Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate

176 79 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA SILICA VÀ SODIUM SILICATE LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA SILICA VÀ SODIUM SILICATE Ngành: Vật lý kỹ thuật Mã số: 9520401 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HỒNG PGS.TSKH PHẠM KHẮC HÙNG Hà Nội - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu tơi Tất số liệu kết nghiên cứu luận án trung thực chưa tác giả khác công bố Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Tập thể hƣớng dẫn PGS TS Nguyễn Văn Hồng PGS.TSKH Phạm Khắc Hùng Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Hồng PGS.TSKH Phạm Khắc Hùng, người Thầy tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận án Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo thầy cô Bộ môn Vật lý Tin học, Viện Vật lý Kỹ thuật, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, làm việc thực luận án Xin bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo, đồng nghiệp quan công tác, tới người thân gia đình động viên, giúp tơi vượt qua khó khăn để hoàn thành luận án Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT……………………… DANH MỤC CÁC BẢNG………………………………………………… DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ………………………………… MỞ ĐẦU………………………………………………………… CHƢƠNG TỔNG QUAN CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC HỆ SILICA VÀ SODIUM SILICATE 1.1 Khái quát silica sodium silicate …………… 1.1.1 1.1.2 1.2 Mô cấu trúc động học silica 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 Mô cấu trúc động học sodium silicate 1.3.1 Mô cấu trúc sodium silicate 1.3.2 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP TÍNH 2.1 Thuật tốn mơ động lực học phân tử 2.2 Xây dựng mơ hình ……………………… …………… 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 Khảo sát vi cấu trúc 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 Khảo sát động học…… …… … 2.4.1 2.4.2 CHƢƠNG CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC HỆ SILICA 3.1 Cấu trúc silica lỏng 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 Động học không đồng mơ hình miền 3.2.1 3.2.2 Phân bố kích thước 3.2.3 Tương quan động học cấu trúc 3.3 Chuyển đổi cấu trúc tinh thể hóa silica thủy tinh 3.3.1 3.3.2 3.4 Kết luận chương CHƢƠNG CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC HỆ SODIUM SILICATE 4.1 Cấu trúc hệ sodium silicate 4.1.1 4.1.2 4.2 Động học hệ sodium silicate 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 Kết luận chương KẾT LUẬN DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BKS Thế tương tác B.W.H Van Beest, G.J Kramer R.A Van Santen đề BO xuất FO Oxy cầu LDS Oxy tự MD NBO NPT NS3 NS4 NVE Subnet khuyết tật lớn Mô động lực học phân tử Oxy không cầu Mô điều kiện tổng số nguyên tử, áp suất nhiệt độ không đổi Hệ sodium silicate Na2O.3 SiO2 Hệ sodium silicate Na2O.4 SiO2 Mô điều kiện tổng số ngun tử, thể tích lượng khơng đổi PBXT Phân bố xuyên tâm SDS Subnet khuyết tật nhỏ SIMA Tập hợp nguyên tử chậm SMA Tập hợp nguyên tử nhanh SNS Subnet thường nhỏ SRA Tập hợp nguyên tử ngẫu nhiên DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU TRONG LUẬN ÁN Bảng 1.1.Một số đặc trưng cấu trúc tinh thể silica thu từ thực nghiệm Bảng 1.2.Một số đặc trưng cấu trúc silica thủy tinh thu từ thực nghiệm Bảng 1.3.Một số đặc trưng cấu trúc sodium silicate thu từ thực nghiệm Bảng 1.4 Một số đặc trưng cấu trúc silica rắn áp suất khác thu từ mô Bảng 2.1.Các thông số tương tác BKS với hệ silica [115] Bảng 2.2 Các thông số tương tác thành phần với hệ sodium silicate [116] Bảng 3.1.Tổng hợp loại nút silicon oxy nhiệt độ 2600 K, 3000 K 3500 K; mNsi mNO số nút silicon oxy Bảng 3.2.Tổng hợp nút silicon có liên kết Si-O nhiệt độ 2600 K, 3000 K 3500 K Bảng 3.3.Tổng hợp nút oxy có liên kết O-Si nhiệt độ 2600 K, 3000 K 3500 K Bảng 3.4.Phân bố kích thước subnet thường khuyết tật 2600 K, 3000 K 3500 K Trong đó: nN nD tương ứng số nút thuộc subnet thường khuyết tật; mSN, mSD tương ứng số lượng subnet thường subnet khuyết tật Bảng 3.5.Phân bố kích thước đám tạo thành thuộc tập hợp SMA, SIMA SRA 3000 K ứng với thời điểm 71,7 143,4 ps Ở đây, SCl NClS tương ứng kích thước đám số đám Bảng 3.6.Phân bố kích thước đám tạo thành thuộc tập hợp SMA, SIMA SRA 3500 K ứng với thời điểm 71,7 ps 143,4 ps Ở SCl NClS tương ứng kích thước đám số đám D Bảng 3.7 t N D Bảng 3.8 t N Đ Bảng 3.9 t l đ P Bảng 3.10 n P Bảng 3.11 T Bảng 4.1 F T Bảng 4.2 s Bảng 4.3 Tỉ phần ô NFxBy 108 Bảng 4.4 Phân bố kích thước subnet Si-O Ở đây, 115 Ssubnet kích thước dải kích thước subnet nsubnet số subnet tương ứng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG LUẬN ÁN Hình 1.1 Sự thay Hình 1.2.Minh họa trật tự cấu trúc silica dạng tinh thể quartz (a) thủy tin Hình 1.3.Mật độ sodiums (a) độ dịch chuyển bình phương trung bình (b Hình 2.1 Hình m cầu mà oxy; tr nút thư 43222 Hình 3.1.Một số subnet khuyết tật nhiệt độ khác nhau: 2600 K (a), 30 với ngu liên kế Hình 3.2.Hình ảnh minh họa subnet thường khuyết tật silica lỏng Ở nguyên Hình 3.3.Đặc trưng subnet thay đổi theo thời gian Hình 3.4.Sự phụ thuộc tỉ phần nSi/nO thuộc subnet thường khuyết Sự ph Hình 3.5 nSDNt/n Hình 3.6.Phân bố không gian tập hợp SMA, SIMA SRA thời Số liên Hình 3.7 SRA v Hình 3.8.Đồ thị hàm PBXT cặp Si-O silica lỏng 3000 K Hình 3.9.Phân bố khơng gian nguyên tử lựa chọn nguyên tương 125 [57] Charles Meade, R.J Hemley and H.K Mao (1992), “High pressure X-Ray diffraction of SiO2 glass”, Physical Review letters, 69 (9), pp 1387-1391 [58] H.F Poulsen, J Neuefeind, H.-B Neumann, J.R Schneider, M.D Zeidler (1995), “Amorphous silica studied by high energy X-ray diffraction”, Journal of Non-Crystalline Solids, 188, pp 63-74 [59] David I Grimley and Adrian C Wight, Roger N Sinclair (1990), “Neutron scattering from vitreous silica”, Journal of Non-Crystalline Solids, 119, pp 49-64 [60] Q Mei and C J Benmore (2008), “Intermediate range order in vitreous silica from a partial structure factor analysis”, Physical Review B, 78, pp 144204 [61] M G Tucker, D A Keen, M T Dove and K Trachenko (2005) Refinement of the Si–O–Si bond angle distribution in vitreous silica J Phys.: Condens Matter, 17, pp 67-75 [62] Wim J Malfait, Werner E Halter, Rene Verel (2008) 29Si NMR spectroscopy of silica glass: T1 relaxation and constraints on the Si–O–Si bond angle distribution Chemical Geology, 256, pp 269–277 [63] E Dupree & R.F Pettifer (1984), “Determination of the Si-O-Si bond angle distribution in vitreous silica by magic angle spining NMR”, Letter to nature, 308 (5), pp 523-525 [64] Shinji Kohara and Kentaro Suzuya (2005), “Intermediate-range order in vitreous SiO2 and GeO2”, J Phys.: Condens Matter, 17, pp 7786 [65] J.D Kubicki, A.C.Lasaga (1988), “Molecular dynamicssimulationsof SiO2melt and glass: Ionic and covalentmodels”, 73, pp 941-955 [66] P H Gaskell & I D Tarrant (1980), “Refinement of a random network model for vitreous silicon dioxide”, Philosophical Magazine Part B, 42 (2), pp 265-286 [67] R J Bell & P Dean (1972), “The structure of vitreous silica: Validity of the random network theory” Philosophical Magazine, 25 (6), pp 1381-1398 [68] R L C Vink and G T Barkema (2002), “Large well-relaxed models of vitreous silica, coordination numbers, and entropy”, Physical Review B, 67, pp 245201 126 [69] Motohiko Murakami and Jay D Bass (2010), “Spectroscopic Evidence for Ultrahigh -Pressure Polymorphism in SiO2 Glass” Physical Review letters, 104, pp 025504 [70] Tomoko Sato and Nobumasa Funamori (2010), “High-pressure structural transformation of SiO2 glass up to 100 GPa”, Physical Review B, 82 (10), pp 184102 [71] Min Wu, Yunfeng Liang, Jian-Zhong Jiang & John S Tse (2012), “Structure and Properties of Dense Silica Glass”, Materials Physics quantumchemistry earth sciences, (398), pp.1-7 [72] B Mantisi, Arnaud Tanguy, G Kermouche, E Barthel (2012), “Atomistic response of a model silica glass under shear and pressure”, Archives-ouvertes, pp 1-14 [73] J Wo Swegle (1990) Irreversible phase transitions and wave propagation in silicategeologic materials J, Appl Phys 68 (4), pp 15631579 [74] Leonid Lichtenstein (2012), “The Structure of Two-Dimensional Vitreous Silica”, Dissertation eingereicht im Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin [75] R J Hemley, H K Mao, P M Bell, and B O Mysen (1986), “Raman Spectroscopy of SiO2 Glass at high pressure”, Physical Review lette letters, 57 (6), pp 747-750 [76] James R Rustad and David A Yuen, Frank J Spera (1990), “The sensitivity of physical and spectral properties of silica glass to variations of interatomic potentials under high pressure”, Physics ofthe Earth and Planetary Interiors, 65, pp 210-230 [77] Kathryn Glaser (2011), “Computational studies of silica”, University College London [78] James Badro, David M Teter, Robert T Downs, Philippe Gillet, Russell J Hemley and Jean-Louis Barrat (1997), “Theoretical study of a fivecoordinated silica polymorph”, Physical Review B, 56 (10), pp 5797-5806 [79] A C Wright, B A Shakhmatkin, and N M Vedishcheva (2001), The Chemical Structure of Oxide Glasses: A Concept Consistent with Neutron Scattering Studies”, Glass Physics and Chemistry, 27, (2), pp 97– 113 127 [80] Alex C Han non (1992), “The structure of alkali silicate glasses”, Journal of Non-Crystalline Solids, 150, pp 97-102 [81] F Kargl, A Meyer, M M Koza, and H Schober (2006), “Formation of channels for fast-ion diffusion in alkali silicate melts: A quasielastic neutron scattering study” Physical Review B, 74, 014304 (5 pp.) [82] M Misawa, D.L Price and K Suzuki (1980), “The short-range structure of alkali disilicate glass by puls neutron total scattering”, Journal of Non-Crystalline Solids 37, pp 85-97 [83] N Zotov · H Keppler (1998), “The structure of sodium tetrasilicate glass from neutron diffraction, reverse Monte Carlo simulations and Raman spectroscopy”, Phys Chem Minerals, 25, pp 259– 267 [84] Natalia M Vedishcheva, Boris A Shakhmatkin a Mikhail M Shultz Behnam Vessal, Adrian C Wright, Bilber Bachra, Alexis G Clare, Alex C Hannon, Roger N Sinclair (1995), “A thermodynamic, molecular dynamics and neutron diffraction investigation of the distribution of tetrahedral {Si(n)} species and the network modifying cation environment in alkali silicate glasses”, Journal of Non-Crystalline Solids, 192 & 193, pp 292-297 [85] A O Davidenko, V E Sokol’skii, A S Roik, and I A Goncharov (2014), “Structural Study of Sodium Silicate Glasses and Melts”, Inorganic Materials, 50 (12), pp 1289-1295 [86] C Mazzara, J Jupille, A.-M Flank, and P Lagarde (2000), “Stereochemical Order around Sodium in Amorphous Silica” Journal of Chemical Physics, 104 (15), pp 3438-3445 [87] (2007) M Fábián, P Jóvári, E Sváb, Gy Mészáros, T Proffen and E Veress “Network structure of 0.7SiO2–0.3Na2O glass from neutron and x-ray diffraction and RMC modelling”, J Phys.: Condens Matter 19, pp 335209 [88] S N Houde-Walter, J M Inman, A J Dent, and G N Greaves (1993), “Sodium and Silver Environments and Ion-Exchange Processes in Silicate and Aluminosilicate Glasses Journal of Chemical Physics”, 97 (37), pp 9330-9336 [89] S Urnes (1978), “Neutron diffraction studies of silicate glass”, Journal of Non£rystalline Solids, 29, pp 1-14 128 [90] Chengde Huang and A N Cormack (1990), “The structure of sodium silicate glass”, The Journal of Chemical Physics, 93 (11), pp 8180-1886 [91] H Jabraoui, E.M Achhal, A Hasnaoui, J.-L Garden, Y Vaills, S Ouaskit (2016), “Molecular dynamics simulation of thermodynamic and structural properties of silicate glass: Effect of the alkali oxide modifiers”, Journal of Non-Crystalline Solids, 448, pp 16-26 [92] Hicham Jabraoui, Yann Pascal Vaills, Abdellatif Hasnaoui, Michael Badawi, and Said Ouaskit (2016), “Effect of Sodium Oxide Modifier on Structural and Elastic Properties of Silicate Glass”, The Journal of Physical Chemistry [93] J Du, A.N Cormack (2004), “The medium range structure of sodium silicate glasses: a molecular dynamics simulation”, Journal of Non-Crystalline Solids, 349, pp 66–79 [94] Jurgen Horbach, Walter Kob, Kurt Binder (2001), “Structural and dynamical properties of sodium silicate melts: an investigation by molecular dynamics computer simulation”, Chemical Geology, 174, pp 87-101 [95] W Smith, G N Greaves, and M J Gillan (1995), “Computer simulation of sodium disilicate glass”, The Journal of Chemical Physics 103 (8), pp 3091-3097 [96] Chengde Huang and A N Cormack (1991), “Structural differences and phase separation in alkali silicate glasses”, Journal of Chemical Physics, 95 (5), pp 3634-3642 [97] Jincheng Du and L René Corrales (2005), “First sharp diffraction peak in silicate glasses: Structure and scattering length dependence” Physical Review B, 72, 092201 [98] M Bauchy and M Micoulaut (2011), “From pockets to channels: Density-controlled diffusion in sodium silicates”, Physical Review, 83, pp 184114 [99] Takashi Uchino and Toshinobu Yoko (1998), “Structure and Vibrational Properties of Sodium Disilicate Glass from ab Initio Molecular Orbital Calculations”, Journal of Chemical Physics, 102 (43), pp 8372-8378 [100] P.K Hung, Fumiya Noritake, N.V Yen, L.T San (2016), “Analysis for characterizing the structure and dynamics