giao trinh tk jacket, veston nu

55 93 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:35

MỤC LỤCPHẦN 1: THIẾT KẾ ÁO JACKETTrang 2Bài 1: Thiết kế áo Jacket một lớp2Bài 2: Thiết kế áo Jacket nam hai lớp căn bản9Bài 3: Thiết kế áo Jacket nam hai lớp bo lai17Bài 4: Thiết kế áo Jacket nữ căn bản 25Bài 5: Thiết kế áo jacket nữ 2 lớp tay raplan30PHẦN 2: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ 1 LỚP 37Bài 1: Thiết kế áo Veston nữ bâu danton căn bản37Bài 2: Thiết kế áo Veston nữ decoup nách, bâu dan ton ve góc43Bài 3: Thiết kế áo Veston nữ decoup vai, bâu sam49PHẦN 1: THIẾT KẾ ÁO JACKETBài 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET 1 LỚP1.1.Hình dáng: 1.2. Cấu trúc:Chi tiết vải chính 2 thân trước, 1 thân sau, 2 tay 2 lá cổ 2 miếng cơi túi, 2 đáp túi, 2 lót túi lớn, 2 lót túi nhỏChi tiết keo 1 lá cổ, 2 miếng keo cơi túi CÁCH TÍNH VẢI Khổ vải 0.9m = 2 dài áo + 2 dài tay + lai + đường may + 20cm Khổ 1.2 m = 2 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may + 20 cm Khổ 1.4  1.6m = 2 dài áo + 1 dài tay + lai + đường may1.3. Ni mẫu Dài áo (DA) : 78cm Ngang vai (NgV): 50 cm Dài tay (DT): 57 cm Vòng cổ (VC): 39 cm Vòng ngực (VNg): 88 cm Vòng mông (VM): 90 cm1.4 Phương pháp thiết kế:1.4.1.Thân trước: AB: Dài áo = số đo – 2cm chồm vai BB1: sa vạt= 0.5 1cm Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề MỤC LỤC PHẦN 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET Trang Bài 1: Thiết kế áo Jacket lớp Bài 2: Thiết kế áo Jacket nam hai lớp Bài 3: Thiết kế áo Jacket nam hai lớp bo lai 17 Bài 4: Thiết kế áo Jacket nữ 25 Bài 5: Thiết kế áo jacket nữ lớp tay raplan 30 PHẦN 2: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ LỚP 36 Bài 1: Thiết kế áo Veston nữ bâu danton 36 Bài 2: Thiết kế áo Veston nữ decoup nách, bâu dan ton ve góc 42 Bài 3: Thiết kế áo Veston nữ decoup vai, bâu sam 48 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình môn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề PHẦN 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET Bài 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET LỚP 1.1.Hình dáng: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình môn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 1.2 Cấu trúc: Chi tiết vải - thân trước, thân sau, tay - cổ - miếng cơi túi, đáp túi, lót túi lớn, lót túi nhỏ Chi tiết keo - cổ, miếng keo cơi túi * CÁCH TÍNH VẢI - Khổ vải 0.9m = dài áo + dài tay + lai + đường may + 20cm - Khổ 1.2 m = dài áo + dài tay + lai + đường may + 20 cm - Khổ 1.4 -> 1.6m = dài áo + dài tay + lai + đường may 1.3 Ni mẫu - Dài áo (DA) : 78cm - Ngang vai (NgV) : 50 cm - Dài tay (DT) : 57 cm - Vòng cổ (VC) : 39 cm - Vòng ngực (VNg) : 88 cm - Vòng mơng (VM) : 90 cm 1.4 Phương pháp thiết kế: 1.4.1.Thân trước: - AB: Dài áo = số đo – 2cm chồm vai - BB1: sa vạt= 0.5 ->1cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề - AE: Ngang vai=1/2 vai - EF: Hạ vai = 1/10 vai + 0.5 (EF//AB) = 5cm * Vẽ vòng cổ: - AC: Vào cổ = 1/6 vòng cổ +1.5cm - CD: Hạ cổ = 1/6 vòng cổ + 1.5 cm - C1 điểm CD - DD1 vng góc với AB