Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in đà nẵng (tt)

26 63 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:04

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRẦN NGỌC TÂM HIỀN HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số : 834.03.01 Đà Nẵng, Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngư i hư ng n ho h c PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện PGS TS Ngô Hà Tấn Phản biện TS Trần Thượng Bích L Luận văn bảo vệ trư c Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán h p Trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng vào ngày 11 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin – H c liệu, Đại h c Đà Nẵng - Thư viện trư ng Đại h c Kinh tế, Đại h c Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiệu hoạt động công cụ hữu hiệu để nhà quản trị thực chức Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh doanh xổ số kiến thiết hoạt động in ấn Hiện nay, thị trư ng, Công ty đ ng đối mặt v i khơng hó hăn lĩnh vực inh o nh Do đó, nâng c o hiệu hoạt động nhân tố thúc đẩy cạnh tranh tiến kinh doanh Xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết đó, tác giả ch n đề tài “Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa lại sở lý luận cơng tác phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp; Đánh giá thực trạng phân tích hiệu hoạt động công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng Từ đó, đư r định hư ng đề xuất số giải pháp kiến nghị giúp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu cơng ty, đóng góp vào phát triển Công ty th i gian t i Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng Phạm vi th i gian: Tình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động tài qu năm 2017 & 2018 Phạm vi khơng gian: công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp thu thập liệu * Phương pháp tổng hợp xử lý thông tin Bố cục đề tài Chương Một số vấn đề lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Chương Thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng Chương Một số giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số iến thiết ịch vụ in Đà Nẵng Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Phân tích hiệu hoạt động SXKD đem số liệu thu thập trình sản xuất kinh doanh mổ xẻ tìm mặt ưu, khuyết, khả tiềm tàng lợi thế, rủi ro giúp cho doanh nghiệp nhìn nhận đắn khả năng, sức mạnh hạn chế để lựa ch n phương án inh o nh tối ưu, xác định mục tiêu chiến lược kinh doanh mục đích inh o nh để sinh lợi 1.1.2 Ý nghĩa việc phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp - Giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đư r định quản trị trư c mắt & xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn - Kết phân tích hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần giúp cho Nhà nư c đư biện pháp kiểm sốt kinh tế, hoạch định sách quản lý vĩ mơ thích hợp 1.1.3 Vai trò cơng tác phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp (1) Cho phép doanh nghiệp đánh giá việc thực tiêu kinh tế nào, rút tồn tại, tìm nguyên nhân khách qu n đề biện pháp khắc phục (2) Giúp cho doanh nghiệp đạo m i hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp điều hành lĩnh vực cụ thể (3) Là biện pháp quan tr ng để phòng ngừa rủi ro, đồng th i dự đốn điều kiện inh o nh tương l i, lựa ch n chiến lược kinh doanh phù hợp 1.1.4 Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh a Kiểm tra đánh giá kết hoạt động kinh doanh thông qua tiêu kinh tế xây dựng b Xác định nhân tố ảnh hưởng tiêu tìm nguyên nhân gây nên mức độ ảnh hưởng c Đề xuất giải pháp nhằm khai thác tiềm khắc phục tồn yếu trình HĐKD d Xây dựng phương án KD vào mục tiêu định 1.2 NGUỒN THỒNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1 Nguồn thông tin bên doanh nghiệp a Bảng cân đối kế toán b Báo cáo kết hoạt động kinh doanh c Báo cáo lưu chuyển tiền tệ d Bản thuyết minh báo cáo tài 1.2.2 Nguồn thơng tin bên ngồi doanh nghiệp Những thơng tin liên qu n đến tình hình inh tế tăng trưởng, suy thối inh tế, lạm phát; thơng tin lãi suất ngân hàng, trái phiếu ho bạc, tỷ giá ngoại tệ; thơng tin sách inh tế l n củ phủ, sách trị, ngoại gi o củ Nhà nư c…và thông tin theo ngành 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 1.3.1 Phương pháp so sánh 1.3.2 Phương pháp loại trừ 1.3.3 Các phương pháp khác a Phương pháp chi tiết b Phương pháp liên hệ - cân đối c Phương pháp phân tích Dupont 1.4 TỔ CHỨC CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.4.1 Lập kế hoạch phân tích Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích Bước 2: Xây dựng chương trình phân tích 1.4.2 Tiến hành phân tích Bước 1: Thu thập tài liệu xử lý số liệu Bước 2: Tiến hành tính tốn, phân tích, dự đốn Bước 3: Tổng hợp kết quả, rút kết luận 1.4.3 Hoàn thành phân tích Đánh giá chung tình hình, xác định nhân tố ảnh hưởng đến biến động tiêu tồn quản lý kinh doanh Từ đó, đề xuất kiến nghị giải pháp cải tiến công tác quản lý hoạt động SXKD 1.5 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1.5.1 Phân tích tiêu phản ánh hiệu kinh doanh a Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản (1) Hiệu suất sử dụng toàn tài sản (2) Hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn (3) Hiệu suất sử dụng vốn lưu động (4) Hiệu suất sử dụng tài sản dài hạn (5) Hiệu suất sử dụng tài sản cố định b Phân tích khả sinh lời (1) Khả sinh l i tài sản (ROA) (2) Khả sinh l i kinh tế tài sản (RE) 1.5.2 Phân tích tiêu phản ánh hiệu tài a Khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) b Khả toán (1) Hệ số khả th nh toán tổng quát (2) Hệ số khả th nh toán th i (3) Hệ số khả th nh toán nh nh (Acid – test) (4) Khả th nh toán lãi v y (5) Độ l n đòn bẩy tài CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty TNHH thành viên Xổ Số Kiến Thiết & Dịch Vụ In Đà Nẵng thành lập dựa việc sáp nhập công ty Công ty Xổ Số Kiến Thiết Cơng ty In Tài Chính Đà Nẵng 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh công ty o Hoạt động xổ số: Bao gồm loại hình xổ số kiến thiết Xổ số truyền thống, Xổ số bóc ( dạng xé, dạng cào) &Xổ số Lô tô o Hoạt động in: Sản phẩm đ ạng Các loại hó đơn, biên l i, vé số, thẻ cào nhiều ấn khác có giá trị; T quảng cáo, catologue, nhãn hàng hóa; Sách giáo khoa, báo, tạp chí; Bao bì hộp cứng… 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty a Tổ chức máy kế toán b Chức năng, nhiệm vụ phần hành c Hình thức sổ kế tốn cơng ty 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 2.2.1 Nguồn lực thực phân tích: Nhân viên phòng Tài kế tốn 2.2.2 Chu kỳ phân tích Cơng tác phân tích hiệu hoạt động thực năm/ lần, sau Cơng ty hồn thành Bộ BC Tài năm 2.2.3 Thơng tin đầu vào phục vụ cơng tác phân tích - Báo cáo tài qu năm Cơng ty, bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo tài 2.2.4 Phương pháp phân tích Phương pháp so sánh & phương pháp chi tiết Trong đó, phương pháp so sánh sử dụng xuyên suốt q trình phân tích 2.2.5 Quy trình thực phân tích Phân tích hiệu hoạt động Cơng ty thực định kỳ hàng năm, sau công tác Quyết tốn tài & báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Kiểm tốn độc lập Sau Báo cáo kiểm duyệt Trưởng phòng