hải Phòng – 2016) Khi nói phiên mã sinh vật nhân sơ, cho phát biểu sau: (1) Quá trình phiên mã diễn theo nguyên tắc bổ sung (2) Phân tử ARN hình thành ln theo chiều 5’ → 3’ (3) Khi ARN di chuyển đến ba kết thúc trình phiên mã dừng lại (4) mARN sau tổng hợp cắt bỏ đọan intron, nối đoạn exon tạo thành mARN trưởng thành sẵn sàng tham gia dich mã Có phát biểu đúng? A B C D Câu 36 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Cho thơng tin q trình phiên mã sinh vật nhân thực: Cả mạch ADN làm khn cho q trình phiên mã Q trình phiên mã xảy nhân tế bào Q trình phiên mã ln diễn đồng thời với trình dịch mã Phiên mã diễn tồn phân tử ADN Có đoạn mã hóa axit amin (exon) phiên mã Số thông tin không là: A B C D Câu 37 (Sở GD&ĐT Quảng Ninh – 2016) Một gen ngắn tổng hợp nhân tạo ống nghiệm có trình tự nucleotit sau: ( 1) ( 1) Mạch II: Mạch I: TAX ATG ATX ATT TXA AXT AAT TTX TAG GTA XAT ATG TAX TAG TAA AGT TGA TTA AAG ATX XAT GTA ( 2) ( 2) Gen dịch mã ống nghiệm cho chuỗi poplipeptit cần axit amin Hãy cho biết mạch dung làm khuôn để tổng hợp mARN chiều mã gen A Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) B Mạch I làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) C Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (2) → (1) D Mạch II làm khuôn, chiều mã từ (1) → (2) A Sau dịch mã B Sau phiên mã C Dịch mã D Phiên mã Câu 76 (Sở GD&ĐT Thanh Hoá – 2016) Cho tượng sau: Gen điều hòa Operon Lac bị đột biến dẫn tới protein ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học Đột biến làm vùng khởi động (vùng P) Operon Lac Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới protein gen quy định tổng hợp bị chức Vùng vận hành(vùng O) Operon Lac bị đột biến khơng khả gắn kết với protein ức chế Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN polimeraza Khi khơng có đường Lactozo có trường hợp operon Lac thực phiên mã? A B C D Câu 77 (THPT chuyên Lam Sơn – 2016) Trong điều hòa hoạt động Operon Lac, trình phiên mã gen cấu trúc dừng lại khi? A Có mặt đường Lactozo B Enzim phân giải đường Lactozo tạo C Đường Lactozo bị phân giản hết D ARN polimeraza trượt đến gen Y Câu 78 (THPT chuyên Bến Tre – 2016) Trong việc điều hòa hoạt động theo mơ hình cấu trúc opêron Lac vi khuẩn E.coli, gen điều hòa: A Là nơi ARN polymeraza bám vào khởi đầu phiên mã B Mang thông tin quy định cấu trúc enzim ADN polymeraza C Mang thông tin quy định cấu trúc prôtêin ức chế D Là nơi prơtêin ức chế liên kết để ngăn cản phiên mã Câu 79 (THPT chuyên Lam Sơn – 2016) Trong điều hòa hoạt động Operon Lac, trình phiên mã gen cấu trúc dừng lại khi? A Có mặt đường Lactozo B Enzim phân giải đường Lactozo tạo C Đường Lactozo bị phân giản hết D ARN polimeraza trượt đến gen Y Câu 80 (THPT chun Hồng Văn Thụ – 2016) Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã, chọn kết luận A Các gen nằm NST có số lần nhân đơi khác nhau, số lần phiên mã khác B Các gen nằm tế bào có số lần nhân đơi nhau, số lần phiên mã C Các gen NST khác tế bào có số lần nhân đôi khác nhau, số lần phiên mã khác D Các gen NST khác tế bào có số lần nhân đơi nhau, số lần phiên mã khác Câu 81 (THPT chun Nguyễn Trãi – 2016) Trong mơ hình cấu trúc operon Lac, vùng khởi động nơi: A Protein ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã B ARN polimeraza bám vào khởi đầu phiên mã C Chứa thơng tin mã hóa axit amin phân tử protein cấu trúc D Mang thông tin quy định cấu trúc protein