Luận văn thạc sỹ - Năng lực quản lý của Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông

114 81 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:01

MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi tắt là Công ty) do UBND tỉnh Đắk Nông là Chủ sở hữu, được thành lập theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 của UBND tỉnh Đắk Nông. Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400204746, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 17/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 05/04/2012. Là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sở hữu 100% vốn Nhà nước, thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thời gian hoạt động của Công ty là dài hạn kể từ ngày được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty có thể ngừng hoạt động khi có quyết định của Chủ sở hữu hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Mục tiêu: Quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống các công trình thủy lợi đã và sẽ xây dựng trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông, chống xuống cấp và tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cho Nhà nước, bảo đảm an toàn cho công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực gần công trình. Hiện tại Công ty được giao quản lý 187 công trình thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Toàn bộ các công trình thủy lợi, Công ty giao cho các Chi nhánh tại các huyện, thị xã trực tiếp quản lý, duy tu, bảo dưỡng và vận hành, gắn liền với quá trình sản xuất cung ứng dịch vụ tại đơn vị. Các công trình được quản lý bằng mã số tài sản theo quy định hiện hành, thường xuyên được theo dõi, tổng hợp, cập nhật thông tin diễn biến thay đổi giá trị của từng công trình, cũng như đánh giá năng lực phục vụ và hiện trạng của từng công trình sau mỗi mùa vụ sản xuất nông nghiệp. Trong điều kiện và yêu cầu như vậy để đáp ứng được nhiệm vụ của Công ty thì vai trò của Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc Công ty là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trong điều kiện Công ty mới thành lập năng lực quản lý của Lãnh đạo chi nhánh hiện nay còn nhiều bất cập, rất khó khăn cho việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ của công ty. Để khắc phục được vấn đề nêu trên, Công ty cần quan tâm, có kế hoạch trong việc đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc. Bản thân tôi cũng là một giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông tôi nhận thấy cần kiểm tra, đánh giá năng lực quản lý của đội ngũ Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc để từ đó có sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn vào nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ này để từ đó đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ của công ty đặt ra. Vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Năng lực quản lý của Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông” làm luận văn thạc sỹ. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định khung lý luận về năng lực quản lý của Lãnh đạo doanh nghiệp; - Phân tích thực trạng năng lực quản lý của Lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; - Đề xuất một số định hướng và giải pháp nâng cao năng lực quản lý của Lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; 3 Câu hỏi nghiên cứu 1. Các yêu cầu về năng lực quản lý của Lãnh đạo các Chi nhánh? 2. Các lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông đã đáp ứng được yêu cầu về năng lực quản lý ra sao? Điểm mạnh; Điểm yếu và nguyên nhân? 3. Cần những giải pháp nào để nâng cao năng lực quản lý của Lãnh đạo các Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông? TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN THỪA ANH NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CTTL TỈNH ĐẮK NÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS MAI VĂN BƯU Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Để hoàn thành đề tài Luận văn này, trước hết xin chân thành cảm ơn PGS.TS Mai Văn Bưu tận tình hướng dẫn, giúp đỡ động viên tơi q trình thực đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn thầy cô Khoa Khoa học quản lý Viện Đào tạo Sau đại học giúp đỡ hướng dẫn suốt thời gian học tập nghiên cứu luận văn Tôi xin cam đoan luận