200 câu trắc nghiệm Tài chính vi mô

45 43 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 14:47

Chào các bạn. Mời các bạn tham khảo bộ 200 câu trắc nghiệm môn Tài chính vi mô, có kèm hướng dẫn đáp án và giáo trình hỗ trợ. Thuật ngữ tài chính vi mô gần đây được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và môn học này sẽ mang lại nhiều điều thú vị cho các bạn. Chúc các bạn học và thi tốt nhé. BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MƠN TÀI CHÍNH VI MƠ Nội dung câu hỏi Tài vi mơ là: Mục tiêu tài vi mơ là: Các phương án chọn a Loại hình dịch nghiệp lớn b Loại hình dịch riêng lẻ c Loại hình dịch nghiệp d Loại hình dịch xuất Đáp án Hướng dẫn trả lời B Khái niệm tài vi mơ C Mục tiêu tài vi mơ vụ dành cho doanh vụ dành cho cá thể vụ dành cho doanh vụ dành cho hộ sản a Tạo hội cho cá nhân có tiền để tiêu dùng B Giúp đối tượng thiếu vốn nhanh chóng huy động vốn để sử dụng c Tạo hội cho cá thể riêng lẻ tự đảm bảo sống, tăng thu nhập phát triển sản xuất Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Đáp án Hướng dẫn trả lời C Đối tượng phục vụ tài vi mơ d Tạo lợi nhuận tối đa cho tổ chức cung ứng dịch vụ Đối tượng phục vụ tổ chức tài vi mơ Bao gồm: a B c d Người nghèo, người có thu nhập thấp Người có thu nhập trung Bình thấp Nông hộ doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp nhỏ vừa Đặc điểm chung khoản vay tín dụng vi mơ là: a Rủi ro khơng trả nợ cao B Chi phí giao dịch thấp Đặc điểm tín dụng CÁC CHUNG VỀnợTÀI CHÍNH VI c KQHT Người1: vay hồnVẤN tồn ĐỀ có khả trả D vi MƠ mơ (4-4-2) d Rủi ro khơng trả nợ chi phí giao dịch cao Bên cạnh cung cấp dịch vụ tài chính, tổ chức tài vi mơ còn: a Tổ chức đào tạo nghề, huấn luYện kỹ kinh doanh, dạY học, đảm bảo quYền lợi pháp lý,… B Cung cấp thêm sản phẩm phục vụ cho nhu cầu gia đình c Tổ chức khám, chữa Bệnh miễn phí d Cung cấp thêm kiến thức xã hội cho người dân Cội rễ tài vi mơ xuất phát từ quốc gia nào? a b c d Hy Lạp Banglasesh Anh Pháp A Tài vi mơ gì? B Ngân hàng Grameen đời Tài vi mô Tài liệu tham khảo: PG S.TS Lê Khương Ninh, 2013, Tài vi mơ – Lý thuYết sách phát triển, Tủ sách Trư ờng ĐH Cần Thơ Đáp án Hướng dẫn trả lời Tại nói tài vi mơ đóng vai trò quan trọng kinh tế: a Vì tài vi mơ phục vụ cho người nghèo b Vì tài vi mơ hỗ trợ tài cho nơng hộ doanh nghiệp nhỏ vừa c Vì tài vi mơ cung ứng nguồn vốn tín dụng với lãi suất thấp d Vì tài vi mơ đáp ứng nhu cầu vốn xã hội B Tài vi mơ Hoạt động tài vi mơ Bao gồm: a Cấp khoản tín dụng vàh uy động tiền tiết kiệm b HuY động tiết kiệm; cho vaY; bảo hiểm tiếp thị, bán sản phẩm khách hàng c Huy động tiền tiết kiệm Bán sản phẩm Bảo hiểm d Cho vay; Bảo hiểm tiếp thị, Bán sản phẩm khách hàng B Tín dụng vi mơ tài vi mơ Sáng kết giúp Ngân hàng Grameen phát triển nhanh chóng là: a B c d C Ngân hàng Grameen đời Tài vi mơ Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Cho vay với lãi suất thấp Cho vay theo quan hệ gia đình Cho vaY theo nhóm Cho vay theo địa Bàn :……………………… Đáp án Hướng dẫn trả lời Ưu điểm hoạt động cho vay theo nhóm là: a Giúp ngân hàng nhanh chóng mở rộng thị phần B Giúp người nghèo nhanh chóng có tiền để sử dụng c Tạo động trả nợ nhanh, kiểm soát người vaY nhóm tự chọn lọc thành viên đáng tin cậY vào nhóm d Tất nhu cầu vốn ngân hàng đáp ứng C Ngân hàng Grameen đời Tài vi mơ Sự lựa chọn sai lầm xuất khi: a Ngân hàng xác định mức độ rủi ro người vaY B Ngân hàng muốn tối đa hóa lợi nhuận Bằng cách gia tăng lãi suất c Ngân hàng lựa chọn khách hàng vay với số tiền lớn mà Bỏ qua khách hàng nhỏ d Ngân hàng cho vay khách hàng có tài sản đảm Bảo A Vì vốn không đến nơi cần đến Nội dung câu hỏi Mỗi nhóm hoạt động cho vay theo nhóm ngân hàng Grameen gồm Bao nhiêu thành viên: Hoạt động tín dụng vi mơ tài vi mô: Các phương án chọn a B c d C a Hoàn toàn giống B Hoàn toàn khác c Phạm vi hoạt động tín dụng vi mơ lớn tài vi mơ D :……………………… Ngân hàng Grameen đời Tài vi mơ Tín dụng vi mơ tài vi mơ Mức độ :……………………… TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Đáp án Hướng dẫn trả lời d Tín dụng vi mơ phần hoạt động tài vi mơ 14 15 Ưu điểm lớn có luân chuyển vốn kinh tế là: a Nguồn tiền tiết kiệm phân bổ sử dụng hiệu B Người vay dễ dàng tìm nguồn tài trợ với chi phí rẻ c Người cho vay dễ dàng tìm kênh đầu tư với lợi nhuận cao d Trung gian tài có nhiều hội tạo lợi nhuận Cơ chế cho vay theo nhóm ngân hàng Grameen giống hay khác với hợp đồng cho vay ngân hàng thơng thường a Hồn toàn giống B Hoàn toàn khác c Khác nhau, cho vay theo nhóm chấp, cho vay ngân hàng thơng thường khơng chấp d Khác nhau, cho vaY theo nhóm khơng cần chấp; cho vaY ngân hàng thơng thường chấp A D Vai trò hệ thống tài – tín dụng Ngân hàng Grameen đời Tài vi mơ Mức độ Đáp TT Nội dung câu hỏi CácCHẤT phương án chọn Hướng dẫn trả lời KQHT 2: BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VI MƠ án (6-6-3) Thông tin Bất đối xứng khiếm khuyết cố hữu thị trường nào: a B c d Thị trường hàng hóa Thị trường lao động Thị trường hối đối Thị trường tài D Thơng tin Bất đối xứng hạn chế tín dụng Thị trường tài vi mơ mang đặc điểm sau đây: a B c d Tính chia cắt Tính liên tục Tính Bắc cầu Tính đối xứng A Tính chia cắt thị trường tài vi mơ Các giao dịch thị trường tài vi mơ phi thức thường mang tính: a b c d Bổ trợ Loại trừ Liên tục Đối xứng B Tính loại trừ Thay tài xuất khi: a Khoản cho vay sử dụng hoàn toàn cho đầu tư B Khoản cho vay sử dụng hoàn toàn cho mục đích tiêu dùng c Khoản cho vaY làm tăng tiêu dùng mà không làm tăng khoản đầu tư d Khoản cho vay làm giảm tiêu dùng mà không làm tăng khoản đầu tư C Tính chất sử dụng thay tiền Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Đáp án Hướng dẫn trả lời D Chi phí giao dịch A Thu nhập khách hàng Chi phí giao dịch tổ chức tài là: a Tồn Bộ khoản chi phí mà người vay phải trả B Bao gồm tiền nhân viên chi phí lại c Các