Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng (tt)

26 48 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ NGỌC QUỲNH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS.Nguyễn Ngọc Anh Phản biện 2: PGS TS Đỗ Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 08 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu Truyền thông Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu tồn cầu hóa kinh tế hội nhập quốc tế mạnh mẽ, lĩnh vực kinh doanh quốc tế ngày trở nên đa dạng đóng vai trò quan trọng Là kinh tế đánh giá động, Việt Nam đà phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh quốc tế nhờ vào hàng loạt hiệp định thương mại tự ký kết, giúp cho hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia ngày phát triển, đòi hỏi tăng cường quan hệ toán, tiền tệ ngân hàng quốc tế Hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát triển, doanh số toán xuất nhập ngân hàng không ngừng tăng mạnh chiếm tỷ trọng lớn Tuy nhiên, trình thực giao dịch tồn số hạn chế Chính vậy, việc nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng vô cần thiết Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam– Chi nhánh Đà Nẵng, đúc kết hạn chế hoạt động đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận, phân tích đánh giá thực trạng, đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng thương mại 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu  Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Quá trình nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể phương pháp thu thập, khai thác liệu (thứ cấp), phương pháp tổng hợp, xử lý liệu, phương pháp phân tích Bố cục đề tài Trong phạm vi luận văn, phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo cấu trúc bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kinh doanh dịch toán quốc tế ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả tham khảo nghiên cứu trước có nội dung liên quan đến hoạt động toán quốc tế, qua sử dụng số kết từ cơng trình nghiên cứu để làm tảng, minh chứng cho nhận định trình bày CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm đặc điểm a Khái niệm Quan hệ quốc tế nước bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, quan hệ kinh tế chiếm vị trí chủ đạo Quá trình thực hoạt động quốc tế giúp hình thành phát triển hoạt động TTQT, ngân hàng đóng vai trò cầu nối trung gian bên GS TS Nguyễn Văn Tiến (2013) đề cập đến khái niệm: “Thanh toán quốc tế việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước với tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan” b Đặc điểm - Thanh toán liên quan tới đồng tiền, địa điểm, phương tiện, phương thức thời gian toán - Thanh toán quốc tế phục vụ cho hoạt động kinh tế đối ngoại, đầu tư, tài nước ngồi - Thanh toán quốc tế gặp nhiều rủi ro so với tốn nước 1.1.2 Vai trò toán quốc tế a Đối với kinh tế Hoạt động toán quốc tế giúp thu hút nguồn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, tăng GDP kinh tế tăng cường quan hệ đối ngoại cá nhân, pháp nhân phủ góp phần phát triển kinh tế b Đối với ngân hàng thương mại Thông qua hoạt động tốn quốc tế, ngân hàng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, thúc đẩy hỗ trợ nghiệp vụ khác ngân hàng phát triển kinh doanh ngoại hối, bảo lãnh nghiệp vụ ngân hàng quốc tế khác Ngồi giúp ngân hàng phân tán bớt rủi ro hoạt động kinh doanh 1.1.3 Các phương thức toán quốc tế ngân hàng thương mại a Phương thức chuyển tiền b Phương thức ghi sổ c Phương thức nhờ thu  Nhờ thu trơn  Nhờ thu kèm chứng từ d Phương thức tín dụng chứng từ - Thư tín dụng hủy ngang (Revocable L/C) - Thư tín dụng khơng thể hủy ngang (Irrevocable L/C) - Thư