Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng (tt)

27 49 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG - NGUYỄN THIỆN DANH HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: TS Nguyễn Phú Thái Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn nay, với xu hướng phát triển giới, kinh tế nước ta đà phát triển, không ngừng vận động để vươn lên sánh vai nước phát triển giới góp phần cho phát triển phận quan trọng kinh tế - xã hội quốc gia doanh nghiệp Các doanh nghiệp khơng góp phần đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quốc gia mà tham gia giải vấn đề tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo xã hội Do đó, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ mở rộng quy mơ, đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn dồi ổn đinh Với vai trò nguồn lực, mạch máu cho trình vận hành nên kinh tế, cầu nối trung gian nơi thừa vốn nơi tiếu vốn Hệ thống NHTM đóng góp phần to lớn vào tăng trưởng phát triển kinh tế Trong hệ thống NHTM Việt Nam, Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ngân hàng có chất lượng phục vụ uy tín lớn Trải qua 30 năm thành lập phát triển, Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam xây dựng hình ảnh ngân hàng đại, uy tín chỗ đứng vững chác với hệ thống mạng lưới rộng khắp nước, đó, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp sản phẩm chiến lược Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Cùng với đổi Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng có đổi mạnh mẽ hoạt động huy động vốn cho vay doanh nghiệp Dư nợ cho vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tăng gần 20% năm, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát 1,5% (trong ngưỡng an tồn), dư nợ cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp tăng 4% năm, chiếm tỷ trọng nhỏ mức tăng dư nợ tồn Chi nhánh Trong đó, số lượng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng tính đến hết năm 2017 gần 14.000 doanh nghiệp với số vốn đăng ký khoảng 70.000 tỷ đồng, nhiên theo báo cáo thành phố, 30% doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, 70% doanh nghiệp lại sử dụng vốn tự có vay từ nguồn khác (thường vay mức lãi suất cao 15 – 18%/năm), so với tiềm phát triển nhu cầu vay vốn ngắn hạn để đáp ứng cho hoạt động kinh doanh chưa đáp ứng tương xứng, tồn tài điểm bất cập, cần tìm kiếm giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Mặt khác, chưa có cơng trình đề tài nghiên cứu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Với lý nêu trên, để nghiên cứu tìm hiểu sâu nữa, với mong muốn góp phần hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Chi nhánh thời gian đến, qua giúp ngân hàng phát triển ổn định tốt tương lai, chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: Nghiên cứu đề xuất khuyến nghị hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 2.2 Nghiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài tập trung vào ba nội dung sau: Hệ thống hóa sở lý luận hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn khách hàng daonh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu chung nghiệm cụ nghiên cứu nêu trên, luận văn tập trung giải câu hỏi sau: Cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại có đặc trưng gì? Nội dung cho vay bao gồm hoạt động gì? Có thể sử dụng tiêu chí để phản ánh kết cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp? - Thực trạng cho vay ngắn hạn khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng nào? Có kết quả, hạn chế gì? - Ngân hàng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cần làm để hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Tồn tình hình thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn đói với khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Cụ thể, đề tài tiến hành hoạt động thu thập, đánh giá thông tin thẩm định cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp, quản lý khoản vay, thu hồi nợ vay xử lý thu hồi vốn vay xảy rủi ro khoản vay phận Ngân hàng: Phòng Kế tốn Ngân Quỹ, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng giao dịch Bắc Mỹ An, Phòng giao dịch Non Nước Ngồi ra, đề tài nghiên cứu nhu cầu khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ Khách hàng vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Bên cạnh đó, đề tài tham khảo thêm văn pháp lý, quy định quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp: Tòa án, Thi hành án, Cơ quan đăng ký tài sản cấp Thành phố, quận huyện địa bàn thành phố Đà Nẵng - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi nội dung: Đề tài tập trung phân tích, đánh giá đến hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt NamChi nhánh Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Từ đưa khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam nói chung Chi nhánh Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng nói riêng + Phạm vi không gian: Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng + Phạm vi thời gian: Việc khảo sát, đánh giá thực trạng tập trung khoảng thời gian từ năm 2016 - 2018, khuyến nghị định hướng đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu từ nguồn: + Số liệu thứ cấp: Từ báo cáo tổng kết, báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tín dụng hàng năm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng, báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh năm kinh doanh định hướng năm doanh nghiệp + Số liệu sơ cấp: Thu thập ý kiến từ chuyên gia, thực vấn chuyên gia, chủ yếu lãnh đạo quản lý, kiểm sốt, nắm bắt tình hình hoạt động ngân hàng (các câu hỏi dự kiến: định hướng Ban lãnh đạo năm tới sao; theo chuyên gia hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng DN có điểm vượt trội, hạn chế so với đối thủ cạnh tranh; Những vướng mắc thường gặp hoạt động cho vay ngắn hạn đối khách hàng DN gì; NH cần định kiểm soát hoạt động cho vay nâng cao chất lượng dịch vụ tương lai,…) - Phương pháp tổng hợp, xử lý liệu: Từ kết thống kê, tác giả thực xử lý liệu cho phù hợp với số phân tích Sau tổng hợp thành cáo bảng tổng hợp số liệu từ tổng quan đến chi tiết - Phương pháp phân tích: Dựa sở số liệu báo cáo hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh đối chiếu để đánh giá tình hình, rút kết luận hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng Bố cục đề tài Luận văn kết cấu gồm chương sau Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Tổng quan tình hình nghiên cứu Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường Việt Nam phản ánh thực tế qua trỗi dậy mạnh mẽ Doanh nghiệp Cho vay Ngân hàng nguồn vốn tối ưu mà Doanh nghiệp khai thác để đứng vững thương trường, đòn bẩy mạnh mẽ thúc đầy tăng trưởng kinh tế góp phần điều hành kinh tế thị trường Cho vay có ý nghĩa định đến phát triển hay thất bại Ngân hàng thương mại (gọi tắt NHTM) Trong đó, quy mô cho vay chủ yếu tập trung vào nguồn dư nợ cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp, vừa mang lại lợi nhuận lớn mang nhiều rủi ro tiềm ẩn Mặc dù, vấn đề hoàn thiện chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp cấp thiết, ban lãnh đạo NHTM đặc biệt quan tâm Nhưng nay, công tác nhiều bất cập Đã có nhiều nghiên cứu thực trước nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn cho khách hàng doanh nghiệp để áp dụng cho NHTM Việt Nam Tuy nhiên, số đề tài luận văn tồn nhiều hạn chế Để đánh giá xác kết đạt năm qua, hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp NHTM, tác giả tập trung số báo khoa học luận văn gần nhất: 1.1 Các luận văn thạc sỹ công bố Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng có liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.2 Các báo tạp chí khoa học CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Vai trò doanh nghiệp kinh tế 1.1.2 Cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại a Cho vay ngân hàng thương mại: b Cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.2.1 Phân tích bối cảnh xác định mục tiêu cho vay ngắn hạn a Phân tích bối cảnh Mọi hoạt động ngân hàng phải xuất phát từ bối cảnh kinh doanh cụ thể Có thể xem xét bối cảnh số mặt tình hình kinh tế, trị, xã hội; tình hình thị