Tài – Kế tốn (Kế tốn trưởng); Báo cáo trình Giám đốc & Chủ tịch Cơng ty phê duyệt, Báo cáo lên Cơ qu n chủ quản lưu hành nội 2.2.6 Nội dung phân tích * Phân tích khái qt tình hình hoạt động SXKD Công ty Bảng 2.1 Khái quát số tiêu BCĐKT BCKQHĐKD Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu I.Tài sản 1.TSNH PTNH HTK TSDH CL 2018/2017 (+/-) % BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 152.493 194.708 42.215 27,68% 102.946 149.061 46.115 44,80% 18.258 15.007 -3.251 -17,81% 9.377 12.244 2.867 30,57% 49.547 45.647 -3.900 -7,87% 31/12/2017 31/12/2018 13 Kế toán cách rõ ràng, cụ thể, th i gian thực phân tích đảm bảo tương đối lực th i gian hoàn thành b Về thông tin đầu vào phục vụ công tác phân tích Các số liệu lập báo cáo tài Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & dịch vụ in Đà Nẵng thực xác, trung thực, hợp lý, kiểm tốn độc lập hàng năm, đảm bảo cho công tác phân tích hiệu hoạt động đơn vị c Về phương pháp phân tích Bộ phận thực phân tích ết hợp linh hoạt phương pháp xuyên suốt q trình phân tích, tạo r nhìn tương đối tổng quan tiêu phân tích d Về nội dung phân tích Nội dung phân tích bao gồm tiêu cụ thể tương đối đầy đủ Bộ phận thực phân tích lập Bảng phân tích theo tiêu năm cách rõ ràng, tính tốn xác 2.3.2 Một số hạn chế cơng tác phân tích hiệu hoạt động công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & dịch vụ in Đà Nẵng a Hạn chế cơng tác tổ chức phân tích - Tuy cơng tác phân tích phân cơng cho Phòng Tài – Kế tốn đơn vị có nhân lực lực đảm nhiệm, việc kiêm nhiệm thêm chức gặp khó hăn định q trình phân tích, điển hình nguồn lực khơng có chun mơn, nghiệp vụ sâu lĩnh vực phân tích - Các nhận xét, kết luận quy trình phân tích dừng lại mức độ so sánh, khái quát, chư sâu vào xem xét chi tiết biến động tiêu mức độ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động củ Cơng ty Do đó, Cơng ty v n chư có nhìn xun 14 suốt mối liên quan kết đầu yếu tố đầu vào b Hạn chế nguồn thông tin đầu vào phục vụ cơng tác phân tích Nguồn thơng tin sử dụng cơng tác phân tích đơn vị m i gói g n nội bộ, chư sử dụng thơng tin, số liệu ngành Vì vậy, kết phân tích hiệu hoạt động Công ty chư so sánh v i doanh nghiệp hác ngành Định kỳ Quý, Công ty có báo cáo nhanh kết hoạt động kinh doanh củ đơn vị, Công ty cần dựa vào thơng tin đó, sử dụng báo cáo phân tích củ mình, để phân tích, so sánh; từ đó, nắm bắt chênh lệch, nêu nguyên nhân, để đề xuất giải pháp tăng trưởng doanh thu nói riêng & nâng cao hiệu hoạt động đơn vị nói chung c Hạn chế phương pháp phân tích Cơng ty cần bổ sung thêm Phương pháp th y liên hoàn, phương pháp upont nhằm để xác định nhân tố ảnh hưởng nhiều đến mục tiêu cần phân tích r nhiều thơng tin hữu ích, có giá trị, phục vụ Nhà quản trị Công ty công tác định d Hạn chế quy trình phân tích Hiện nay, Cơng ty m i thực phân tích cách thành lập tổ phân tích thuộc phòng Tài – Kế tốn, thực phân tích dựa nội ung đặt r , s u phê duyệt trình báo cáo lên cấp quản lý, chư có quy trình cụ thể Do đó, cơng tác phân tích hạn chế việc lên kế hoạch, triển khai, phân công nhiệm vụ, đặt mốc th i hạn hồn thành… Trong tương l i, Cơng ty cần xây dựng quy trình thực phân tích cụ thể: gồm có bư c nào, nội dung bư c 15 sao, thực e Hạn chế nội dung phân tích - Bộ phận phân tích m i dừng lại việc phân tích so sánh tiêu qua năm, đánh giá mức độ chênh lệch, tăng giảm, đư r vài nguyên nhân tóm lược, mà chư sâu vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động tiêu - Tuy Cơng ty có lập Báo cáo riêng để trình cho qu n chủ quản UBND TP, song chư đư nội dung vào Báo cáo phân tích hiệu hoạt động Công ty f Hạn chế việc đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Cơng ty từ kết phân tích Việc phân tích hiệu hoạt động Cơng ty mang tính hình thức, tiêu phân tích sơ sài, chư sâu vào cụ thể.; đ số vào phân tích biến động tiêu chư đư r kiến nghị, định hư ng khắc phục cụ thể Do đó, việc đư r ết luận hay giải pháp nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty thiếu tính đ hưởng đến chất lượng phân tích đơn vị iện, chư sâu sát; ảnh 16 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Công tác phân tích cần hồn thiện dựa ngun tắc: - Thứ nhất, Công ty phải xây dựng phận chun trách đảm nhiệm cơng tác phân tích riêng biệt, sâu vào phân tích - Thứ hai, ngồi nguồn thơng tin nội phục vụ phân tích, Cơng ty cần kết hợp nguồn thơng tin bên ngồi - Thứ ba, hồn thiện phương pháp phân tích phù hợp v i mục đích phân tích, vận dụng phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp tiến đại - Thứ tư, nội dung phân tích cần tập trung vào tiêu phù hợp v i đặc thù riêng Công ty - Thứ năm, ết q trình phân tích phải phục vụ nhu cầu thông tin công tác điều hành, quản lý Nhà quản trị Công ty, cụ thể Chủ tịch Công ty & B n Giám đốc 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 3.2.1 Hồn thiện cơng tác tổ chức phân tích a Về nguồn lực thực phân tích Cơng ty nên thành lập Tổ phân tích gồm có nhân viên phòng Tài – Kế tốn, nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh & 17 nhân viên phòng Tổ chức – Hành để phối hợp cách sâu sát nhiều mặt hoạt động, đặc điểm hoạt động kinh doanh Cơng ty Có từ m i có nhận xét kết luận xác tình hình hoạt động củ Cơng ty năm tài b Về quy trình phân tích Tác giả đề xuất Quy trình thực phân tích Cơng ty, tóm tắt bảng sau: Bảng 3.1 Quy trình thực phân tích hiệu Cơng ty Quy trình Lập kế hoạch phân tích Tiến hành phân tích Hồn thành phân tích Thực - Xác định mục tiêu phân tích - Xây dựng chương trình phân tích - Thu thập thông tin & xử lý số liệu - Tiến hành tính tốn, phân tích, dự đốn - Đánh giá chung tình hình, đề xuất kiến nghị & giải pháp 3.2.2 Hồn thiện nguồn thơng tin phục vụ phân tích a Thơng tin liên quan đến tình hình kinh tế b Thông tin theo ngành c Thông tin đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích Tác giả đề xuất sử dụng phương trình Dupont ạng ● Chỉ tiêu ROA: ROA Tỷ suất LNST/DT Vòng quay TS Diễn giải phản ánh trình độ quản lý doanh thu chi phí Cơng ty phản ánh trình độ khai thác sử dụng tài sản Công ty ● Chỉ tiêu ROE: ROE Tỷ suất LNST/DTT Diễn giải phản ánh trình độ quản lý doanh thu chi phí Cơng ty 18 Vòng quay TS Cấu trúc tài phản ánh trình độ khai thác sử dụng tài sản Công ty phản ánh trình độ quản trị tổ chức nguồn vốn cho hoạt động Công ty Để tăng tiêu ROA, ROE, Cơng ty tăng nhân tố ảnh hưởng đến tiêu Hoặc, Cơng ty đồng th i tất nhân tố, để đạt kết tốt 3.2.4 Hoàn thiện nội dung tiêu phân tích a Nội dung tiêu phân tích ►Hiệu suất sử dụng tài sản Bảng 3.2 Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu CL 2018/2017 2017 2018 Tổng doanh thu 479.855 533.063 53.208 11,09% TS bình quân 141.022 173.601 32.579 23,10% TSNH bình quân 93.226 126.004 32.778 35,16% TSDH bình quân 47.796 47.597 -199 -0,42% 115.119 114.841 -278 -0,24% Hiệu suất sử dụng TS 3,40 3,07 -0,33 -9,76% Hiệu suất sử dụng TSNH 5,15 4,23 -0,92 -17,81% Hiệu suất sử dụng TSDH 10,04 11,20 1,16 11,55% Hiệu suất sử dụng TSCĐ 4,17 4,64 0,47 11,36% NGTSCĐ bình quân (+/-) % Bảng 3.3 Phân tích hiệu suất sử dụng Vốn lưu động Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu 2017 2018 DTT BH & CCDV VLĐ bình qn Số vòng qu y VLĐ Số ngày vòng qu y VLĐ 477.887 29.787 16 22 529.613 29.985 18 20 C: 2018/2017 (+/-) % 51.726 10,82% 198 0,66% 10,09% -2 -9,16% 19 Bảng 3.4 Mức độ biến động hiệu suất sử dụng vốn lưu động Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu Số vòng qu y VLĐ Số ngày vòng qu y VLĐ Số vòng quay HTK Số ngày vòng quay HTK Số vòng quay KPT Số ngày vòng quay KPT 2017 2018 16 22 49 27 14 18 20 44 32 11 CL 2018/2017 (+/-) (%) 10,09% -2 -9,16% -5 -9,99% 11,10% 19,70% -2 -16,46% Bảng 3.5 Phân tích thành phần vốn lưu động Đơn vị tính: triệu đồng,% TÀI SẢN A- TSNH I.Tiền & khoản tương đương tiền II.Các khoản PTNH III.HTK IV.TSNH khác 2017 2018 102.946 67.938 18.258 9.377 273 149.061 113.438 15.007 12.244 372 CL 2018/2017 (+/-) (%) 46.115 44,80% 45.500 66,97% -3.251 -17,81% 2.867 30,57% 99 36,26% ►Phân tích khả sinh lời ○ Phân tích khả sinh lời tài sản ROA Bảng Phân tích khả sinh lời tài sản ROA Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu Tỷ suất LNTT/ DT Hiệu suất sử dụng tài sản Tỷ suất sinh l i tài sản ROA 2017 0,05 3,40 0,17 2018 0,05 3,07 0,15 CL 2018/2017 (+/-) (%) 0,00 -3,20% -0,33 -0,10% -0,02 5,96% Bảng 3.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động ROA Chỉ tiêu Ảnh hưởng hiệu suất sử dụng tài sản (1) Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận DTT (2) Biến động khả sinh l i tài sản (3)= (1)+(2) 2018/2017 -0,02 -0,02 20 ROA= ROA(Hts) + ROA(Kdt) ≈ - 0,02 Nhận xét: Hiệu suất sử dụng tài sản năm qu biến động giảm Năm 2018 o nh thu giảm chứng tỏ DN sử dụng tài sản chư hợp lí, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ,do công ty cần có biện pháp để nâng dần tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản lên nữa,bằng cách tìm biện pháp hữu hiệu để nâng dần tốc độ luân chuyển vốn đẩy mạnh tỷ lệ lợi nhuận doanh thu Bảng 3.8 Chi tiết mức độ ảnh hưởng phận tài sản Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu DTT DTHĐTC Thu nhập khác Tài sản ngăn hạn Nợ ngắn hạn Tổng tài sản BQ Nguyên giá TSCĐ BQ Tổng doanh thu Vốn lưu động BQ Hiệu suất sử dụng TS Hiệu suất sử dụng TSCĐ Số vòng qu y VLĐ Số ngày vòng qu y VLĐ Năm 2017 477.887 1.768 200 102.946 74.911 141.022 115.119 479.855 29.787 3,40 4,17 16 22 Năm 2018 529.613 3.242 208 149.061 117.127 173.601 114.841 533.063 29.985 3,07 4,64 18 20 CL 2018/2017 (+/-) (%) 51.726 10,82% 1.474 83,37% 4,00% 46.115 44,80% 42.216 56,35% 32.579 23,10% -278 -0,24% 53.208 11,09% 198 0,66% -0,33 -9,76% 0,47 11,36% 10,09% -2 -9,16% ○ Phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản RE Bảng 3.9 Phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản RE Đơn vị tính: triệu đồng, % Chỉ tiêu LNTT Chi phí lãi vay 2017 2018 23.681 25.466 CL 2018/2017 (+/-) (%) 1.785 7,54% 21 Chỉ tiêu 2017 2018 Tổng TS LNTT+Chi phí lãi vay Tỷ suất sinh l i kinh tế TS (RE) 152.493 23.681 0,16 194.708 25.466 0,13 CL 2018/2017 (+/-) (%) 42.215 27,68% 1.785 7,54% -0,03 -18,75% Tỷ suất sinh l i kinh tế tài sản giảm qu năm, nguyên nhân - Năm 2017 & 2018, Cơng ty khơng có chi phí lãi vay, tốc độ tăng Tổng TS bình quân nh nh tốc độ tăng LNTT - Từ số liệu phân tích cho thấy năm qu , công ty sử dụng đồng vốn vay có hiệu quả, doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu để hoạt động, không cần sử dụng vốn vay ○ Phân tích khả sinh lời vốn chủ sở hữu ROE Bảng 3.10 Phân tích tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản RE Đơn vị tính: triệu đồng, % Chỉ tiêu Hiệu suất sử dụng tài sản CTTC Tỷ suất LNST/DT Tỷ suất ROE 2017 2018 3,40 1,82 0,039 0,24 3,07 2,24 0,038 0,26 CL 2018/2017 (+/-) -0,33 0,42 -0,001 0,018 (%) -9,76% 23,10% -3,20% 7,54% Bảng 3.11 Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động ROE Chỉ tiêu Ảnh hưởng hiệu suất sử dụng tài sản (1) Ảnh hưởng cấu trúc tài (2) Ảnh hưởng tỷ suất sinh lợi nhuận DT(3) Biến động khả sinh l i VCSH ROE (4)= (1)+(2)+(3) 2018/2017 -0,03 0,06 -0,01 0,02 22 ○ Phân tích khả tự chủ mặt tài Bảng 3.12 Phân tích khả tự chủ mặt tài 2017-2018 Đơn vị tính: triệu đồng,% Chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu BQ Nợ phải trả BQ Tổng tài sản BQ Tỷ suất nợ Tỷ suất tự tài trợ 2017 2018 77.581 63.440 141.022 0,45 0,55 77.581 96.019 173.601 0,55 0,45 CL 2018/2017 (+/-) (%) 0,00% 32.579 51,35% 32.579 23,10% 0,10 22,22% -0,10 -18,18% b Phân tích khái quát tiêu phản ánh hiệu hoạt động năm thực với kế hoạch năm thực hiện: ● Năm 2017: Bảng 3.13 Kết thực tiêu năm 2017 Đơn vị tính: triệu đồng; % S TT 2017 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Nộp ngân sách Lợi nhuận sau thuế ROE Khả th nh toán nợ 2016 KH TH 579.080 521.000 545.666 139.399 124.000 127.264 18.812 18.920 18.945 0,24 0,24 0,24 1,6 1,4 1,4 So sánh Năm 2016 KH 94,23% 104,73% 91,29% 102,63% 100,71% 100,13% 100,00% 100,00% 87,50% 100,00% 23 ● Năm 2018: Bảng 3.14 Kết thực tiêu năm 2018 Đơn vị tính: triệu đồng; % STT Chỉ tiêu 2017 Doanh thu & thu nhập Nộp ngân sách Lợi nhuận sau thuế ROE Khả toán nợ 545.666 127.264 18.945 0,24 1,4 2018 So sánh KH TH 2018 KH 551.802 606.842 111,21% 109,97% 129.040 144.105 113,23% 111,67% 19.437 20.372 107,53% 104,81% 0,25 0,26 108,33% 104,00% 1,4 1,27 90,71% 90,71% KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt nay, kinh tế đóng v i trò quan tr ng nghiệp đất nư c Bên cạnh quản lý định hư ng củ Nhà nư c doanh nghiệp nhân tố thứ hai định phát triển kinh tế Và hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề mấu chốt m i doanh nghiệp, m i tổ chức sản xuất kinh doanh Trong năm gần đây, công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng hông ngừng nổ lực để nâng cao hiệu hoạt động mình, nâng cao lợi nhuận, góp phần vào phát triển chung thành phố Đà Nẵng Tuy nhiên, đặc thù kinh doanh mảng hoạt động, nên công tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty v n gặp phải hạn chế định Qua th i gian nghiên cứu lý luận phân tích hiệu hoạt động tìm hiểu thực tiễn cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng, luận văn giải số vấn đề sau: 24 Thứ nhất, Trình bày vấn đề sở lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Thứ hai, đư r đánh giá thực trạng cơng tác phân tích hiệu hoạt động Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng Thứ b , sở nghiên cứu lý luận kết hợp v i thực tiễn phân tích hiệu hoạt động Cơng ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết & Dịch vụ in Đà Nẵng, tác giả đư r số giải pháp thiết thực nhằm hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty .. .TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG 3.1 SỰ CẦN THIẾT HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT & DỊCH VỤ IN ĐÀ NẴNG Cơng tác phân tích c... cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng Chương Một số giải pháp hoàn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Xổ số iến thiết ịch vụ. .. cấp thiết đề tài Hiệu hoạt động công cụ hữu hiệu để nhà quản trị thực chức Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ kinh doanh xổ số kiến thiết hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in đà nẵng (tt) , Hoàn thiện công tác phân tích hiệu quả hoạt động tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in đà nẵng (tt)

Từ khóa liên quan