Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ đối với cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam (tt)

27 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THỊ HỒNG VY HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Công trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 1: PGS.TS Võ Thúy Thúy Anh Phản biện 2: TS Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học hiệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế toàn cầu, ngân hàng tổ chức quan trọng nhất, đóng vai trò trung gian tài kinh tế Nhiệm vụ NHTM thực huy động vốn sẵn có kinh tế sau sử dụng nguồn vốn huy động để thực cung ứng vốn Cho vay từ lâu hoạt động mang lại nguồn thu nhập cho NHTM, kéo theo nhiều rủi ro kèm Hiện nay, NHTM tập trung chuyển hướng phát triển tín dụng cá nhân ngày mạnh mẽ Với thực tế hoạt động tín dụng cá nhân, đặc biệt khách hàng cá nhân kinh doanh ngày phát triển thu hút quan tâm NHTM cơng ty tài Chính cạnh tranh ngày khốc với nhiều nguyên nhân khác, làm rủi ro cho vay KHCNKD có xu hướng ngày tăng Theo đó, kiểm tốn nội đóng vai trò quan trọng, phát huy hiệu quả, giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót, gian lận hoạt động tín dụng, toàn hoạt động kinh doanh Chi nhánh Tuy nhiên, q trình vận hành, hệ thống kiểm tốn nội Vietcombank Quảng Nam tồn bất cập, cần có giải pháp khắc phục phù hợp, để góp phần giúp cho Vietcombank Quảng Nam kinh doanh hiệu Nhận thức tầm quan trọng trên, tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam” làm luận văn Thạc sĩ 2 Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa lý luận hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh NHTM  Phân tích thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam  Đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm tốn nội cho vay cá nhân kinh doanh NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu:  Về nội dung: Hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam  Về khơng gian: Hoạt động kiểm tốn nội cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Quảng Nam PGD trực thuộc  Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh chi nhánh từ năm 2016 đến năm 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp  Phương pháp vấn  Phương pháp phân tích thống kê Bố cục Luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Chương 3: Khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động kiểm tốn nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Khoảng trống nghiên cứu Nhìn chung nghiên cứu hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kiểm soát nội cho vay NHTM; phân tích, đánh giá thực trạng, sau đưa khuyến nghị để hồn thiện hoạt động kiểm sốt nội cho vay đơn vị Tuy nhiên chưa có viết trình bày nêu đầy đủ nội dung cơng tác kiểm tốn nội khách hàng cá nhân kinh doanh Đồng thời năm vừa qua, chi nhánh nơi tác giả lựa chọn để làm đề tài nghiên cứu, chưa có nghiên cứu chủ đề CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a- Khái niệm  Cho vay KHCNKD Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh hình thức cấp tín dụng, theo ngân hàng giao cho đối tượng khách hàng cá nhân khoản tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc hoàn trả gốc lãi b- Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM c- Rủi ro cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM Trong hoạt động cho vay KHCNKD NHTM thường