ức chế Câu 82 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactơzơ mơi trường khơng có lactơzơ? A Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế B Gen điều hòa R tổng hợp prơtêin ức chế C ARN polymeraza liên kết với vùng khởi động opêron Lac tiến hành phiên mã D Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng Câu 83 (THPT chuyên Quốc học Huế – 2016) Cho kiện sau: (1) Gen tháo xoắn để lộ mạch gốc (2) ARN polimeraza trượt mạch gốc (3) Phân tử mARN giải phóng (4) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa (5) ARN polimeraza gặp tín hiệu kết thúc cuối gen (6) Ribonucleotit tự bắt đôi bổ sung với nucleotit mạch gốc Trình tự kiện diễn trình phiên mã sinh vật là? A (1), (2), (3), (4), (5), (6) B (4), (1), (5), (6), (2), (3) C (4), (1), (2), (6), (5), (3) D (4), (2), (1), (6), (3), (5) Câu 84 (THPT chun Vinh – 2016) Khi nói điều hòa hoạt động gen, phát biểu sai? A Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy mức phiên mã B Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo C Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế cấu trúc gen ngừng hoạt động D Một gen điều hòa tác động đến nhiều operon Câu 85 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac E.Coli, mơi trường khơng có lactose hoạt động sản phẩm gen điều hòa sẽ: A Liên kết vào vùng khởi động Operon B Liên kết vào gen điều hòa Operon C Liên kết vào vùng vận hành Operon D Tạo enzym phân giải lactose Câu 86 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Trong chế điều hòa hoạt động operon Lac, kiện sau diễn mơi trường có lactozo mơi trường khơng có lactozo? A Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo phân tử mARN tương ứng B ARN polymeraza liên kết với vùng khởi động operon Lac tiến hành phiên m C Một số phân tử lactozo liên kết với prơtêin ức chế D Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế Câu 87 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Khi nói điều hòa hoạt động gen, phát biểu sau không đúng? A Gen điều hòa tổng hợp prơtêin ức chế khơng có chất cảm ứng B Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ diễn đơn giản sinh vật nhân chuẩn C Một gen điều hòa tác động đến nhiều operon D Điều hòa hoạt động gen điều hòa lượng sản phẩm gen tạo Câu 88 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Theo Jacop Môno, thành phần cấu tạo Operon Lac gồm: A Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) B Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O) C Gen điều hòa, nhóm gen cấu trúc, vùng vận hành (O), vùng khởi động (P) D Vùng vận hành (O), nhóm gen cấu trúc, vùng khởi động (P) Câu 89 (THPT Quảng Xương – 2016) Điều xảy gen điều hòa Operon Lac vi khuẩn đột biến tạo sản phẩm có cấu hình khơng gian bất thường? A Operon Lac hoạt động q mức bình thường mơi trường có lactozo B Operon Lac không hoạt động môi trường có lactozo C Operon Lac hoạt động mơi trường có loại đường D Operon Lac khơng hoạt động mơi trường có loại đường TỔNG HỢP CÁC QUÁ TRÌNH Câu 90 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung G với X A với U ngược lại, thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử Protein (4) Quá trình dịch mã A (1) (3) B (2) (4) C (3) (4) D (1) (2) Câu 91 (THPT Ngô Sỹ Liên – 2016) Có thành phần tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp chuỗi polipeptit: Gen mARN Axit amin tARN Riboxom Enzim Phương án đúng: A B C D Câu 92 (THPT Yên Thế – 2016) Ở sinh vật nhân thực, cho cấu trúc trình sau: (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã (5) Phân tử mARN (6) Phân tử ADN mạch đơn Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U ngược lại) có cấu trúc trình? A (3) (4) B (2) (5) C (1) (6) D (2) (4) Câu 93 (THPT Yên Thế – 2016) Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 94 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Cho phát biểu sau: (1) Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêơtit mạch mã gốc vùng mã hóa gen (2) Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn (3) Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN (4) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (5) Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với ribôxôm để tạo chuỗi polipeptit (6) Trong trình phiên mã, trước hết enzim ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc có chiều 5’ → 3’ Số phát biểu chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện không xảy đột biến là? A B C D Câu 95 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Xét phát biểu sau đây: (1) Tính thối hóa mã di truyền tượng ba mang thông tin quy định cấu trúc loại axit amin (2) Trong trình nhân đôi ADN, mạch tổng hợp gián đoạn mạch có chiều 5’ – 3’ so với chiều trượt enzim tháo xoắn (3) Tính phổ biến mã di truyền tượng loại aa nhiều khác quy định tổng hợp (4) Trong trình phiên mã, mạch gen sử dụng làm khuôn để tổng hợp phân tử mARN (5) Trong trình dịch mã, riboxom trượt phân tử mARN theo chiều từ đầu 3’ – 5’ mARN (6) Có 59 ba thể tính thối hố mã di truyền Trong phát biểu trên,có phát biểu đúng? A B C D Câu 96 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Trong phát biểu sau đây, có phát biểu không đúng? (1) Một mã di truyền mã hoá cho loại axit amin (2) Đơn phân cấu trúc ARN gồm loại nuclêôtit A, U, G, X (3) Ở sinh vật nhân thực, axit amin mở đầu cho chuỗi pơlipeptit hồn chỉnh mêtiơnin (4) Phân tử tARN rARN phân tử có cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung (5) Ở tế bào, loại ARN rARN có hàm lượng cao (6) Có 61 ba tham gia mã hố axitamin (7) Trên phân tử mARN có vị trí đặc hiệu để riboxom nhận biết bám vào tham gia dịch mã A B C D Câu 97 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Trong phát biểu sau đây, có phát biểu đúng? (1) Trong q trình nhân đơi ADN, enzim ADN polymeraza không tham gia tháo xoắn phân tử ADN (2) Trong q trình nhân đơi ADN, enzim nối ligaza tác động lên hai mạch đơn tổng hợp từ phân tử ADN mẹ (3) Trong q trình nhân đơi ADN, có liên kết bổ sung A với T, G với X ngược lại (4) Ở vi khuẩn, nhân đôi ADN xảy nhiều đơn vị nhân đôi (nhiều đơn vị tái bản) (5) Trong q trình phiên mã,chỉ có liên kết bổ sung A với T, G với X (6) Trong dịch mã xảy nguyên tắc bổ sung tất nucleotit mARN A B C D Câu 98 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Số đáp án không đúng: Hầu hết đoạn Okazaki sinh vật nhân sơ có kích thước vào khoảng 1000– 2000 cặp nucleotit Nhiều ba khác mã hoá cho axit amin trừ AUG UGG 61 ba tham gia mã hóa axitamin Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit vùng mã hoá gen Trên hai mạch khuôn, ADN polymeraza di chuyển theo chiều 5’ → 3’ để tổng hợp mạch theo chiều 3’ → 5’ A B C D Câu 99 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 100 (Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc – 2016) Nhận xét không chế di truyền cấp độ phân tử? A Trong