khoản chi phí phải trả huy động vốn d Tất chi phí có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tín dụng Khả thành cơng tổ chức tài phụ thuộc vào: a B c d Trường hợp sau cho thấy xuất tình trạng thơng tin Bất đối xứng: a Tổ chức cho vaY thiếu thông tin cách thức sử dụng khoản vaY người vaY B Người vay sử dụng vốn sai mục đích c Người vay trả nợ không hạn d Tổ chức cho vay ấn định lãi suất cho vay cao A Thông tin Bất đối xứng hạn chế tín dụng Các tổ chức cho vay thường làm để giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng yếu tố thông tin Bất đối xứng: a Hạn chế tối đa khoản cho vay với số tiền lớn B Gia tăng thời gian xét duyệt hồ sơ xin vay khách hàng c Hạn chế tối đa khoản cho vay địa phương khác d Yêu cầu người vaY phải chấp tài sản D Thông tin Bất đối xứng hạn chế tín dụng Thu nhập khách hàng Lãi suất cho vay Lãi suất tiền gửi Hỗ trợ Chính phủ :……………………… Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Đáp án Hướng dẫn trả lời C Lãi suất thị trường tài vi mơ Tính chia cắt thị trường tài vi mơ dẫn đến: a Người nghèo khơng thể tiếp cận nguồn vốn B Tổ chức cho vay hạn chế việc cấp tín dụng c Lãi suất khoản vaY từ nguồn phi thức biến động theo vùng địa lý đặc điểm người vaY d Lãi suất tổ chức cho vay hoàn toàn khác 10 Chỉ tiêu sau đo lường hiệu hoạt động thị trường tài vi mơ: a B c d Chi phí giao dịch Lãi suất cho vay Số tiền cho vay Thời gian cho vay A Chi phí giao dịch 11 Thơng thường, chi phí giao dịch tổ chức tài vi mơ so với tổ chức trung gian tài khác: a b c d Thấp Cao Bằng Không so sánh B Chi phí giao dịch 12 Sự can thiệp nhiều Chính Phủ vào thị trường tài dẫn đến: a Lãi suất cho vay cao B Tình trạng hạn chế tín dụng ngày tăng c Thị trường tài linh hoạt d Vốn phân Bổ hiệu C Sự linh hoạt thị trường tài :……………………… Mức độ Đáp án Hướng dẫn trả lời Do hạn hẹp nguồn vốn Do trình độ quản lý, điều hành Do qui mơ hoạt động rộng lớn Do khách hàng thường có thu nhập thấp, sống rải rác, số lượng đông giá trị khoản vaY lại nhỏ D Khó khăn hoạt động tổ chức tài vi mơ 14 Động tiết kiệm người giàu người nghèo giống hay khác nhau, sao? a Giống nhau, mong muốn làm gia tăng tiêu dùng tương lai B Giống nhau, mong muốn làm gia tăng thu nhập tương lai c Khác nhau, người giàu có xu hướng tiết kiệm để tích lũY, người nghèo tiết kiệm để phòng ngừa d Khác nhau, người giàu có xu hướng tiết kiệm để phòng ngừa, người nghèo tiết kiệm để tích lũy C Vì người nghèo tiết kiệm 15 Các yếu tố sau ảnh hưởng đến lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm hộ gia đình: a Lãi suất, chi phí giao dịch B Sự an toàn, kỳ hạn linh hoạt c Sự an tồn, tính khoản chi phí giao dịch d Lãi suất, tính khoản C Tiết kiệm hình thức tiền tệ phi tiền tệ TT Nội dung câu hỏi 13 Lý sau cho thấy tổ chức tài vi mơ gặp nhiều khó khăn trung gian tài khác: Các phương án chọn a B c d :……………………… Mức độ 1 Đáp Hướng dẫn trả lời án KQHT 3: THƠNGa.TIN BẤT ĐỐItrong