văn “Năng lực quản lý Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi, khơng chép tồn phần luận văn người khác không nhờ tổ chức viết luận văn hộ Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ Nguyễn Thừa Anh MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 2.1.4 Các nghành nghề chủ yếu .44 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh .45 a Điểm mạnh 85 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU TỪ VIẾT TẮT QĐ : Quyết định UBND : Ủy ban nhân dân LĐDN : Lãnh đạo doanh nghiệp DN : Doanh nghiệp NLQL : Năng lực quản lý TNHH : Trách nhiệm hữu hạn MTV : Một thành viên CTTL : Cơng trình thủy lợi PTNT : Phát triển nông thôn PC : Phẩm chất ĐĐ : Đạo đức DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ BẢNG 2.1.4 Các nghành nghề chủ yếu .44 2.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh .45 a Điểm mạnh 85 KẾT LUẬN 107 SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 Yếu tố cấu thành lực quản lý lãnh đạo doanh nghiệp Error: Reference source not found Quy trình nghiên cứu đánh giá lực quản lý lãnh đạo doanh nghiệp Error: Reference source not found Cơ cấu tổ chức máy Công ty Error: Reference source not found Yêu câu lựcquản lý lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty .Error: Reference source not found MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng (sau gọi tắt Công ty) UBND tỉnh Đắk Nông Chủ sở hữu, thành lập theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND ngày 02/12/2010 UBND tỉnh Đắk Nông Hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6400204746, đăng ký lần đầu ngày 14/12/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 17/11/2011, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 05/04/2012 Là công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên sở hữu 100% vốn Nhà nước, thành lập hoạt động hợp pháp Việt Nam, thực hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật Thời gian hoạt động Công ty dài hạn kể từ ngày quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty ngừng hoạt động có định Chủ sở hữu theo yêu cầu quan Nhà nước có thẩm quyền Mục tiêu: Quản lý, khai thác hiệu hệ thống cơng trình thủy lợi xây dựng địa bàn tỉnh phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông, chống xuống cấp tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cho Nhà nước, bảo đảm an toàn cho cơng trình, tính mạng tài sản nhân dân khu vực gần cơng trình Hiện Cơng ty giao quản lý 187 cơng trình thủy lợi địa bàn tồn tỉnh Tồn cơng trình thủy lợi, Công ty giao cho Chi nhánh huyện, thị xã trực tiếp quản lý, tu, bảo dưỡng vận hành, gắn liền với trình sản xuất cung ứng dịch vụ đơn vị Các cơng trình quản lý mã số tài sản theo quy định hành, thường xuyên theo dõi, tổng hợp, cập nhật thông tin diễn biến thay đổi giá trị cơng trình, đánh giá lực phục vụ trạng cơng trình sau mùa vụ sản xuất nông nghiệp Trong điều kiện yêu cầu để đáp ứng nhiệm vụ Cơng ty vai trò Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty vô quan trọng Tuy nhiên, điều kiện Công ty thành lập lực quản lý Lãnh đạo chi nhánh nhiều bất cập, khó khăn cho việc thực yêu cầu, nhiệm vụ công ty Để khắc phục vấn đề nêu trên, Cơng ty cần quan tâm, có kế hoạch việc đào tạo, nâng cao lực quản lý đội ngũ Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Bản thân giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng nhận thấy cần kiểm tra, đánh giá lực quản lý đội ngũ Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc để từ có quan tâm, đầu tư nhiều vào nâng cao lực quản lý đội ngũ để từ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công ty đặt Vì vậy, tơi định chọn đề tài: “Năng lực quản lý Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Cơng ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông” làm luận văn thạc sỹ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định khung lý luận lực quản lý Lãnh đạo doanh nghiệp; - Phân tích thực trạng lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng; - Đề xuất số định hướng giải pháp nâng cao lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Cơng ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông; Câu hỏi nghiên cứu Các yêu cầu lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh? Các lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng đáp ứng yêu cầu lực quản lý sao? Điểm mạnh; Điểm yếu nguyên nhân? 3 Cần giải pháp để nâng cao lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Cơng ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực quản lý Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Cơng ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông 4.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu lực quản lý Lãnh đạo doanh nghiệp: Kiến thức, lực chuyên môn; kỹ quản lý; phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; học hỏi, sáng tạo phát triển thân + Về địa bàn nghiên cứu: Các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng nằm địa bàn huyện, 01 thị xã thuộc tỉnh Đắk Nông + Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2011 - 2015 giải pháp đề xuất đến năm 2020 1.5 Phương pháp nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng: - Yếu tố bên - Yếu tố bên Nội dung lực quản lý - Về kiến thức trình độ chun mơn - Về kỹ quản lý - Về phẩm chất đạo đức, nghề nghiệp - Về lực học hỏi, sáng tạo phát triển thân Mục tiêu - Nâng cao kiến thức - Nâng cao kỹ quản lý - Tạo điều kiện trao dồi, tu dưỡng phẩm chất đạo đức - Thay đổi, tạo động lực tự học hỏi, sáng tạo phát triển thân - Về số liệu: luận văn sử dụng liệu, số liệu thứ cấp sơ cấp - Về phương pháp: luận văn sử dụng phương pháp khảo sát thực tế, thu thập số liệu, phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh Để việc nghiên cứu đánh giá xác, tơi sử dụng hai phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, tiến hành theo bước sau: Bước 1: Nghiên cứu mơ hình lý thuyết lực quản lý cán quản lý cấp sở xác định khung lý thuyết để nghiên cứu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh công ty Bước 2: Làm rõ yêu cầu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh: Trên sở khung nghiên cứu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh, tác giả tiến hành vấn 5/5 người Ban giám đốc cơng ty, phòng ban liên quan Công ty để làm rõ yêu cầu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh công ty Bước 3: Thiết kế phiếu điều tra: Trên sở yêu cầu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh Công ty, tác giả tiến hành thiết kế mẫu phiếu điều tra để đánh giá lực quản lý lãnh đạo chi nhánh QĐPX Mẫu phiếu thiết kế chung cho đối tuợng đánh giá là: Bản thân lãnh đạo chi nhánh, cán nhân viên chi nhánh, cán quản lý Công ty Nội dung phiếu đánh giá thiết kế tập trung vào trình độ, kỹ quản lý, hành vi thái độ tố chất quản lý Các câu hỏi sử dụng câu hỏi đóng thiết kế thang điểm Qui trình thiết kế Bảng câu hỏi sử dụng nghiên cứu đánh giá thực sau Thiết kế Bảng câu hỏi Thử nghiệm Hoàn chỉnh Bảng câu hỏi - Thiết kế câu hỏi dựa khung lực - Phỏng vấn quản đốc phân xưởng - Công nhân tự trả lời Bước 4: Tiến hành khảo sát, phát phiếu thu thập phiếu điều tra: phiếu điều tra phát cho 17 cán lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng, 05 cán Ban Giám đốc phòng chun mơn Cơng ty, người trực tiếp làm việc quản lý giám đốc chi nhánh 60 cán bộ, nhân viên, người lao động tồn Cơng ty Việc phát phiếu điều tra giúp ta thấy góc nhìn khác từ nhiều góc độ lực quản lý lãnh đạo chi nhánh qua có kết luận mức thực trạng lực quản lý lãnh đạo chi nhánh công ty nhận diện nguyên nhân yếu tố ảnh hưởng đến lực quản lý Những tiêu thức đưa điều tra dựa khung lực cán quản lý cấp sở Mức độ đồng ý đánh số từ 01 - 05 Mức độ 1: Tuyệt đối không đồng ý; mức độ 2: Khơng đồng ý; mức độ 3: Bình thường; mức độ 4: Đồng ý; mức độ 5: Tuyệt đối đồng ý Bảng 1.1 Tổng hợp phiếu điều tra TT Đối tượng đánh giá Ban Giám đốc, trưởng phòng chun mơn Giám đốc, Phó giám đốc chi nhánh tự đánh giá Công nhân Tổng cộng Bước 5: Phân tích số liệu: Số lượng phiếu gửi Số lượng phiếu phản hồi Tỷ lệ % phản hồi 6 100 18 18 100 60 84 60 84 100 100 Kết vấn tập hợp bảng so sánh với tiêu thức khác để làm xây dựng yêu cầu lực quản lý lãnh đạo chi nhánh Kết điều tra khảo sát phân tích Excel để thấy 95 tính tích cực người học, người học hiểu sâu vấn đề nhớ vấn đề lâu dễ dàng áp dụng yêu cầu thực tế - Phương pháp hoạt động nhóm: với phương pháp yêu cầu thành viên nhóm tham gia giải vấn đề đưa ra, Các học viên thảo luận đưa giải pháp, phân công người nhóm tham gia giải vấn đề Với phương pháp tạo cho học viên thói quen làm việc tập thể Đây nói kỹ cần thiết tất người vị trí cơng tác, làm việc hay giải vấn đề diễn nhóm, tổ chức đặc biệt xã hộ ngày phát triển Phương pháp tạo nên chia sẻ kinh nghiêm, ý tưởng thành viên nhóm tham gia giải vấn đề tạo nên húng thú học tập - Phương pháp giải tình huống: Tổng hợp tình phát sinh thực tế để xây dựng nên chương trình giảng giải Các tình trnog thực tế phong phú đòi hỏi người xây dựng chương trình đào tạo phải phân loại tình điển hình mang tính bao trùm lên vấn đề Từ tình thực tế, thành viên nhóm phân tích ngun nhân đưa cách giải vấn đề Cùng với việc lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp, đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng dạy phải lựa chọn phù hợp Song song với việc mời giảng viên từ trung tâm đào tạo chuyên nghiệp nên sử dụng chuyên gia người trải qua thành công thực tế c Xây dựng chương trình nội dung, chuyên đề đào tạo phù hợp yêu cầu Từ trình khảo sát phân tích từ chương trước, xây dựng chương trình đào tạo xây dưng đào tạo theo chuyên đề Khi phân tích đánh giá thực trạng lực quản lý lãnh đạo 96 chi nhánh trực thuộc Công ty thiếu hụt kiến thức quản lý, kiến thức chun mơn kỹ cần có người lãnh đạo Do chương trình đào tạo phải đảm bảo nội dung cho phù hợp với cán lãnh đạo Dựa phân tích thực trạng lực quàn lý lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty ta thấy: Lãnh đạo chi nhánh trực thuộc tương đối dè dặt xác định nhu cầu đào tạo, chưa thể rõ mong muốn đào tạo Hầu hết người thừa nhận họ cần phải bồi dưỡng thường xuyên kiến thức, kỹ để nắm bắt nhanh quy định mới, kiến thức vận dụng vào thực tế từ thực tốt nhiệm vụ phân giao d Tổ chức cho cá nhân tự xây dựng chương trình đào tạo thân Để đạt đến kiến thức kỹ theo khung lực ngồi việc Cơng ty chủ động xếp bố trí cán cử đào tạo cá nhân Lãnh đạo chi nhánh phải xây dựng cho kế hoạch chương trình đào tạo riêng Đây điều cần thiết thân cá nhân Lãnh đạo chi nhánh thấy rõ khiếm khuyết thân nhu cầu cần thiết đào tạo kiến thức kỹ để đáp ứng cho cơng việc Mặt khác trường đào tạo phong phú dồi dào, với nhiều hình thức đào tạo khác chuyên ngành khác Các trường có chương trình đào tạo theo chun đề nhằm nâng cao kiến thức kỹ cho cán quản lý cấp e Đổi phương pháp đánh giá hiệu đào tạo Đánh giá hiệu công tác đào tào tương đối phức tạp khó hiệu cụ thể thông qua hiệu hoạt động cụ thể đối tượng đào tạo mà kết lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố đào tạo 97 Hiện nay, công tác đánh giá chưa thực Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông Đây công việc cần phải làm thời gian tới khơng đánh giá kết sau đào tạo khơng có chương trình kế hoạch đào tạo thời gian tốt đặc biệt cơng tác quy hoạch, bố trí cán lãnh đạo chi nhánh Nếu lãnh đạo chi nhánh trực thuộc đào tạo không nâng cao lực quản lý để đáp ứng u cầu đào tạo lại bố trí cơng việc khác phù hợp Có thể đánh giá chương trình đào tạo theo hướng: - Thứ đánh giá sau khóa học: học viên tự đánh giá kết học tập sau khóa học theo bảng câu hỏi điều tra thiết kế phù hợp theo khóa đào tạo Kết phản ánh tự thân Lãnh đạo chi nhánh khả truyền thụ giảng viên nội dung chương trình đào tạo Đây việc cần thiết để có điều chỉnh giảng viên nội dung chương trình cho phù hợp yêu cầu - Thứ hai đánh giá qua thời gian đào tạo: đánh giá thay đổi hành vi, thái độ, kỹ làm việc lãnh đạo chi nhánh qua thời gian định tháng để so sánh với lực trước khóa học Mục đích việc đánh giá xác định thực trạng nhân viên lãnh đạo chi nhánh tất mặt sau: * Tiêu chí đánh giá nhân viên sau khóa học - Về hành vi thái độ - Về kiến thức - Về kỹ nghiệp vụ chuyên môn * Tiêu chí đánh giá Lãnh đạo chi nhánh sau khóa học - Khả tổ chức quản lý hoạt động chi nhánh - Khả đào tạo huấn luyện nhân viên 98 - Khả khuyến khích nhân viên - Khả kiểm tra giám sát - Khả đánh giá nhân viên - Khả quan hệ với cấp - Kỹ nghiệp vụ chun mơn 3.2.2 Hồn thiện tiêu chuẩn chức danh theo khung lực Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nơng cần phải nhận thức rõ vai trò tầm quan trọng việc xây dựng khung lực quản lý cho lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Kết nghiên cứu cho thấy yếu tố cấu thành lực quản lý có tác động thuận chiều đến kết quản hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì việc xây dựng khung lực quản lý lãnh đạo chi nhánh giúp cho Công ty đánh giá lực quản lý lãnh đạo chi nhánh tìm giải pháp giúp lãnh đạo chi nhánh hoàn thiện nâng cao lực quản lý, từ góp phần nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty Ngồi việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chi nhánh theo khung lực quản lý Công ty đánh giá lực quản lý lãnh đạo chi nhánh mà sở để tuyển chọn, quy hoạch lãnh đạo chi nhánh chuyên nghiệp Việc hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh cần phải dựa vào khung lực kết phân tích công việc của quy mô quản lý chi nhánh Đi đơi với việc hồn thiện cần đưa vào sử dụng cách có hiệu tiêu chuẩn chức danh, tránh việc xây dựng xong lại không sử dụng Ngồi định kỳ cần rà sốt, điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với công việc vị trí lãnh đạo chi nhánh 3.2.3 Đánh giá kết thực công việc theo khung lực 99 Việc đánh giá thực nhiệm vụ nhân lực Công ty công việc quan trọng công tác quản lý nguồn nhân lực Qua cơng tác đánh giá thấy lực người qua thực giải pháp nâng cao lực bố trí nhân lực cách phù hợp Công tác đánh giá lãnh đạo chi nhánh Công ty trọng thực hàng năm Tuy cơng tác đánh giá chung chung mang nhiều định tính Bảng đánh giá dựa việc tự đánh giá lãnh đạo chi nhánh thông qua người lao động làm việc chi nhánh nhìn chung mang tính hình thức phụ thuộc vào chủ quan lãnh đạo chi nhánh mang tính nể nang nhiều Vì đánh giá có tác dụng cơng tác đào tạo, bổ nhiệm, quy hoạch lãnh đạo chi nhánh công tác quản lý nhân lực Công ty chi nhánh Để đánh giá lực, trình độ, khả lãnh đạo chi nhánh thể tính khách quan phải đổi công tác đánh giá Khung lực công cụ đánh giá hiệu Cơng cụ cung cấp tiêu chí cụ thể, dễ nắm bắt kết thực công việc lãnh đạo chi nhánh Hơn việc đánh giá lực trình độ khơng dựa vào cấp ý kiến chủ quan lãnh đạo chi nhánh mà phải đánh giá toàn diện: đánh giá từ cấp trên, đánh giá từ cấp dưới, đánh giá từ quyền… 3.2.4 Đổi quy hoạch cán lãnh đạo chi nhánh theo khung lực Hiện công tác quy hoạch cán lãnh đạo Công ty thực theo hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 tiến hành theo bước: Bước Phát hiện, giới thiệu nguồn 100 Tập thể lãnh đạo Cơng ty chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cấu nguồn quy hoạch vào vị trí Phòng Tổ chức hành phát danh sách nhân có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch chức danh cán Các đồng chí trong hội nghị giới thiệu thêm nguồn quy hoạch danh sách chuẩn bị Các đồng chí tham dự hội nghị xem xét, bỏ phiếu giới thiệu, ban tổ chức thu phiếu để kiểm phiếu Bước Tổ chức lấy ý kiến ban chấp hành Đảng Công ty Hội nghị ban chấp hành Đảng Công ty thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán đưa vào quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty nghiên cứu phương án quy hoạch tập thể lãnh đạo Công ty chuẩn bị, phân tích chất lượng cấu đội ngũ cán quản lý, tham gia thông tin cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, két giới thiệu quy hoạch cán Trên sở ủy đồng chí tham gia hội nghi ghi phiếu giới thiệu chức danh cán Bước Tổ chức hội nghị tập thể Ban lãnh đạo Công ty thảo luận, biểu định quy hoạch Trên sở bước bước phương án quy hoạch phận tham mưu tổ chức cán đề xuất, tập thể lãnh đạo Công ty thảo luận, phát hiện, giới thiệu, bổ sung nguồn quy hoạch, bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo Cơng ty Các đồng chí có 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo Cơng ty bỏ phiếu tán thành đưa vào danh sách quy hoạch Kết quy hoạch phải đảm bảo chức danh lãnh đạo Cơng ty có 2-3 cán dự nguồn Quy trình quy hoạch mang tính chất dân chủ, việc giới thiệu chủ yếu cảm tính chưa có hệ thống đánh giá lực cán cách hoàn chỉnh Vì khung lực cơng cụ hữu hiệu để giới thiệu cán có đủ lực vào vị trí lãnh đạo Cơng ty phải dựa vào khung lực để điều tra, đánh giá lực quản lý lãnh đạo, cán nhân 101 viên Công ty Căn vào lực dự báo khả phát triển lãnh đạo chi nhánh, so sánh với tiêu chuẩn chức danh để lựa chọn đưa vào quy hoạch cho phù hợp Việc quy hoạch phải nhìn rồng tồn Cơng ty đơn vị khác 3.2.5 Tăng cường động lực cho lãnh đạo chi nhánh Con người tham gia vào tổ chức để đạt mục đích mà họ khơng thể đạt đạt không cao họ hoạt động riêng lẻ Động thúc đẩy toàn nhom xu hướng, ước mơ, nhu cầu, nguyện vọng thúc tương tự Động lực yếu tố thúc đẩy người thực công việc Theo cách tiếp cận cảu Herzberg đưa nhóm yếu tố tạo nên động thúc đẩy bao gồm yếu tố thành tích, cơng nhân, cơng việc thử thách, tiến trưởng thành cơng viêc Vì để tạo động lực cho lãnh đạo chi nhánh trực thuộc cần phải có yếu tố trên, Kết điều tra đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố cấu thành lực quản lý có ảnh hưởng thuận chiều với kết hoạt động doanh nghiệp Vì Cơng ty cần phải có chế độ, sách tạo điều kiện động lực để nâng cao lực quản lý lãnh đạo chi nhánh Chế độ đãi ngộ khen thưởng chế tài xử phạt phải minh bạch tạo động lực làm việc gắn trách nhiệm lãnh đạo chi nhánh với hiệu sản xuất kinh doanh chi nhánh nói riêng hiệu sản xuất kinh doanh tồn Cơng ty nói chung có ảnh hưởng tích cực đến lãnh đạo chi nhánh việc hoàn thiện nâng cao lực quản lý Chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực quản lý phải xây dựng công khai với quy định cụ thể, chặt chẽ Các lãnh đạo chi nhánh có lực quản lý cao, kết hoạt động chi nhánh tốt tạo điều kiện để họ đào tạo cao kiến thức chuyên môn, năm tạo điều 102 kiện để họ giao lưu học tập với doanh nghiệp khác thác thủy lợi nước để tiếp thu kinh nghiệm, kỹ quản lý doanh nghiệp bạn, so sánh đối chứng rút kinh nghiệm cần thiết để đạo tào lại cho đội ngũ lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty Chế độ đào tạo, bồi dưỡng phải thực nghiêm túc, coi để đánh giá chất lượng làm việc lãnh đạo chi nhánh Không để lãnh đạo chi nhánh bận mải với công việc điều hành thường nhật chi nhánh mà nhãng với công tác đào tạo, bồi dưỡng tự học tập để nâng cao kiến thức quản lý kỹ Tạo mơi trường để lãnh đạo chi nhánh phát triển nghề nghiệp khẳng định thân có hội thăng tiến yếu tố cần thúc đẩy Ban Giám đốc Công ty phải thương xuyên đánh giá có đề bạt lãnh đạo chi nhánh trực thuộc có lực vào vị trí cao máy Công ty Như nghiên cứu nhu cầu khẳng định phát triển thân nhu câu bậc cao người Đối với người bình thường nhu cầu phát sinh nhu cầu vật chất đáp ứng đầy đủ Như vậy, nói chung mức độ loại nhu cầu người khác nhau, nhiên nhu cầu hoàn thiện phát triển thân lại có sức mạnh to lớn Những người giỏi thường làm việc thúc đẩy nhu cầu nhu cầu vật chất 3.2.6 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với khung lực Truyền thống văn hóa bao gồm giá trị ẩn sau tổ chức Truyền thống văn hóa doanh nghiệp yếu tố nâng cao lực đội ngũ lao động làm việc doanh nghiệp đó, tạo nên mơi trường làm việc thân thiện, quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tạo nên yếu tố gắn bó doanh nghiệp qua tạo nên động lực phát triển cho đội ngũ lao động doanh nghiệp nói chung lãnh đạo doanh nghiệp nói riêng Truyền thống văn hóa doanh nghiệp toàn giá trị văn hóa 103 xây dựng, bảo vệ hình thành suốt trình tồn phát triển doanh nghiệp trở thành giá trị, quan nhiệm, tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động doanh nghiệp chi phối đến tình cảm, nếp suy nghĩ người lao động làm việc doanh nghiệp việc thực nhiệm vụ, mục tiêu Truyền thống văn hóa doanh nghiệp thể phong cách lãnh đạo lãnh đạo doanh nghiệp tác phong làm việc người lao động doanh nghiệp Để hình thành truyền thống văn hóa mạnh có sắc riêng, Cơng ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông cần xây dựng cho tiêu chuẩn riêng văn hóa buộc người vào làm việc Công ty phải tuân theo Tuy nhiên tiêu chuẩn thay đổi khơng phù hợp khơng hiệu Trong trường hợp việc sáng tao, đưa tiêu chuẩn cần thiết Nó trở thành loại tài sản vơ hình đóng vai trò quan trọng q trình phát triển Cơng ty Có thể nói, truyền thống văn hóa Cơng ty nhằm tạo quy tắc ứng xử người lao động làm việc Công ty mà tạo tác dụng đạo Điều tác dụng thúc đẩy Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao mà làm cho đồn kết hiệp đồng tập thể Cơng ty trở nên phát triển, phồn vinh, tăng thêm gắn bó người lao động với Cơng ty Chúng ta nhận thấy rằng, khung lực truyền thơng văn hóa doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với Khi xây dựng khung lực cần phải tính đến yếu tố truyền thống văn hóa doanh nghiệp Điều làm cho doanh nghiệp có khung lực riêng giống doanh nghiệp có nét đặc thù riêng Truyền thống văn hóa doanh nghiệp bao gồm giá trị bề phần ẩn sâu không thấy được, ngấm sâu vào tiềm thức người 104 lao động làm việc doanh nghiệp Nó điểm khác biệt chi nhánh với chi nhánh khác, doanh nghiệp với doanh nghiệp khác Vì truyền thống văn hóa doanh nghiệp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến trình áp dụng khung lực vào doanh nghiệp Truyền thống văn hóa yếu tố hình thành lâu dài có tính bền vững theo thời gian Việc áp dụng khung lực vào doanh nghiệp cần phải có trình lâu dài áp dụng bước Những giá trị tốt đẹp doanh nghiệp hình thành dần trở thành truyền thống 3.3 Điều kiện để thực giải pháp Nâng cao lực quản lý lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nong không nhu cầu thân lãnh đạo chi nhánh mà nội dung góp phần tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp nói riêng đất nước nói chung Để giải pháp nâng cao lực quản lý thực nỗ lực lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Cơng ty cần hỗ trợ nhiều quan quản lý nhà nước từ Cơng ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông, cụ thể sau: 3.3.1 Yêu cầu lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công tu TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - Bản thân lãnh đạo chi nhánh cần phải coi quản lý nghề có tích cực việc học tập nâng cao tay nghề, bổ sung kiến thức kỹ năng, có thái độ tích cực cơng việc - Các Lãnh đạo chi nhánh phải nhận thức việc nâng cao lực quản lý không để thực mục tiêu chiến lược phát triển Công ty mà để phát triển nghiệp - Các Lãnh đạo chi nhánh phải xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ chưa đạt yêu cầu Từ đó, có kế hoạch học tập, nâng cao 105 lực quản lý - Các Lãnh đạo chi nhánh phải chủ động, thường xuyên tự trao dồi kiến thức, đồng thời tích cực tham gia khoá đào tạo để nâng cao lực quản lý thân 3.3.2 Kiến nghị Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông - Trước hết, mặt nhận thức, Công ty phải thấy vai trò vị trí tầm quan trọng đội ngũ lãnh đạo chi nhánh việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực nhiệm vụ mục tiêu UBND tỉnh Đắk Nông giao, để xây dựng yêu cầu cụ thể đội ngũ cán lãnh đạo chi nhánh Từ thực trạng đánh giá dựa khung lực phải có thống tâm máy quản lý Công ty, tập trung sức mạnh để nâng cao lực cho đội ngũ cán lãnh đạo chi nhánh đáp ứng chiến lược phát triển - Phải có chế độ khuyến khích tập trung cho lãnh đạo chi nhánh tự nâng cao kiến thức thân, nâng cao kỹ thân thông qua chương trình đào tạo từ trường đại học, Học viện, trung tâm đào tạo kỹ để tự hồn thiện đáp ứg u cầu Đây đường hiệu cho tập thể chi nhánh cá nhân lãnh đạo chi nhánh - Phải tập trung nguồn lực cho việc đào tạo đổi công tác nâng cao lực quản lý chi nhánh - Phải có phân cấp, phân quyền lãnh đạo Công ty với lãnh đạo chi nhánh Giao quyền chủ động cho lãnh đạo chi nhánh việc định vấn đề liên quan trực tiếp tới hoạt động chi nhánh Từ thúc đẩy người lãnh đạo chi nhánh tìm tòi hồn thiện, nâng cao trình độ nghiệp vụ kỹ quản lý để điều hành chi nhánh hoạt động cách hiệu nhất, tránh ỷ lại lãnh đạo chi nhánh với lãnh đạo Công ty 106 3.3.3 Kiến nghị với quan quản lý Nhà nước - Hoàn thiện khung pháp lý quản lý khai thác cơng trình thủy lợi quy định vê toán nguồn kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí tạo điều kiện thuận lợi cho Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ Nhà nước giao - Sắp xếp, bổ sung đủ nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí hàng năm để Cơng ty có nguồn kinh phí thực kế hoạch đào tạo đảm bảo chế độ lương, thưởng cho người lao động, cán quản lý từ người lao động, cán bộ, nhân viên Cơng ty nâng cao đời sống, n tâm cơng tác - Có sách xây dựng tạo điều kiện cho trung tâm đào tạo kỹ năng, kiến thức chuyên sâu cho cán quản lý cấp - Xem xét xây dựng chuẩn mực lực quản lý lãnh đạo doanh nghiệp Hiện tiêu chuẩn điều kiện làm lãnh đạo doanh nghiệp sơ sài chưa có tiêu chuẩn cụ thể lực quản lý Do quan quản lý Nhà nước xem xét mở rộng thêm tiêu chuẩn lực quản lý để lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung hồn chỉnh đủ điều kiện Tuy nhiên tiêu chuẩn không nên q chặt chẽ làm hạn chế khả thành lập doanh nghiệp 107 KẾT LUẬN Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Đắk Nông doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực nhiệm vụ cơng ích cung cấp dịch vụ tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn tồn tỉnh Đắk Nơng Do để hồn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao phó hàng năm, đòi hỏi đội ngũ cán lãnh đạo Cơng ty cán lãnh đạo chi nhánh phải có lực quản lý, trình độ định góp phần thức đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân toàn tỉnh Để thực mục tiêu chiến lược đến năm 2020 tầm nhìn 2050, ngồi u cầu sở vật chất kỹ thuật, yêu cầu kinh tế yếu tố để thành cơng xây dựng người, xây dựng đội ngũ cán quản lý chuyên nghiệp phải trọng đến xây dựng đội ngũ lãnh đạo chi nhánh, cán quản lý trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác CTTL Qua kết điều tra thực tế cho thấy lực quản lý đội ngũ chi nhánh đáp ứng yêu cầu mà chưa đáp ứng yêu cầu tương lai Để đáp ứng yêu cầu luận văn đưa số giải pháp hoàn thiện nâng cao lực quản lý cho đội ngũ Lãnh đạo chi nhánh Tuy để thực giải pháp ngồi việc cần tâm cao Cơng ty thân người lãnh đạo chi nhánh cần số điều kiện khác Các giải pháp thực giúp nâng cao lực quản lý cho lãnh đạo chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH MTV Khai 108 thác CTTL Đắk Nơng, từ góp phần nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh cho tồn Cơng ty, góp phần thực thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh mục tiêu, nhiệm vụ mà Công ty UBND giao DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban tổ chức Trung Ương Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị Quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị Batal, C Quản lý nguồn nhân lực khu vực nhà nước NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002 Công ty TNHH MTV khai thác CTTL Đắk Nơng Báo cáo tài năm 2011 -2015; Phương án đổi doanh nghiệp giai đoạn 2015- 2020; Báo cáo tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 -2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển giai đoạn 20116-2020 Đỗ Hoàng Toàn, Mai Văn Bưu, Quản lý nhà nước kinh tế Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 2008 Duyên Hải Năng lực định thành công, tập Nhà xuất Văn hóa thơng tin 2006 Hồng Hải Bằng Nguyễn Văn Huyên Bản lĩnh trị với lực cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia 2006 Keen.K Năng lực Giáo trình giảng dậy Học viện hành quốc gia Hồ Chí Minh 2000 Lê Anh Cường Nguyễn Thị Lệ Huyền, Nghệ thuật phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp, NXB Lao động – Xã hội 2005 109 Nguyễn Cảnh Chất Tinh hoa quản lý NXB Lao động –Xã hội.2004 10 Nguyễn Cảnh Toàn Nguyễn Văn Lê Châu An, Khơi dậy tiềm sáng tạo, NXB Giáo dục Hà Nội 2004 11 Nguyễn Đức Hạt Nâng cao lực lãnh đạo cán nữ hệ thống trị, NXB Chính trị quốc gia 2009 12 Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Đồn Thị Thu Hà Giáo trình Quản trị học NXB Giao thông vận tải 2007 13 Nguyễn Thị Ngọc Huyền; Đồn Thị Thu Hà, Giáo trình Quản lý học , Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 2012 14 Nguyễn Trọng Điều Hoàn thiện yêu cầu tiêu chuẩn cán lãnh đạo quản lý Nhà nước nghiệp đổi mơi Trường Đại học Kinh tế quốc dân 1992 15 Trần Thị Thu; Vũ Hoàng Ngân, Giáo trình quản lý nguồn nhân lực, Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân 2013 16 Trần Thị Vân Hoa Nâng cao lực lãnh đạo cho giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam trình hội nhập quốc tế, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Trường Đại học Kinh Tế quốc dân 2011 17 Trần Xuân Sâm Xác định cấu tiêu chuẩn cán lãnh đạo chủ chốt hệ thống trị đổi NXB Chính trị quốc gia 1998 18 Vũ Văn Dung Từ điển tâm lý học NXB Khoa học xã hội.2000 19 Vũ Văn Dương Trần Thuận Hải Nghệ thuật lãnh đạo-quản trị Nhà xuất Đồng Nai.1995 20 Vũ Văn Hiền Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhà xuất trị quốc gia 2007 ... lý Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng; Câu hỏi nghiên cứu Các yêu cầu lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh? Các lãnh đạo Chi nhánh trực. .. đạo chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng” làm luận văn thạc sỹ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định khung lý luận lực quản lý Lãnh đạo. .. - Phân tích thực trạng lực quản lý Lãnh đạo Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Cơng trình thủy lợi tỉnh Đắk Nơng; - Đề xuất số định hướng giải pháp nâng cao lực quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Năng lực quản lý của Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông, Luận văn thạc sỹ - Năng lực quản lý của Lãnh đạo các chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông

Từ khóa liên quan