in sodium disilicate liquid” Journal of Non-Crystalline Solids, 452, pp 14–22 129 [101] Pham Khac Hung, Fumiya Noritake, Luyen Thi San, To Ba Van and Le The Vinh (2017), “Study of diffusion and local structure of sodiumsilicate liquid: the molecular dynamic simulation”, Eur Phys J.P 90 (185) [102] Philippe Jund, Walter Kob, and Rémi Jullien (2001) Channel diffusion of sodium in a silicate glass Physical Review B, 64, pp 134303 [103] Eugene W Sucov (1963), “Diffusion of Oxygen in Vitreous Silica”, Journal of The American Ceramic Societ-Sucov, 46 (1), pp 14-20 [104] R Knoche, D.B Dingwell, F.A Seifert, S.L Webb (1994), Non- linear properties of supercooled liquids in the system Na2O-SiO2” Chemical Geology, 116, pp 1-16 [105] P K Hung, N V Hong and L T Vinh (2007), Diffusion and structure in silica liquid: a molecular dynamics simulation” Jounal of Physics: Condensed Matter, 19, pp 466103 [106] S K Mitra & R W Hockney (2006), “Molecular dynamics simulation of the structure of soda silica”, Philosophical Magazine Part B, 48 (2), pp 151167 [107] Emmanuel Sunyer, Philippe Jund and Rémi Jullien (2002), “Characterization of channel diffusion in a sodium tetrasilicate glass via molecular-dynamics simulations”, Physical Review B, 65, pp 214203 [108] Philippe Jund, Walter Kob, and Rémi Jullien (2001), “Channel diffusion of sodium in a silicate glass”, Physical Review B, 134303 [109] G N Greaves (2000), "Structure and ionic transport in disordered silicates", Mineralogical Magazine 64(3), pp 441–446 110 Emmanuel Sunyer, Philippe Jund and R'emi Jullien (2003), "Numerical investigation of ionic transport in glasses: the example of sodium in amorphous silica", J Phys.: Condens Matter 15, pp 1659 - 1671 [111] M.P Allen and D.J Tildesley (1991), “Computer simulation of liquids”, Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP [112] Cai W., Li J., and Yip S (2012), “Molecular Dynamics”, Comprehensive Nuclear Materials 1, pp 249-265 [113] Martin C Wilding, Mark Wilson and Paul F McMillan (2006), “Structural studies and polymorphism in amorphous solids and liquids at high pressure”, Chem Soc Rev., 35, pp 964–986 130 [114] Michael P Allen (2004), “Introduction to Molecular Dynamics Simulation”, John von Neumann Institute for Computing, 23, pp 1-28 [115] B W H van Beest and G J Kramer (1990), “Force Fields for Silicas and Aluminophosphates Based on Ab Initio Calculations”, Physical Review letter, 64 (16), pp 1955-1958 [116] Fumiya Noritake, Katsuyuki Kawamura, Takashi Yoshino, Eiichi Takahashi (2012), “Molecular dynamics simulation and electrical conductivity measurement of Na2O- 3SiO2 melt under high pressure; relationship between its structure and properties”, Journal of NonCrystalline Solids, 358, pp 3109-3118 [117] A.N Trukhin, K Smits, J Jansons, A Kuzmin (2016), “Luminescence of polymorphous SiO2”, Radiation Measurements, 90, pp 6-13 [118] C Prescher, V B Prakapenka, J Stefanski, S Jahn, L B Skinner, and Y Wang (2017), “Beyond sixfold coordinated Si in SiO2 glass at ultrahigh pressures”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 114, pp 10041-10046 [119] M Murakami, S Kohara, N Kitamura, J Akola, H Inoue, Hirata, Y Hiraoka, Y Onodera, I Obayashi, J Kalikka, N Hirao, T Musso, S Foster, Y Idemoto, Sakata, and Y Ohishi (2019) “Ultrahigh-pressure form of SiO2 glass with dense pyrite-type crystalline homology”, Physical Review B, 99, pp 045153 [120] Tomoko Sato and Nobumasa Funamori (2010), “High-pressure structural transformation of SiO2 glass up to 100 GPa”, Physical Review B, 82, pp 184102 [121] Zeidler A, et al (2014), “High-Pressure Transformation of SiO2 Glass from a Tetrahedral to an Octahedral Network: A Joint Approach Using Neutron Diffraction and Molecular Dynamics”, Phys Rev Lett., 113, pp 135501 [122] Yoshio Konoa, Curtis Kenney-Bensona, Daijo Ikutaa, Yuki Shibazakib, Yanbin Wangc, and Guoyin Shen (2016), “Ultrahigh-pressure polyamorphism in GeO2 glass with coordination number >6”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 113 (13), pp 3436-3441 131 [123] Dario Corradini, Yoshiki Ishii, Norikazu Ohtori and Mathieu Salanne1 (2015), “DFT-based polarizable force field for TiO2 and SiO2”, Materials Science and Engineering, 23, pp 074005 [124] Ivan Saika-Voivod, Peter H Poole, Richard K Bowles (2006), “Test of classical nucleation theory on deeply supercooled high-pressure simulated silica”, The Journal of Chemical Physics 124, pp 224709 [125] Haiyang Niua, Pablo M Piaggib, Michele Invernizzib, and Michele Parrinello (2018), “Molecular dynamics simulations of liquid silica crystallization”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115 (21), pp 5348-5352 [126] Arianit A Reka, Blagoj Pavlovski, Todor Anovski, Slobodan Bogoevski, Boško Boškovski, Geologica Macedonica (2015), “Pha transformation amorphous SiO2 in diatomite at temprature range of 1000-1200oC”, Geologica Macedonica, 29 (1), pp 87–92 [127] Peter Bettermann and Friedrich Liebau (1975), “The Transformation of Amorphous Silica to Crystalline Silica underHydrothermal Conditions”, Contrib Mineral.Petrol.53, pp 25-36 [128] Gabriele C Sosso, Ji Chen, Stephen J Cox, Martin Fitzner, Philipp Pedevilla, Andrea Zen, and Angelos Michaelides (2016), “Crystal Nucleation in Liquids: Open Questions and Future Challenges in Molecular Dynamics Simulations”, Chem Rev 2016, 116, 7078−7116 [129] Osamu Yamaguchi, Takuro Kanazawa, and Kiyoshi Shimizu (1985), “Crystallization of Amorphous Silica into Quartz”, J Chem So Dalton Trans, pp 1005-1007 [130] Antonio de Lucas, Lourdes Rodrí guez, Paula Sánchez, and Justo Lobato (2000), “Synthesis of Crystalline Layered Sodium Silicate from Amorphous Silicate for Use in Detergents”, Ind Eng Chem Res 39, pp.1249-1255 [131] A Meyer, F Karg & J Horbach (2012), “Channel diffusion in sodium silicate melts”, Scientific Reviews, 23 (3), pp 35-37 132 ... QUAN CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC HỆ SILICA VÀ SODIUM SILICATE 1.1 Khái quát silica sodium silicate …………… 1.1.1 1.1.2 1.2 Mô cấu trúc động học silica 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 Mô cấu trúc động học sodium. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA SILICA VÀ SODIUM SILICATE Ngành: Vật lý kỹ thuật Mã số: 9520401 LUẬN... động học cấu trúc 3.3 Chuyển đổi cấu trúc tinh thể hóa silica thủy tinh 3.3.1 3.3.2 3.4 Kết luận chương CHƢƠNG CẤU TRÚC VÀ ĐỘNG HỌC HỆ SODIUM SILICATE 4.1 Cấu trúc hệ sodium silicate
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate , Nghiên cứu cấu trúc và một số tính chất của silica và sodium silicate

Từ khóa liên quan