XỨNG CHẾ TÍN DỤNG (6-6-3) Hiện tượng VÀ HẠN chủ thể khơng có thơng tin đối tượng B Hiện tượng xuất khơng phổ Biến Thông tin Bất đối xứng Thông tin Bất đối xứng A thị trường tài là: c Hiện tượng người cho vay hiểu rõ người vay d Hiện tượng người vay hiểu rõ người cho vay TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn Giáo sư Akerlof sử dụng thị trường để phân tích Bản chất vấn đề thông tin Bất đối xứng: a B c d Thị trường dầu mỏ Thị trường hồ tiêu Thị trường tơ cũ Thị trường chứng khốn Thông tin Bất đối xứng xảy thị trường Bảo hiểm trường hợp: a Công ty Bảo hiểm Biết rõ thông tin khách hàng B Khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu công ty Bảo hiểm c Khách hàng không đồng ý cung cấp thông tin d Công tY bảo hiểm rõ mức độ rủi ro khách hàng 10 :……………………… C Thông tin Bất đối xứng thị trường xe ô tô cũ D Thông tin Bất đối xứng thị trường Bảo hiểm 19 20 Nguyên nhân Bản dẫn đến việc không trả nợ tự nguyện (có chủ định) người vay: a B c d Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro khơng trả nợ tự nguyện (có chủ định) người vay: a Giảm lãi suất cho vay B Tăng giá trị tài sản đảm Bảo c Tăng cường cho vaY với mục đích tạo vốn lưu động/tiêu dùng vốn cố định d Cho vay với số tiền nhỏ Ý thức người vaY Môi trường sinh sống người vay Lãi suất vay cao Thu nhập người vay 31 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn A Rủi ro cho vay C Không trả nợ khoản cho vay cố định Đáp án Hướng dẫn trả lời :……………………… 1 Mức độ a ChínhPHÁP phủ TIẾP cung CẬN cấp tín dụng với lãi (6-6-3) KQHT 6: PHƯƠNG TRUYỀN THỐNG suất thấp để khắc phục tình trạng nơng hộ bị lệ thuộc vào tín dụng phi thức với lãi suất cao để có vốn sản xuất Luận điểm Bản B Chính phủ cung cấp tín dụng với lãi suất phương pháp tiếp cận thị trường để khắc phục tình trạng nơng hộ Tổng quan truyền thống việc Bị lệ thuộc vào tín dụng phi thức với A sách tín dụng lãi suất xây dựng phát triển tài lãi suất cao để có vốn sản xuất thấp vi mơ khu vực c Chính phủ khơng đầu tư vốn cho sản xuất nông thôn sản xuất nông nghiệp mà tập trung vốn cho hộ nông nghiệp là: kinh doanh cá thể d Chính phủ khơng đầu tư vốn cho sản xuất nông nghiệp mà tập trung vốn cho các ngành tiểu thủ cơng nghiệp Vòng “lẩn quẩn tai hại” thu nhập thấp tiến trình Bắt nguồn: a Thu nhập thấp -> Đầu tư ít-> Năng suất thấp -> Thu nhập thấp B Đầu tư -> Năng suất thấp -> Thu nhập thấp c Năng suất thấp -> Thu nhập thấp -> Đầu tư d Năng suất thấp -> Thu nhập thấp Các cơng cụ thường Chính phủ sử dụng để hướng dẫn dòng chảy tín dụng Bao gồm: a Lãi suất cho vay thấp, Bảo hiểm cho vay, quy định mở chi nhánh ngân hàng quốc hữu hóa ngân hàng thương mại tư nhân b Yêu cầu bắt buộc danh mục cho vaY, chiết khấu, bảo hiểm cho vaY, quY TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn 32 A Tổng quan sách tín dụng lãi suất thấp B Hình thức can thiệp Chính phủ tổ chức tài chính thức Đáp Hướng dẫn trả lời