Nghiên cứu ăng ten xoắn kích thước nhỏ dùng cho các cảm biến vô tuyến đặt trong cơ thể người

173 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:46

Bá GI O DệC V OTO Bá QUăC PH`NG HCVI NKßTHU TQU NSÜ NG TI N DƠNG NGHI N CÙU NG-TEN XO N K CH THײC NH˜ DỊNG CHO C C C M BI N V˘ TUY N T TRONG Cè TH NGìI LU N NTI NS KòTHU T H N¸I - 2019 B¸ GI O DƯC V OTO B¸ QUăC PH`NG HCVI NKòTHU TQU NSĩ NG TI N DễNG NGHI N CÙU NG-TEN XO N K CH THײC NH˜ DÒNG CHO C C C M BI N V˘ TUY N T TRONG CÌ TH NG×˝I LU N NTI NS KòTHU T Chuyản ng nh: Kò THU T M s: 9.52.02.03 I N TÛ NG×˝I HײNG D N KHOA H¯C: PGS TS NGUY N QUăC NH PGS TS ẫ QUăC TRINH H N¸I - 2019 L˝I CAM OAN Tỉi xin cam oan c¡c k‚t qu£ tr…nh b y lu“n Ăn l cổng trnh nghiản cứu ca tổi dữợi sỹ hữợng dÔn ca cĂc cĂn b hữợng dÔn CĂc s li»u, k‚t qu£ tr…nh b y lu“n ¡n l ho n to n trung thüc v ch÷a ÷ỉc cỉng b bĐt ký cổng trnh n o trữợc Ơy CĂc kt quÊ sò dửng tham khÊo u  ữổc tr‰ch ƒy ı v theo óng quy ành H Nºi, ng y th¡ng n«m 2019 T¡c gi£ °ng Ti‚n Dơng L˝IC MÌN Trong qu¡ tr…nh nghi¶n cøu v ho n th nh Lu“n ¡n n y, t¡c gi£  nhn ữổc nhiu sỹ giúp ù v hữợng dÔn quỵ bĂu u tiản, tĂc giÊ xin b y tọ lặng bit ỡn sƠu sc nhĐt tợi hai thy giĂo hữợng dÔn l PGS TS Nguyn Quc nh v PGS TS Ø QuŁc Trinh Khoa Vỉ tuy‚n - i»n tß, Hồc viằn K thut QuƠn sỹ ỗng thới tĂc giÊ cơng vỉ còng bi‚t ìn v… sü gióp ï lỵn lao cıa GS.TS Yoshihide Yamada C¡c thƒy ¢ ln ºng viản, tn tnh giúp ù v d nh nhng iu kiằn tt nhĐt cho nghiản cứu sinh quĂ trnh nghiản cứu cụng nhữ ho n th nh lun Ăn n y T¡c gi£ cơng xin c£m ìn c¡c thƒy cæ gi¡o, Bº mæn Thæng tin, Khoa Væ tuy‚n - iằn tò, nỡi nghiản cứu sinh hồc v tin h nh c¡c nghi¶n cøu khoa håc v… sü quan tƠm, chia sã v giúp ù nhng iu kiằn thun lổi nhĐt cho nghiản cứu khoa hồc TĂc giÊ cụng rĐt chƠn th nh cÊm ỡn Phặng Sau i hồc - Hồc viằn KTQS, Trữớng Sắ quan Thổng tin, Binh chıng Thỉng tin li¶n l⁄c nìi nghi¶n cøu sinh cỉng t¡c v… sü gióp ï, t⁄o måi i•u ki»n cho qu¡ tr…nh håc t“p v nghi¶n cøu khoa håc Xin chƠn th nh cÊm ỡn cĂc ỗng nghiằp, cĂc bn nghiản cứu sinh, nhĐt l nhõm nghiản cứu v ông-ten v siảu cao tn ti phặng th nghiằm ca Khoa iằn - iằn tò, i hồc Phặng vằ Nht BÊn  cõ nhiu gõp ỵ, hỉ trổ o kim t¡c gi£ ho n th nh lu“n ¡n CuŁi còng, t¡c gi£ muŁn b y tä sü bi‚t ìn Łi vợi gia nh, nhng ngữới yảu thữỡng nhĐt  luổn ng h, ng viản, sã chia nhng khõ khôn suŁt thíi gian vła qua MƯC LƯC MƯC LƯC DANH MÖC C C TØ VI T T T DANH MÖC H NH V ii iv DANH MÖC B NG vii DANH MƯC KÞ HI U - Þ NGH A M— viii U Ch÷ìng T˚NG QUAN V NG-TEN K CH THײC NH˜ DỊNG CHO C M BI N V˘ TUY N TRONG Y T 1.1 TŒng quan v• thi‚t bà c£m bi‚n vỉ tuy‚n dòng y t‚ 1.2 nh nghắa v ông-ten kch thữợc nhọ 12 1.3 C¡c cỉng tr…nh nghi¶n cứu, xuĐt sò dửng ông-ten kch thữợc nhọ thi‚t bà c£m bi‚n væ tuy‚n cho y t‚ câ li¶n quan 14 1.4 Ti¶u chu'n v khuyn ngh v sò dửng thit b cÊm bin vỉ tuy‚n dòng y t‚ 24 1.5 Lüa chån gi¡ trà mỉ cì dòng cho mỉ phäng v thüc nghi»m 26 1.6 Lüa chån phƒn m•m, x¡c