báo cáo TH hóa phân tích

11 127 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:46

bài thực hành hóa phân tích lớp liên thông đại học. gồm có 6 bài học. bao gòm dụng cụ và quy trình làm bài. dựa vào có thể làm bài rõ ràng được.............................................................................................................................. Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 1: DỤNG CỤ VÀ CÁC THAO TÁC DỤNG CỤ Buret: - Là dụng cụ dùng để chứa dung dịch chuẩn độ (dung dịch biết trường nồng độ) Nó thường ống thuỷ tinh hình trụ (ở có khóa để điều chỉnh tốc độ chảy cho dung dịch) chia vạch xác - Sai số tuyệt đối buret thường ± 0,01 – 0,05ml - Khóa buret phải kín trơn, hở phải bôi lớp mỏng vaselin (tránh bôi vào lỗ khóa) - Khi dùng, buret phải khơ, ướt nên tráng buret – lần dung dịch chuẩn độ - Buret có nhiều kích cỡ 50ml, 25ml, 10ml,…, loại dùng phòng thực hành 25ml - Chuẩn bị trước chuẩn độ: o Lắp giá nhựa giữ buret vào cây, kiểm tra độ chắn trước treo buret lên o Lắp buret lên, cho đầu buret nằm miệng bình nón Đồng thời,quay hướng số phía mắt để dễ quan sát o Tráng buret dung dịch chuân độ: cho khoảng 20ml vào tráng ống, xả bỏ kiểm tra khóa kín hay chưa.(khi cầm nhớ nắm khóa tránh việc gãy khóa) o Nạp dung dịch chuẩn độ vào buret, hiệu chỉnh số - Cách sử dụng buret để chuẩn độ: o Chuẩn bị bình nón có chứa dung dịch cần chuẩn độ + thị o Để tờ giấy trắng cho dễ quan sát thay đổi màu việc chuẩn độ o Đặt bình nón chuẩn bị phía dưới, mở vòi khóa cho dung dịch chảy xuống bình nón, tay lắc bình nón, tay điều chỉnh khóa buret (dùng ngón: ngón – ngón trỏ ngón điều chỉnh khóa, ngón gập lại) o Chuẩn độ tới có chuyển màu thị (màu thị bền 30s), ghi lại thể tích Lặp lại bình o Chuẩn độ lần đầu nên làm chậm để quan sát chuyển màu trình chuẩn độ o Trong trình chuẩn độ, dung dịch nhỏ xuống dính thành bình tạm ngưng qua trình chuẩn độ, dùng bình nước cất xịt cho rớt xuống bình nón o Khi chuẩn độ kết thúc buret dính giọt trừ giọt (1giọt = 0,05ml) Pipet: - Là dụng cụ dùng để lấy xác thể tích dung dịch cần lấy - Sai số tuyệt đối pipet thường ± 0,01 – 0,05ml - Khi dùng pipet hút lấy dung dịch, cần tráng dung dịch trước lấy Nếu dùng lại pipet nên tráng nước cất – lần tráng dung dịch cần lấy – lần pipet nước - Có loại pipet thường gặp: + Pipet bầu ( vạch vạch) + Pipet thẳng: ống thủy tinh thẳng có chia vạch - Pipet có nhiều thể tích như: 5ml, 10ml, 20ml, 50ml,….nhưng loại dùng phòng thực hành 5ml 10ml - Cách sử dụng o Tráng pipet: Dùng ống bóp cao su, hút dung dịch cần lấy cho vạch (đối với pipet bầu) mức thể tích cần lấy (đối với pipet thẳng), xả bỏ o Lấy thể tích dung dịch cần lấy: Dùng ống bóp cao su, hút dung dịch cần lấy vạch pipet bầu) mức thể tích cần lấy (đối với pipet thẳng), sau điều chỉnh vạch pipet cho đủ thể tích cần lấy cho vào bình nón - Cách nhìn: + Dung dịch suốt: lấy mặt lõm + Dung dịch màu: lấy mặt ngang + Dung dịch dầu: lấy mặt lồi Bình định mức: - Là dụng cụ dùng để pha chế dung dịch với thể tích xác Là bình cầu đáy bằng, cổ dài hẹp, có