án câu hỏi:……………………… Chữ ký người biên soạn định mở chi nhánh quốc hữu hóa ngân hàng thương mại tư nhân c Nới lỏng quy định cho vay, chiết khấu, Bảo hiểm quốc hữu hóa ngân hàng thương mại tư nhân d Chiết khấu, Bảo hiểm quốc hữu hóa ngân hàng thương mại tư nhân Mức độ Chính phủ nước thu nhập thấp thường can thiệp Bằng quy định tổ chức tài yêu cầu “danh mục cho vay” Trong sách “lãi suất thấp” mức lãi suất ấn định ln xảy tượng: Chính phủ giúp phát triển Tổ chức tài vi mơ để đảm Bảo an sinh xã hội thông qua việc: TT Nội dung câu hỏi a Tổ chức tài phải dành tỷ lệ vốn định vaY đến đối tượng định haY ấn định trần cho vaY đối tượng không ưu tiên B Tổ chức tài phải đảm Bảo đối A tượng ưu tiên có đủ vốn để hoạt động c Chính phủ ấn định trần lãi suất cho vay đối tượng khơng ưu tiên d Chính phủ ấn định danh sách đối tượng ưu tiên để yêu cầu Tổ chức tài phải cho vay Yêu cầu Bắt Buộc danh mục cho vay a B c d A Nguyên nhân thất Bại sách lãi suất thấp C Cải thiện Bình đẳng thu nhập Đáp án Hướng dẫn trả lời Hạn chế tín dụng Cung tín dụng lớn cầu tín dụng Cung cầu tín dụng cân Bằng Mọi cá nhân tiếp cận đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn a Hỗ trợ thực sáng kiến giảm thiểu rủi ro B Hỗ trợ thực sáng kiến nâng cao Bình đẳng thu nhập c Hỗ trợ thực sáng kiến giảm Các phương án chọn 33 Chữ ký người biên soạn câu hỏi:……………………… thiểu rủi ro, sáng kiến nâng cao bình đẳng thu nhập d Hỗ trợ thực dự án với nguồn vốn không giới hạn Chính sách giảm nghèo phát triển sản xuất thơng qua cung cấp tín dụng lãi suất thấp, đặc Biệt thập niên 1950 1980 số nước có thành cơng hay khơng? Vì sao? a Thành cơng, tỷ lệ trả nợ cao B Thành cơng, nhiều vay tiền với lãi suất thấp c Khơng thành cơng, tỷ lệ trả nợ thấp d Khơng thành cơng, thiếu tầm bao phủ tỷ lệ trả nợ thấp D Tổng quan sách tín dụng lãi suất thấp Chính Phủ nước có thu nhập thấp sử dụng phương thức “bảo hiểm cho vay” nhằm mục tiêu: a Hỗ trợ người vay người vay không trả nợ b Khích lệ tổ chức tài cho vaY đến nhóm đối tượng định thơng qua việc chuYển phần rủi ro sang cho Chính phủ c Bảo vệ quyền lợi cho tổ chức tài cho vay đến hộ nghèo d Hỗ trợ cho sách tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp B Bảo hiểm cho vay Đáp án Hướng dẫn trả lời 34 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… 10 Nguyên nhân chủ yếu sau dẫn đến thất Bại “chính sách lãi suất thấp” Chính phủ nước có thu nhập thấp: a Các tổ chức tài Bị lỗ lãi suất cho vay thấp so với lãi suất thị trường B Các tổ chức tài Bị lỗ phải trang trải chi phí cố định ngày lớn c Do Chính phủ quan tâm đến lượng C vốn cho vaY mà chưa trọng đến chất lượng khoản vaY d Do Chính phủ khơng có chế hỗ trợ, cấp Bù lãi suất cho tổ chức tài Nguyên nhân thất Bại sách lãi suất thấp Các Tổ chức tài gặp phải khó khăn sau thực “tín dụng lãi suất thấp”: a Lãi suất cho vaY thấp dẫn đến lãi suất tiền gửi thấp, tổ chức tài không đủ vốn để hoạt động bền vững B Ảnh hưởng thông tin Bất đối xứng dẫn đến nhiều khoản cho vay tổ A chức tài Bị sai đối tượng c Các khoản cấp Bù Chính phủ khơng đáp ứng đủ nhu cầu Tổ chức tài d Chính phủ kiểm sốt chặt chẽ khoản tín dụng lãi suất thấp Nguyên nhân thất Bại sách lãi suất thấp 35 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… Đáp án Hướng dẫn trả lời 11 12 13 Mục tiêu Chính phủ thành lập Tổ chức tài vi mơ nhằm: a Giúp đỡ vốn cho người khó vaY tổ chức tài hạn chế độc quYền người cho vaY phi thức B Đáp ứng nhu cầu vốn cho người không đủ điều kiện để vay ngân hàng thương mại c Hạn chế phát triển nhanh chóng thị trường tài phi thức d Cân Bằng lại lãi suất tín dụng thị trường A Cải thiện Bình đẳng thu nhập Các “sáng kiến định chế” nhằm phát triển thị trường tài giúp: a Tăng khả tiếp cận tín dụng thức khách hàng B Tăng tình trạng độc quyền thị trường tài c Giảm số tiền cho vay khách hàng d Giảm lãi suất cho vay mức thấp A Giảm thiểu khuyết tật thị trường Để phát triển ổn định thời gian tới, tổ chức tài vi mô cần phải: a Kinh doanh theo nguYên tắc thị trường B Thu hút ngày nhiều khoản hỗ trợ tài từ tổ chức phi phủ c Giảm lãi suất để mở rộng đối tượng khách hàng d Tăng thời gian cho vay để giảm gánh nặng tài cho khách hàng A Triển vọng tổ chức tài vi mơ Đáp án Hướng dẫn trả lời 36 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… 14 15 Theo nhà kinh tế học đại lý sau Buộc Chính phủ phải can thiệp vào thị trường tài chính: a Vì tổ chức tài ln xảy tình trạng cạnh tranh khơng cơng Bằng B Nhằm đưa lãi suất mức thấp, có lợi cho vay c Để giảm thiểu khuYết tật thị trường cải thiện bình đẳng phân phối thu nhập d Nhằm tạo môi trường thuận lợi cho tổ chức tài hoạt động C Thay đổi quan điểm xây dựng phát triển thị trường tài Cơng cụ “chiết khấu” Chính phủ sử dụng để can thiệp hoạt động cho vay Tổ chức tài có nhược điểm nào: a Lãi suất chiết khấu thấp lãi suất huY động nên Tổ chức tài khơng ý đến huY động tiết kiệm, dẫn đến bền vững nguồn vốn đầu tư B Lãi suất chiết khấu cao lãi suất huy động nên Tổ chức tài khơng ý đến huy động tiết kiệm, dẫn đến Bền vững nguồn vốn đầu tư c Lãi suất chiết khấu thấp cho vay nên Tổ chức tài khơng muốn cho vay Bị lỗ d Lãi suất chiết khấu cao cho vay nên Tổ chức tài khơng muốn cho vay Bị lỗ A Chiết khấu Đáp án Hướng dẫn trả lời 37 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… a Các cá CHO nhân VAY khơng có tàiNHÓM sản thếVÀ chấp KQHT 7: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN MỚI: THEO CÁC SÁNG KIẾN KHÁC (6-6-3) tập hợp lại với mục đích vaY B Các cá nhân có khơng có tài sản chấp có ngành nghề sản xuất Giới thiệu hoạt động “Cho vay theo nhóm” đề A mong muốn vay tiền cho vay theo nhóm cập đến nhóm: c Các cá nhân có ngành nghề sản xuất vay tiền từ ngân hàng thương mại d Các cá nhân vay tiền từ ngân hàng thương mại Điểm đặc Biệt hoạt động “cho vay theo nhóm” là: a Cả nhóm phải chịu trách nhiệm trả nợ chung B Cả nhóm vay chung khoản tiền trả nợ theo thứ tự định c Mỗi cá nhân vaY riêng tồn nhóm phải chịu trách nhiệm thành viên nhóm khơng trả nợ d Mỗi cá nhân vay riêng hoàn toàn chịu trách nhiệm khoản vay minh C Giới thiệu hoạt động cho vay theo nhóm “Trách nhiệm liên đới” “cho vay theo nhóm” thể khi: a Các thành viên khác nhóm quYền vaY người nhóm khơng trả nợ B Các thành viên khác nhóm phải trả nợ người nhóm khơng có khả trả nợ c Các thành viên khác nhóm phải cam A Tổng quan cho vay theo nhóm Đáp án Hướng dẫn trả lời 38 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… kết Bảo lãnh Bằng tài sản cho người nhóm vay d Các thành viên nhóm hồn tồn khơng Bị ảnh hưởng người nhóm khơng có khả trả nợ Hình thành nhóm cách “tự nguyện” “cho vay theo nhóm” dẫn đến: a Những người vay an tồn khơng an tồn tạo thành nhóm b Những người vaY an tồn tập hợp người vaY rủi ro tạo thành nhóm c Những người vay có nhu cầu vay tạo thành nhóm d Những người vay có ngành nghề sản xuất tạo thành nhóm “Cho vay tăng dần” việc: a Ngân hàng ban đầu cho vaY với số tiền ít, sau tăng dần người vaY trả nợ tốt B Ngân hàng Ban đầu cho vay nhóm nhỏ với thành viên, sau tăng dần thành viên người vay trả nợ tốt A c Ngân hàng Ban đầu cho vay với quy mô nhỏ, sau tăng dần quy mơ người vay trả nợ tốt d Ngân hàng Ban đầu cho vay với lãi suất cao, sau lãi suất giảm dần người vay trả nợ tốt 39 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn B Giảm ảnh hưởng lựa chọn sai lầm Cho vay tăng dần :……………………… Đáp án Hướng dẫn trả lời “Báo cáo chéo” hình thức thu thập thơng tin tổ chức tài vi mơ thơng qua việc: a Người vaY nàY báo cáo với tổ chức tài vi mơ tình hình người vaY khác B Người vay Báo cáo với tổ chức tài vi mơ tình hình sử dụng khoản tiền vay c Cán Bộ tín dụng thu thập thơng tin từ hàng xóm người vay d Cán Bộ tín dụng thu thập thông tin từ quan quản lý nơi cư trú người vay A Báo cáo chéo Những ưu điểm hoạt động “cho vay theo nhóm” Ngân hàng Grameen tìm ra: a Giảm chi phí sàng lọc người vaY, chi phí kiểm sốt chi phí cưỡng chế trả nợ B Giảm chi phí sàng lọc người vay tăng quy mơ khoản vay c Giảm chi phí cưỡng chế trả nợ tăng lợi nhuận cho ngân hàng d Tăng khả trả nợ người vay A Tổng quan cho vay theo nhóm Lãi suất giảm xuống ngân hàng thực “cho vay theo nhóm” làm tăng tính hiệu thị trường tín dụng thơng qua việc: a Lợi nhuận ngân hàng ngày tăng b Kích thích người vaY an tồn rời bỏ thị trường trước lãi suất cao quaY trở lại c Vốn tín dụng đáp ứng cho đối tượng có nhu cầu d Thị phần ngân hàng ngày mở rộng cho khách hàng B Tổng quan cho vay theo nhóm Đáp án Hướng dẫn trả lời 40 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… Cơ chế trả nợ đặn khó áp dụng vào nơi mà người vay: a b c d 10 Khả tiết kiệm đặn thể đặc điểm quan trọng người vay tin cậy: Lợi ích sau khơng mang lại từ “cơ chế trả nợ trước tập thể”: 11 Có nguồn thu nhập thấp Làm nghề mang tính mùa vụ Có