ành ph÷ìng ph¡p mỉ phäng 28 1.7 K‚t lu“n ch÷ìng 31 Ch÷ìng XU T SÛ DÖNG C˘NG THÙC CHO T NH TO N THAM Să I N CếA NMHA KHI L M VI C TRONG KH˘NG GIAN TÜ DO 33 2.1 C¡c nºi dung cì b£n v• NMHA 33 2.2 Tham sŁ mæ phäng NMHA ho⁄t ºng khæng gian tü 38 2.3 xuĐt sò dửng cĂc cổng thức tnh to¡n tham sŁ i»n NMHA 39 2.4 Kh£o s¡t v kim nghiằm cổng thức xuĐt 40 2.5 K‚t lu“n ch÷ìng 48 Ch÷ìng X Y DÜNG C˘NG THÙC CHO THI T K C U TRểC Tĩ CáNG HìNG CếA NMHA TRONG MI TR×˝NG I N M˘I 49 3.1 Cì sð thóc 'y nghi¶n cøu 49 3.2 Mæ h…nh øng dưng v tham sŁ mỉ phäng 50 3.3 nh hững ca chĐt iằn mổi tợi cĐu trúc cng hững NMHA 52 3.4 xuĐt cổng thức thit k cĐu trúc NMHA mổi trữớng i»n mæi câ º i»n th'm thay Œi 55 3.5 K‚t lu“n ch÷ìng 68 Chữỡng NH HìNG CếA I N M˘I T˛I C T NH I N HO T ¸NG CÕA NMHA V QUY TR NH - K T QU THÜC NGHI M 69 4.1 Cì sð nghi¶n cøu 69 4.2 Kh£o s¡t sü £nh hững ca mổi trữớng iằn mổi tợi c tnh iằn cıa NMHA 70 4.3 Ch‚ t⁄o v o ki”m NMHA ch§t i»n mæi 80 4.4 K‚t lu“n ch÷ìng 91 ´NG G´P V HײNG PH T TRI N CÕA LU N N 92 DANH MÖC C C CNG TR NH CNG Bă 95 PHệ LệC A 97 PHÖ LÖC B O 106 i 98 T I LI U THAM KH DANHMÖCC CTØVI TT T Tł vi‚t t›t ASGE AR BW ESAs ERP EIRP ETSI FEM FDTD FDA GO IDM ISM ITU-R ii METAIDS MICS MLFMM MoM NMHA PO PIFA RFID RWS SAR SDA SEP TPMS UWB VSWR UTD VNA WCE iii DANH MƯC H NH V 1.1 Chøc n«ng c¡c lo⁄i thi‚t bà c£m bi‚n cì th” 1.2 Ùng dưng cıa thi‚t bà i»n tß y t‚ °t 1.3 Thi‚t bà c£m bi‚n y t‚ 1.4 Ph¥n b trữớng x quanh ông-ten 1.5 °c t‰nh bøc x⁄ cıa «ng-ten nhä 1.6 CĐu to cĂc lợp mổ cỡ cĂnh tay 2.1 C§u tróc cıa NMHA 2.2 CĐu trúc tữỡng ÷ìng cıa NMHA 2.3 So s¡nh k‚t qu£ t‰nh theo cổng thức, mổ ph cĐu trúc tỹ cng hững ca NMHA khæn 2.4 So s¡nh k‚t qu£ trð kh¡ng ph¡t x⁄ cıa NMHA 2.5 So s¡nh k‚t qu£ t‰nh to¡n trð tŒn hao cıa NM gian tü 2.6 So s¡nh k‚t qu£ trð v o cıa NMHA 2.7 So s¡nh k‚t qu£ hi»u su§t cıa NMHA 2.8 MŁi quan h» giœa hi»u su§t bøc x⁄ vỵi k‰ch t 2.9 So s¡nh k‚t qu£ t¿ l» bøc x⁄ tröc cıa NMHA 2.10 MŁi liản hằ gia t lằ trửc x vợi kch th÷ 3.1 Ùng dưng v mỉ h…nh mỉ phäng 3.2 Sü phö thuºc ca cĐu trúc NMHA v o iằn dÔ 3.3 Sü phư thuºc cıa c§u tróc NMHA v o º iằn th' 3.4 PhƠn b t trữớng ca NMHA 3.5 PhƠn b dặng iằn ca NMHA 3.6 i»n c£m cıa NMHA iv Hnh B.8: ỗ th bøc x⁄ 3D (G’) 103 -20 210 H…nh B.9: 150 180 ỗ th x 2D (G) MoM G ax 104 Hình 2.14 Đồ thị phát xạ 3D (Eθ) 2.6 Kết luận chương Nºi dung tr…nh b y v• sü lüa chån ph÷ìng ph¡p mỉ phäng, lüa chån c¡c tham sŁ mỉ phäng ” ⁄t ÷ỉc k‚t qu£ ch‰nh x¡c ÷ỉc t¡c gi£ cỉng bŁ t⁄i cỉng tr…nh sŁ n‹m danh s¡ch k‚t qu£ cæng bŁ K‚t quÊ thu ữổc n y tữỡng tỹ vợi kt quÊ thu ữổc tin h nh khÊo sĂt ông-ten l m viằc tn s 402 MHz,  ữổc trnh b y t⁄i cỉng tr…nh câ li¶n quan sŁ 105 T ILI UTHAMKH O Ti‚ng Vi»t [1] Ho ng nh Thuyản, Nguyn Quc nh (2014), Lỵ thuyt v thit k anten, Nh xuĐt bÊn QuƠn i nhƠn dƠn [2] Nguy„n QuŁc ành (2014), Ph÷ìng ph¡p thi‚t k‚ c¡c Anten dƠy sò dửng chữỡng trnh mổ phọng FEKO, Nh xuĐt bÊn Khoa hồc v K thut [3] Vụ Vôn Yảm, "PhƠn