tín dụng tuần hồn (Revoling L/C) Ngồi loại thư tín dụng phổ biến nêu trên, phương thức tín dụng chứng từ có loại thư tín dụng như: Thư tín dụng khơng hủy ngang có xác nhận (Confirmed Irrevocable L/C), Thư tín dụng khơng hủy ngang khơng truy đòi lại tiền (Irrevocable without recource L/C), Thư tín dụng giáp lưng (Back to back L/C) … 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Dịch vụ toán quốc tế đặc điểm dịch vụ toán quốc tế - Dịch vụ toán quốc tế yêu cầu tính cẩn trọng độ xác cao - Dịch vụ toán quốc tế liên quan chặt chẽ đến dịch vụ cung ứng khác ngân hàng, đặc biệt dịch vụ tài trợ thương mại kinh doanh ngoại tệ - Dịch vụ toán quốc tế u cầu trình độ chun mơn cao, am hiểu sâu kiến thức liên quan đến phong tục, tập quán, quy định điều lệ toán quốc tế 1.2.2 Bối cảnh mục tiêu kinh doanh dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại a Bối cảnh b Mục tiêu - Thu hút khách hàng, mở rộng thị phần - Nâng cao uy tín ngân hàng thị trường nước quốc tế - Tăng tính khoản giảm rủi ro kinh doanh - Tạo điều kiện phát triển hoạt động khác ngân hàng - Tăng thu nhập cho ngân hàng 1.2.3 Công tác tổ chức kinh doanh dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại a Mơ hình tổ chức phòng tốn quốc tế b Cơng việc cụ thể c Con người 1.2.4 Các hoạt động triển khai dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại a Điều tra nghiên cứu nhu cầu thị trường b Nghiên cứu cung ứng sản phẩm c Quảng bá phân phối sản phẩm d Chất lượng dịch vụ e Kiểm sốt rủi ro 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá kết kinh doanh dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam a Doanh số toán quốc tế Là tiêu để đánh giá kết hoạt động kinh doanh từ dịch vụ tốn quốc tế, qua thể ảnh hưởng hoạt động toán quốc tế đến toàn kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thông qua gia tăng hay sụt giảm doanh số toán quốc tế b Thị phần tốn quốc tế Là tiêu phản ánh quy mơ hoạt động ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh khác địa bàn Theo đó, thời kỳ định, tỷ lệ phần trăm số lượng khách hàng đơn vị tổng số lượng khách hàng ngân hàng có cung cấp dịch vụ toán quốc tế địa bàn thể lợi cạnh tranh thuộc đơn vị hay đối thủ cạnh tranh c Cơ cấu dịch vụ toán quốc tế Là tiêu thể phương thức toán quốc tế khách hàng tin dùng, đem lại doanh thu lợi nhuận lớn tổng số phương thức tốn mà ngân hàng cung cấp d Phí thu từ dịch vụ toán quốc tế Về chất, phí dịch vụ tốn giá sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cung ứng Phí thu từ dịch vụ tốn quốc tế qua năm góp phần phản ánh việc ngân hàng có đạt mục tiêu gia tăng thu nhập đề chiến lược phát triển ban đầu hay khơng e Kiểm sốt rủi ro Kiểm sốt rủi ro tốt toán quốc tế đánh giá thông qua số lượng giao dịch thành công, không bị trở ngại hay chậm trể khâu nghiệp vụ q trình tốn 1.2.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam a Nhân tố bên ngân hàng - Sự phát triển hoạt động ngoại thương - Mơi trường pháp lý - Tỷ giá hối đối b Nhân tố bên ngân hàng - Chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại - Việc tổ chức điều hành thực hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại - Mạng lưới toán quốc tế - Các nguồn lực bên ngân hàng CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Được thành lập ngày 01/01/1988 với tên gọi Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam Trải qua nhiều giai đoạn sáp nhập chia tách, đến năm 2000, Hội đồng quản trị Agribank Việt Nam ban hành Quyết định số 424/HĐQT-TCCB ngày 26/10/2001 hợp Sở Giao dịch III Agribank Đà Nẵng Chi nhánh Agribank Đà Nẵng thành Chi nhánh Agribank Đà Nẵng Hiện nay, Agribank Chi nhánh Đà Nẵng có trụ sở