trình phiên mã tổng hợp ARN,mạch khn ADN phiên mã mạch có chiều 3’ → 5’ B Trong trình dịch mã tổng hợp prôtêin, phân tử mARN dịch mã theo chiều 5’ → 3’ C Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều D Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khn ADN có chiều liên tục, mạch tổng hợp mạch khn ADN có chiều không liên tục (gián đoạn) Câu 101 (Sở GD&ĐT Kiên Giang – 2016) Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung A – U, G – X ngược lại thể cấu trúc phân tử trình đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử mARN (3) Phân tử tARN (4) Quá trình phiên mã (5) Quá trình dịch mã (6) Quá trình tái ADN A (2), (6) B (1), (4) C (3), (5) D (1), (5) Câu 102 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, phát biểu sau không đúng? A Trong tái ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit mạch đơn B Trong dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit phân tử mARN C Trong phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nuclêôtit vùng mã hoá mạch mã gốc gen D Sự nhân đôi ADN xảy nhiêu điêm môi phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái Câu 103 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Xét phát biểu sau: (1) Mã di truyền có tính thối hố tức mã di truyền mã hoá cho loại axit amin (2) Tất ADN có cấu trúc mạch kép (3) Phân tử tARN có cấu trúc mạch kép có liên kết hiđrơ (4) Trong loại ARN sinh vật nhân thực mARN có hàm lượng cao (5) Ở tế bào, ADN loại axit nucleotit có kích thước lớn (6) ARN thông tin dùng làm khuôn để tổng hợp phân tử protein nên mARN có cấu trúc mạch thẳng Có phát biểu đúng? A B C D Câu 104 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Khi nói chế di truyền cấp độ phân tử, phát biểu sau đúng? (1) Trong tái ADN, kết cặp nucleotit theo nguyên tắc bổ sung xảy tất nucleotit mạch đơn (2) Quá trình nhân đơi ADN chế truyền thơng tin di truyền từ tế bào mẹ sang tế bào (3) Q trình nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực diễn theo nguyên tắc bổ sung bán bảo toàn (4) Các gen nằm nhân tế bào có số lần nhân đôi số lần phiên mã thường khác A B C D Câu 105 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Có nhận định với chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân chuẩn? (1) Luôn diễn tế bào chất tế bào (2) Axit amin tổng hợp axitamin mêtiônin (3) Axitamin vị trí bị cắt bỏ sau chuỗi pôlipeptit tổng hợp xong (4) Axitamin mêtiônin có vị trí chuỗi pơlipeptit (5) Chỉ sử dụng nội tế bào tổng hợp A B C D Câu 106 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Năm 1957, Franken Conrat tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN khỏi vỏ prôtein hai chủng virut A B Cả chủng có khả gây bệnh cho thuốc khác vết tổn thương Lấy axit nucleic chủng A trộn với vỏ prôtein chủng B, rút số nhận xét sau: (1) Chúng tự lắp ráp để tạo thành virut lai (2) Cho virus lai nhiễm vào thuốc thấy bị bệnh (3) Phân lập từ bệnh thu virut thuộc chủng B (4) Kết thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền axit nuclêic Có nhận định đúng? A B C D Câu 107 (THPT chuyên Nguyễn Huệ – 2016) Cho kiện sau: - Phiên mã - Gắn ribôxôm vào mARN - Cắt intron khỏi ARN - Gắn ARN polymeaza vào ADN - Chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại - Cắt axit amin mở đầu khỏi chuỗi pơlypeptit Trình tự diễn tế bào nhân sơ là? A − − − − B − − − − C − − − − D − − − − Câu 108 Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung A – T, G – X ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (4) Quá trình phiên mã (2) Phân tử mARN (5) Quá trình dịch mã (3) Phân tử tARN (6) Quá trình tái ADN A (1) (4) B (1) (6) C (2) (6) D (3) (5) Câu 109 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Khi nghiên cứu chế di truyền biến dị cấp độ phân tử, có nhận xét sau: (1) Chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp tăng giảm axit amin (2) Thông tin di truyền truyền đạt lại cho hệ sau nhờ q trình nhân đơi ADN (3) Bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho alen để quy định tính trạng (4) Thơng tin di truyền biểu tính trạng nhờ q trình nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã (5) Trong đơn vị tái bản, mạch đơn tổng hợp liên tục mạch đơn tổng hợp gián đoạn Trong thơng tin trên, có thơng tin khơng xác? A B C D Câu 110 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Cho đặc điểm sau: (1) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ ADN ban đầu tạo hai ADN có cấu trúc giống hệt (2) Mạch đơn tổng hợp theo chiều 5’ → 3’ (3) Cả hai mạch đơn làm khuôn để tổng hợp mạch (4) Trong chạc ba chép, hai mạch kéo dài liên tục (5) Diễn theo nguyên tắc bổ sung ngun tắc bán bảo tồn Có đặc điểm với trình tái ADN? A B C D Câu 111 (THPT Đa Phúc – 2016) Bảng sau cho biết số thơng tin q trình nhân đơi ADN, phiên mã, dịch mã? Trong tổ hợp ghép đôi phương án đây, phương án đúng? A − b, − c,3 − a, − d,5 − e C − e, − d,3 − c, − b,5 − a B − c, − d,3 − b, − a,5 − e D − d, − c,3 − e, − b,5 − a Câu 112 (THPT Yên Định – 2016) Cơ chế tượng di truyền HIV thể sơ đồ A ARN → ADN → Prơtêin B ADN → ARN → Tính trạng → Prơtêin C ARN → ADN → ARN → Prôtêin D ADN → ARN → Prơtêin → Tính trạng Câu 113 (THPT Yên Dũng – 2016) Khi nói số lần nhân đôi số lần phiên mã gen tế bào nhân thực, trường hợp khơng có đột biến, phát biểu sau đúng? A Các gen nằm tế bào có số lần nhân đôi số lần phiên mã B Các gen nằm nhiễm sắc thể có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khácnhau C Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi số lần phiên mã thường khác D Các gen nhiễm sắc thể khác có số lần nhân đơi khác số lần phiên mã thường khác Câu 114 (THPT Quảng Xương – 2016) Cho thơng tin q trình phiên mã sinh vật nhân thực: (1) Cả mạch ADN làm khn cho q trình phiên mã (2) Quá trình phiên mã xảy nhân tế bào (3) Quá trình phiên mã thường diễn đồng thời với trình dịch mã (4) Khi trượt đến mã kết thúc mạch gốc gen trình phiên mã dừng lại (5) Chỉ có đoạn mang thơng tin mã hóa (exon) phiên mã Số thông tin không là: A B C D Câu 115 (THPT Quảng Xương – 2016) Các trình xảy tế bào nhân chuẩn: (1) Phiên mã (2) Gắn ribôxôm mARN (3) Cắt intron khỏi ARN (4) Gắn ARN polymeaza vào ADN (5) Chuỗi polipeptit cuộn xoắn lại (6) Metionin bị cắt khỏi chuỗi polypeptit Trình tự là: A − − − − − B − − − − − C − − − − − BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN CƠ CHẾ DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ D − − − − 605 Câu 116 (THPT Lương Ngọc Quyến – 2016) Một đoạn mạch bổ sung gen có trình tự nu sau: 5’ ATT GXG XGA GXX 3’ Quá trình giải mã đoạn mARN đoạn gen nói mã có ba đối mã tham gia sau? A 3’ UAA 5’;3’ XGX 5’;3’ GXU 5’;3’ XGG 5’ B 5’ UAA 3’;5’ XGX 3’;5’ GXU 3’;5’ XGG 3’ C 5’ AUU 3’;5’ GXG 3’;5’ XGA 3’;5’ GXX 3’ D 3’ AUU 5’;3’ GXG 5’;3’ XGA 5’;3’ GXX 5’ Câu 117 (THPT Nghi Lộc – 2016) Nuôi vi khuẩn (Mỗi vi khuẩn chứa ADN cấu tạo từ nucleotit N 15) vào môi trường nuôi chứa N14 Sau thời gian nuôi cấy, người ta thu lấy toàn vi khuẩn, phá màng tế bào chúng thu lấy phân tử ADN (q trình phá màng tế bào khơng làm đứt gãy ADN) Trong phân tử này, loại ADN có N 15 chiếm tỉ lệ 6,25% Số lượng vi khuẩn bị phá màng tế bào là? A 192 B 96 C 32 D 16 15 Câu 118 (THPT chuyên Lam Sơn – 2016) Người ta làm thí nghiệm: dùng N để đánh dấu phóng xạ ADN ban đầu, sau cho phân tử ADN đánh dấu vào mơi trường có N 14 nhân đôi lần Trong gen tạo gen chứa mạch polinucleotit khơng N 15 chiếm tỉ lệ? A B C D Câu 119 (THPT Yên Thế – 2016) Phân tử ADN vi khuẩn chứa N 15 chuyển sang mơi trường có N 14 sau 10 lần phân đơi liên tiếp có tối đa vi khuẩn có chứa N 14? A 1023 B 1024 C 2046 D 1022 Câu 120 (THPT Yên Định – 2016) Một ti thể có 5.104 cặp nu Ti thể thực nhân đôi liên tiếp lần Số liên kết hóa trị hình thành là: A 63.105 B 63.105 – 126 C 64.105 D 64.105 – 128 Câu 121 (Sở GD&ĐT Bắc Ninh – 2016) Có phân tử ADN tự nhân đôi sổ lần tổng hợp 120 mạch muclêôtit lấy nguyên liệu hồn tồn từ mơi trường nội bào Số lần tự nhân đôi mồi phân tử ADN là? A B C D Câu 122 (THPT chun Hồng Văn Thụ – 2016) Ni vi khuẩn (mỗi vi khuẩn chứa ADN ADN cấu tạo từ nucleotit có N15) vào mơi trường ni có N 14 Sau thời gian ni cấy, người ta thu lấy toàn vi khuẩn, phá màng tế bào chúng thu lấy phân tử ADN (q trình phá màng khơng làm đứt gãy ADN) Trong phân tử ADN này, loại ADN có N15 chiếm tỉ lệ 6,25% Số lượng tế bào vi khuẩn bị phá màng là: A 16 B 192 C 32 D 96 Câu 123 (THPT chuyên Nguyễn Trãi – 2016) Từ phân tử ADN đánh dấu N15 mạch đơn tiến hành trình nhân đơi mơi trường có N14, tổng hợp 72 phân tử ADN mạch kép, kết luận sau đúng? A Có 18 phân tử ADN N15 B Có 126 mạch đơn phân tử ADN chứa N 14 C Có tất 70 phân tử ADN N14 D Có phân tử ADN N14 N15 Câu 124 (THPT Quảng Xương – 2016) Phân tử ADN sinh vật nhân thực thực trình tự nhân đơi hình thành đơn vị tái Đơn vị tái có 13 đoạn Okazaki, đơn vị tái có 15 đoạn Okazaki, đơn vị tái có 17 đoạn Okazaki Số đoạn ADN mồi cần cung cấp trình tái là: A 42 B 48 C 39 D 51 Câu 125 (Sở GD&ĐT Thanh Hố – 2016) Khi quan sát q trình tái phân tử ADN người ta thấy có 240 đoạn Okazaki 256 đoạn mồi Hỏi trình tái ADN hình thành nên số đơn vị tái là? A B C D Câu 126 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Gen mã hóa cho phân tử prơtêin hồn chỉnh có 298 axit amin, đột biến xảy làm cho gen cặp nuclêơtit vị trí khác cấu trúc gen không liên quan đến ba mã mở đầu ba mã kết thúc Trong trình phiên mã gen đột biến môi trường nội bào cung cấp 7176 nuclêơtit tự Hãy cho biết có phân tử mARN tổng hợp? A mARN B mARN C mARN D mARN Câu 127 (THPT Đào Duy Từ – 2016) Một gen sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100 Å có số lượng nucleoôtit loại A = 20% tổng nucleotit gen Gen phiên mã số lần, phải phá vỡ 11.700 liên kết Hiđrô Số lần phiên mã gen là: A B C D Câu 128 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Một phân tử ADN mạch kép thẳng sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 Å Trên A = 260 nu T = 220 nu mạch gen có , Gen thực tự số lần sau kết thúc tạo tất 64 chuỗi polinucleotit Số nu loại mà môi trường nội bào cung cấp cho trình tái gen nói là: A A = T = 30240; G = X = 45360 C A = T = 29760; G = X = 44640 B A = T = 14880; G = X = 22320 D A = T = 16380; G = X = 13860 Câu 129 (THPT Lý Thái Tổ – 2016) Ở thú, xét cá thể đực có kiểu gen Aa , alen A a có chiều dài 3060 Å Alen A có 2250 liên kết hiđrơ, alen a alen A liên kết hiđro Ba tế bào sinh tinh cá thể giảm phân bình thường tạo giao tử Số nuclêơtit loại mơi trường cung cấp cho q trình giảm phân nói là? A A = T = 6244;G = X = 6356 C A = T = 6356; G = X = 6244 B A = T = 2724; G = X = 2676 D A = T = 2724; G = X = 2776 Câu 130 (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh – 2016) Một gen có chiều dài 5100A0, có số nuclêơtit loại ađênin 2/3 số nuclêơtit loại guanine Khi gen tự nhân đôi lần, số nuclêôtit loại mà môi trường nội bào cung cấp là? A A = T = 900; G = X = 600 C A = T = 400;G = X = 800 B A = T = 600;G = X = 900 D A = T = 800;G = X = 400 Câu 131 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Một phân tử mARN có chiều dài 2142 Å tỉ lệ A : U : G : X = 1: : : Sử dụng phân tử mARN làm khuôn để phiên mã ngược tổng hợp nên phân tử ADN mạch kép Nếu phân tử ADN tổng hợp có chiều dài chiều dài phân tử ARN số nucleotit loại ADN là? A A = T = 420, G = X = 210 C A = 70, T = 140, G = 140, X = 280 B A = T = 210, G = X = 420 D A = 140, T = 70, G = 280, X = 140 Câu 132 Phân tử mARN trưởng thành dài 0,3162 µm có tỉ lệ loại nucleotit A : U : G : X = : : :1 mã kết thúc UGA Số nucleotit A, U, G, X loại môi trường cần cung cấp cho đối mã tARN kkhi tổng hợp chuỗi polipeptit là? A 371, 185, 278, 93 B 371, 185, 278, 92 C 92, 185, 278, 371 D 185, 371, 93, 278 Câu 133 Một đoạn trình tự nucleotit mạch phân tử ADN sợi kép trình tự axit amin tương ứng với vẽ Cho biết ba UUU mã hóa Phenin alanin, UUA mã hóa Leuxin, AAG mã hóa Lysin, AGX mã hóa Serin Hãy cho biết số phát biểu có phát biểu đúng? (1) Mạch ADN mạch làm khuôn để phiên mã (2) Nếu lượng G + X mạch ADN 40%, lượng A + T mạch ADN bổ sung với 60% (3) Nếu lượng G + X mạch ADN 40%, lượng A + U phiên mã nguyên thủy gen 60% (4) Trình tự nucleotit mARN 5’ UUU AAG UUA AGX 3’ A B C D Câu 134 (Sở GD&ĐT Hải Phòng – 2016) Một phân tử mARN có thành phần cấu tạo gồm loại ribonucleotit A, U, G tham gia dịch mã Theo lý thuyết, mơi tường nội bào có tối đa loại tARN trực tiếp tham gia vào trình dịch mã dữa thông tin di truyền phân tử mARN trên? A 27 loại B loại C 20 loại D 24 loại Câu 135 (THPT chuyên sư phạm Hà Nội – 2016) Một gen có 3600 nuclêơtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit gen Số liên kết hidro bị phá vỡ gen nhân đôi lần là? A 57600 B 70200 C 74880 D 4680 Câu 136 (THPT chuyên Hoàng Văn Thụ – 2016) Trên phân tử mARN có trình tự nucleotit sau: 5’ XXX AAU AUG GGG GGG UUU UUX UUA AAA UGA 3’ Nếu phân tử mARN nói tiến hành trình dịch mã số ba số đối mã tARN mang đến khớp riboxom là: A ba ba đối mã B ba ba đối mã C ba ba đối mã D 10 ba 10 ba đối mã ... truyền cấp độ phân tử? A Nguyên phân B Điều hòa hoạt động gen C Nhân đơi ADN D Dịch mã Câu 15 (THPT Hàn Thuyên – 2016) Khi nói phân tử ADN nhân tế bào sinh dưỡng, xét phát biểu sau: (1) Các phân tử. .. vật nhân thực, cho cấu trúc trình sau: (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prơtêin (4) Q trình dịch mã (5) Phân tử mARN (6) Phân tử ADN mạch đơn Nguyên tắc bổ sung (G – X, A... biến dị cấp độ phân tử, có nhận xét sau: (1) Chuỗi polipeptit gen đột biến tổng hợp tăng giảm axit amin (2) Thông tin di truyền truyền đạt lại cho hệ sau nhờ trình nhân đơi ADN (3) Bố mẹ di truyền
- Xem thêm -

Xem thêm: 03 di truyền cấp độ phân tử DONE, 03 di truyền cấp độ phân tử DONE

Từ khóa liên quan