xảy nhiều loại rủi ro Trong đó, rủi ro tín dụng rủi ro tác nghiệp hai loại rủi ro gây tổn thất lớn hoạt động cho vay KHCNKD ngân hàng + Rủi ro tín dụng: loại rủi ro xảy nhiều nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Ngân hàng Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng khả xảy tổn thất khách hàng khơng thực khơng có khả thực nghĩa vụ cam kết + Rủi ro tác nghiệp: Theo Hiệp ước Basel II, rủi ro tác nghiệp nguy tổn thất quy trình, người hệ thống nội không đạt yêu cầu; kiện bên ngồi 1.1.2 Kiểm tốn nội cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM a- Kiểm toán nội NHTM  Khái niệm kiểm toán nội NHTM: Kiểm toán nội việc rà soát, đánh giá độc lập, khách quan hệ thống kiểm soát nội bộ; đánh giá độc lập tính thích hợp tuân thủ quy định, sách nội bộ, thủ tục, quy trình thiết lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, hiệu quả, pháp luật  Mục tiêu, nguyên tắc kiểm toán nội bộ: + Mục tiêu kiểm toán nội bộ:  Bảo đảm độ tin cậy tính trung thực  Bảo đảm chắn chế, sách thực  Phát kịp thời rủi ro kinh doanh + Nguyên tắc kiểm toán nội bộ:  Nguyên tắc tuân thủ  Nguyên tắc độc lập  Nguyên tắc trung thực, khách quan giữ bí mật đơn vị kiểm tốn  Tính chun nghiệp  Tổ chức kiểm tốn nội + Theo mơ hình tập trung + Theo mơ hình phân tán + Theo mơ hình hỗn hợp  Phương pháp thực kiểm toán nội + Kiểm toán hoạt động + Kiểm toán tuân thủ b- Đặc điểm hoạt động kiểm toán nội cho vay KH cá nhân kinh doanh NHTM  Chất lượng thông tin khách hàng cá nhân kinh doanh chưa cao  Cho vay KHCNKD có mức độ rủi ro lớn  Hoạt động KTNB cho vay KHCNKD phải độc lập hoàn toàn phận kinh doanh, khơng có nhiệm vụ đưa ý kiến định việc cho vay hay không 1.2 HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Nội dung hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD NHTM a- Kiểm sốt tính tn thủ  Kiểm tra tính tuân thủ mặt pháp luật sách chế độ quản lý nhà nước cho vay KHCNKD  Kiểm tra việc tuân thủ theo quy định nguyên tắc quy trình nghiệp vụ b- Đánh giá tính hiệu lực hệ thống KSNB  Kiểm toán nội giúp kiểm tra mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội  Hoạt động kiểm toán nội đối cho vay KHCNKD giúp nhận dạng, xác định, phân tích, đánh giá rủi ro xây dựng hồ sơ rủi ro hoạt động cho vay KHCNKD  Kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động phận chức c- Đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay KHCNKD máy kiểm soát Sau đợt kiểm toán định kỳ, kiểm toán viên tổng hợp, báo cáo kết kiểm toán nội kiến nghị biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót đề xuất biện pháp hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quy trình quản trị, quản lý rủi ro kiểm sốt nội 1.2.2 Các tiêu chí phản ảnh kết hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD NHTM  Số lượng kiểm toán nội hoạt động cho vay cá nhân kinh doanh tiến hành  Số lượng hồ sơ cho vay cá nhân kinh doanh kiểm toán nội  Số lượng cấu lỗi tác nghiệp phát qua kiểm tra  Tỷ lệ lỗi tác nghiệp khắc phục theo đề xuất KTNB  Số vi phạm hoạt động cho vay KHCNKD qua tra giám sát Ngân hàng Nhà nước  Mức độ rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD + Cơ cấu dư nợ cho vay KHCNKD theo khả mức độ rủi ro + Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ + Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro +Tỷ lệ nợ xóa ròng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD NHTM  Nhân tố bên ngồi NHTM  Mơi truờng kinh tế trị xã hội  Mơi trường pháp lý  Đối thủ cạnh tranh  Sự hợp tác khách hàng  Nhân tố bên NHTM  Chiến lược kinh doanh  Chính sách cho vay  Quy mô cho vay KHCNKD  Năng lực quản trị, điều h cho vay KHCNKD đợt kiểm toán nội khu vực thực chi nhánh tăng gấp lần năm vừa qua Theo số lỗi sai tăng lên, nhiên có giám sát chặt chẽ chi nhánh, số lỗi sai nằm phạm vi kiểm soát  Số lượng cấu lỗi tác nghiệp phát qua kiểm tra: Chi nhánh tự tổ chức thêm đợt kiểm tra riêng biệt phát tra lỗi sai trình cho vay KHCNKD hồ sơ pháp lý, kinh tế, vay vốn, tài sản đảm bảo, kiểm tra vốn mục đích sau giải ngân  Mức độ rủi ro tín dụng cho vay KHCNKD Quy mơ dư nợ Vietcombank Quảng Nam năm 2017, 2018 có giảm so với năm 2016 thay đổi cấu dư nơ, chuyển đổi tập trung tăng dư nợ khách hàng cá nhân Dư nợ 16 toán hoạt động Tuy nhiên, hoạt động kiểm tốn nội cho vay nói chung cho vay KHCNKD nói riêng chủ yếu tập trung kiểm tốn tính tn thủ, chưa thực rõ đánh giá tính kinh tế hiệu  Hiện tại, hoạt động kiểm toán tập trung chủ yếu kiểm tốn tính tn thủ quy trình nghiệp vụ làm cho tốn nhiều thời gian việc kiểm tra đối chiếu số liệu tài liệu  Nguyên nhân  Do mơi trường kiểm sốt tồn nhiều yếu tố chưa thuận lợi phục vụ hoạt động kiểm tốn nội bộ: chưa có nhận thức hoạt động kiểm tra, chưa nghiêm túc chấp hành việc xem xét sửa chữa kiến nghị góp ý q trình kiểm tra khắc phục sai sót nêu biên kiểm tra  Về phương pháp kiểm tốn chưa có cập nhật theo xu hướng thay đổi giới Hoạt động kiểm tốn nội trọng q nhiều đến việc kiểm soát xử lý bảo vệ tài sản chưa ý nhiều đến kiểm soát quản lý kiểm soát tổng quát  Cơ cấu phận kiểm toán nội thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương xếp tổ chức theo khu vực địa lý khó đảm bảo thực tốt với khối lượng công việc lớn đa dạng mặt nghiệp vụ Việc đặt văn phòng vài địa điểm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khiến hoạt động kiểm tốn gặp phải nhiều khó khăn tốn chi phí phát sinh tổ chức đồn kiểm tốn địa phương khác  Hiện chưa có chương trình đào tạo riêng dành 17 cho kiểm toán viên, nguyên nhân quan trọng làm hạn chế trình độ chun mơn nghiệp vụ cán  Mức độ áp dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động kiểm tốn nội Ngân hàng hạn chế Vẫn chưa có phần mềm chuyên dụng hỗ trợ riêng cho kiểm tốn nội (các cơng cụ phân tích rủi ro, giúp lên sẵn kế hoạch kiểm toán, hỗ trợ thành lập hồ sơ thực kiểm toán, nơi để chia sẻ thông tin kiểm toán viên nội ) 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NH TMCP NGOẠI VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoàn thiện hệ thống KTNB NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam  Việc phát triển hồn thiện hệ thống kiểm tốn nội NHTMCP Ngoại thương Việt Nam điều tất yếu ngày trở nên quan trọng  Việc phát triển hệ thống KTNB phải đặt mối quan hệ với phát triển hệ thống KSNB  Phát triển hệ thống KTNB mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động tra NHNN kiểm toán độc lập  Vẫn tiếp tục củng cố, hoàn thiện máy tổ chức theo chiều dọc từ BKS xuống đến kiểm toán nội khu vực trực thuộc, đảm bảo tính độc lập khách quan BGĐ phận tác nghiệp  Hệ thống KTNB cần tập trung nhiều vào hoạt động kiểm toán chế phân quyền  Cần phải trang bị đầy đủ trang thiết bị điều kiện phương tiện làm việc, tạo thuận lợi giúp cho hoạt động kiểm tốn nội tồn hệ thống thực tốt nhiệm vụ chức 19 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động KTNB cho vay KHCNKDtại Chi nhánh  Tổ chức thực hiện, trọng nhiều đến hoạt động giám sát, kiểm tra định kỳ đột xuất số lượng lẫn chất lượng  Thường xuyên tổ chức đợt kiểm toán nội chi nhánh tự đứng thực hiện, tối thiểu tháng/lần  Theo dõi chặt chẽ khoản nợ vay hạn, có cảnh báo kịp thời đến cán cho vay  Chú trọng phối hợp với Trung ương công tác giảm sát từ xa  Đề xuất có kế hoạch bổ sung nhân phù hợp 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM TỐN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NH TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG NAM 3.2.1 Khuyến nghị Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam a- Nâng cao chất lượng mơi trường kiểm tốn Đưa văn quy trình kiểm tốn hướng dẫn phù hợp với đặc điểm đơn vị, tiêu chí đặt phải dựa vào thực tế, có sở đảm bảo thực Từ tạo môi trường làm việc thân thiện động lực để cán nhân viên chi nhánh nỗ lực thực kế hoạch đặt b- Tuân thủ nghiêm túc quy định, quy trình cho vay KHCNKD Vietcombank Việc tuân thủ theo quy trình cho vay NHTMCP Ngoại thương giúp cho chi nhánh hạn chết rủi ro kiểm soát 20 tốt hoạt động cho vay c- Nâng cao chất lượng hoạt động cho vay KHCNKD Chi nhánh d- Nâng cao chất lượng nhân Chi nhánh Cần trọng đào tạo kỹ cán cho vay công tác thẩm định khách hàng tài sản đảm bảo Nâng cao lực nhận biết rủi ro cho cán tín dụng trước sau cho vay e- Thực nghiêm túc việc khắc phục sai sót phát từ kiểm tra kiểm sốt f- Tăng cường số lượng chất lượng hoạt động kiểm tra chỗ giám sát từ xa g- Nâng cao nhận thức cơng tác kiểm tốn nội cán nhân viên Chi nhánh h- Tăng cường mối quan hệ phòng nghiệp vụ kiểm toán viên Chi nhánh i- Đa dạng hóa nội dung kiểm tốn 3.2.2 Khuyến nghị NH TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam  Hoàn thiện mơ hình tổ chức từ Trung ương đến Chi nhánh  Hồn thiện nội dung kiểm tốn Bộ phận kiểm tốn nội khơng nên dừng lại kiểm toán tuân thủ mà tiến tới cần tập trung vào kiểm toán hoạt động nhằm đánh giá hiệu quy trình, quản lý rủi ro hệ thống kiểm soát nội  Ngày cố gắng để hồn thiện quy trình cho vay Thơng qua hoạt động cho vay hoạt động KTNB để tìm sửa 21 chữa điểm thiếu sót, gây hạn chế quy trình cho vay  Cần thực tái cấu hoạt động nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng theo lĩnh vực: tiến hành quản lý khách hàng theo nhóm theo loại dịch vụ  Hàng năm, phận kiểm toán cần phải xây dựng thực kế hoạch kiểm toán cho phù hợp với thực trạng kinh tế Lập kế hoạch kiểm toán cần phải tiến hành theo hướng định hướng rủi ro gặp phải thời gian tới  Tăng cường hoạt động kiểm toán, giám sát từ xa cho vay KHCNKD  Tăng cường kiểm tra công tác chỉnh sửa báo cáo thực sử đổi sau tổ chức kiểm toán nội Sau tiến hành đợt kiểm toán chỗ với chi nhánh, phòng KTNB cần có văn góp ý, đạo hoạt động sửa lỗi sai cho chi nhánh, có quy định cụ thể thời gian hồn thành cơng tác chỉnh sửa, tìm biện pháp xử lý phù hợp với chi nhánh chậm sửa đổi, bổ sung hồ sơ  Tổ chức hoạt động KTNB cần phối hợp với phòng ban khác việc tham khảo kết phân tích, đánh giá rủi ro khối quản lý rủi ro thực  Tổ chức thực họp giao ban định kỳ KTNB hoạt động tín dụng HSC văn phòng khu vực tổ chức họp trực tuyến cho chi nhánh có đặc thù kinh tế kinh doanh tương tự để học hỏi trao đổi với việc thực KTNB hoạt động cho vay nói chung KHCNKD nói riêng  Hồn thiện quy trình đánh giá rủi ro Cần xây dựng phận 22 quản lý rủi ro trì hoạt động phận với kênh thơng tin đầy đủ nhằm phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro kịp thời để tránh, không ngăn ngừa phát  Cần trọng việc bố trí sở vật chất nhân phận KTNB  Thiết kế cẩm nang nghiệp vụ dành riêng cho cán KTNB thuộc Vietcombank Có cẩm nang giúp cho hoạt động KTNB đạt hiệu quả, chất lượng cao, công cụ đắc lực giúp cho kiểm tốn viên nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ  Đảm bảo kiểm tốn viên khơng chịu đạo công việc, phải độc lập để đưa nhận xét, đánh giá chuẩn xác cơng tác kiểm tốn  Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động KTNB  Phòng KTNB phải liên tục cập nhật văn nhất, sách chế độ NHNN ban hành  Kết hợp với nguồn lực bên thứ ba việc cho phép thuê đơn vị kiểm tốn độc lập bên ngồi để tiến hành kiểm toán nghiệp vụ chuyên sâu 3.2.3 Khuyến nghị ngành Ngân hàng Nhà nƣớc  Đối với ngành  Các quan Nhà nước cần phải soạn thảo hệ thống văn pháp luật hoạt động kiểm toán nội  Tạo nên sở pháp lý cho kiểm toán viên nội hoạt 23 chuyên nghiệp hoạt động  Đối với Ngân hàng Nhà nước  NHNN cần nghiên cứu đưa quy định rõ ràng mơ hình máy tổ chức KTNB chuyên nghiệp  Để hoạt động KTNB mang tính chuyên nghiệp, NHNN nên ban hành chuẩn mực riêng KTNB  Tăng cường, tạo lập mối quan hệ chặt chẽ NHNN với Thanh tra Chính phủ kiểm toán độc lập việc tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi chuyên môn định kỳ 24 KẾT LUẬN Với khó khăn, thử thách kinh tế gặp nhiều biến động, hoạt động cho vay Vietcombank chi nhánh Quảng Nam đối mặt với nhiều rủi ro Điều làm cho hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD trọng tạo nhiều điều kiện phát triển Tuy nhiên hoạt động kiểm toán nội NHTM đến mẻ, cán cho vay chưa có nhận thức đắn Vì phạm vi đề tài chọn “Hồn thiện hoạt động kiểm tốn nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Quảng Nam”, tác giả giải số nội dung sau:  Đầu tiên, luận văn hệ thống hóa sở lý luận hoạt động kiểm toán nội bộ: mục tiêu, nguyên tắc, đặc điểm, tiêu chí phản ánh kết nhân tố ảnh hưởng hoạt động KTNB cho vay KHCNKD NHTM  Tiếp theo, luận văn vào đánh giá thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD Vietcombank Chi nhánh Quảng Nam Từ nêu kết quả, hạn chế nguyên nhân cần khắc phục hoạt động kiểm toán nội KHCNKD Vietcombank Quảng Nam  Cuối cùng, luận văn đưa định hướng khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động kiểm toán nội cho vay KHCNKD Vietcombank Quảng Nam Tuy cố gắng để tìm hiểu, nghiên cứu đển hồn thiện mục tiêu đặt giới hạn thời gian kiến thức, nên luận văn thiếu sót chưa hồn chỉnh Tác giả mong nhận góp ý, đánh giá quý thầy để luận văn hồn thiện tốt ... luận hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh. .. động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Nam Phạm vi nghiên cứu:  Về nội dung: Hoạt động kiểm toán nội cho vay cá nhân kinh doanh Ngân. .. ĐỘNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 KIỂM TOÁN NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh NHTM
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ đối với cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam (tt) , Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ đối với cho vay cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng nam (tt)

Từ khóa liên quan