trường cạnh tranh hệ thống ngân hàng … b Xác định mục tiêu Thơng thường ngân hàng có nhiều mục tiêu khác nhau, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thời kỳ mà ngân hàng lựa chọn ưu tiên mức độ khác mục tiêu sau: Mở rộng quy mô cho vay, chiếm lĩnh, mở rộng thị phần; hợp lý hóa 11 e Kiểm sốt rủi ro cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp: Kết kiểm sốt rủi ro tín dụng thể qua Tỷ lệ nợ xấu cho vay ngắn hạn DN; Sự biến động cấu nhóm nợ; Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro; Tỷ lệ xóa nợ ròng f Tăng trưởng thu nhập cho vay Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời hoạt động cho vay KẾT LUẬN CHƢƠNG I 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 2.1.2 Chức nhiệm vụ 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 2.1.4 Khái quát hoạt động kinh doanh giai đoạn 20162018 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh mục tiêu cho vay ngắn hạn 2.2.2 Thực trạng công tác tổ chức cho vay ngắn hạn KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Thu thập thông tin khách hàng, Thực cơng tác thẩm định cho vay, Đánh giá tình hình tài doanh nghiệp, Kiểm tra sau cho vay, Duy trì phát huy hoạt động giao lưu với khách hàng 13 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng a Thu thập kiểm tra hồ sơ vay vốn khách hàng, hồ sơ gồm giấy tờ sau: Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ kinh tế, Hồ sơ vay vốn, Hồ sơ tài sản bảo đảm b Thẩm định hồ sơ vay vốn định cho vay Thẩm định hồ sơ vay vốn q trình xem xét, phân tích thông số, số liệu thu thập hồ sơ khách hàng Mục đích thẩm định trước cho vay xác định giới hạn an toàn phương án vay vốn KH cung cấp, đồng thời NHTM kiểm sốt, phòng ngừa rủi ro thơng qua Trung tâm thơng tin tín dụng quốc gia (CIC) để hồn thiện cơng tác thẩm định - Nội dung thẩm định phải đánh giá đầy đủ tiêu theo quy định chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, cụ thể tiêu sau: Thẩm định pháp lý Khách hàng, Thẩm định tài chính, Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án vay vốn, Thẩm định tài sản bảo đảm c Ký kết hợp đồng cho vay với khách hàng Khi ngân hàng định cho vay, thông qua hợp đồng chấp, cầm cố ký kết Ngân hàng khách hàng vay, NH tiến hành xác định tiêu cho vay Mức cho vay tối đa số tiền mà NH cho vay cao khách hàng (cho vay lần, cho vay theo hạn mức tín dụng) Hai bên tiền hành ký kết Hợp đồng tín dụng cho vay, nội dung HĐTD phải nêu rõ đầy đủ nội dung cho vay d Mở tài khoản cho vay phát tiền vay e Theo dõi thu hồi nợ vay: 14 Việc thu nợ ghi rõ khế ước nhận nợ, NH tiến hành thu nợ theo thỏa thuận 2.2.4 Kết hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng: a Tình hình chung dư nợ cho vay KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Bảng 2.4: Tình hình dư nợ cho vay khách hàng Doanh nghiệp Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tỷ Tỷ Tỷ Chỉ tiêu Số Số Số trọng trọng trọng tiền tiền tiền (%) (%) (%) Cho vay ngắn hạn 173,2 56% 158,9 51% 115,8 44% Cho vay trung, dài hạn 135 44% 150 49% 150 56% Tổng cộng 308,2 100% 308,9 100% 265,8 100% b Cơ cấu cho vay ngắn hạn đối doanh nghiệp Bảng 2.5: Cơ cấu Khách hàng doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp Năm 2016 Tỷ Chỉ tiêu Số tiền trọng (%) Công ty TNHH 127,9 41% Công ty CP 175,7 57% DNTN 3,9 1% HTX 0,7 0,2% Tổng cộng 308,2 ĐVT: Tỷ đồng Năm 2017 Năm 2018 Tỷ Tỷ Số tiền trọng Số tiền trọng (%) (%) 107,7 35% 110,7 42% 200,1 65% 155,1 58% 0% 0% 1,1 0,4% 0% 308,9 265,8 15 Bảng 2.6: Cơ cấu Khách hàng doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh Năm 2016 Chỉ tiêu Xây dựng Bất động sản Điện Cơng nghiệp chế biến Khai khống Thương mại dịch vụ Khác Tổng cộng Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng (%) Năm 2018 Số tiền Tỷ trọng (%) 32,5 11% 36,9 12% 40,1 15% 27,9 9% 30,8 10% 24,8 9% 35,6 12% 24,6 8% 12,2 5% 17,4 6% 15,4 5% 15,4 6% 13,9 5% 9,2 3% 9,2 3% 176,2 57% 185,8 60% 157,9 59% 4,7 2% 6,2 2% 6,2 2% 308,2 100% 308,9 100% 265,8 100% c Kiểm soát rủi ro cho vay ngắn hạn đối doanh nghiệp Bảng 2.7: Tỷ trọng nợ xấu cho vay khách hàng doanh