tch, thit k v ch to ông-ten kch thữợc nhọ sò dửng vt liằu cõ cĐu trúc c biằt cho hằ thng vổ tuyn rng" , t i ngh nh thữ vợi nữợc ngo i, 11/355/2008/H -N T, 2010 [4] Dữỡng Th Thanh Tú, "Anten kch thữợc nhọ sò dửng vt liằu cĐu trúc c biằt DSG k†p, DS-EBG v CRHL-CPW øng döng c¡c thi‚t bà u cui di ng", Lun Ăn tin sắ chuyản ng nh Vi„n thæng, ⁄i håc B¡ch khoa H Nºi, 2018 [5] H Quc Anh, "Nghiản cứu cĂc ông-ten kch thữợc nhä cho thi‚t bà ƒu cuŁi di ºng b«ng rºng", Lun Ăn tin sắ chuyản ng nh iằn tò vin thỉng, Håc Vi»n Kÿ thu“t Qu¥n sü, 2017 Ti‚ng Anh [6] Australian Communications Authority, Planning for Medical Implant Communications Systems (MICS) & Related Devices, 2003 106 [7] ASGE, Wireless capsule endoscopy, American Society for Gastrointesti-nal Endoscopy, 2013 [8] ETSI website http://www.etsi.org European Telecommunication Standards Institute [9] European Telecommunications Standards Institute, ETSI EN 301 839-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra Low Power Active Medical Implants and Accessories;Part 1: Tech-nical characteristics, including electromagnetic compatibility require-ments, and test methods., 2002 [10] European Telecommunications Standards Institute, ETSI EN 300 328-1 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.45 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the RTTE Directive., Mar 2004 [11] International Telecommunication Union, Recommendation ITU-R RS.1346, 1998 [12] "IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, kHz to 300 GHz", 1998 [13] H.S Savci, A Sula, Z Wang, and N.S Dogan, & N.S Dogan, "MICS transceivers: regulatory standards and applications", IEEE Southeast Conf, pp 179 - 182, 2005 107 [14] IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, KHz to 300 GHz, IEEE Stan-dard C95.1 1999, 1999 [15] C.M Lee, T.C Yo, C.H Tu, and Y.Z Juang, "Compact broadband stacked implantable antenna for biotelemetry with medical devices", Electronics Letters, pp 660 - 662, 2007 [16] T Karacolak, A.Z Hook, E Topsakal, "Design of a Dual-Band Implantable Antenna and Development of Skin Mimicking Gels for Continuous Glucose Monitoring", IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol 56, no 4, pp 1001 1008, 2008 [17] T Karacolak, R Cooper, and E Topsakal, "Electrical Properties of Rat Skin and Design of Implantable Antennas for Medical Wireless Teleme-try", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 57, no 9, pp 2806-2812, 2009 [18] J Ung and T Karacolak, "A Wideband Implantable Antenna for Con- tinuous Health Monitoring in the MedRadio and ISM Bands", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol 11, pp 1642-1645, 2012 [19] J Kim, and Y Rahmat-samii, "Implanted Antennas Inside a Human Body: Simulations, Designs, and Characterizations", IEEE Transactions on Microwave theory and Techniques, vol 52, no 8, pp 1934-1943, 2004 [20] W Lei and Y X Guo, "A miniaturized implantable loop antenna at MICS and ISM bands for biomedical applications", 2013 IEEE MTT-S International Microwave Workshop Series on RF and Wireless Technolo- 108 gies for Biomedical and Healthcare Applications (IMWS-BIO), pp 3, 2013 [21] A Kiourti, J R Costa, C A Fernandes, and K S Nikita, "A Broadband Implantable and a Dual-Band On-Body Repeater Antenna: Design and Transmission Performance", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, DOI 10.1109/TAP.2014.2310749, 2014 [22] S Bakogianni and S Koulouridis, "On the Design of Miniature MedRa-dio Implantable Antennas", IEEE Transactions on Antennas and Prop-agation, volume 65, number 7, pp 3447-3455, 2017 [23] L X Truong, N C Tien, T M Tuan and T V B Giang, "Design a log periodic fractal Koch microstrip antenna for S band and C band applications," 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, 2015, pp 556-560 doi: 10.1109/ATC.2015.7388390 [24] L X Truong, V Q Tao, T M Tuan and T V B Giang, "Design a microstrip antenna with defected ground structure," 2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, 2015, pp 160-163 doi: 10.1109/ATC.2015.7388311 [25] Nguyen Quoc Dinh, Le Trong Trung, Tran Xuan Nam, and Naobumi Michishita, "A compact MIMO ultra-wide band antenna with low mutual coupling", Applied Computional Electromanetics society Journal, vol 31, no 3, pp 252-260, 2016 109 [26] Y Yamada, "Design of a Very Small Antennas for Metal-Proximity Applications" In S Preradovic, Advanced Radio Frequency Identification Design and Applications, InTech, 2011 [27] N.Q Dinh, T Teranishi, N Michishita, Y Yamada, and K Nakatani, "Simple Design Equations of Tap Feeds for a Very Small Normal-Mode Helical Antenna," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, 509.3, pp.1-4, Toronto, Ontario, Canada, July, 2010 [28] N.Q Dinh, N Michishita, Y Yamada, and K Nakatani, "Electrical char- acteristics of a very small normal mode helical antenna mounted on a wheel in the TPMS application", 2009 IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium, pp - Charleston, SC: IEEE 2009 [29] N.T Tuan, Y Yamada, N.Q Dinh, N Michishita, "Self-Resonant Struc- tures of Normal-Mode Helical Antenna embedded in Dielectric and Magnetic Materials", Advanced Technologies for Communications (ATC15), pp 627 - 632, Ho Chi Minh City, Vietnam 2015 [30] N.Q Dinh, "A Design of Very Small Normal Mode Helical Antenna for wireless communication systems," Proceedings of the Advanced Technolo-gies for Communications, pp 191-194, Ha Noi, Oct 2012 [31] K Mouri, N Michishita, and Y Yamada, "Calculated Results of Stored Electromagnetic Energies and Dissipated Energies in the Very Small Normal-Mode Helical Antennas," IEEE AP-S International Symposium, 311.3, pp.768-769, Orlando, FL, July 2013 [32] N.Q Dinh, T.Teranishi, N Michishita, Y Yamada and K.Nakatani, FEKO-Based Method for Electromagnetic Simulation of Carcass Wires 110 Embeded in Vehicle Tires , ACES Journal, vol.26, no.3, pp.217-225, March 2011 [33] K Ochiyama, N Michishita, and Y Yamada, "Effects of Dielectric or Magnetic Materials to Electrical Characteristics of Very Small NormalMode Helical Antennas," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, IF34.6, pp.1-2, Chicago, IL, July 2012 [34] W Hong, W Jung, Y Yamada, and N Michishita, "High performance normal mode helical antennas for RFID tags" 2007 IEEE Antenna and Propagation Society International Symposium, pp 6023 - 6026 Honolulu, HI: IEEE 2007 [35] V.K Jagadeesh,and S.S Kumar, "Design of normal mode helical antenna using neural networks" 2011 IEEE Applied Electromagnetics Conference (AEMC), doi:10.1109/aemc.2011.6256822, 2011 [36] N.Q Dinh, N Michishita, Y Yamada, and K Nakatani, "Deterministic Equation for Self-Resonant Structures of Very Small Normal-Mode Heli-cal Antennas," IEICE Transactions on Communications, vol E94-B, no 5, pp 1276-1279, May 2011 [37] K Mouri, N Michishita, Y Yamada, and N Q Dinh, Calculation of stored electromagnetic powers and Q factors of very small normal-mode helical antennas, in International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC), Ho Chi Minh City, Vietnam, October 2013 [38] H.T Hui, H.P Low, T.T.Zhang, Y.L Lu, "Receiving Mutual Impedance Between Two Normal-Mode Helical Antennas (NMHAs)", IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol: 48, Issue: 4, Aug 2006 111 [39] C Su, H Ke, and T Hubing, "A Simplified Model for Normal Mode Helical Antennas", ACES Journal, vol 25, no 1, January 2010 [40] R.T Rowley, R.B Waterhouse, and K.H Joyner "Modeling of Normal- Mode Helical Antennas at 900 MHz and 1.8 GHz for Mobile Communications Handsets Using the FDTD Technique," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, pp 812-820, vol.50, 2002 [41] Y Koyanagi, K Ogawa, T Asahina and K Ito, "An analysis of the normal mode helical antenna close to the human abdomen in the VHF-band", 2000 5th International Symposium on Antennas, Propagation, and EM Theory, pp 354-357, ISAPE 2000, Beijing, China, 2000 doi: 10.1109/ISAPE.2000.894797 [42] S H Zainud-Deen, K H Awadalla and H A Sharshar, "Analysis of normal mode helical antenna on finite ground plane", IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, pp 1879-1882, vol.4, Newport Beach, CA, USA, 1995 doi: 10.1109/APS.1995.530955 [43] EM Software & Systems , FEKO suite 7.0, https://www.feko.info/ [44] J.D Kraus, "Antenna - Second Edition", The Helical antenna, pp 337, McGraw-Hill, 1988 [45] L Stutzman, A Thiele "In Antenna Theory and Design", second edition, ap 43-47, John Wiley & Sons, 1988 [46] L Stutzman, A Thiele "In Antenna Theory and Design", second edition, ap [47] 71-75, John Wiley & Sons, 1988 L.Stutzman, A Thiele "In Antenna Theory and Design" John Wiley & Sons, 2013 112 [48] T.A Milligan "Modern Antenna design" A John Wiley & Sons, 2005 [49] K.A Balanis "Antenna Theory Analysis and Design (4th-Edition)" John Wiley & Sons, 2016 [50] H A Wheeler, "Simple inductance formulas for radio coils," Proc IRE, vol.16, pp.1398-1400, Oct 1928 [51] J Volakis, C.C Chen, and K Fujimoto, Small Antennas: Miniaturization Techniques & Applications, McGraw-Hill Education, US, 2010 [52] H.A Wheeler, "Fundamental Limitations of Small Antennas", Proceed-ings of the IRE 35, pp 1479-1484, 1947 [53] L J Chu, "Physical Limitation on Omni-Directional Antennas", Journal of Applied Physics, 19, pp 1163 - 1175, December 1948 [54] R E Collin, "Minimum Q of Small Antennas", Journal of Electromagnetic Waves and Applications 12, pp 1369-1393, 1998 [55] J S McLean, "A Re-Examination of the Fundamental Limits on the Radiation Q of Electrically Small Antennas", IEEE Transactions on An-tennas and Propagation, AP-44, pp 672-675, May 1996 [56] R E Collin and S Rothschild, "Evaluation of Antenna Q", IEEE Trans- actions on Antennas and Propagation, AP-12, pp 23-27, January 1964 [57] R L Fante, "Quality Factor of General Ideal Antennas," IEEE Trans- actions on Antennas and Propagation, AP-17, pp 151-155, March 1969 [58] R F Harrington, "Effect of Antenna Size on Gain, Bandwidth and Efficiency," Journal of Research of the National Bureau of Standards D Radio Propagation, 64D, pp 1-12, January-February 1960 113 [59] H Arai, "Small antennas downsizing technique and Its index factor," IEICE Trans Commun E88-B(5), pp 1801-1808, 2005 [60] D Bonefacic, J Bartolic, "Small Antennas: Miniaturization Techniques and Applications", ATKAFF 53(1), pp 20-30, 2012 [61] K Fujimoto, H Morishita, "Modern Small Antennas", Cambridge University Press, US, 2012 [62] C.R Hansen, R.E Collin, "Small antenna Handbook", John Wiley & Sons, New Jersey, US, 2011 [63] D.B Miron, "Small Antenna Design", Newnes/Elsevier, 2006 [64] K Sarabandi, R Azadegan, H Mosallaei, and J Harvey, "An-tenna miniaturization techniques for applications in compact wireless transceivers", XXVIIth General Assembly of URSI, pp 2037-2040, 2010 [65] T Onishi, R Ishido, T Takimoto, K Saito, S Uebayashi, "Biological tissue-equivalent agar-based solid phantoms and SAR estimation using the thermographic method in the range of - GHz", IEICE Trans, pp 3733-3781, 2005 [66] T Takimoto, T Onishi, K Saito, M Takahashi, S Uebayyashi, and K Ito, "Characteristics of Biological Tissues Equivalent Phantoms Applied to UWB Communications", IEICE Trans, vol 90, no 5, pp 1674-1681, 2007 [67] S.H Lee, Y Lee, Y.J Yoon, S Park, C Cheon, K Kim, and S Nam, A Wideband Spiral Antenna for Ingestible Capsule Endoscope Systems: Experimental Results in a Human Phantom and a Pig , IEEE Trans114 actions on Biomedical Engineering, vol 58, No.6, pp.1734-1741, June 2011 [68] J Faerber, G Cummins, et al., In Vivo Characterization of a Wireless Telemetry Module for a Capsule Endoscopy System Utilizing a Confor-mal Antenna, IEEE Trans Biomed Circuits Syst., vol.12, no.1, pp.95-105, Feb 2018 [69] C Liu, Y X Guo, and S Xiao, Circularly polarized helical antenna for ISM-band ingestible capsule endoscope systems, IEEE Trans Antennas Propag., vol 62, no 12, pp 6027-6039, Dec 2014 [70] K Ito, K Furuya, Y Okano and L Hamada, Development and Characteristics of a Biological Tissue-Equivalent Phantom for Microwaves, Scripta Technica, Electronics and Communications in Japan, Part 1, vol 84, no.4, pp 67-77, 2001 [71] R Buchner, J Barthel, and J Stauber, The dielectric relaxation of water 0 between C and 35 C , Chem Phys Letters, vol 306, no 1-2, 1999 [72] C Gabriel, Compilation of the dielectric properties of body tissues at RF and microwave frequencies , technical report AL/OE-TR-19960037, Brooks Air Force [73] J.M Jin "The finite element method in electromagnetics" John Wiley & Sons, 2014 [74] Wiliam.H Hayt, Jond.A Buck, "Engineering Electromagnetics - 8th ed.", Published by McGraw-Hill 115 [75] D.D Karnaushenko, D Karnaushenko, D Makarov and O.G Schmidt, Compact helical antenna for smart implant applications , NPG Asia Materials 7, e188, 2015; doi:10.1038/am.2015.53 [76] G Hartsgrove, A Kraszewski, and A Surowiec, Simulated biological materials for electromagnetic radiation absorption studies, Bioelectro-magnetics, no 8, pp 29 365, 1987 [77] Dmitriy D Karnaushenko, "Compact Helical Antenna for Smart Implant Applications," Technischen Universitat Chemnitz, 2017 [78] R W P King, S Prasad, and B H Sandler, Transponder antennas in and near a three-layered body, IEEE Trans on Microwave theory and Techniques, vol MTT-28, pp 586 596, June 1980 [79] R H B M Baharin, Y Yamada, K B Kamardin, N Q Dinh and N Michishita, "Input resistances of small normal-mode helical antennas in dielectric materials," 2017 IEEE Asia Pacific Microwave Conference (APMC), pp 1175-1178, Kuala Lumpar, 2017 [80] Swift, Wayne Dennis, "Numerical analysis of normal mode helical dipole antennas", Iowa State University, https://lib.dr.iastate.edu/rtd/4589 ========================================== 116 1971 ... 2.2: Thiết bị cảm biến thể (a) Sơ đồ khố i thành phần; (b) Thiết bị cảm biến thương mại chế tạo 2.3 Kết đạt ăng -ten nhỏ ứng dụng thể người 2.3 Kết đạt ăng- ten nhỏ1 1ứng dụng thể người Các ứng dụng... vậy, mục tiêu đặt phải sản xuất ăng- ten có kích thước nhỏ hiệu suất phátth” xạ÷ỉccao.°tMtrongộsố mỉloạicì,ăngm⁄ch -ten m¡u,đãđượcìc quanphát triiảunhõachocas cỡdngthtrongngữới,cchoth ngi, chi... ớch nghiờnrĐtphĂtcu, thitrink. Sỡng -ten khicocchungmbin cakhụngthitdõy k‚dùngchotrongthi‚tcơ thểbà cngườ£mibi‚n.Yêu °t cầu quan trọng ăng- ten phải có kích thước nhỏ để phù hợp cì th” ng÷íi ÷ỉc tr…nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ăng ten xoắn kích thước nhỏ dùng cho các cảm biến vô tuyến đặt trong cơ thể người , Nghiên cứu ăng ten xoắn kích thước nhỏ dùng cho các cảm biến vô tuyến đặt trong cơ thể người

Từ khóa liên quan