Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước

5 57 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 16:14

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ CỦA Kiểm Toán Nhà Nước T TS LÊ HỒI NAM* ThS NGUYỄN HỮU QUÝ* hực Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị số 927/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, KTNN có nhiều nỗ lực nhằm phát triển loại hình kiểm tốn có kết hợp hài hòa loại hình kiểm tốn, tập trung vào kiểm toán chuyên đề với nội dung chuyên sâu, phạm vi rộng, thực nhiều đối tượng, đơn vị, đầu mối kiểm toán nhằm đưa nhận định, đánh giá cách tổng thể, toàn diện cơng tác quản lý sử dụng tài cơng, tài sản cơng Song, q trình thực số tồn tại, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy định pháp lý, tổ chức kiểm tốn quản lý hoạt động Từ khóa: Tổ chức kiểm toán chuyên đề Orientation and solutions to improving quality of organising thematic audits of SAV Implementing the State Audit Strategy until 2020 issued together with the National Assembly Standing Committee’s Resolution No 927/2010/UBTVQH12 dated 19/4/2010, SAV has made great efforts to develop various types of audit with harmonious combination of auditing forms, focusing on thematic audits with specialized content and scope, carried out at many auditees, units and focal points so as to make a comprehensive assessment of the management of public finance and public assets However, the implementation process has some shortcomings and inadequacies need to continue researching and perfecting legal regulations, audit organization and management activities Keywords: Organising thematic audits Đánh giá thực trạng tổ chức kiểm toán chuyên đề KTNN 1.1 Thực trạng tổ chức kiểm toán chuyên đề KTNN 1.1.1 Về lựa chọn chủ đề kiểm toán chuyên đề Hàng năm, KTNN ban hành Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm tốn năm, nêu rõ định hướng để xây dựng kiểm toán năm sau; riêng kiểm toán chuyên đề kiểm toán hoạt động phải xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn (các chủ đề lựa chọn kiểm toán 03 năm) Các nội dung quản lý rộng nên đối tượng chuyên đề đơn vị ngành phong phú Do đó, việc lựa chọn chuyên đề năm qua tập trung vào vấn đề mang tính thời sự, lĩnh vực chuyên sâu phục vụ nhiệm vụ giám sát Quốc hội Ngoài ra, KTNN khu vực lựa chọn số chuyên đề riêng có quy mơ hợp lý theo đặc điểm ngân sách địa phương địa bàn khu vực khả nhân lực KTNN khu vực để thực 1.1.2 Về tổ chức kiểm toán chuyên đề KTNN Các chuyên đề KTNN lựa chọn kiểm toán Kế hoạch kiểm toán hàng năm giao cho đơn vị ngành xây dựng Đề cương kiểm tốn chun đề chủ trì thực đơn vị khác phối hợp thực để đảm bảo theo phân công Tổng KTNN Những chuyên đề lớn liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương thường đòi hỏi có phối hợp cách nhịp nhàng, điều phối chặt chẽ nhiều đơn vị ngành *Vụ Tổng hợp, KTNN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TỐN Số 133 - tháng 11/2018 29 PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC kiểm toán chuyên đề Kiểm toán nhà nước Trong năm gần đây, KTNN thử nghiệm nhiều cách thức tổ chức thực kiểm toán chuyên đề, điển hình theo 03 hình thức: (1) Giao cho đơn vị chủ trì thực lập Đề cương kiểm tốn, chủ trì kiểm tốn tổng hợp bộ, ngành đầu mối tổng hợp kết kiểm tốn tồn ngành, đơn vị khác thực lồng ghép nội dung chuyên đề vào kiểm toán tiền tài sản bộ, ngành kiểm toán ngân sách địa phương Kết kiểm toán đơn vị thực kiểm toán lồng ghép lập thành phụ lục riêng Báo cáo kiểm toán ngân sách bộ, ngành, địa phương chuyển cho đơn vị đầu mối tổng hợp để tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán chuyên đề tồn ngành Ví dụ kiểm tốn Chương trình 30a, 1671 (2) Giao cho 01 đơn vị chủ trì thực lập Đề cương