nghiệp Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tỷ Tỷ Tỷ Chỉ tiêu Số Số Số trọng trọng trọng tiền tiền tiền (%) (%) (%) Tỷ trọng nợ xấu cho vay ngắn hạn 0,4 100% 0 Tỷ trọng nợ xấu cho vay trung, 0% 0 dài hạn Tổng cộng 0,4 100% - 16 Bảng 2.8: Cơ cấu nợ xấu cho vay ngắn hạn khách hàng doanh Chỉ tiêu Nhóm nghiệp Năm 2016 Tỷ Số lệ tiền (%) 0,4 0,2% Năm 2017 Tỷ Số lệ tiền (%) 0 Năm 2018 Tỷ Số lệ tiền (%) 0 Nhóm - Nhóm Tổng dƣ nợ cho vay ngắn hạn DN - - - 173,2 - 158,9 - 115,8 - 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.3.1 Những kết đạt đƣợc cho vay ngắn hạn KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng Thứ nhất, cho vay ngắn hạn KHDN không ngừng tăng trưởng quy mô dư nợ, khách hàng, sản phẩm chất lượng dần cải thiện đáng kể Thứ hai, đối tượng cho vay lĩnh vực cho vay đa dạng Thứ ba, hoàn thiện cấu máy nhân Thứ tư, triển khai hệ thống khởi tạo quản lý hồ sơ tín dụng 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân cho vay ngắn hạn KHDN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng 17 a Hạn chế Thứ nhất, quy trình nghiệp vụ cho vay ngắn hạn KHDN thiếu sót Thứ hai, khả kinh doanh, sử dụng vốn vay ngắn hạn DN nhiều hạn chế Thứ ba, khách hàng có thái độ trả nợ không tốt b Nguyên nhân: Thứ nhất, bất cân xứng thông tin hoạt động vay thơng tin cung cấp khơng xác Thứ hai, khả tài khách hàng nhiều hạn chế Thứ ba, khả sử dụng vốn doanh nghiệp không tốt Thứ tư, đạo đức khách hàng Như vậy, giai đoạn 2016 – 2018 bên cạnh kết đạt được, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng tơng định làm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn Trong giai đoạn tới, chi nhánh cần có biện pháp hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn KHDN Để từ góp phần vào phát triển chung Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG I 18 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 CĂN CỨ CỦA CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1.1 Kết luận rút từ phân tích thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 3.1.2 Những thuận lợi khó khăn hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng doanh nghiệp a Thuận lợi: Trên địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn có Trường Đại học kinh tế, số trường đại học cao đẳng thuộc làng đại học Đà Nẵng như: Trường Cao đẳng công nghệ thông tin Hữu Nghị Việt Hàn, Khoa Y dược- Đại học Đà Nẵng, Trường cao đẳng CNTT, Trường Cao Đẳng nghề- Du lịch…Do tập trung lượng lớn sinh viên đội ngũ nhân lực cho tương lai Thêm vào đó, địa bàn Quận có bệnh viện Phụ sản – Nhi bệnh viện lớn khu vực Miền Trung- Tây Nguyên tập trung nhiều Bác Sỹ giỏi, nơi đáng tin cậy người dân Nhờ mà góp phần giải lượng lớn lao động địa phương tỉnh lân cận kéo theo số ngành kinh tế khác phát triển b Khó khăn: Sự cạnh tranh địa bàn gay gắt 3.1.3 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng 3.1.4 Định hƣớng hoạt động cho vay ngắn hạn 19 Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng - Hoạt động cho vay nói chung hoạt động cho vay ngắn hạn nói riêng theo nguyên tắc thương mại thị trường, đảm bảo mức tăng trưởng kèm với mức tín dụng lành mạnh, hiệu bền vững - Duy trì mối quan hệ tín dụng với doanh nghiệp khu vực thị trường mục tiêu ngân hang thông qua việc tiếp thị sản phẩm có Phát triển nhóm đối tượng hoạt động lĩnh vực ngành nghề tiềm - Tiếp tục tăng tỉ trọng cho vay ngắn hạn đối voies doanh nghiệp hoạtđộng khu vực kinh tế quốc doanh, tư nhân Bên cạnhđó, tăng tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo, giảm khoản vay có rủi ro cao, nâng cao chất lượng khoản vay - Xây dựng sách lãi suất mềm dẻo, linh hoạt trường hợp nào, doanh nghiệp bị thu hút lãi suất ngân hang Đồng thời, sách chăm sóc khách hang, chiến lược thu hút khách hàng cần quan tâm mực - Khai thác thị trường tiềm năng, thị trường mục tiêu thông qua việc mở rộng phòng giao dịch huyện, quận vùng kinnh tế trọng điểm tỉnh, thành phố Từ đó, tạo điều kiện cho ngân hàng thực chiến lược phát triển cho vay doanh nghiệp địa bàn cách hiệu - Nâng cao chất lượng cán cụ là: Tăng cường đào tạo đội ngủ cán quản lý trung gian nhằm nâng cấp kỹ lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá phân tích cạnh tranh, quản trị rủ ro quản trị nhân bổ sung them nhân đáp ứng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp - Tập trung hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn, khơng để nợ q hạn khó thu phát sinh, hạn chế việc cấu lại nợ Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt theo chun đề tín dụng, đảm bảo quy trình cho vay cơng tác quản lý tín dụng đề cao 20 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẬN NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.2.1 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng a Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp: Thứ nhất, giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ Đối với sản phẩm truyền thông, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng nên đa dạng hình thức, kỳ hạn để huy động vốn nhằm thu hút nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư tổ chức kinh tế Thứ hai, giải pháp xây dựng sách giá hợp lý, cạnh tranh Đối với khách hàng sử dụng sản phẩm đầu ra, cần sử dụng “chiến lược kết hợp phía trước”, để tăng cường kiểm sốt định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, thông qua việc xúc tiến ghi nhớ với khách hàng việc ngân hàng tham gia đầu tư vốn trung dài hạn, cam kết "có đi, có lại" lãi suất, phí dịch vụ; chấp cầm cố tài sản, trì khoản tín dụng, hỗ trợ khách hàng sử dụng tiện ích ngân hàng toán, chuyển tiền, mua bán ngoại tệ, Thứ ba, giải pháp đẩy mạnh Marketing hỗn hợp tạo dựng dấu ấn thương hiệu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng nhằm định vị vị mắt khách hàng b Khai thác trì nguồn vốn ổn định phục vụ cho hoạt động cho vay: Nguồn vốn lớn ổn định cho vay thực hoạt động kinh doanh khác cho ngân hàng Khi ngân hàng sử 21 dụng lãi suất công cụ cạnh tranh chủ yếu, ngân hàng cần có chiến lược hút vốn hợp lý c Đa dạng hóa phương thức cho vay ngắn hạn: Sự phát triển kinh tế dẫn đến nhu cầu vốn ngày cao phức tạp đa dạng hóa Vì vậy, để mở rộng hoạt động cho vay nâng cao chất lượng tín dụng hoạt động đa dạng hóa phương thức cho vay ngắn hạn vô quan trọng d Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Một nguyên nhân lớn hạn chế chất lượng cho vay ngắn hạn chất lượng thẩm định dự án Thẩm định cho vay khâu kiểm tra lại khách hàng phương thức kinh doanh xin vay doanh nghiệp tiêu chí khác ngân hàng e Hoàn thiện việc thực bước quy trình cho vay Quy trình cho vay quy định hướng dẫn cụ thể văn hành liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Việt Nam, Đó quy trình tính tốn từ tiếp nhận hồ sơ xin vay khách hàng đến thu hồi hết nợ, giải chấp tài sản đảm bảo, lý hợp đồng Về bảo đảm tiền vay việc tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi khoản nợ cho khách hàng vay f Xác định mơ hình quản trị rủi ro cho vay hợp lý Mơ hình quản trị rủi ro cho vay hệ thống mơ hình bao gồm: mơ hình tổ chức quản lý rủi ro, mơ hình đo lường rủi ro mơ hình kiểm sốt rủi ro xây dựng vận hành cách đầy đủ, toàn diện liên tục hoạt động quản lý tín dụng ngân hàng Tại Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng, mơ hình xây dựng việc tiến hành tách phận, chức bán hàng tiếp xúc khách hàng, tiếp thị, chức phân tích tín dụng phân tích, thẩm 22 định, dự báo, đánh giá khách hàng, chức tác nghiệp xử lý hồ sơ, theo dõi, giám sát khoản vay, thu nợ, thu lãi g Tăng cường công tác quản trị rủi ro Thứ nhất, quản lý kiểm soát khoản vay Sau giải ngân Việc kiểm soát khách hàng không thựchiện qua việc xem xét báo cáo tài đủ, mà cần trực tiếp bám sát hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cán tín dụng cần có đợt kiểm tra định kỳ đến sở đợt kiểm tra đột xuất, để có thời gian tiếp xúc đơn vị Đảm bảo xem xét yếu tố liên quan đến đặc tính khoản vay Thứ hai, xử lý phát sinh Trong trình cho vay phát sinh thường mang tính bất lợi, dấu hiệu khoản vay có vấn đề Trong trường hợp này, cán tín dụng phải có xử lý kịp thời, hợp lý để giảm bớt bất lợi, ngăn ngừa phát sinh xấu Thứ ba, công tác thu hồi nợ Thu hồi