vạch ngấn với thể tích xác - Sai số tut đơi bình định mức: ± 0,01 – 1ml - Bình định mức phải rửa nước trước dùng Dùng nước cất để rửa, không dùng dung dịch để tráng pipet buret - Bình định mức có nhiều dung tích: 20ml, 25ml, 100ml, 200ml, 1lít,….nhưng loại dùng phòng thực hành bình 100ml - Cách sử dụng: o Khi pha dung dịch từ chất rắn: tính tốn – cân khối lượng chất rắn, hòa tan với dung mơi (thường gặp nước cất) cốc có mỏ, hòa tan đũa cho tan hồn tồn, chuyển qua bình định mức, tráng lại đũa cốc – lần nước cất, chuyển sang bình định mức, bổ sung thể tích vạch bình o Khi pha lỗng dung dịch: tính tốn hút lấy dung dịch theo yêu cầu pipet bầu (đã tráng dung dịch cần lấy), chuyển vào bình định mức, bổ sung thể tích vạch bình o Sau dùng nắp, đậy kín lắc khoảng – lần Để yên 10phút cho dung dịch ổn định Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 2: CHUẨN ĐỘ ACID ACETIC (CHUẨN ĐỘ ACID – BAZO) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Hóa chất: Bình nón 100ml Acid oxalic (H2C2O4.2H2O) Cốc có mỏ 100ml Natri hydroxyd ( NaOH) 1N Cốc có mỏ 250ml Acid acetic (CH3COOH) Bình định mức 100ml Chỉ thị phenolphthalein Buret 25ml Ống đong 100ml Pipet 10ml Phễu thủy tinh Đũa thủy tinh Giá đỡ buret Cân phân tích Cách tiến hành :  Pha 100ml dung dịch H2C2O4 0,1 N: - Tính tốn: - Cân xác ……… H2C2O4 2H2O cốc có mỏ 100ml, thêm khoảng 40ml nước vào cốc dùng đũa thủy tinh khuấy tan hoàn tồn → chuyển sang bình định mức - Tráng lại cốc có mỏ đũa thủy tính với nước (≈ 10ml) x lần → chuyển sang bình định mức Sau thêm nước vạch (mặt lõm), đậy nắp lắc để yên – phút cho ổn định - Tráng cốc có mỏ 100ml dung dịch H2C2O4 vừa pha (≈ 10ml), sau lấy ≈ 40ml - Tráng pipet 10ml dung dịch H2C2O4 vừa pha, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác10ml dung dịch H2C2O4 vào bình nón + – giọt phenolphtalein (lấy bình)  Chuẩn bị NaOH: - Dùng ống đong lấy 10ml NaOH 1N, cho thêm nước vạch 100ml Trộn dung dịch (đổ cốc có mỏ 250ml để khuấy) - Tráng buret dung dịch NaOH vừa pha (≈ 10ml), xả bỏ - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch NaOH vừa pha vào buret, điều chỉnh mức - Chuẩn độ với … bình nón chuẩn bị trên, dung dịch từ suốt chuyển sang hồng nhạt - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được:  Chuẩn độ Acid Acetic (CH3COOH): - Tráng pipet 10ml dung dịch CH3COOH, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy 10ml dung dịch CH3COOH vào bình nón (lấy bình) + – giọt phenolphtalein (lấy bình) - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch NaOH vừa pha vào buret, điều chỉnh mức - Chuẩn độ với …… bình nón chuẩn bị trên, dung dịch từ suốt chuyển sang hồng nhạt - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được: Kết quả: Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 3: CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH NACL BẰNG PHƯƠNG PHÁP MORH (CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Cốc có mỏ 100ml Cốc có mỏ 250ml Bình định mức 100ml Buret 25ml Hóa chất: Ống đong 100ml Bạc nitrat (AgNO3) Phễu thủy tinh Natri clorid ( NaCl) Đũa thủy tinh Chỉ thị: Kali Cromat 5% (K2CrO4) Giá đỡ buret Cân phân tích Cách tiến hành : Lưu ý: dùng nước cất để pha tráng dụng cụ trước pha dung dịch (trừ buret)  Chuẩn bị NaCL: - Cân 0,100g NaCl + 50ml nước cất cho vào bình nón (lấy bình), lắc Rồi thêm giọt K2CrO4 vào bình  Pha 100ml dung dịch AgNO3 0,1 N (dung dịch chuẩn): - Tính toán: - Cân xác …… AgNO3 cốc có mỏ 100ml, thêm khoảng 40ml nước cất vào cốc dùng đũa thủy tinh khuấy tan hồn tồn → chuyển sang bình định mức - Tráng lại cốc có mỏ đũa thủy tính với nước (≈ 10ml) x lần → chuyển sang bình định mức - Sau thêm nước cất vạch (mặt lõm), đậy nắp lắc để yên – phút cho ổn định - Tráng buret dung dịch AgNO3 vừa pha (≈ 10ml), xả bỏ - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch AgNO3 vừa pha vào buret, điều chỉnh mức - Bắt đầu chuẩn độ với …… bình nón, dung dịch từ vàng suốt chuyển sang màu cam sữa đục - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được: Kết quả: Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 4: PHA VÀ XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH KMNO4 (CHUẨN ĐỘ OXI HÓA – KHỬ) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Bình nón 100ml Cốc có mỏ 100ml Cốc có mỏ 250ml Bình định mức 100ml Ống đong 100ml Pipet 10ml Buret 25ml Phễu thủy tinh Đũa thủy tinh Giá đỡ buret Cân phân tích Hóa chất: Acid sulfuric 50% (H2SO4) Acid oxalic (H2C2O4 2H2O) Kali permanganate N (KMnO4) Cách tiến hành :  Pha 100ml dung dịch H2C2O4 0,1 N: - Tính toán: - Cân xác ……… H2C2O4 2H2O cốc có mỏ 100ml, thêm khoảng 40ml nước vào cốc dùng đũa thủy tinh khuấy tan hồn tồn → chuyển sang bình định mức - Tráng lại cốc có mỏ đũa thủy tính với nước (≈ 10ml) x lần → chuyển sang bình định mức Sau thêm nước vạch (mặt lõm), đậy nắp lắc để yên – phút cho ổn định - Tráng cốc có mỏ 100ml dung dịch H2C2O4 vừa pha (≈ 10ml), sau lấy ≈ 40ml - Tráng pipet 10ml dung dịch H2C2O4 vừa pha, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác 10ml dung dịch H2C2O4 vào bình nón + 5ml H2SO4 50% + 50ml nước (lấy bình) - Trước chuẩn độ, đem bình đun nóng (70 – 80 oC)  Pha 100ml dung dịch KMnO4 0,1 N từ KMnO4 1N : - Dùng ống đong lấy 10ml KMnO4 1N, cho thêm nước vạch 100ml Trộn dung dịch (đổ cốc có mỏ 250ml để khuấy) - Tráng buret dung dịch vừa pha (≈ 10ml), xả bỏ - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch KMnO4 vừa pha vào buret, điều chỉnh mức Chuẩn độ với … bình nón chuẩn bị trên, dung dịch từ tím đậm chuyển sang hồng nhạt - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được: Kết quả: Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 5: ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE 5% ( CHUẨN ĐỘ OXI HÓA – KHỬ , PHƯƠNG PHÁP THỪA TRỪ) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Hóa chất: Bình nón 100ml Iod (I2) Cốc có mỏ 100ml Natri hydroxyd (NaOH) Cốc có mỏ 250ml Acid sulfuric (H2SO4) 4N Bình định mức 100ml Natri thiosulfat (Na2S2O3) 0,1N Buret 25ml Hồ tinh bột Ống đong 100ml Pipet 10ml Phễu thủy tinh Đũa thủy tinh Giá đỡ buret Cách tiến hành :  Pha dung