số tiền vay Có số tiền vay lớn B Trả nợ đặn a Tính kỷ luật thu nhập tốt B Thu nhập tốt khả quản lý tài c Tính kỷ luật khả quản lý dòng thu nhập d Thu nhập ổn định chi tiêu hợp lý C Thế chấp tài a Kích thích người vay trả nợ khơng muốn Bị mặt trước nhiều người b Kích thích người vaY trả nợ khơng muốn bị tiền tiết kiệm c Làm giảm chi phí giao dịch tổ chức tài vi mơ d Tạo điều kiện để người vay học tập hay huấn luyện thêm kỹ khác B Trả nợ trước tập thể Đáp án Hướng dẫn trả lời 41 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… 12 13 Quan điểm linh hoạt tài sản chấp (TSTC) tổ chức tài vi mô thể qua việc: a Các tổ chức khơng u cầu người vay phải có TSTC B TSTC phải thực có giá trị Bán lại tổ chức chấp thuận c Các tổ chức quan tâm đến TSTC có giá trị cao TSTC mà người vay B không muốn d Các tổ chức nàY không quan tâm nhiều đến giá trị bán lại TSTC mà quan tâm đến loại TSTC mà người vaY không muốn Linh hoạt chấp Trong “cho vay tăng dần”, người cho vay tăng khơng giới hạn số tiền cho vay tất người vay? Vì sao? a Đúng, động lực để người vay trả nợ hạn B Đúng, làm tăng lợi nhuận người cho vay c Sai, người cho vay Bị giới hạn nguồn vốn d Sai, với người vaY có ý định khơng trả nợ chờ đến khoản vaY đủ lớn giựt nợ D Cho vay tăng dần Đáp án Hướng dẫn trả lời 42 Mức độ TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn :……………………… 14 15 Cơ chế trả nợ đặn tạo “hệ thống cảnh báo sớm”, qua giúp: a Cán Bộ tín dụng hiểu khách hàng rõ quan sát hành vi trả nợ họ B Cán Bộ tín dụng thu hồi tồn Bộ khoản tiền cho vay c Cán tín dụng có nhiều thông tin khách hàng đồng thời cung C cấp công cụ để xử lý tốt vấn đề khơng trả nợ d Cán Bộ tín dụng có thêm nhiều hội để giúp khách hàng sử dụng vốn vay hiệu Thế chấp tài có phải Biện pháp hữu hiệu để loại Bỏ hoàn toàn rủi ro cho tổ chức tài vi mơ? Vì sao? a Đúng, số tiền tiết kiệm người vay nguồn trả nợ cho tổ chức tài vi mơ B Đúng, tiền tiết kiệm khơng dễ có nên người vay thận trọng định không trả nợ c Sai, khoản tiền cho vaY lớn số tiền tiết kiệm tổ chức tài vi mơ phải đối mặt với rủi ro mát d Sai, tiền tiết kiệm hưởng lãi, làm tăng rủi ro lãi suất cho tổ chức tài vi mơ 43 :……………………… C Thế chấp tài 44 :……………………… ... B Hoàn toàn khác c Phạm vi hoạt động tín dụng vi mơ lớn tài vi mô D :……………………… Ngân hàng Grameen đời Tài vi mơ Tín dụng vi mơ tài vi mơ Mức độ :……………………… TT Nội dung câu hỏi Các phương án chọn... Cội rễ tài vi mơ xuất phát từ quốc gia nào? a b c d Hy Lạp Banglasesh Anh Pháp A Tài vi mơ gì? B Ngân hàng Grameen đời Tài vi mô Tài liệu tham khảo: PG S.TS Lê Khương Ninh, 2013, Tài vi mơ –... dẫn trả lời Tại nói tài vi mơ đóng vai trò quan trọng kinh tế: a Vì tài vi mơ phục vụ cho người nghèo b Vì tài vi mơ hỗ trợ tài cho nơng hộ doanh nghiệp nhỏ vừa c Vì tài vi mơ cung ứng nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: 200 câu trắc nghiệm Tài chính vi mô, 200 câu trắc nghiệm Tài chính vi mô