Chia C1D1 làm phần Vẽ vòng cổ qua C, điểm 1/3 C1D1 (gần C1, D1) * Vẽ vòng nách: - FH: Hạ nách trước = ¼ vòng ngực (từ xi vai) - IJ: Ngang ngực = ¼ vòng ngực + 8>12cm (IJ┴ AB) - HH1: Vào nách tay = 2cm - H2 điểm JH2 - O điểm JH2 Đánh cong vòng nach qua J, điểm OH1, F * Vẽ sườn thân + lai áo: - BK: Ngang mông = ngang ngực - Nối JK ta có đường sườn áo Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình môn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 1.4.2 Thân sau - AB: Dài áo sau= Dài áo TT + lần chồm vai= Sđ + cm chồm vai - AE: Ngang vai sau +1/2 vai + 1cm - EF: Hạ vai = 1/10 vai + 0.5 cm (EF┴AB) = hạ vai thân trước * Vẽ vòng cổ: - AC: Vào cổ sau= 1/6 vòng cổ +2.5 cm - CD: Hạ cổ sau = 4cm - DD1┴AB, D2 điểm DD1 - C1 điểm CD2, chia C1D làm phần - Đánh cong vòng cổ sau qua điểm C, điểm 1/3 thứ tính từ D, D2, D1 * Vẽ vòng nách: - FH: Hạ nách sau = Hạ nách trước + lần chồm vai - IJ: Ngang ngực = Ngang ngực trước - HH1: Vào nách tay= 1.5cm - H2 điểm FH1 - O điểm JH2 Đánh cong vòng nách qua J, điểm OH2, F * Vẽ sườn thân + lai áo: - BK: Ngang mông sau = Ngang mông thân trước Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề - Vẽ đường sườn thân sau sườn thân trước 1.4.3 Tay áo: - AB: Dài tay = Sđ dài tay - BD: Hạ nách tay = 1/10 ngực +3->4 cm - CD: Ngang tay= ¼ vòng ngực + 4cm - AA1: Cửa tay = ½ rộng cửa tay + 4->6cm * Vẽ nách tay sau: - BB1= 2cm - Chia BC tay sau làm phần nhau: BG= GH=HC - GG1= 1.5 cm - HH1= 0.3cm - Đánh cong vòng nách sau qua B, B1, G1, H1, D * Vẽ nách trước: - BB1= 2cm - Chia BC tay sau làm phần nhau: BK=KI=IJ=JC - KK1 = 1cm - JJ1= 5.5cm - Đánh cong vòng nách trước qua B, K1, I, J1, D Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 1.4.4 Bâu áo - AB: Dài cổ= ½ dài cổ đo thân - BC: To cổ = -> 10cm - Vẽ hình chữ nhật ABCD - BB’ = 1.5cm - CC’ =1cm Vẽ cổ áo qua A, điểm AB, B’, C’, điểm CD, D 1.4.5 Ve áo + vị trí túi * Ve áo: Sang dấu lại đường vai con, vòng cổ, đinh áo xuống đến đường ngang lai Thiết kế theo hình vẽ * Túi áo: - Vị trí túi: Thiết kế theo hình vẽ - Cơi túi: Dài x rộng = (Dài miệng túi + 4->5cm)x(6->7cm) - Lót túi lớn lót túi nhỏ vẽ theo miệng túi thân (tham khảo hình vẽ) Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Cách chừa đường may cắt - Tất đường may chừa 1cm - Vòng cổ chừa 0.7 cm - Lai áo, lai tay chừa cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình môn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Bài 2: THIẾT KẾ ÁO JACKET NAM HAI LỚP CĂN BẢN 2.1.Hình dáng: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 2.2 Cấu trúc: Lớp chính: - thân trước, thân sau, tay - má nón, nẹp ve - miếng cơi túi, đáp túi Lớp lót: - thân trước, thân sau, tay - má nón, lót túi lớn, lót túi nhỏ Chi tiết keo - miếng keo cơi túi, nẹp ve * CÁCH TÍNH VẢI - Khổ vải 0.9m = dài áo + dài tay + chiều cao nón + lai + đường may - Khổ 1.2 m = dài áo + dài tay + chiều cao nón + lai + đường may - Khổ 1.4 -> 1.6m = dài áo + dài tay + lai + đường may 2.3 Ni mẫu - Dài áo (DA) : 78cm - Ngang vai (NgV) : 50 cm - Dài tay (DT) : 57 cm - Cửa tay : 24 cm - Vòng cổ (VC) : 