kiểm tốn, đồng thời chủ động xây dựng quy mơ Đồn kiểm tốn thực kiểm tốn tồn ngành (các đơn vị khác cử người tham gia kiểm tốn) Ví dụ: Cuộc kiểm tốn chun đề công tác phát hành, quản lý sử dụng vốn TPCP (3) Giao cho 01 đơn vị chủ trì thực lập Đề cương kiểm toán, đồng thời đơn vị kiểm toán đầu mối tổng hợp; đơn vị ngành chủ động thu thập thông tin địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ phân cơng để thành lập Đồn kiểm tốn Sau kết thúc kiểm tốn, Đồn kiểm tốn đơn vị ngành lập Báo cáo kiểm toán riêng gửi đơn vị chủ trì, tổng hợp lập Báo cáo kiểm tốn chun đề tồn ngành Ví dụ: Cuộc kiểm tốn chun đề dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT 1.2 Những mặt làm kiểm toán chuyên đề 1.2.1 Về tổ chức kiểm toán (1) Các chuyên đề lựa chọn vấn đề Quốc hội, Chính phủ dư luận xã hội quan tâm (như giá điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam; quản lý, khai thác khoáng sản Tập đồn Than, Khống sản Việt Nam; cơng tác quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư PPP Bộ GTVT; Chương trình 30a, Chính sách nhà theo Quyết định 167, Chương Chương trình 30a - Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo theo Nghị 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 Chính phủ; Chính sách 167 - Chương trình hỗ trợ hộ nghèo nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ 30 Năm 2016: 15 kiểm toán chuyên đề; năm 2017: 27 kiểm toán chuyên đề; năm 2018: 23 kiểm toán chuyên đề Số 133 - tháng 11/2018 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TỐN trình MTQG Việc làm Dạy nghề; Quản lý, sử dụng nguồn TPCP ) (2) Hầu hết kiểm toán đạt mục tiêu đề KTNN, hồn thành nội dung kiểm tốn theo KHKT Tổng KTNN phê duyệt, dư luận xã hội quan tâm (3) Các đơn vị tham gia kiểm toán chuyên đề tuân thủ quy định quản lý hoạt động kiểm toán KTNN (4) Ngồi kiến nghị xử lý tài chính, kiểm tốn chun đề có kiến nghị sửa đổi, bổ sung chế sách 1.2.2 Về kết kiểm toán chuyên đề Với số lượng kiểm tốn chun đề có xu hướng tăng dần năm qua2, kiểm toán chuyên đề bước khẳng định vai trò khơng thể thiếu hoạt động KTNN, nhiều kết kiểm tốn bật KTNN thực thơng qua kiểm toán chuyên đề, đặc biệt kết quả, kiến nghị kiểm toán liên quan đến bịt “lỗ hổng” chế, sách quản lý sử dụng tài cơng, tài sản công như: Chuyên đề Công tác phát hành, quản lý sử dụng vốn TPCP; Công tác đầu tư, mua sắm, quản lý sử dụng trang thiết bị y tế; Công tác quản lý nhà nước tài nguyên khống sản giai đoạn 2014-2016; việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Công tác quản lý thu tiền sử dụng đất , cụ thể: - Chuyên đề việc thực Đề án “Tái cấu Doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015”: KTNN kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành sửa đổi, bổ sung nhiều chế, chính sách cổ phần hóa, thoái vớn nhà nước nhằm ngăn ngừa thất tài chính, tài sản cơng; ban hành, sửa đổi quy định thực quyền, nghĩa vụ chủ sở hữu doanh nghiệp - Chuyên đề “Kiểm toán kết tư vấn định giá xử lý vấn đề tài trước thức cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa”: KTNN xác định tăng giá trị thực tế vốn nhà nước theo kết kiểm toán năm 2016 20.818,9 tỷ đồng, năm 2017 9.638,7 tỷ đồng - Chuyên đề “Cơng tác quản lý nhà nước tài ngun khống sản giai đoạn 2014-2016”: Phát bất cập Luật Khoáng sản 2010 Nghị định hướng dẫn Luật ban hành năm 2013; tình trạng khai thác vượt cơng suất, khai thác giấy phép hết hạn, vượt ranh giới cấp phép vượt trữ lượng cấp phép; khai thác khoáng sản trái phép Đặc biệt, qua sử dụng phương pháp thuê chuyên gia đo đạc lại trữ lượng khai thác để đối chiếu với số liệu báo cáo 02 doanh nghiệp, KTNN xác định truy thu thuế tài nguyên tăng thêm 560,6 tỷ đồng kiến nghị địa phương xử lý khai thác ranh giới mỏ làm thất thu ngân sách khoảng 1.177,9 tỷ đồng - Chuyên đề “Công tác quản lý thu tiền sử dụng đất”: KTNN phát nhiều tồn công tác phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; công tác giao đất (đa số không thực đấu thầu dự án đấu giá quyền sử dụng đất); qua kiểm toán, đối chiếu 329 dự án, KTNN kiến nghị xử lý tài 7.778 tỷ đồng - Chuyên đề “Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BT”: Kết kiểm tốn 17 dự án cho thấy hầu hết dự án BT lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức định thầu làm giảm cạnh tranh tiềm ẩn rủi ro chọn nhà đầu tư không đủ lực; tốn cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất giải phóng mặt có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất thu tiền thuê đất lần cho thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá chưa phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013 kẽ hở dẫn đến thất thoát ngân sách; KTNN kiến nghị xử lý tài 4.515 tỷ đồng, có dự án tỷ lệ xử lý tài lên đến 27% tổng giá trị dự án kiểm toán - Chuyên đề “Quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dự án đầu tư theo hình thức đối tác cơng tư (PPP) Bộ GTVT”: KTNN kiến nghị giảm thời gian thu phí hồn vốn 40 dự án 120 năm so với phương án tài ban đầu giảm giá trị đầu tư 1.467,3 tỷ đồng (năm 2016 trở trước, KTNN kiến nghị giảm 107,4 năm 27 dự án); kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều chế, sách liên quan đến BOT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 133 - tháng 11/2018 31 PHÁT TRIỂN PHƯƠNG THỨC kiểm toán chuyên đề Kiểm toán nhà nước - Cơng tác quản lý sử dụng công chức viên chức, lao động hợp đồng quỹ lương năm 2016: Nhiều đơn vị tùy tiện, thiếu trách nhiệm việc giao tiêu biên chế tiếp nhận sử dụng biên chế sai quy định, vượt thẩm quyền; giao biên chế công chức vượt Bộ Nội vụ giao 5.087 biên chế; địa phương giao 905 tiêu biên chế viên chức cho quan hành khơng quy định Điều 2, Luật Viên chức; 02 địa phương giao tiêu hợp đồng khác chưa quy định Luật Viên chức 8.841 người; sử dụng lao động thực tế có mặt quan hành đơn vị nghiệp công lập vượt quy định 63.279 người 1.3 Những hạn chế kiểm toán chuyên đề Bên cạnh kết đạt nêu trên, trình tổ chức, triển khai kiểm toán chuyên đề bộc lộ số hạn chế, như: - Về văn quy định: Chưa có quy định thống khái niệm, nội dung, phạm vi, trình tự cách thức tổ chức kiểm tốn chuyên đề - Về lựa chọn số chủ đề kiểm tốn: Một số chun đề có nội dung phạm vi rộng chưa chuyên sâu, chưa phù hợp với thực tiễn 32 Số 133 - tháng 11/2018 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TỐN mang tính nhỏ lẻ; lựa chọn chun đề kiểm tốn chưa có đầy đủ hành lang pháp lý dẫn đến khó khăn q trình khảo sát, thu thập thơng tin tổng hợp kết kiểm toán - Về xây dựng Đề cương kiểm toán: Một số đề cương kiểm toán chuyên đề lập sơ sài, chưa có tham gia, lấy ý kiến tham gia đơn vị ngành đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến mang tính hình thức - Về phương án tổ chức kiểm tốn: Q trình xây dựng phương án tổ chức kiểm toán liên quan đến kiểm tốn chun đề hạn chế, chưa có liên kết đơn vị tham gia kiểm toán - Về quản lý hoạt động kiểm toán chuyên đề: + Các đơn vị tham gia phối hợp đoàn kiểm tốn chun đề đồng cấp nên khó khăn công tác đạo, điều hành hoạt động kiểm toán dẫn đến chậm trễ việc luân chuyển, cung cấp tài liệu, kết kiểm toán cho đơn vị chủ trì tổng hợp kết kiểm tốn + Chưa có phối hợp chặt chẽ khâu kiểm sốt chất lượng hoạt động kiểm tốn, q trình kiểm sốt kiểm tốn chun đề gặp nhiều khó khăn quy mơ, phạm vi kiểm tốn q lớn + KTNN chưa có đầy đủ quy định để điều hành hoạt động kiểm toán trường hợp phải tổ chức kiểm tốn chun đề tồn Ngành Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cơng tác tổ chức kiểm tốn chun đề (1) Về hoàn thiện quy định: Nghiên cứu xây dựng ban hành hệ thống quy định, hướng dẫn cho kiểm tốn chun đề, nhấn mạnh việc xác định, phân định trách nhiệm đơn vị, cá nhân tham gia thực kiểm toán chuyên đề (2) Về lựa chọn chủ đề kiểm toán chuyên đề: Cần nghiên cứu để đưa vào KHKT hàng năm 03 đến 05 chuyên đề, nội dung kiểm tốn chun sâu có quy mơ, phạm vi rộng có tham gia kiểm toán nhiều đơn vị Ngành để đánh giá cách tổng thể, toàn diện nhất; đồng thời xây dựng chủ đề kiểm toán trung hạn (trong 02 năm tiếp theo) nhằm nghiên cứu để thực kiểm toán thấy đủ điều kiện Ưu tiên lựa chọn kiểm toán vấn đề dư luận xã hội quan tâm; vấn đề trọng tâm nêu Nghị Quốc hội văn đạo Đảng, Nhà nước; chế sách ban hành; chủ trương, sách lớn Đảng, Nhà nước (3) Xây dựng Đề cương kiểm toán chuyên đề - Đề cương kiểm toán cần tham khảo ý kiến chuyên gia thuộc lĩnh vực kiểm tốn (các KTV có nhiều kinh nghiệm lý luận lẫn thực tiễn) có đủ thời gian gửi lấy ý kiến tham gia đơn vị Ngành - Nội dung đề cương cần nêu bật số vấn đề trọng tâm cần tập trung đánh giá q trình kiểm tốn (khơng dàn trải); tiêu chí xây dựng để đánh giá cần rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực thao tác nghiệm vụ kiểm toán - Các đơn vị lấy ý kiến cần quan tâm ý thức trách nhiệm cao với việc đóng góp ý kiến hồn thiện đề cương (nhiều đơn vị tập trung nhiệm vụ kiểm tốn nên khơng có ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm Đề cương kiểm toán chuyên đề) - Đề cương phải xét duyệt ban hành trước thời điểm cuối năm để sớm triển khai công tác đào tạo, trao đổi, tọa đàm, tập huấn nội dung đề cương với thời lượng hợp lý có thời gian cho kiểm toán viên đơn vị nghiên cứu hiểu rõ đề cương kiểm toán để vận dụng thực nhiệm vụ (4) Phương án tổ chức kiểm toán: Khơng có phương án phù hợp cho tất kiểm tốn chun đề, đơn vị giao chủ trì cần sớm xác định cách thức tổ chức kiểm tốn hình thức đồn kiểm tốn hay giao cho đơn vị tổ chức đồn kiểm tốn tổ kiểm tốn lồng ghép kiểm tốn khác cung cấp thơng tin cho đơn vị chủ trì tổng hợp kết kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề (5) Về tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán chuyên đề - Đối với kiểm toán chuyên đề có tham gia nhiều đơn vị: Thành lập Ban đạo, điều hành hoạt động kiểm toán chuyên đề, Trưởng ban đạo nên Lãnh đạo KTNN nhằm thống công tác đạo, điều hành thuận lợi phối hợp triển khai cơng việc đơn vị - Q trình tổ chức kiểm toán chuyên đề phải kết hợp đào tạo, bồi dưỡng để phấn đấu KTNN chun ngành, khu vực chủ trì kiểm toán chuyên đề Tổng KTNN giao nhiệm vụ - Tiếp tục nâng cao lực KTVNN việc xác định lựa chọn chuyên đề kiểm tốn Khuyến khích đơn vị đề xuất chuyên đề kiểm toán, đồng thời thường xuyên tổ chức lớp đào tạo, tập huấn, đặc biệt Hội thảo khoa học trước, sau kiểm toán chuyên đề để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng toàn ngành - Xây dựng, lựa chọn đội ngũ KTV chun nghiệp, có trình độ chun mơn cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 133 - tháng 11/2018 33 ... tốn tổ kiểm toán lồng ghép kiểm toán khác cung cấp thơng tin cho đơn vị chủ trì tổng hợp kết kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề (5) Về tổ chức, quản lý hoạt động kiểm toán chuyên. .. kiểm toán trường hợp phải tổ chức kiểm toán chuyên đề toàn Ngành Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cơng tác tổ chức kiểm tốn chuyên đề (1) Về hoàn thiện quy định: Nghiên cứu xây dựng... thống quy định, hướng dẫn cho kiểm tốn chun đề, nhấn mạnh việc xác định, phân định trách nhiệm đơn vị, cá nhân tham gia thực kiểm toán chuyên đề (2) Về lựa chọn chủ đề kiểm toán chuyên đề: Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước, Định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiểm toán chuyên đề của kiểm toán nhà nước