đóng 53 Lê Hồng Phong, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, chi nhánh cấp đơn vị hạch toán phụ thuộc Agribank Việt Nam 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Đà Nẵng thực chức kinh doanh tiền tệ tín dụng dịch vụ ngân hàng huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh dịch vụ ngân hàng khác, cung ứng dịch vụ toán ngân quỹ nhiệm vụ khác 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 a Tình hình huy động vốn 10 doanh nghiệp XNK - Tăng cường hoạt động kiểm tra kiểm soát giao dịch toán nước ngồi, đặc biệt giao dịch có giá trị lớn Đây coi mục tiêu quan trọng mảng toán quốc tế ngân hàng 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018  Về bố trí nhân Hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế thực toán viên kiểm soát cán Trưởng phòng Phó phòng Trách nhiệm quyền hạn cán thực quy định rõ ràng Bảng phân công công việc Phòng  Về quy trình thực Chi nhánh khơng có quy trình tốn riêng mà thực theo quy định kinh doanh dịch vụ toán quốc tế quy trình nghiệp vụ tốn quốc tế văn hành Agribank Việt Nam Trong nghiệp vụ toán quốc tế, chi nhánh thực theo quy tắc, thông lệ điều kiện thương mại quốc tế UCP600, URR725, URC, Incoterms 2010 văn liên quan khác - Mở tốn loại L/C, L/C trả trả chậm hình thức sử dụng phổ biến - Chuyển tiền nước phương thức T/Tr  Về hoạt động kiểm tra kiểm soát Việc kiểm tra nội định kỳ Phòng kiểm tra kiểm sốt nội chi nhánh thực năm theo kế hoạch, 11 chi nhánh chưa toán quốc tế trực tiếp, phòng Kinh doanh ngoại hối chi nhánh Đà Nẵng trực tiếp thực hướng dẫn nên việc kiểm tra hồ sơ đảm bảo 2.2.3 Thực trạng triển khai hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 a Thị trường toán quốc tế mạng lưới hoạt động chi nhánh - Khách hàng pháp nhân: doanh nghiệp xuất nhập mặt hàng thép phế liệu, thủy sản, hạt nhựa loại vật liệu xây dựng khác Công ty Cổ phần Thép Dana Ý, Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản miền Trung, Công ty Cổ phần An Đại Lợi, Công ty TNHH Gốm sứ Tứ Mã… - Khách hàng cá nhân: có nhu cầu chuyển tiền cho em du học nước Mỹ, Canada, Úc, Nhật nước châu Âu Bên cạnh khách hàng cá nhân người nước cư trú Việt Nam có nhu cầu chuyển thu nhập nước làm việc khu resort nghỉ dưỡng Đà Nẵng - Tính đến năm 2018, Agribank chi nhánh Đà Nẵng cung cấp dịch vụ toán quốc tế tới 164 quốc gia, trải rộng khắp năm châu lục Châu Á thị trường toán xuất nhập lớn qua Agribank, Mỹ, Nhật Bản Hàn Quốc chiếm đến 30% kim ngạch xuất nhập địa bàn - Agribank chi nhánh Đà Nẵng với mạng lưới rộng khắp thành phố với 15 chi nhánh 25 phòng giao dịch kết nối trực tuyến với đội ngũ nhân viên có chun mơn nắm rõ dịch vụ - Hiện tại, Agribank có quan hệ ngân hàng đại lý với gần 800 ngân hàng 86 quốc gia vùng lãnh thổ 12 b Sản phẩm chất lượng dịch vụ Agribank chi nhánh Đà Nẵng có hệ thống đầy đủ sản phẩm dịch vụ toán quốc tế đáp ứng kịp thời nhu cầu phổ biến khách hàng cá nhân khách hàng pháp nhân địa bàn Hiện tại, sản phẩm dịch vụ toán quốc tế Agribank bao gồm: chuyển tiền, nhờ thu, L/C Ngồi có dịch vụ hỗ trợ tài trợ thương mại với lãi suất thấp, giải pháp toán L/C trả chậm-trả ngay,… Trước cạnh tranh ngày gay gắt mảng bán lẻ, giá, phí hợp lý lợi lớn ngân hàng để thu hút khách hàng Trong giai đoạn vừa qua, phí dịch vụ tốn quốc tế Agribank chi nhánh Đà Nẵng áp dụng dựa biểu phí hành Agribank Việt Nam chưa có sách áp dụng mức phí linh hoạt đối tượng cụ thể Với đặc thù kinh doanh dịch vụ TTQT việc thực giao dịch diễn phạm vi quốc gia với quốc gia khác, lực cán tốn quốc tế đóng vai trò nòng cốt cung cấp sản phẩm dịch vụ Mỗi cán tốn quốc tế khơng am hiểu chun mơn nghiệp vụ tốn quốc tế, am hiểu thông lệ, chuẩn mực quốc tế mà phải am hiểu ngoại ngữ, có kỹ tốt việc tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng với phương thức toán khác nhau, độ an tồn, rủi ro mức phí mà khách hàng phải chịu đa dạng c Quảng bá, tiếp thị truyền thông - Agribank chi nhánh Đà Nẵng phối hợp triển khai chương trình tài trợ xuất nhập ưu đãi lãi suất cụ thể triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng ưu đãi lãi vay ngắn hạn từ 5,0%/năm, nhằm thu hút đối tượng khách hàng doanh nghiệp xuất nhập 13 - Đối với hoạt động chuyển tiền dành cho du học sinh, Agribank Đà Nẵng chưa có chương trình quảng bá, khuyến cụ thể đối tượng khách hàng d Quy trình nghiệp vụ kiểm soát rủi ro Giai đoạn 2014 - 2018, đạo điều hành Trụ sở chính, Agribank chi nhánh Đà Nẵng thực áp dụng dụng nhiều quy trình, quy định hoạt động tốn quốc tế, hỗ trợ giải khó khăn, vướng mắc hoạt động nghiệp vụ 2.2.4 Phân tích kết hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 a Kết doanh số toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 Năm 2014, doanh số toán quốc tế đạt 166,613 nghìn USD, doanh số chuyển tiền chiếm 22,715 nghìn USD, doanh số nhờ thu chiếm 2,512 nghìn USD, doanh số tín dụng chứng từ chiếm 141,386 nghìn USD Năm 2015, doanh số toán quốc tế đạt 121,711 nghìn USD, doanh số chuyển tiền chiếm 41,708 nghìn USD, doanh số nhờ thu chiếm 559 nghìn USD, doanh số tín dụng chứng từ chiếm 79,444 nghìn USD Năm 2016, doanh số toán quốc tế đạt 104,770 nghìn USD, doanh số chuyển tiền chiếm 30,883 nghìn USD, doanh số nhờ thu chiếm 628 nghìn USD, doanh số tín dụng chứng từ chiếm 73,259 nghìn USD Năm 2017, doanh số toán quốc tế đạt 158,786 nghìn USD, doanh số chuyển tiền chiếm 38,341 nghìn USD, 14 doanh số nhờ thu chiếm 3,533 nghìn USD, doanh số tín dụng chứng từ chiếm 116,912 nghìn USD Năm 2018, doanh số tốn quốc tế đạt 163,776 nghìn USD, doanh số chuyển tiền chiếm 50,610 nghìn USD, doanh số nhờ thu chiếm 773 nghìn USD, doanh số tín dụng chứng từ chiếm 112,393 nghìn USD Nhìn chung, doanh số tốn quốc tế giai đoạn 2014-2018 tăng qua năm b Thực trạng thị phần tốn quốc ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 Năm 2014-2018, thị phần tốn quốc tế giai đoạn có biến động tương đối nhẹ Tính đến năm 2018, chi nhánh khẳng định vị thị trường với thị phần chiếm 9.4%, cao giai đoạn năm từ 2014-2018 c Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Trong giai đoạn 2014-2018, kết hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế đem lại khoản thu đáng kể cho ngân hàng, doanh thu từ hoạt động tương đối ổn định năm qua Trong ba phương thức tốn quốc tế, thu nhập từ phương thức tín dụng chứng từ đóng vai trò quan trọng nguồn thu chủ yếu toán quốc tế chi nhánh, chiếm 60% thu nhập từ tốn quốc tế tồn chi nhánh qua năm Tính đến năm 2018, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế đạt đến 158,791 USD 15 d Thực trạng kiểm soát rủi ro Nghiệp vụ toán quốc tế kiểm tra dựa việc chấp hành quy tắc, thông lệ điều kiện thương mại quốc tế UCP600, ISBP 745, URR725, URC522, Incoterms 2010 văn liên quan khác chi nhánh Đối với nghiệp vụ toán xuất nhập kiểm tra thời gian chi nhánh kiểm tra chứng từ toán chứng từ có thời hạn cho nước ngồi, đặc biệt chứng từ theo L/C trả chậm Đối với phương thức toán chuyển tiền, hồ sơ ứng trước cần hoàn thiện bổ sung chứng từ sau nhập hàng, theo dõi thực thường xuyên, giao dịch ứng trước khách hàng bổ sung tờ khai hải quan chứng từ nhận hàng đầy đủ sau thông quan 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt - Sản phẩm, dịch vụ cung cấp đến khách hàng ngày đa dạng có tính vượt trội - Thị trường toán quốc tế chi nhánh ngày mở rộng với nhiều khách hàng tiềm - Hoạt động kiểm tra kiểm soát chi nhánh thực chặt chẽ kịp thời - Công tác đào tạo nghiệp vụ toán quốc tế trọng tạo điều kiện cho cán toán quốc tế có hội nâng cao kiến thức học hỏi kinh nghiệm 16 - Công tác quản lý thực chặt chẽ, tăng cường triển khai hoạt động kiểm tra chuyên đề đẩy mạnh quản lý danh mục khách hàng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân - Thứ nhất, cấu dư nợ lãi suất chi nhánh áp dụng chưa tốt Hiện doanh số cho vay vay toàn chi nhánh tăng cao doanh số cho vay đối tượng thuộc lĩnh vực xuất nhập chiếm tỷ trọng thấp Nguyên nhân chi nhánh định hướng “giảm dần tỷ trọng cho vay đối tượng khách hàng doanh nghiệp” Bên cạnh đó, Lãi suất tối thiểu cho vay tài trợ xuất nhập đồng USD Agribank năm vừa qua cao so với ngân hàng thương mại khác địa bàn nên khả cạnh tranh không cao, không hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp XNK - Thứ hai, giao dịch toán quốc tế giá trị lớn chi nhánh phụ thuộc nhiều vào hoạt động cấp tín dụng Tồn số doanh nghiệp lớn,tỷ lệ nợ xấu tăng khiến hạn mức tín dụng cấp cho khách hàng bị hạn chế bị dừng dẫn tới doanh số tốn xuất bị giảm Ngồi ra, Agribank chưa có chế phòng ngừa rủi ro tỷ giá để bảo hiểm cho khoản vay nước ngoại tệ - cho vay khách hàng VNĐ - Thứ ba, phân khúc khách hàng hạn chế, chưa có chuyên sâu nghiên cứu nhu cầu khách hàng Hiện nay, Agribank chưa có tiêu chí phân khúc khách hàng cụ thể, chưa xây dựng sách khách hàng phù hợp, chưa có chế, sách ổn định, dài hạn, đồng lãi suất, tỷ giá phí cho khách hàng Đồng thời, cấu khách hàng chủ yếu doanh nghiệp nước, khách hàng truyền thống, chi nhánh chưa 17 thu hút doanh nghiệp FDI - Thứ tư, sách thu hút khách hàng chưa phát triển, chưa có đa dạng sản phẩm dịch vụ Các danh mục sản phẩm mức phí cho sản phẩm dịch vụ ấn đinh Trụ sở chính, chi nhánh khơng thể chủ động khoản mục để tiếp cận khách hàng Bên cạnh đó, dịch vụ toán quốc tế đem lại khoản doanh thu lớn tổng thu dịch vụ ngân hàng chương trình khuyến khách hàng sử dụng dịch vụ toán quốc tế chưa phát triển - Thứ năm, hoạt động hợp tác quốc tế, nhiều ngân hàng hủy bỏ quan hệ tài khoản, cắt giảm hạn mức tín dụng tốn thương mại dành cho Agribank Hiện tại, vấn đề phòng chống rửa tiền chi nhánh chưa trọng, việc xử lý câu hỏi KYC chậm trễ Điều dẫn đến số ngân hàng hủy bỏ quan hệ tài khoản, cắt giảm hạn mức tín dụng tốn thương mại gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động toán quốc tế chi nhánh 18 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TỐN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM– CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Những hạn chế phân tích 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng 3.1.3 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển chung đơn vị thời gian tới 3.1.4 Phương hướng, nhiệm vụ phát triển riêng liên quan đến dịch vụ toán quốc tế đơn vị thời gian tới - Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ toán quốc tế, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng - Tăng tỷ trọng thu dịch vụ, thị phần toán quốc tế nâng cao tỷ trọng khách hàng doanh nghiệp FDI - Nâng cao hài lòng khách hàng làm trọng tâm, đảm bảo thực tốt song song hai mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng quản trị rủi ro hoạt động toán quốc tế 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 3.2.1 Khuyến nghị Agribank chi nhánh Đà Nẵng a Áp dụng cấu dư nợ lãi suất cạnh tranh khách hàng pháp nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ TTQT - Triển khai biện pháp thu hút khách hàng pháp nhân, đồng 19 thời xây dựng chế khách hàng pháp nhân ổn định, xuyên suốt, tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng pháp nhân - Áp dụng mức lãi suất cho vay tài trợ xuất nhập khách hàng pháp nhân toán xuất nhập mức cạnh tranh so với ngân hàng địa bàn từ nguồn vốn giá rẻ chi nhánh b Từng bước tiếp cận đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ TTQT có nguồn lực tài tốt Từ đối tượng khách hàng pháp nhân hoạt động lĩnh vực kinh doanh xuất nhập địa bàn, sử dụng dịch vụ tiền gửi, dịch vụ chi lương,… dịch vụ có chi nhánh, cán TTQT bước tiếp cận để nắm rõ nhu cầu khách hàng, loại dịch vụ TTQT khách hàng sử dụng ngân hàng thương mại địa bàn thông qua buổi hội thảo dịch vụ TTQT, chương trình, buổi tọa đàm dành cho doanh nghiệp xuất nhập địa bàn c Xây dựng riêng đội ngũ nghiên cứu thị trường TTQT Chi nhánh cần có sách xây dựng riêng đội ngũ nghiên cứu thị trường TTQT để nắm bắt nhu cầu, đặc điểm riêng biệt ngày đa dạng khách hàng Chi nhánh nên tiến hành phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng riêng biệt để dễ dàng nắm rõ loại nhu cầu khách hàng, qua áp dụng sách ưu đãi khác cho nhóm khách hàng Đồng thời khảo sát nắm bắt lĩnh vực xuất mạnh khu vực, xây dựng sách khách hàng phù hợp d Phát triển sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ - Sản phẩm có giá trị lớn: Tài trợ Thương mại (khách hàng pháp nhân, doanh số xuất nhập cao tỷ lệ phí cao tương ứng) 20 • Triển khai kịp thời sản phẩm chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu vốn nhu cầu tốn doanh nghiệp • Áp dụng mức phí linh hoạt với nhóm khách hàng riêng biệt sách ưu đãi nhằm thu hút khách hàng tiềm • Tập trung tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí đầu vào thấp, đặc biệt lãi suất thấp nhằm giảm lãi suất áp dụng tỷ giá ưu đãi nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh - Sản phẩm có giá trị thấp: Chuyển tiền du học (khách hàng cá nhân, doanh số chuyển tiền tỷ lệ phí thấp) • Phát triển sản phẩm trọn gói giúp cho người nhận nước nhận số tiền thơng báo e Hồn thiện bước thực quy trình tốn quốc tế - Linh hoạt việc áp dụng văn đảm bảo khơng làm sai quy trình đảm bảo thực quy định Phòng chống rửa tiền ngân hàng nhà nước giúp tiết kiệm thời gian chi phí cho khách hàng ngân hàng f Đẩy mạnh cơng tác quảng bá chăm sóc khách hàng - Tổ chức hội nghị khách hàng xuất nhập khẩu, khách hàng FDI để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ toán quốc tế chi nhánh, cung cấp thêm thông tin, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc kịp thời - Nâng cao chất lượng thường xuyên chăm sóc khách hàng pháp nhân tặng quà dịp lễ tết - Phối hợp với phòng nghiệp vụ để tiếp cận, mời chào khách hàng xuất nhập g Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội - Đổi phương pháp kiểm tra, kiểm soát nội bộ, trọng 21 việc giám sát từ xa qua hệ thống công nghệ thông tin - Xây dựng quy trình kiểm tra kiểm sốt cụ thể, rõ ràng Ban hành quy định kiểm tra cụ thể cho phương thức toán quốc tế h Nâng cao trình độ chun mơn cán - Thường xuyên tổ chức đào tạo lồng ghép nghiệp vụ tốn quốc tế, tài trợ thương mại, phòng chống rửa tiền, sản phẩm dịch vụ - Đổi cơng tác rà sốt, đánh giá cán bộ, đặc biệt cán hoạt động kinh doanh đối ngoại dựa nhiều tiêu chí khác - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thơng qua việc khuyến khích cán đào tạo, tự nâng cao lực, trình độ chuyên mơn, đa dạng hóa hình thức đào tạo phối hợp đào tạo với ngân hàng nhà nước i Nâng cao sở vật chất hồn thiện cơng nghệ thơng tin - Thực rà sốt, nâng cấp đại hóa hệ thống cơng nghệ thơng tin chi nhánh - Định kỳ tiến hành kiểm tra tình trạng an ninh thông tin, vấn đề bảo thông tin ngân hàng khách hàng để có hướng đề xuất, xử lý kịp thời - Xây dựng riêng cho chi