39 cm - Vòng ngực (VNg) : 88 cm - Cao đầu trước : 32 cm - Vòng đầu : 58 cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 10 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 1.4.3 Tay áo: (Vẽ dựng hình giấy) - Dài tay = sđ Dt + 1.5 cm - Hạ nách tay = VN/5 – 2cm - Xiên nách tay= Vòng nách áo /2 – cm - Hạ khuỷu tay = 16 cm - Ngang cử tay = 13cm 1.4.4 Bâu cổ: Kéo dài đường bẻ ve lên khỏi đường ngang cổ đoạn 1/2VC thân áo sau+1 cm, đặt X Lấy giao điểm đường bẻ ve với đường ngang cổ làm tâm Xoay đoạn X phía tay trái 2.5 cm, đặt X’ Từ dựng hình bâu cổ theo thơng số cho hình minh họa 1.4.5 Nẹp ve: Dựa theo đường vai con, ngang cổ, nẹp áo, gấu áo thân trước để vẽ nẹp ve - Vai = 4cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 41 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề - Ngang ngực = 11cm (Tính từ mép ve áo) - Ngang eo = 9cm(tính từ đường dựng nẹp) - Ngang gấu = 8cm (tính từ đường dựng nẹp 1.5 Cách cắt, chừa đường may - Thân trước, thân sau, nẹp ve + Cổ, vai con, ve áo chừa 1cm + Sườn thân, sóng lưng chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm - Tay áo + Đầu tay chừa cm + Sống tay, bụng tay chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 42 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề BÀI 2: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ DECOUP NÁCH, BÂU DAN TON VE GÓC 2.1 Hình dáng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 43 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 2.2 Cấu trúc - Thân trước x2 - Nắp túi x - Thân sau x - Viền túi x - Mang tay lớn x - Đáp túi x - Mang tay nhỏ x - Lót túi lớn x - Bâu cổ x - Lót túi nhỏ x 2.3 * Cách tính vải - Khổ 0.9 m = 2m -> 2.2m - Khổ 1.2m = 1.7 -> 2m - Khổ 1m6 = 1.4 -> 1.6m Ni mẫu - Dài áo = 62 cm - Hạ eo sau = 37cm - Rộng vai = 38 cm - Xuôi vai = cm - Dài tay = 52cm - Cửa tay = 26 cm - Vòng cổ = 34 cm - Vòng ngực = 84 cm - Vòng mơng = 63 cm - Dang ngực = 17 cm - Hạ pen ngực = 22 cm 2.4 Phương pháp thiết kế 2.4.1 Thân sau: * Cách xếp vải: Xếp biên vải trùng nhau, bề trái vải ngồi Vẽ cổ phía tay phải, lai phía tay trái - AC: Hạ ngực = VN/4 Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 44 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề - AD: Hạ eo = Số đo HES - A1A2: Ngang cổ = VC/5 + 1cm - AA1: Lên cổ = 2,5 cm - A1A2: Ngang vai = RV/2 - A2A2’: Xuôi vai = Sđ – - CC1: Ngang ngực = VN/4 + 2cm - DD1: Ngang eo = VE/4 + 2cm cđ + cm pen - DE: Hạ mông= 18cm - EE1: Ngang mông = VM/4 + cm - BB1: Ngang gấu = Ngang mông + 0,5 cm - B1B1’: Giảm sườn = 0.5 cm Vẽ đường decoup hình vẽ 2.4.2 Thân trước: Sang dấu đường ngang cổ, ngang ngực, ngang eo, ngang mông, ngang gấu từ thân sau qua thân trước Ta dời đường ngang eo, ngang mông ngang gấu xuống cm để vẽ pen ngang Từ biên vải đo vào cm vẽ đường dựng nẹp Vẽ thêm đường song song cách đường dựng nẹp cm làm đường giao khuy - AB: Dài áo= Số đo + 2cm (pen ngang) - AA1: Ngang cổ = VC/5 + 0.5 cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 45 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề - AA2: Hạ cổ = Ngang cổ - A”A1’: Xuôi vai = Sđ xuôi vai A1A1’: Vai thân trước = vai thân sau - Ve áo: Đường bẻ ve từ chân ve (cách đường ngang eo cm) đến vị trí cách chân cổ vai A1A’= cm + Độ xuôi ve= 3.5 cm + Bản ve = cm + Độ xẻ ve A2J=A2I’=JI’= cm + Ve góc JJ’= 5cm - CC1: Ngang ngực = VN/4 + 3cm Vẽ pen ngực decoup hình vẽ hướng dẫn - DD1: Ngang eo = VE/4 + 2cm cđ + 3cm pen - EE1: Ngang mông = VM/4 + 2cm - BB1: Ngang gấu = Ngang mông + - BB2: Sa vạt = cm - B1B1’: Giảm sườn = 0.5cm - Túi áo: Cách đường eo 8cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 46 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Cách nẹp = 7.5 cm Rộng miệng túi = 12cm - Điểm đầu pen: Cách đường ngang cổ = HPN + 2cm Cách đường giao khuy = DN/2 Dài pen ( tính từ eo xuống) = 16 cm 2.4.3 Tay áo: (Vẽ dựng hình giấy) - Dài tay = sđ Dt + 1.5 cm - Hạ nách tay = VN/5 – 2cm - Xiên nách tay= Vòng nách áo /2 – cm - Hạ khuỷu tay = 16 cm - Ngang cử tay = 13cm 2.4.4 Bâu cổ: Kéo dài đường bẻ ve lên khỏi đường ngang cổ đoạn 1/2VC thân áo sau+1 cm, đặt X Lấy giao điểm đường bẻ ve với đường ngang cổ Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 47 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề làm tâm Xoay đoạn X phía tay trái 2.5 cm, đặt X’ Từ dựng hình bâu cổ theo thơng số cho hình minh họa 2.4.5 Nẹp ve: Dựa theo đường vai con, ngang cổ, nẹp áo, gấu áo thân trước để vẽ nẹp ve - Vai = 4cm - Ngang ngực = 11cm (Tính từ mép ve áo) - Ngang eo = 9cm(tính từ đường dựng nẹp) - Ngang gấu = 8cm (tính từ đường dựng nẹp 2.5 Cách cắt, chừa đường may - Thân trước, thân sau, nẹp ve + Cổ, vai con, ve áo chừa 1cm + Sườn thân, sóng lưng chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm - Tay áo + Đầu tay chừa cm + Sống tay, bụng tay chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 48 Giáo trình môn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề BÀI 3: THIẾT KẾ ÁO VESTON NỮ DECOUP VAI, BÂU SAM 3.1 Hình dáng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 49 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 3.2 Cấu trúc - Thân trước x2 - Nắp túi x - Thân sau x - Viền túi x - Mang tay lớn x - Đáp túi x - Mang tay nhỏ x - Lót túi lớn x - Bâu cổ x - Lót túi nhỏ x 3.3 * Cách tính vải - Khổ 0.9 m = 2m -> 2.2m - Khổ 1.2m = 1.7 -> 2m - Khổ 1m6 = 1.4 -> 1.6m Ni mẫu - Dài áo =50 cm - Hạ eo sau = 37cm - Rộng vai = 38 cm - Xuôi vai = cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh - Dài tay = 52cm - Cửa tay = 26 cm - Vòng cổ = 34 cm - Vòng ngực = 84 cm Trang 50 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp - Vòng mơng = 63 cm - Dang ngực = 17 cm Hệ Trung cấp nghề - Hạ pen ngực = 22 cm 3.4 Phương pháp thiết kế 3.4.1 Thân sau: * Cách xếp vải: Xếp biên vải trùng nhau, bề trái vải Vẽ cổ phía tay phải, lai phía tay trái Từ biên đo vào 2cm đường may sóng lưng - AB: Dài áo= số đo - AC: Hạ ngực = VN/4 - AD: Hạ eo = Số đo HES - A1A1’: Ngang cổ = VC/5 + 1cm - AA1: Lên cổ = 2,5 cm - A1A2: Ngang vai = RV/2 - A2A2’: Xuôi vai = Sđ – - CC1: Ngang ngực = VN/4 + 2cm - DD1: Ngang eo = VE/4 + 2cm cđ + cm pen - Hạ mông= 18cm - Ngang mông = VM/4 + cm Từ đường sườn ta vẽ sườn áo lững hình vẽ hướng dẫn 3.4.2 Thân trước: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 51 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Sang dấu đường ngang cổ, ngang ngực, ngang eo, ngang mông, ngang gấu từ thân sau qua thân trước Ta dời đường ngang eo, ngang mông ngang gấu xuống cm để vẽ pen ngang Từ biên vải đo vào cm vẽ đường dựng nẹp Vẽ thêm đường song song cách đường dựng nẹp cm làm đường giao khuy - AB: Dài áo= Số đo + 2cm (pen ngang) - AA1: Ngang cổ = VC/5 + 0.5 cm - AA2: Hạ cổ = Ngang cổ - A”A1’: Xuôi vai = Sđ xuôi vai A1A1’: Vai thân trước = vai thân sau - Ve áo: Đường bẻ ve từ chân ve (cách đường ngang eo cm) đến vị trí cách chân cổ vai A1A’= cm + Bản ve IJ= cm + Dài đầu ve cm - CC1: Ngang ngực = VN/4 + 3cm Vẽ pen ngực decoup hình vẽ hướng dẫn - DD1: Ngang eo = VE/4 + 2cm cđ + 3cm pen Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 52 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Từ đường sườn áo trên, ta vẽ lai sườn áo lững hình vẽ hướng dẫn - Túi áo: Cách đường eo 6cm Cách nẹp = 7.5cm Rộng miệng túi = 12cm - Điểm đầu pen: Cách đường ngang cổ = HPN + 2cm Cách đường giao khuy = DN/2 Dài pen ( tính từ eo xuống) = 16 cm 3.4.3 Tay áo: (Vẽ dựng hình giấy) - Dài tay = sđ Dt + 1.5 cm - Hạ nách tay = VN/5 – 2cm - Xiên nách tay= Vòng nách áo /2 – cm - Hạ khuỷu tay = 16 cm - Ngang cử tay = 13cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 53 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề 3.4.4 Bâu cổ: Kéo dài đường bẻ ve lên khỏi đường ngang cổ đoạn 1/2VC thân áo sau đặt X Vẽ đường vng góc qua 4,5 cm nối với đỉnh vai thân trước cho đường nối = ½ VC thân áo sau, XX’=4,5cm Từ dựng hình bâu cổ theo thơng số cho hình minh họa 3.4.5 Nẹp ve: Dựa theo đường vai con, ngang cổ, nẹp áo, gấu áo thân trước để vẽ nẹp ve - Vai = 4cm - Ngang ngực = 11cm (Tính từ mép ve áo) - Ngang eo = 9cm(tính từ đường dựng nẹp) - Ngang gấu = 8cm (tính từ đường dựng nẹp 1.5 Cách cắt, chừa đường may - Thân trước, thân sau, nẹp ve + Cổ, vai con, ve áo chừa 1cm + Sườn thân, sóng lưng chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm - Tay áo + Đầu tay chừa cm + Sống tay, bụng tay chừa 1.5 cm + Gấp lai chừa cm Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 54 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Hệ Trung cấp nghề Trang 55 ... áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề PHẦN 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET Bài 1: THIẾT KẾ ÁO JACKET LỚP 1.1.Hình dáng: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston. .. Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Bài 2: THIẾT KẾ ÁO JACKET NAM HAI LỚP CĂN BẢN 2.1.Hình dáng: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston. .. Thiết kế áo jacket, veston nữ lớp Hệ Trung cấp nghề Bài 3: THIẾT KẾ ÁO JACKET NAM LỚP BO LAI 3.1 Hình dáng: Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh Trang 17 Giáo trình mơn học Thiết kế áo jacket, veston nữ
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh tk jacket, veston nu, giao trinh tk jacket, veston nu