nợ công tác quan trọng để thực bảo toàn vốn, đảm bảo cho ngân hàng ln có lượng vốn cần thiết theo kế hoạch, đáp ứng nhu cầu phát sinh thêm h Nâng cao chất lượng cán tín dụng, tăng cường cơng tác kiểm sốt nội Yếu tố người xem nhân tố vô quan trọng hoạt động tín dụng Cán tín dụng người trực tiếp tiếp cận yêu cầu vay vốn, đại diện cho ngân hàng tiến hành thẩm tra cho vay, định có cho vay hay không, cho vay cán tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khoản vay Vì vậy, việc đào tạo cán tín dụng trình độ nghiệp vụ tư cách đạo đức điều cần thiết 3.2.2 Khuyến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi Thành phố Đà Nẵng - Về quy trình cho vay, cần tiếp tục nghiên cứu ban hành văn hướng dẫn cụ thể để giúp trình cho vay 23 thuận tiện chính, xác hơn, giúp cán tín dụng năm bắt thực công việc, đảm bảo chất lượng hoạt động cho vay - Về nhân sự, cần có động viên, khích lệ kịp thời cán tín dụng hồn thành tốt nhiệm vụ mình, Bên cạnh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Đà Nẵng cần có sách đào tạo cán qua lớp tập huấn cấp hệ thống, gửi cán đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu nghiệp vụ mới, công nghệ để tìm cách áp dụng chi nhánh - Về phát triển hợp tác quốc tế, cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế để khai thác sử dụng hiệu nguồn lực bên ngoài, mở rộng hoạt động kinh doanh thị trường tiền tệ quốc tế - Về hình ảnh văn hóa doanh nghiệp: Agribank Nam chủ động tích cực việc xây dựng thương hiệu riêng, Củng cố, tôn vinh thêm thương hiệu không phạm vi quốc gia mà tầm quốc tế, có ý nghĩa quan trọng phát triển Agribank Việt Nam nói chung chi nhánh nói riêng 24 KẾT LUẬN Từ thành lập đến nay, Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn viêt nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn phải chịu cạnh tranh gay gắt với NHTM khác địa bàn thành phố Đà Nẵng, chi nhánh Ngũ Hành Sơn khẳng định vị trí mình, trở thành ngân hàng hàng đầu hệ thống ngân hàng địa bàn Điều thể nổ lực vượt bật tập thể cán công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Mặc dù, hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng có tăng trưởng so với tiềm cho vay ngắn hạn địa bàn thành phố chưa đáp ứng đủ Trong năm Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn nói riêng ngân hàng Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam nói chung phải tiếp tục đổi mới, phong phú mặt nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ ngân hàng đáp ứng yêu cầu thành phần kinh tế Bên cạnh ngân hàng khơng ngừng nâng cao hiệu hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp để mở rộng cho vay, cho vay có hiệu hạn chế rủi ro thấp Trong phạm vi, đối tượng giới thiệu trên, luận văn trình bày phần sau: Đề tài góp phần hệ thống hóa lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng thương mại, tiêu đánh giá kết nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Luận văn tiến hành đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn thông qua việc phân tích việc thực sách cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp thực chi nhánh Kết hợp với số liệu năm vừa qua chi nhánh để nêu lên kết mà chi nhánh đạt hạn chế nguyên nhân mà chi nhánh gặp phải Từ q trình phân tích trên, luận văn đưa khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Ngũ Hành Sơn Hy vọng đề tài đóng góp phần vào việc hoàn thiện hoạt hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh Ngũ Hành Sơn nói riêng Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn Việt Nam nói chung ... hƣớng hoạt động cho vay ngắn hạn 19 Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng - Hoạt động cho vay nói chung hoạt động. .. viên Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông chi nhánh quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng Mặc dù, hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh mục tiêu cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng (tt) , Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh quận ngũ hành sơn, thành phố đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan