Luận văn thạc sỹ - Chất lượng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

96 67 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 15:00

LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thực hiện lộ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thống tài chính tín dụng Việt Nam phải nhanh chóng cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước rảnh tay vươn ra nắm giữ thị trường. Yêu cầu tập trung nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Nhà nước dành cho các đối tượng chính sách xã hội đang có nhiều cơ quan quản lý hành chính Nhà nước và Ngân hàng thương mại thực hiện theo các kênh khác nhau. Điều đó làm cho nguồn lực của Nhà nước bị phân tán, dễ bị cho vay chồng chéo, trùng lặp, thậm chí cản trở lẫn nhau. Thực tế đòi hỏi phải có một cơ quan riêng biệt để tập trung vào một kênh duy nhất để thống nhất quản lý cho vay. Để đáp ứng các nhu cầu trên, ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định số 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg về việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo. Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hội là điều kiện để mở rộng thêm các đối tượng phục vụ là hộ nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách cần vay vốn để giải quyết việc làm, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II và III. Ngân hàng Chính sách xã hội có bộ máy quản lý và điều hành thống nhất trong phạm vi cả nước. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) là tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động vì mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội, không vì mục đích lợi nhuận. Là ngân hàng mới thành lập và đi vào hoạt động, bên cạnh những kết quả ban đầu, hoạt động về cho vay các đối tượng chính sách của hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội nói chung và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La nói riêng còn có những hạn chế nhất định. Để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La cho vay đúng các đối tượng chính sách, vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu cả về lý thuyết và thực tiễn nhằm tìm giải pháp thích hợp trong việc nâng cao chất lượng cho vay các đối tượng thụ hưởng vốn đối với loại hình ngân hàng đặc trưng này. Là đơn vị thành viên của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La đang thực hiện cho vay 11 chương trình theo quy định của Chính phủ, gồm: Cho vay hộ nghèo; hộ cận nghèo; cho vay hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; cho vay Giải quyết việc làm; cho vay Học sinh – sinh viên; cho vay Xuất khẩu lao động; cho vay Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay thương nhân vùng khó khăn; cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay Hộ nghèo về nhà ở. Tuy nhiên hoạt động cho vay đối với các đối tượng chính sách chưa xứng tầm với nhiệm vụ được giao phó. Từ cách đặt vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Chất lượng cho vay các đối tượng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đối với các đối tượng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội. 2. Mục tiêu của luận văn Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn về các đối tượng chính sách và hoạt động cho vay đối với các đối tượng chính sách. Đánh giá thực trạng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, phân tích, chỉ rõ những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân và các vấn đề cần giải quyết. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn * Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là chất lượng cho vay các đối tượng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. Các số liệu, tình hình được khảo sát và thu thập từ 2011 đến 2014 và kiến nghị cho giai đoạn 2015-2020 4. Các phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu là: - Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thống kê được thu thập thông qua các tài liệu thống kê, báo cáo đã được công bố. - Phương pháp phân tích dữ liệu: Thông qua các số liệu thu thập được để phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La.. 5. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Một số cơ sở lý luận về chất lượng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội. Chương 1: Thực trạng chất lượng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Yên. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay các đối tượng chính sách của Ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi.Ḷn văn hoàn toàn trung thực chưa được sử dụng đê bảo vệ một học vị Các thông tin sử dụng luận văn đã được chỉ rõ nguồn gớc, tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ, mọi giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được cảm ơn Tác giả luận văn Trần Văn Khanh LỜI CẢM ƠN Được đồng ý Khoa sau đại học – Trường Đại học Thương Mại hướng dẫn PGS.TS Đỗ Thị Ngọc, đã thực hiện đề tài luận văn: “Chất lượng cho vay đới tượng sách Ngân hàng sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La” Đê hồn thành ḷn văn này, trước hết tơi xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô giáo Khoa sau đại học – Trường Đại học Thương Mại đã tận tình hướng dẫn, giảng dạy Tơi śt q trình học tâp rèn luyện Đặc biệt, Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đới với PGS.TS Đỗ Thị Ngọc đã tận tình hướng dẫn tơi śt q trình nghiên cứu hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Thầy, Cô Trường Cao Đẳng Sơn La đã tạo điều kiện, giúp đỡ Tôi học viên suốt thời gian học trường Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc đồng nghiệp cơng tác Ngân hàng sách xã hợi hụn Bắc Yên tỉnh Sơn La đã tạo điều kiện giúp đỡ tơi śt q trình học tập hồn thành đề tài Mặc dù đã cố gắng đê thực hiện đề tài mợt cách hồn thiện song hạn chế thời gian nghiên cứu kiến thức bản thân nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót định Tơi mong nhận được đóng góp ý kiến Q thầy đê đề tài được hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Trần Văn Khanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng sách xã hội 1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ 1.1.2 Đặc trưng dịch vụ cho vay ngân hàng 1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay .6 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cho vay 1.2.1 Nhóm nhân tớ bên 10 1.2.2.Nhóm nhân tớ bên ngồi 15 1.3 Đặc điểm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội .16 1.3.1 Khái qt Ngân hàng sách xã hợi 16 1.3.2 Vai trò, nhiệm vụ Ngân hàng sách xã hợi .19 1.3.3 Đặc điêm hoạt động phục vụ Ngân hàng sách xã hợi 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA 23 2.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La .23 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triên Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc Yên tỉnh Sơn La 23 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc Yên tỉnh Sơn La 25 2.1.3 Khái quát hoạt đợng Ngân hàng sách xã hợi hụn Bắc Yên tỉnh Sơn La thời gian qua 27 2.1.4 Đặc điêm hoạt đợng cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La .34 2.2 Một số kết phân tích thực trạng chất lượng hoạt động cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên 36 2.2.1 Các nhóm khách hàng tḥc đới tượng cho vay sách xã hợi Ngân hàng chương trình cho vay sách xã hợi 36 2.2.2 Quy trình, thủ tục cho vay .43 2.2.3 Kết quả thực hiện chủ trương tỉnh 62 2.2.4 Kết quả phân tích mức hài lòng khách hàng .64 2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La thời gian qua 67 2.3.1 Những kết quả đạt được 67 2.3.2 Một số hạn chế chủ yếu 68 2.3.3 Những nguyên nhân bản 70 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA 72 3.1 Định hướng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La .72 3.2 Giải pháp Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La 75 3.2.1 Giải pháp từ phía Ngân hàng 75 3.2.2 Một số kiến nghị 84 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC VIẾT TẮT NHCSXH HĐQT HĐND UBND XĐGN TK&VV TSCĐ HN HCN SXKD DTTS KFW HSSV XKLĐ NSVSMT : Ngân hàng sách xã hợi : Hợi đờng quản trị : Hội đồng nhân dân : Ủy ban nhân dân : Xóa đói giảm nghèo : Tiết kiệm vay vốn : Tài sản cố định : Hộ nghèo : Hộ cận nghèo : Sản xuất kinh doanh : Dân tộc thiêu số : Doanh nghiệp vừa nhỏ : Học sinh sinh viên : Xuất lao động : Nước vệ sinh môi trường nông thôn DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Bảng kết cấu dư nợ toàn huyện đến 31/12/2014 28 Bảng 2.2: Biêu tổng hợp doanh số phát sinh qua năm (2003-2014) 28 Bảng 2.3: Biêu tổng dư nợ qua năm (2003-2014) 29 Bảng 2.4: Biêu quy định mức trần chi phí đới với lao đợng hụn nghèo làm việc nước ngồi 38 Bảng 2.5: Hồ sơ cho vay Chương trình cho vay hợ gia đình 43 BIỂU Biêu số 2.1: Cơ cấu tổ chức hoạt động NHCSXH huyện Bắc Yên.26 Biêu số 2.2: Mơ hình tổ chức NHCSXH hụn Bắc n 26 Biêu số 2.3: Sơ đồ cho vay ủy thác 44 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Những năm cuối kỷ XX đầu kỷ XXI, thực hiện lợ trình gia nhập WTO đòi hỏi hệ thớng tài tín dụng Việt Nam phải nhanh chóng cấu lại hệ thớng ngân hàng, tách tín dụng sách khỏi tín dụng thương mại cho phù hợp với thông lệ quốc tế tạo điều kiện cho Ngân hàng thương mại Nhà nước rảnh tay vươn nắm giữ thị trường Yêu cầu tập trung ng̀n vớn tín dụng ưu đãi Nhà nước dành cho đới tượng sách xã hợi có nhiều quan quản lý hành Nhà nước Ngân hàng thương mại thực hiện theo kênh khác Điều làm cho ng̀n lực Nhà nước bị phân tán, dễ bị cho vay chồng chéo, trùng lặp, thậm chí cản trở lẫn Thực tế đòi hỏi phải có mợt quan riêng biệt đê tập trung vào một kênh đê thống quản lý cho vay Đê đáp ứng nhu cầu trên, ngày 04/10/2002, Chính phủ ban hành Nghị định sớ 78/2002/NĐ-CP tín dụng đới với người nghèo đới tượng sách khác Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 131/2002/QĐTTg việc thành lập Ngân hàng Chính sách xã hợi sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo Việc xây dựng Ngân hàng Chính sách xã hợi điều kiện đê mở rộng thêm đối tượng phục vụ hợ nghèo, học sinh, sinh viên có hồn cảnh khó khăn, đới tượng sách cần vay vớn đê giải việc làm, lao đợng có thời hạn nước tổ chức kinh tế, cá nhân hộ sản xuất, kinh doanh thuộc xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực II III Ngân hàng Chính sách xã hợi có bợ máy quản lý điều hành thớng phạm vi cả nước Ngân hàng Chính sách xã hợi (NHCSXH) tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt đợng mục tiêu xố đói giảm nghèo, phát triên kinh tế ổn định xã hội, khơng mục đích lợi nḥn Là ngân hàng thành lập vào hoạt động, bên cạnh kết quả ban đầu, hoạt động cho vay đới tượng sách hệ thớng Ngân hàng Chính sách xã hợi nói chung Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La nói riêng có hạn chế định Đê Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La cho vay đới tượng sách, vấn đề đặt cần nghiên cứu cả lý thuyết thực tiễn nhằm tìm giải pháp thích hợp việc nâng cao chất lượng cho vay đối tượng thụ hưởng vớn đới với loại hình ngân hàng đặc trưng Là đơn vị thành viên Ngân hàng Chính sách xã hợi tỉnh Sơn La, Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La thực hiện cho vay 11 chương trình theo quy định Chính phủ, gờm: Cho vay hợ nghèo; hợ cận nghèo; cho vay hộ dân tộc thiêu số đặc biệt khó khăn; cho vay Giải việc làm; cho vay Học sinh – sinh viên; cho vay Xuất lao động; cho vay Nước vệ sinh môi trường nơng thơn; cho vay thương nhân vùng khó khăn; cho vay hợ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn; cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ; cho vay Hộ nghèo nhà Tuy nhiên hoạt động cho vay đới với đới tượng sách chưa xứng tầm với nhiệm vụ được giao phó Từ cách đặt vấn đề trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn đề xuất mợt sớ giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tín dụng đới với đới tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hợi Mục tiêu luận văn Mục tiêu nghiên cứu luận văn nhằm hệ thống sở lý luận thực tiễn đới tượng sách hoạt đợng cho vay đới với đới tượng sách Đánh giá thực trạng cho vay đới tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La, phân tích, chỉ rõ kết quả, hạn chế nguyên nhân vấn đề cần giải Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cho vay đối với đới tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn * Đới tượng nghiên cứu: Đới tượng nghiên cứu luận văn chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hợi huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La * Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La Các số liệu, tình hình được khảo sát thu thập từ 2011 đến 2014 kiến nghị cho giai đoạn 2015-2020 Các phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng nghiên cứu là: - Phương pháp thu thập số liệu: Các số liệu thống kê được thu thập thông qua tài liệu thống kê, báo cáo đã được cơng bớ - Phương pháp phân tích liệu: Thông qua số liệu thu thập được đê phân tích, đánh giá thực trạng hoạt đợng cho vay đới tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, mục lục, danh mục bảng biêu, danh mục viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm chương: Chương 1: Một số sở lý luận chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng sách xã hợi Chương 1: Thực trạng chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng sách xã hợi hụn Bắc Yên Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay đới tượng sách Ngân hàng sách xã hợi hụn Bắc n tỉnh Sơn La CHƯƠNG MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 1.1 Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng sách xã hội 1.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Trước tìm hiêu chất lượng hoạt đợng cho vay, hãy tìm hiêu phạm trù “chất lượng” Doanh nghiệp muốn đứng vững thị trường việc cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ điều tất yếu Chất lượng mợt khái niệm q quen tḥc với lồi người từ thời cổ đại, nhiên chất lượng một khái niệm gây nhiều tranh cãi Theo từ điên tiếng Việt phổ thông: chất lượng tổng thê tính chất, tḥc tính bản vật (sự việc) làm cho vật (sự việc) phân biệt với vật (sự việc) khác Tùy theo đối tượng sử dụng, từ "chất lượng" có ý nghĩa khác Người sản xuất coi chất lượng điều họ phải làm đê đáp ứng qui định yêu cầu khách hàng đặt ra, đê được khách hàng chấp nhận Chất lượng được so sánh với chất lượng đối thủ cạnh tranh kèm theo chi phí, giá cả Do người văn hóa giới khác nhau, nên cách hiêu họ chất lượng đảm bảo chất lượng khác Tổ chức Q́c tế Tiêu chuẩn hóa ISO, dự thảo DIS 9000:2000, đã đưa định nghĩa:Chất lượng khả tập hợp đặc tính sản phẩm, hệ thống hay qúa trình để đáp ứng yêu cầu khách hàng bên có liên quan" yêu cầu nhu cầu mong đợi được công bố, ngụ ý hay bắt buộc theo tập quán 76 quảng cáo việc phục vụ tốt khách hàng, tạo uy tín hình ảnh đẹp ngân hàng Điều đòi hỏi cán bợ ngân hàng phải có trách nhiệm cao việc cung cấp sản phẩm dịch vụ Cán bợ ngân hàng khơng chỉ cần hồn thành khối lượng công việc được giao mà chất lượng phải được đảm bảo, đáp ứng kịp thời yêu cầu tạo hài lòng khách hàng sau sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Riêng đối với hoạt động cho vay đối tượng sách ngồi việc tn thủ quy định đề cán bợ chi nhánh nói chung cán bợ tín dụng nói riêng phải có trách nhiệm với cơng việc, có thái đợ niềm nở, nhiệt tình Có chế độ đãi ngộ phân trách nhiệm quyền hạn cụ thể Ban lãnh đạo NHCSXH huyện cần có chế đợ khuyến khích, thưởng phạt rõ ràng đới với cán bộ đơn vị theo khả hiệu quả cơng việc Đê làm được điều đó, cần thường xuyên đánh giá cán bộ thông qua chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc, ý kiến phản hồi từ khách hàng, từ bộ phận quản lý… qua có thê khen thưởng kịp thời cán bợ làm việc nhiệt tình, có trách nhiệm hiệu quả Điều sẽ tạo động lực cho cán bộ làm việc tớt hơn, hiệu quả quyền lợi họ gắn liền với số lượng chất lượng cơng việc Những cán bợ tín dụng thiếu tinh thần trách nhiệm, làm thất vớn, vi phạm chế cần được xử lý nghiêm khắc, đặc biệt đối với cán bợ tín dụng có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến lợi ích Ngân hàng Tuỳ theo mức đợ có thê áp dụng hình thức xử lý, kỷ luật như: chuyên công tác khác, tạm đình chỉ, sa thải Ngồi việc nâng cao trách nhiệm cán bợ Ngân hàng phải có chế đợ khen thưởng đới với cán bợ có thành tích xuất sắc hoạt đợng tín dụng Do yếu tớ tâm lý cán bợ tín dụng cho cho vay thu nợ tốt không được khen tặng, tăng lương chỉ cần một phát sinh hạn bị chỉ trích, xử lý bị đánh giá yếu Năng lực cống hiến cán bộ NHCSXH phải được ghi nhận kịp thời với chế độ đãi ngộ phù hợp thông qua tiền lương (nâng lương trước hạn, phụ cấp thu hút…); tiền thưởng; hội phát triên; hội đào tạo nâng cao nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước…; tham quan, nghỉ mát nước nước ngoài… Cơ chế đãi ngộ phải được thê hiện văn 77 bản thớng, được cơng khai rợng rãi tập thê cán bộ viên chức được thực hiện triệt đê, nghiêm túc Về phân quyền: Đê giải khoản vay đảm bảo an toàn, hiệu quả kịp thời tùy vào quy mơ tính chất khoản vay, chi nhánh cần phải phân định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm theo cấp cụ thê Điều góp phần tạo tính chủ đợng tính thần trách nhiệm cao cho vị trí hoạt động cho vay Tăng cường quản lý nợ xử lý nợ hạn Sau giải ngân cho vay hợ nghèo đới tượng sách, cán bộ NHCSXH phải phối hợp với tổ chức trị xã hợi nhận ủy thác theo dõi hoạt đợng sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng tiền vay đê giúp cho cán bộ NHCSXH phát hiện sớm vấn đề phát sinh, kịp thời đề biện pháp xử lý thích ứng với tình hình Tuy nhiên, kinh tế thị trường một hoạt động sản xuất kinh doanh tiềm ẩn rủi ro Nợ hạn cho vay hộ nghèo chỉ tiêu phản ánh rõ chất lượng cho vay hộ nghèo dấu hiệu báo trước khả thiệt hại đới với NHCSXH Do đó, vấn đề xử lý tốt nợ hạn yêu cầu thiết điều kiện hiện đối với NHCSXH, đồng thời làm công tác tốt sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động NHCSXH Đê giải vấn đề nợ hạn NHCSXH huyện có thê áp dụng biện pháp sau: Quản lý nợ NHCSXH huyện cho đối tượng sách vay vớn mong ḿn họ hồn trả nợ hạn Trên thực tế có nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan làm phát sinh nợ hạn Thông thường nợ hạn xảy phát sinh dấu hiệu: Người vay sử dụng vốn sai mục đích, trả lãi, gớc, khơng đầy đủ, khơng kịp thời theo thoả thuận, hộ vay làm ăn không hiệu quả, bị thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… dẫn đến làm ăn thua lỗ Đê ngăn chặn phát sinh nợ hạn NHCSXH huyện cần tập trung làm tốt công việc sau: Thực hiện nghiêm túc quy chế cho vay, chế đợ tín dụng hiện hành, giáo dục đào tạo ý thức cho cán bợ tín dụng Thường xun quan tâm nâng cao cơng tác 78 kiêm tra, kiêm sốt việc chấp hành thê lệ, chế đợ tín dụng, có chế độ thưởng phạt nghiêm minh rõ ràng, điều sẽ nâng cao nghiệp vụ cán bợ tín dụng góp phần nâng cao chất lượng cho vay đới tượng sách Xác định kỳ hạn trả nợ hợp lý: đê tránh tình trạng nợ hạn xảy ra, phù hợp với tình hình hoạt đợng sản xuất kinh doanh sử dụng vốn vay đối tượng vay vốn, Ngân hàng cần xác định kỳ hạn trả nợ hợp lý với đặc thù sản xuất kinh doanh đối với loại sản phẩm phù hợp với thời gian thu hồi vốn Trường hợp hợ vay gặp khó khăn rủi ro khách quan, thiệt hại 40%, Ngân hàng nên với hộ vay thống kéo dài thời gian trả nợ (gia hạn nợ), với thời gian trả nợ hợp lý Trường hợp thiệt hại 40% phải có biện pháp khoanh nợ xóa nợ quy định Cán bợ tín dụng Ngân hàng phải phới hợp với người vay tính tốn thời điêm trả nợ hợp lý đê đới tượng sách vay vớn có thê thực hiện được, ngồi việc tính mợt cách chuẩn xác dựa thông tin đáng tin cậy, nên quan tâm đến mặt tác động khách quan ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động sản xuất kinh hộ nghèo vay vốn, làm thay đổi kế hoạch trả nợ yếu tố môi trường xã hội, kinh tế Khi đánh giá vấn đề cần dựa quan điêm tổng thê, tồn diện việc xác định thời điêm trả nợ hợp lý sẽ chuẩn xác Nâng cao trình đợ cán bợ việc thẩm định hờ sơ, kiêm tra sau cho vay Cần thường xuyên đánh giá mức độ rủi ro khoản cho đới tượng sách vay vớn đê phân loại dư nợ có khả tổn thất hay dư nợ bình thường Sau đã phân loại dư nợ trên, tiếp tục đánh giá khoản dư nợ cho vay có khả tổn thất theo mức đợ tổn thất khác Việc phân loại khoản nợ đến hạn, nợ hạn, nợ bị xâm tiêu chiếm dụng phân loại có khơng có khả thu hồi sẽ giúp cho NHCSXH huyện nắm bắt kịp thời tình hình nợ xấu có biện pháp xử lý Xử lý nợ hạn Nếu biện pháp phòng ngừa từ xa khơng có hiệu quả, nợ vay đến hạn, hộ vay không trả được nợ, khơng được Ngân hàng cho gia hạn nợ phải chuyên sang nợ hạn Lúc này, Ngân hàng phải có biện pháp cụ thê đê xử lý khoản nợ hạn Khả thu hồi nợ hạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, 79 biện pháp ngân hàng, tổ chức trị xã hội nhận uỷ thác, trách nhiệm khả tài người vay, khả chi trả thái độ khách hàng trả nợ Tăng cường công tác quản lý rủi ro Huy động được nguồn vốn cho hợ nghèo đới tượng sách vay đã khó, kiêm sốt ng̀n vớn được sử dụng có hiệu quả hay khơng điều khó Hiện nay, NHCSXH quản lý cho vay theo mơ hình Tổ TK&VV, việc kiêm sốt vớn tuỳ tḥc vào trình đợ quản lý Tổ Do vậy, vấn đề bồi dưỡng đào tạo người quản lý tổ một điều kiện tiên quyết định thành công hay thất bại việc cung ứng tín dụng cho người nghèo đới tượng sách Vì vậy, cần phải thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho Ban quản lý Tổ TK&VV Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá khả thu hồi nợ khoản vay đến hạn, hạn Tiến tới dự báo khả thu hồi nợ theo định kỳ tháng/lần sở hệ thống chỉ tiêu đánh giá Ban hành quy định xử lý nợ bị rủi ro chủ quan người vay dẫn đến khơng trả được nợ (sử dụng sai mục đích, khơng hiệu quả, SXKD thua lỗ,…), cán bộ Ngân hàng (cho vay sai đới tượng, khơng tn thủ sách tín dụng, khơng chấp hành quy trình cho vay, thiếu đạo đức nghề nghiệp dẫn đến tham ô), Ban quản lý Tổ cán bợ Hợi (lợi dụng lòng tin đê tham ô, chiếm dụng) Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm chỉnh sách, quy trình nghiệp vụ tín dụng, phân tích, xử lý kịp thời khoản nợ xấu Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Ngân hàng nghiệp vụ quản lý nợ vay, xây dựng phổ biến chuẩn đạo đức nghề nghiệp Nâng cao chất lượng việc bình xét, phê duyệt đối tượng đủ điều kiện vay vốn Tổ TK&VV, tổ chức trị xã hợi, quyền cấp xã Tăng cường công tác kiêm tra, kiêm sốt nợi bợ đới với hoạt đợng Tổ TK&VV, sử dụng vốn vay người vay; đào tạo Ban quản lý Tổ TK&VV cán 80 bộ Hội làm dịch vụ ủy thác Tăng cường đầu tư Công nghệ Thơng tin hiện đại đê góp phần làm tớt việc cảnh báo, phân tích, quản lý rủi ro Xây dựng sách thu nợ phù hợp Sau cho vay, chất lượng cho vay hộ nghèo lệ thuộc vào kết quả thu nợ vay đến hạn Lâu nay, khâu chưa được NHCSXH huyện quan tâm, thường vào thời hạn ghi giấy tờ nhận nợ đê thu nợ, yếu tố khác đê trả được nợ khơng được coi trọng Như vậy, đê có được kết quả thu nợ cao đối với một khoản cho vay, hạn chế thấp tình trạng khoản vay hạn, không trả được nợ gốc, nợ lãi hạn cho Ngân hàng cần phải có sách thu nợ phù hợp, cụ thê: Xây dựng nguyên tắc sách thu nợ phù hợp: Tự chủ việc đưa sách thu hời nợ phù hợp, đảm bảo tối đa việc thu hồi nợ đến hạn Lường trước khó khăn thực hiện sách thu nợ phù hợp Những khó khăn thường đến từ phản kháng tổ chức trị xã hợi nhận ủy thác đới tượng sách vay vớn Từ khó khăn trên, NHCSXH hụn cần có biện pháp thích hợp như: Phổ biến đến hợ nghèo đới tượng sách vay vốn quyền lợi nghĩa vụ người vay vốn, NHCSXH huyện thông báo sẽ áp dụng chế tài phạt tuỳ theo mức độ, đối với trường hợp vay vớn có điều kiện chây ỳ không chịu trả nợ Điều sẽ giúp cho người vay vay vớn có có ý thức trách nhiệm trả nợ vay q trình sử dụng vớn vay có kế hoạch trả nợ Ngân hàng đến hạn Đưa hình thức khuyến khích cho khách hàng trả tiền hạn Áp dụng cách thức cảnh báo trước cho khách hàng, Cán bộ NHCSXH huyện cần tự tin tiến hành quy trình thủ tục thu hồi, xử lý nợ thông qua đàm phán quan hệ với đới tượng sách vay vớn Đưa quy định hướng dẫn rõ ràng, cụ thê bước thực hiện trách nhiệm cá nhân có liên quan việc thu hời khoản vay bị trả chậm 81 Nâng cao lực hiệu hoạt động kiểm tra, kiểm soát Bản thân ngân hàng phải xây dựng chế kiêm tra, kiêm tốn nợi bợ mợt cách chặt chẽ, quy định rõ trách nhiệm loại cán bộ việc thực hiện quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm việc kiêm tra thẩm định đối tượng vay vốn, sử dụng vốn vay, thu hồi vốn, chế độ bồi thường vật chất xảy thất thoát thiếu tinh thần trách nhiệm gây nên Kiêm tra, kiêm tốn nợi bợ NHCSXH cần thực hiện việc kiêm tra định kỳ, kiêm tra đột xuất, kiêm tra chỗ, kiêm tra chéo đơn vị đê ngăn ngừa phát hiện kịp thời sai phạm, xử lý nhằm chớng thất vớn Xã hợi hóa việc kiêm tra, giám sát hoạt đợng NHCSXH Hồn thiện chế phới hợp có hiệu quả việc kiêm tra, giám sát, kiêm tốn quan chun mơn Đảng, Nhà nước, đơn vị nhận ủy thác, khách hàng nhân dân với hoạt động hệ thống kiêm tra, kiêm tốn nợi bợ Thực hiện tớt việc cơng khai hóa hoạt động kết quả kiêm tra, giám sát NHCSXH đê cấp ủy, quyền cấp người dân biết Tăng cường lực bộ máy kiêm tra, kiêm sốt nợi bợ chi nhánh Cán bợ làm kiêm tra kiêm sốt nợi bợ khơng kiêm nhiệm hoạt đợng khác đê đảm bảo tính đợc lập, nâng cao tính chun nghiệp hoạt đợng kiêm tra Nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo đối tượng sách vay vốn NHCSXH huyện cần phải có cán bợ biết phới hợp với Tổ chức trị xã hợi tỉnh Hợi Phụ nữ, Hợi Nơng dân, Hợi Cựu chiến binh, Đồn niên Cộng sản HCM đê vận động, hỗ trợ cho hợ nghèo vay vớn sử dụng vớn có hiệu quả nhất, hướng dẫn hộ nghèo cách làm ăn đê có c̣c sớng ngày tớt hơn, gia đình hạnh phúc hơn, góp phần đưa xã hợi ngày lành mạnh Cần xác định trọng tâm trọng điêm hoạt động NHCSXH cho vay hộ nghèo đới tượng sách vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đờng bào dân tợc, vùng khó khăn, cần tìm hiêu họ cần đê giúp đỡ họ vay vốn làm ăn; phối hợp chặc chẽ với Trung tâm khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư hỗ trợ kiến thức trồng 82 trọt, chăn nuôi,…hỗ trợ tri thức đê đới tượng sách tận dụng điều kiện khả hiện có, với vớn vay được từ NHCSXH đê làm ăn có hiệu quả trả nợ hạn cho Ngân hàng, góp phần nâng cao chất lượng cho vay NHCSXH Huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn hộ nghèo đối tượng sách khác Tăng cường nguồn vốn từ Ngân sách trung ương NHCSXH huyện một ngân hàng Chính phủ hoạt đợng địa bàn tỉnh Sơn La Mục tiêu hoạt đợng người nghèo đới tượng sách, an sinh xã hợi, khách hàng NHCSXH huyện sinh sống chủ yếu vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh, vậy hàng năm cần được bổ sung nguồn vốn từ Ngân sách trung ương đê cho vay, điều kiện ng̀n vớn huy đợng ngồi thị trường bị hạn chế khả cấp bù ngân sách Nhà nước Ngân sách huyện bổ sung vốn cho Quỹ XĐGN Đê nguồn vốn NSNN chi cho mục đích liên quan trực tiếp gián tiếp với chương trình XĐGN khơng phân tán chờng chéo, cấp đối tượng phải được chuyên một mối, thực hiện chức tín dụng cho người nghèo đới tượng sách Do ng̀n vớn NSNN cho mục tiêu, chương trình XĐGN được chuyên vào kênh tín dụng sẽ hạn chế lợn xộn kênh dẫn vốn cho người nghèo thị trường tín dụng nơng thơn Người nghèo được vay vớn qua mợt kênh với sách thớng nhất, mức cho vay, lãi suất cho vay, thời hạn cho vay, phương thức trả nợ Làm vậy nguồn vốn NSNN được bảo tồn thơng qua hình thành qũy bảo tồn vớn ngân sách cấp cho NHCSXH Tập trung nguồn vốn ủy thác cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trị xã hội, mặt trận tổ quốc địa bàn Đê có thê khơi tăng ng̀n vớn thường có lãi suất ưu đãi này, NHCSXH hụn cần phải thực hiện tốt cho vay từ nguồn vớn tài trợ ủy thác theo chương trình dự án Phối hợp với quan quản lý nhà nước tỉnh xây dựng chương trình dự án XĐGN, phát triên nông nghiệp nông thôn khả thi đê thu hút 83 nguồn vốn tài trợ nước Huy động tiền gửi tiết kiệm theo lãi suất thị trường huy động vốn cộng đồng người nghèo, đối tượng sách Mợt ngân hàng lớn mạnh bền vững bao gồm nhiều yếu tố, yếu tố định phát triên mở rộng nguồn vốn, tạo điều kiện việc tập trung, huy đợng ng̀n vớn cho ngân hàng có ý nghĩa thiết thực đến tờn phát triên Như vậy, NHCSXH hụn phải có giải pháp thích hợp đê huy động tiền gửi tiết kiệm thị trường Không làm vậy sẽ không tạo được nguồn vốn đê cho vay Nếu không vay dân cư đê cho vay NHCSXH sẽ biến thành “Quỹ”, khơng ngân hàng nữa, điều khác biệt “Ngân hàng” với “Quỹ” Đê thực hiện sách nhu cầu vay vớn trung dài hạn sẽ ngày tăng Đồng thời, NHCSXH phải quan tâm đến dịch vụ, có dịch vụ tốn, đê có được loại tiền gửi khơng kỳ hạn gần không phải trả lãi suất đầu vào có mợt giá thành ng̀n vớn thấp đê cho vay ưu đãi, tiếp tục mở rợng hình thức thu nhận tiền gửi, tạo thói quen tiết kiệm cợng đồng đê tạo lập nguồn vốn phục vụ nhu cầu vay vớn hợ nghèo đới tượng sách khác Làm tốt công tác tuyên truyền về quyền lợi nghĩa vụ hộ nghèo đối tượng vay vốn khác Mặc dù NHCSXH huyệncó quan hệ gần với nhân dân dân tộc huyện, đặc biệt hợ nghèo đới tượng sách khác có quan hệ vay vớn NHCSXH, hoạt động NHCSXH chủ yếu vùng sâu, vùng xa nơi có nhiều hợ nghèo có trình đợ dân trí thấp, đê nâng được chất lượng cho vay, chất lượng cho vay hộ nghèo đới tượng sách khác, NHCSXH huyện cần quan tâm, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương đường lối Đảng Nhà nước cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác, phải phới hợp tớt với quan báo đài địa phương, quan thơng báo chí, qua chương trình ti vi, qua cả băng rơn, hiệu, áp phích đê tạo cho người dân đặc biệt hộ nghèo đối tượng sách khác ý thức được vớn vay không phải vốn Nhà nước cho không, mà cho 84 họ vay đê có vớn làm ăn, đói giảm nghèo phải hồn trả vớn cho Nhà nước, từ nâng cao nhận thức họ đối với chủ trương Đảng Nhà nước cơng tác cho vay hợ nghèo đới tượng sách khác Đối với đối tương vay vốn cố tình chây ỳ khơng trả nợ hạn, cần thơng báo công khai đài truyền xã, phường, thị trấn, công khai cuộc họp dân tồn công tác cho vay hộ nghèo đới tượng sách khác, mời hợ vay có nợ lãi, nợ đến hạn, nợ hạn đến UBND xã trả nợ cho Nhà nước; lập Danh sách hộ vay người thừa kế Cán bộ, Đảng viên xâm tiêu, chiếm dụng có nợ lãi, nợ hạn đê báo cáo huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo xử lý làm gương… 3.2.2 Một số kiến nghị Kiến nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam Là Ngân hàng Trung ương NHCSXH Việt Nam cần chỉ đạo đơn vị trực thuộc khắc phục tồn tại, yếu kém, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao Đối với nợ bị rủi ro nguyên nhân khách quan, NHCSXH Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La NHCSXH huyện không được tự ý gia hạn nợ, khoanh nợ xoá nợ, việc phải NHCSXH Việt Nam định Do vậy năm tới, Ngân hàng Chính sách xã hợi Việt Nam nên cho phép chi nhánh trực thuộc được quyền xử lý một số biện pháp đối với nợ bị rủi ro nguyên nhân khách quan được gia hạn nợ, được phép khoanh nợ với trường hợp khó khăn tạm thời đê bước xử lý khoản nợ q hạn, giúp tình hình tài NHCSXH hụn mạnh Cần có sách cho phép NHCSXH nơi cho vay được chủ động nguồn vốn cho vay đới với hợ nghèo đới tượng sách khác tỉnh Cần sớm bổ sung, hoàn thiện, việc quản lý, phân bổ vốn cho vay, tránh việc chồng chéo, trùng lắp, phân tán, làm giảm hiệu quả sách tín dụng ưu đãi Nhà nước Đồng thời thường xuyên quan tâm công tác kiêm tra, kiêm sốt nợi bợ hệ thớng NHCSXH, chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quy định Nhà nước Ngành,… 85 Kiến nghị với Chính quyền cấp tỉnh, huyện Tất cả hộ nghèo vay vốn hộ yếu xã hợi, hợ nghèo vay vớn khơng có tài sản chấp, khơng có điều kiện đê được vay vốn NHTM địa bàn, hộ nghèo vay vớn được quyền cấp xã tín chấp đề nghị cho vay Vì vậy đê ng̀n vớn cho vay hợ nghèo phát huy được hiệu quả, quyền địa phương cần quan tâm mức đến việc quản lý, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn vốn mang lại hiệu quả kinh tế, bước xóa đói giảm nghèo, cần định hướng, quy hoạch việc đầu tư vốn ưu đãi vào đối tượng cụ thê, tập trung xây dựng mơ hình kinh tế hỗ trợ hộ nghèo kỹ thuật, cách thức đầu tư từ nguồn vốn cho vay Ngân hàng CSXH Khi hợ nghèo vay vớn đến hạn, Chính quyền địa phương phải chủ trì việc phân loại nợ đề nghị quan liên quan phối hợp xử lý, nhằm bước nâng cao chất lượng cho vay hợ nghèo địa bàn Đới với Chính quyền cấp tỉnh cấp huyện quan tâm huy động nguồn lực chỉ đạo thực hiện chương trình tín dụng sách địa phương Hàng năm, trích mợt phần từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp đê chun cho NHCSXH bổ sung ng̀n vớn cho vay địa bàn theo quy định ưu đãi địa phương Đờng thời chỉ đạo Chính quyền cấp xã: Thực hiện tốt công tác cho vay XĐGN, thực hiện an sinh xã hội địa phương, làm tốt công tác quản lý, phê duyệt danh sách hộ nghèo đới tượng sách vay vớn NHCSXH; phới hợp chặt chẽ với NHCSXH việc triên khai chương trình tín dụng ưu đãi địa bàn; chỉ đạo, kiêm tra, giám sát tổ chức hội nhận dịch vụ ủy thác, Tổ TK&VV thực hiện nghiêm túc nội dung ủy thác đã cam kết; tổ chức quản lý chương trình tín dụng ưu đãi nhằm phát huy hiệu quả thiết thực, phù hợp với điều kiện phát triên kinh tế - xã hội nhu cầu người dân địa phương Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả chương trình, dự án phát triên kinh tế, xã hợi xố đói giảm nghèo địa bàn; Thường xuyên kiêm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo địa phương 86 Quan tâm phối hợp chặt chẽ với NHCSXH nơi cho vay, giám sát q trình sử dụng vớn vay; củng cớ nâng cao vai trò Ban XĐGN Tổ TK&VV, đê hỗ trợ NHCSXH tiếp cận nhanh, xác đến hợ nghèo, tạo điều kiện tḥn lợi đê NHCSXH hồn thành tớt nhiệm vụ được giao Đê nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo, đề nghị Chính quyền cấp xã thành lập Ban thu hồi nợ hạn, gồm Thường trực UBND cấp xã làm Trưởng ban, thành viên đại diện tổ chức Hội nhận ủy thác, cán bộ ngân hàng, công an xã, xã đội, cán bộ tư pháp… phân tích có biện pháp xử lý đới với hợ vay có nợ q hạn theo loại nợ q hạn có khả thu hời nợ q hạn khơng có khả thu hời, cụ thê: Nợ q hạn có khả thu hời: Nếu đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hợ nghèo vay vớn triên vọng có thê áp dụng hình thức gia hạn nợ, giãn nợ hay cho khách hàng vay thêm giúp đỡ họ khắc phục khó khăn Nợ q hạn khơng có khả thu hời: Sau đánh giá, phân tích xem xét mợt cách kỹ càng, chắn khách hàng khơng khả hồn trả nợ, cần tìm hiêu ngun nhân hợ nghèo khơng có khả trả nợ đê có biện pháp xử lý phù hợp Nợ hạn hộ vay gặp rủi ro nguyên nhân khách quan: Chính quyền, hợi đồn thê NHCSXH hụn lập hờ sơ đề nghị NHCSXH cấp xử lý theo quy định hiện hành Nợ hạn hộ vay tạm thời gặp khó khăn chưa trả được, có kế hoạch trả dần, cần xem xét trường hợp cụ thê, được cho hợ vay cam kết trả nợ dần có phân theo lần, có thời gian cụ thê Nợ hạn hộ vay có điều kiện khơng trả (nợ chây ì) không xử lý triệt đê sẽ bệnh lây lan cợng đờng dân cư có vay vớn NHCSXH, cần vận động hộ vay làm cam kết trả nợ, hợ vay khơng thực hiện có biện pháp phù hợp: khởi kiện án theo luật định, cưỡng chế đê thu hồi nợ, kiên không đê người nào, tổ chức xâm tiêu tiền vốn Nhà nước theo nội dung Chỉ thị 09/2004/CT-TTg ngày 16/3/2004 Thủ tướng Chính phủ 87 Đối với hộ vay sử dụng vốn vay sai mục đích, Ngân hàng cần thu hời vớn thấy có biêu hiện chây ỳ, lừa đảo kiên chun hờ sơ sang quan pháp luật đê xử lý Kiến nghị với tổ chức trị xã hội nhận ủy thác cho vay Đê nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo, Tổ chức trị XH nhận ủy thác phải quan tâm thực hiện đầy đủ công đoạn được ủy thác Văn bản liên tịch, Hợp đồng ủy thác, cụ thê thực hiện tốt một số nội dung cơng việc: Các Tổ chức trị XH từ hụn đến sở bớ trí bợ phận chun trách đê có phân định rõ ràng trách nhiệm tập trung thực hiện tốt nội dung đã ký Văn bản liên tịch Hợp đồng ủy thác Các tổ chức trị XH huyện lưu đầy đủ sổ sách theo dõi dư nợ nhận uỷ thác, văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác uỷ thác Ngân hàng Phối hợp với NHCSXH nơi cho vay xử lý kịp thời nợ đến hạn, phân tích có biện pháp thu hời giảm nợ q hạn; Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV; Làm tốt công tác kiêm tra Hội cấp đối với Hội cấp dưới, Tổ TK&VV hộ vay Thường trực tổ chức trị XH cấp huyện có trách nhiệm tham gia họp giao ban với NHCSXH nơi cho vay thành phần thời gian theo quy định đê tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắt nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ưu đãi địa bàn Đồng thời thực hiện tốt nội dung thống với NHCSXH công tác kiêm tra, giám sát với Hội cấp dưới, Tổ TK&VV hộ vay Làm tốt công tác tuyên truyền tham gia thực hiện tốt sách tín dụng ưu đãi đới với hợ nghèo đới tượng sách khác Tổ chức lờng ghép chương trình, dự án sản xuất kinh doanh, chuyên đổi cấu, lựa chọn trồng, vật nuôi, ngành nghề, chương trình chun giao cơng nghệ, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, hướng dẫn thị trường với việc sử dụng vớn tín dụng; kết hợp chương trình kinh tế với chương trình xây dựng sở hạ tầng chương trình văn hố-xã hợi nhằm hỗ trợ người vay sử dụng vớn vay mục đích, 88 cải thiện đời sống hạn chế rủi ro Củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác tổ chức trị xã hợi, Tổ TK&VV Tổ chức đào tạo thường xuyên, liên tục đối với cán bộ hội, Ban quản lý Tổ TK&VV nhằm nâng cao kỹ thực hiện nội dung nghiệp vụ ủy thác, quản lý tín dụng, kiêm tra, giám sát, phát hiện, phòng ngừa rủi ro, tư vấn, hướng dẫn khách hàng tổ chức sản xuất, sử dụng vớn có hiệu quả Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào q trình quản lý hoạt đợng ủy thác tổ chức hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp Chủ đợng lờng ghép có hiệu quả hoạt đợng vay vớn khách hàng với chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tập huấn chuyên giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề, định hướng thị trường….giúp người vay sử dụng vớn hiệu quả, nghèo bền vững Tiếp tục củng cố tổ chức Tổ TK&VV, bảo đảm hài hòa việc tổ chức Tổ TK&VV theo tổ chức hội Tổ TK&VV theo địa bàn thôn, theo hướng ưu tiên trước hết cho hoạt động hợi Cụ thê hóa điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ tổ chức hội, Ban quản lý Tổ TK&VV đê thực hiện dịch vụ ủy thác 89 KẾT LUẬN NHCSXH tổ chức tín dụng Nhà nước, hoạt đợng mục tiêu XĐGN, phát triên kinh tế xã hợi, khơng mục tiêu lợi nḥn Ḿn XĐGN nhanh, bền vững bảo đảm an sinh xã hợi mợt vấn đề quan trọng nâng cao hiệu quả tín dụng đới với hợ nghèo đới tượng sách khác NHCSXH 12 năm hoạt động, NHCSXH huyện Bắc Yên đã bám sát chủ trương, định hướng Huyện uỷ UBND huyện phát triên kinh tế- xã hợi, thực hiện chương trình, mục tiêu XĐGN, an sinh xã hội Vốn NHCSXH đã đầu tư tới 38.000 lượt hộ nghèo đới tượng sách vay, với 11 chương trình tín dụng ưu đãi; đó, cho vay hợ nghèo chiếm 60% tổng dư nợ tồn hụn Góp phần quan vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu XĐGN địa bàn huyện; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ đầu giai đoạn 41,9% (giai đoạn chuẩn nghèo 2011-2015) x́ng 29,6% ći năm 2014 Tuy nhiên, hiệu quả tín dụng hợ nghèo đới tượng sách khác thấp so với mục tiêu đề ra; số hộ thuộc chương trình cho vay, đủ điều kiện, có nhu cầu vay chưa được vay cao (tỷ lệ 21% so với tổng số hộ địa bàn hụn); hiệu quả tín dụng hợ nghèo đới tượng sách hạn chế Do đó, tìm giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối tượng sách mang tính cấp thiết có ý nghĩa quan trọng không chỉ cho NHCSXH huyện mà cả huyện Bắc Yên Luận văn “Chất lượng cho vay đối tượng sách Ngân hàng sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La” sử dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp đã hồn thành nợi dung chủ yếu sau: Thứ nhất: Hệ thớng hóa vấn đề lý luận bản chất lượng cho vay đới với đới tượng sách, chỉ tiêu đánh giá chất lượng cho vay, nhân tố ảnh hưởng đặc điêm hoạt động NHCSXH đê rút cần thiết khách quan phải nâng cao chất lượng cho vay đới tượng sách Thứ hai: Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay đới tượng sách NHCSXH huyện Bắc Yên Đồng thời, chỉ hạn chế ngun nhân cho vay đới tượng sách huyện Bắc Yên thời gian vừa qua 90 Thứ ba: Trên sở mục tiêu hoạt đợng NHCSXH; ḷn văn đưa nhóm giải pháp mợt sớ kiến nghị với Chính phủ, Hợi đờng quản trị NHCSXH, NHCSXH quyền địa phương nhằm đưa hoạt đợng cho vay đới tượng sách địa bàn huyện đạt kết quả tốt Mặc dù có nhiều cớ gắng, song điều kiện thời gian khả hạn chế nên đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót, mong được góp ý nhà khoa học người quan tâm đến đề tài, đê bản luận văn được hồn thiện Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới PGS.TS Đỗ Thị Ngọc, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em śt q trình nghiên cứu hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo lời nhận xét q báu, đóng góp đới với bản luận văn Em xin cảm ơn thầy, cô giáo Trường Đại học Thương Mại giảng lý thú, hữu ích cán bợ khoa Sau đại học đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi đới với em q trình học tập Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp NHCSXH huyện Bắc Yên, bạn lớp cao học K19-B2 đã giúp đỡ, đợng viên q trình viết ḷn văn Ći cùng, em xin cảm ơn khuyến khích, quan tâm tạo điều kiện người thân gia đình đã giúp em hoàn thành bản luận văn ... CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA 72 3.1 Định hướng cho vay đối tượng sách Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh. .. TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA 23 2.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La .23... HUYỆN BẮC YÊN TỈNH SƠN LA 2.1 Khái quát Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La 2.1.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc n tỉnh Sơn La Ngân
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Chất lượng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, Luận văn thạc sỹ - Chất lượng cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

Mục lục

Xem thêm