dịch Glucose: - Tráng pipet 10ml dung dịch Glucose, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác 10ml dung dịch Glucose → chuyển sang bình định mức Sau thêm nước vạch (mặt lõm), đậy nắp lắc để yên – phút cho ổn định - Tráng cốc có mỏ 100ml dung dịch Glucose vừa pha (≈ 10ml), sau lấy ≈ 40ml - Tráng pipet 10ml dung dịch Glucose vừa pha, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác 10ml dung dịch Glucose vào bình nón + 10ml I2 + khoảng 4ml NaOH 2N, đập nắp lắc để yên 10 phút Sau thêm khoảng 5ml H2SO4 4N (lấy bình)  Nạp dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,1N: - Dung dịch Na2S2O3 0,1N chuẩn bị sẵn - Tráng buret dung dịch Na2S2O3 0,1N (≈ 10ml), xả bỏ - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch Na2S2O3 0,1N vào buret, điều chỉnh mức - Chuẩn độ với … bình nón chuẩn bị +Vài giọt Na2S2O3 0,1N làm dung dịch từ nâu đỏ sang vàng, ngưng chuẩn độ cho thêm giọt hồ tinh bột vào lắc đều, tiếp tục chuẩn độ dung dịch từ mà xanh chuyển sang không màu - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được: Kết quả: Họ tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO THỰC HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 6: XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ EDTA (CHUẨN ĐỘ TẠO PHỨC) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Bình nón 100ml Cốc có mỏ 100ml Cốc có mỏ 250ml Bình định mức 100ml Buret 25ml Ống đong 100ml Pipet 10ml Phễu thủy tinh Đũa thủy tinh Giá đỡ buret Hóa chất: EDTA 0,05 M Kẽm sulfat (ZnSO4) Đệm pH Chỉ thị đen Eriocrom T Cách tiến hành :  Chuẩn bị ZnSO4: - Tráng pipet dung dich ZnSO4 , xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác 10ml dung dich ZnSO4 cho vào bình nón + 5ml đệm pH + đen Eriocrom T (lấy bình)  Pha 100ml dung dịch EDTA: - Tráng pipet 10ml dung dịch EDTA 0,05M, xả bỏ Dùng pipet tráng hút lấy xác 10ml EDTA 0,05 M → chuyển sang bình định mức Sau thêm nước vạch (mặt lõm), đậy nắp lắc để yên – phút cho ổn định - Tráng buret dung dịch NaOH vừa pha (≈ 10ml), xả bỏ - Dùng phễu thủy tinh để nạp dung dịch NaOH vừa pha vào buret, điều chỉnh mức - Chuẩn độ với bình nón chuẩn bị trên, dung dịch từ đen tím chuyển sang xanh dương - Khi đó, ngừng chuẩn độ đọc thể tích thu được: Kết quả: ... Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO TH C HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 5: ĐỊNH LƯỢNG GLUCOSE 5% ( CHUẨN ĐỘ OXI HÓA – KHỬ , PHƯƠNG PHÁP TH A TRỪ) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Hóa chất: Bình nón 100ml Iod... bầu) mức th tích cần lấy (đối với pipet th ng), xả bỏ o Lấy th tích dung dịch cần lấy: Dùng ống bóp cao su, hút dung dịch cần lấy vạch pipet bầu) mức th tích cần lấy (đối với pipet th ng),... tên:……………………………………… Lớp:………………………………… Nhóm: 02 BÁO CÁO TH C HÀNH HĨA PHÂN TÍCH BÀI 2: CHUẨN ĐỘ ACID ACETIC (CHUẨN ĐỘ ACID – BAZO) Dụng cụ - hóa chất: Dụng cụ: Hóa chất: Bình nón 100ml Acid oxalic (H2C2O4.2H2O)
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo TH hóa phân tích, báo cáo TH hóa phân tích

Từ khóa liên quan