nhánh quy trình an ninh thơng tin, xây dựng giải pháp an ninh tổng thể, đồng thời áp dụng quy chuẩn an tồn thơng tin quốc tế 3.2.2 Khuyến nghị Agribank Việt Nam a Sản phẩm dịch vụ - Nghiên cứu triển khai sản phẩm chuyển tiền đa tệ hỗ trợ chi nhánh cung cấp dịch vụ toán, chuyển tiền linh hoạt - Phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ 22 triển khai chuỗi sản phẩm liên kết để đưa mức giá (lãi suất), phí cạnh tranh so với ngân hàng thương mại khác b Quy trình nghiệp vụ - Rà sốt tồn hệ thống văn chế độ, quy trình nghiệp vụ liên quan đến quan hệ với tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước - Ban hành quy trình phòng chống rửa tiền hệ thống Agribank, xây dựng tổ chức triển khai phương án đầu tư hệ thống phòng chống rửa tiền - Chuẩn hóa minh bạch thơng tin, cụ thể hóa thơng tin cung cấp cho đối tác, thời gian cung cấp, đơn vị chịu trách nhiệm cung cấp thông tin c Chất lượng dịch vụ - Rà soát, cải tiến quy trình giao dịch nội theo hướng đơn giản hóa thủ tục, giấy tờ khách hàng thực cung ứng sản phẩm dịch vụ toán quốc tế - Trung tâm công nghệ thông tin làm đầu mối theo dõi, giám sát xử lý kịp thời cố phát sinh, đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin vận hành ổn định, nâng cao chất lượng dịch vụ - Đẩy mạnh triển khai dự án cơng nghệ thơng tin, ứng dụng phần mềm để quản lý hạn mức chung cấp định chế tài chính, kết nối sử dụng có hiệu phần mềm sản phẩm công nghệ cao d Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế - Chú trọng cơng tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố tuân thủ luật cấm vận, nghiên cứu thành lập Phòng tuân thủ chuyên trách hoạt động - Củng cố phát triển hệ thống ngân hàng đại lý, phát huy 23 hiệu hoạt động hợp tác quốc tế Agribank làm tiền đề cho việc phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ toán quốc tế - Rà soát, đánh giá ngân hàng đại lý, chủ động đề xuất giới thiệu sản phẩm dịch vụ với đối tác e Chính sách quảng bá sản phẩm dịch vụ - Phối hợp với ban Tiếp thị truyền thơng xây dựng riêng chương trình quảng bá tiếp thị sản phẩm toán quốc tế - Triển khai kế hoạch truyền thơng uy tín, thương hiệu Agribank, giới thiệu số sản phẩm, dịch vụ Agribank - Thường xuyên cập nhật đầy đủ thông tin website thức Agribank Chủ động, minh bạch kịp thời cung cấp thông tin, kết kiểm tra báo cáo tài hàng năm f Về sách đào tạo - Tiếp tục khai thác, làm việc với ngân hàng thuộc thị trường tiếng đề xuất chương trình đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm nước - Tổ chức hội thảo chuyên đề kết hợp tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ toán quốc tế cho chi nhánh thực toán quốc tế trực tiếp, phổ biến chế sách ban hành - Xây dựng ban hành chế khuyến khích thu hút dự án phục vụ chế độ ngộ cán làm nghiệp vụ tốn quốc tế có trình độ chuyên môn cao, tập trung đào tạo, tâp huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán tín dụng doanh nghiệp cán tốn quốc tế - Tổ chức thi lấy chứng CDCS cho cán tốn quốc tế tồn hệ thống nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia lĩnh vực toán quốc tế Agribank ... đến hoạt động toán quốc tế chi nhánh 18 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG... toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018 a Kết doanh số toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thông Việt Nam Chi nhánh. .. quan hệ toán, tiền tệ ngân hàng quốc tế Hiện nay, hoạt động kinh doanh dịch vụ tốn quốc tế ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng phát triển, doanh số toán xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng (tt) , Hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan