Ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng (tt)

26 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:02

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ NGỌC LINH ỨNG DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 8.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐỒN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS.TS Hồng Tùng Phản biện 2: GS.TS Đặng Thị Loan Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Một hệ thống quản lý đại phổ biến cần thiết đơn vị tổ chức vận dụng thẻ cân điểm (Balanced Scorecard - BSC) BSC chuyển tải sứ mạng chiến lược tổ chức thành mục tiêu, giải pháp cụ thể, thể bốn bình diện: tài chính, khách hàng (KH), quy trình hoạt động nội bộ, đào tạo phát triển Là đơn vị nghiệp hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN – ĐHĐN) ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: phải trì tốt tiêu tuyển sinh năm bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi, yêu cầu nâng cao chất lượng số lượng đội ngũ cán giảng viên, yêu cầu xã hội, tổ chức nghề nghiệp chất lượng đầu sinh viên…v.v Hiện nay, việc đánh giá thành hoạt động phòng, khoa cá nhân cán giảng viên trường đơn giản, chủ yếu tự đánh giá theo đăng kí thi đua đầu năm học mà khơng có tiêu đánh giá cụ thể Việc đánh giá chưa gắn kết với mục tiêu chiến lược, tầm nhìn Nhà trường giai đoạn đến Chính điều đòi hỏi Nhà trường phải xây dựng chiến lược tốt có hệ thống đo lường thành hoạt động cách phù hợp Qua thực tế nghiên cứu tìm hiểu, tác giả thấy BSC giải pháp để giải vấn đề đơn vị tác giả công tác Việc thiết lập số đánh giá thực cơng việc (KPI) việc diễn giải có định lượng mục tiêu Bản đồ chiến lược thông qua thước đo cụ thể Những thước đo cầu nối chiến lược trừu tượng với hoạt động cụ thể Trường ĐHNN Đây phần quan trọng quy trình BSC Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Ứng dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng” làm đề tài thạc sĩ, đề tài phù hợp thực tiễn Trường tác giả công tác 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Trên sở hệ thống hóa sở lý luận việc vận dụng BSC đánh giá thành hoạt động tổ chức, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN ĐHĐN Từ đó, đề xuất ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài việc đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN – ĐHĐN - Phạm vi nghiên cứu: ứng dụng BSC hệ thống đo lường việc đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN ĐHĐN - Thời gian nghiên cứu: phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành hoạt động ứng dụng BSC dựa Chiến lược phát triển Trường ĐHNN - ĐHĐN giai đoạn 2015-2020 dự thảo giai đoạn 2020-2025 Phƣơng pháp nghiên cứu đề tài Việc thu thập số liệu cho trình nghiên cứu thu thập từ: - Nguồn liệu thứ cấp gồm nghiên cứu lý thuyết từ sách, báo viết BSC, tài liệu Trường ĐHNN - ĐHĐN - Nguồn liệu sơ cấp có thơng qua trực tiếp quan sát việc tổ chức quản lý, điều hành Ban Giám hiệu Nhà trường, phòng chức Luận văn s dụng phương pháp vấn chuyên sâu, phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp để hệ thống, x lý liệu nhằm đánh giá công tác tổ chức quản lý, kết hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN đưa số đánh giá thành Trường Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, bảng biểu phụ lục, bố cục luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN Chương 3: Ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN Tổng quan tài liệu nghiên cứu Về sở lý luận BSC tác giả chủ yếu s dụng nghiên cứu Kaplan Norton Nghiên cứu thực tiễn số tác giả BSC lĩnh vực giáo dục nước Việt Nam: Nayeri, Mashhadi, Mohajeri (2008), “Universities Strategic Evaluation using Balanced Scorecard”, tạm dịch “Việc vận dụng BSC đánh giá chiến lược trường đại học” Nguyễn Hữu Quý (2010) với nghiên cứu “Quản lý Trường đại học theo mô hình Balanced Scorecard” Phan Thị Hải Hà (2015) với nghiên cứu “Mơ hình thẻ điểm cân (BSC) đề xuất vận dụng vào đo lường thành hoạt động trường đại học” Các luận văn tác giả: Phạm Thị Thu Nguyệt (2013), “Vận dụng Bảng cân điểm (Balanced Scorecard) đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam”; Phạm Thị Phương (2014), “Vận dụng Thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”; Nguyễn Thị Thu Nhuần (2015), “Vận dụng thẻ điểm cân (Balanced Scorecard) đánh giá thành hoạt động Trường Cao đẳng Cơng nghiệp Tuy Hồ” Mai Thị Thu Hằng (2016), “Vận dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường Đại học Quảng Nam” Trên sở tham khảo tổng quát nghiên cứu nêu điều kiện thực tế đơn vị công tác nay, tác giả nhận thấy việc ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động đơn vị cần thiết giai đoạn nhằm giúp Trường ĐHNNĐHĐN thực sứ mệnh đạt mục tiêu chiến lược Đề tài hay, phù hợp với yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục đại học xu tiến đến tự chủ hoàn toàn trường đại học Hơn nữa, việc ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN đề tài chưa nghiên cứu trước trường Vì vậy, đề tài “Ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN” cần thiết Tác giả mong muốn thông qua BSC xây dựng mục tiêu thước đo, số đo lường cụ thể từ chiến lược, mục tiêu chung Trường để khắc phục khó khăn việc đánh giá thành đẩy mạnh công tác quản trị chiến lược, trao đổi thông tin Trường ĐHNN-ĐHĐN CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ỨNG DỤNG THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1.1 TỔNG QUAN VỀ THẺ CÂN BẰNG ĐIỂM (BSC) 1.1.1 Thẻ cân điểm khái niệm có liên quan Theo Kaplan Norton (1992), BSC hệ thống nhằm chuyển hố tầm nhìn chiến lược tổ chức thành mục tiêu thước đo cụ thể thông qua việc thiết lập hệ thống để đo lường thành hoạt động tổ chức bốn phương diện: tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội học hỏi - phát triển Bốn phương diện BSC giúp doanh nghiệp tạo cân giữa: - Cân mục tiêu ngắn hạn mục tiêu dài hạn - Cân đánh giá bên liên quan đến cổ đông, KH đánh giá nội liên quan đến quy trình x lý, đổi mới, đào tạo phát triển kết mong muốn đạt (tương lai) – kết thực tế (quá khứ) - Cân - Cân đánh giá khách quan chủ quan * Các khái niệm có liên quan: tầm nhìn, chiến lược, đồ chiến lược, mục tiêu, thước đo 1.1.2 Vai trò BSC BSC hệ thống đo lường, hệ thống quản lý chiến lược công cụ trao đổi thông tin 1.1.3 Khái niệm thành hoạt động tiêu đo lƣờng thành hoạt động tổ chức 1.1.4 Sự cần thiết việc ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động 1.2 NỘI DUNG CÁC PHƢƠNG DIỆN TRONG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC 1.2.1 Phƣơng diện tài 1.2.2 Phƣơng diện khách hàng 1.2.3 Phƣơng diện quy trình hoạt động nội 1.2.4 Phƣơng diện học hỏi phát triển 1.2.5 Mối quan hệ nhân thẻ cân điểm 1.3 QUY TRÌNH XÂY DỰNG BSC 1.3.1 Hoạch định chiến lƣợc 1.3.2 Xây dựng đồ chiến lƣợc 1.3.3 Xác định số đánh giá thành 1.3.4 Phát triển chƣơng trình hành động 1.3.5 Phân tầng thẻ cân điểm KẾT LUẬN CHƢƠNG BSC nhiều học giả khắp nơi giới nghiên cứu bổ sung hồn thiện, áp dụng mơi trường, điều kiện tổ chức BSC bật nhờ tạo nên cân mục tiêu tài phi tài chính, mục tiêu ngắn hạn dài hạn BSC tạo liên kết mục tiêu thước đo, tạo gắn kết phương diện để hướng đến mục tiêu chung tổ chức Nội dung mục tiêu thước đo phương diện BSC sở giáo dục là: Tài chính, khách hàng, quy trình hoạt động nội bộ, học hỏi phát triển giới thiệu cụ thể Việt Nam Đồng thời phạm vi nghiên cứu đề tài, quy trình xây dựng BSC gồm bước: Hoạch định chiến lược, xây dựng Bản đồ chiến lược, xác định số KPI, phát triển chương trình hành động, phân tầng BSC CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐHNN – ĐHĐN 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƢỜNG ĐHNN – ĐHĐN 2.1.1 Giới thiệu chung Trường ĐHNN-ĐHĐN thành lập thức hoạt động theo Quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26/8/2002 Thủ tướng Chính phủ sở tách khoa ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 2.1.2 Sứ mạng, triết lý giáo dục mục tiêu Trƣờng a Sứ mạng: Trường ĐHNN - ĐHĐN có sứ mạng đào tạo, nâng cao tri thức ngơn ngữ, văn hố nhân loại nhằm phục vụ nghiệp xây dựng, phát triển đất nước hội nhập quốc tế b Triết lý giáo dục Với Triết lý “Nhân văn, Sáng tạo, Thích ứng”, Trường ĐHNN - ĐHĐN hướng đến việc đào tạo c nhân, thạc sĩ, tiến sĩ vừa có kiến thức chun mơn vững vàng, đạo đức sáng, lòng nhân sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa tri thức nhân loại, hội nhập vào mơi trường làm việc đa văn hóa, đa ngơn ngữ c Tầm nhìn, mục tiêu chiến lược Xây dựng Trường ĐHNN - ĐHĐN xứng tầm sở giáo dục đại học nòng cốt nước, hướng tới đẳng cấp khu vực quốc tế 2.2 THỰC TRẠNG VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐHNN 2.2.1 Đánh giá phƣơng diện tài Trường ĐHNN - ĐHĐN đơn vị hành nghiệp có thu, tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động, đơn vị dự toán cấp chịu quản lý trực tiếp ĐHĐN Bộ GD&ĐT Tình hình tài thực dựa kế hoạch – dự tốn hàng năm Trường g i cho ĐHĐN phê duyệt Theo chiến lược phát triển giai đoạn 2015-2020 Nhà trường, mục tiêu phương diện tài tăng nguồn thu từ hoạt động nghiệp dịch vụ từ tăng thu nhập cho CBCNV tăng cường đầu tư sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập NCKH Các thước đo phương diện tài sử dụng là: a Mức thu nhập bình quân CBCNV Thu nhập Trường tổng hợp khoản thực lĩnh bao gồm tất khoản lương, phụ cấp, khoản thu nhập tăng thêm Trường khơng tính riêng cho giáo viên, cán phục vụ, cán quản lý mà tính chung cho tất CBCNV Thông qua thước đo để hàng năm báo cáo đánh giá thu nhập cán đảm bảo mục tiêu đặt tạo thu nhập ổn định nâng cao đời sống CBVC hội nghị cán viên chức, hội nghị tổng kết năm tài chính, hội nghị xét duyệt kế hoạch họp giao ban, họp hội đồng trường, hội đồng khoa học đào tạo b Đánh giá mức độ hoàn thành việc giải ngân nguồn kinh phí thơng qua báo cáo tốn Trên sở kế hoạch dự toán ngân sách lập cấp phê duyệt, Nhà trường tổ chức triển khai thực hiện, đưa kế hoạch s dụng kinh phí ngân sách theo mục đích, chế độ, tiết kiệm có hiệu Cuối năm, Nhà trường lập báo cáo tài báo cáo tốn, sở để phân tích, đánh giá kết chấp hành dự tốn từ rút học kinh nghiệm cho kỳ tốn thước đo hiệu cơng tác lập dự tốn Trường Đó đánh giá việc giải ngân kinh phí Nhà trường, việc đánh giá vào số chi thực tế số dự toán c Chênh lệch thu chi, trích lập quỹ Nhà trường đánh giá thước đo để đo lường khả hoạt động tăng khoản thu, tiết kiệm chi tiêu hợp lý, tăng thu nhập cho CBCNV, tăng đầu tư tích luỹ Trường qua năm 2.2.2 Đánh giá phƣơng diện khách hàng Nhà trường quản lý 6.313 sinh viên hệ quy, 173 học viên cao học, 14 Nghiên cứu sinh, 604 học viên hệ vừa làm vừa học tính đến năm học 2018-2019 Ngồi ra, Nhà trường thực dạy tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài, bồi dưỡng giáo viên trường địa phương theo đặt hàng Nhà nước – Đề án ngoại ngữ quốc gia, Sở Giáo dục Đào tạo, tổ chức có nhu cầu nâng cao lực ngoại ngữ nghiệp vụ sư phạm cho cán Mục tiêu phương diện khách hàng: Tiếp tục giữ ổn định quy mô đào tạo đại học, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, phát triển loại hình đào tạo chất lượng cao Các thước đo phương diện khách hàng: a Chất lượng đầu vào sinh viên trúng tuyển Thước đo giúp Trường đánh giá khả thu hút thí sinh Trường Trong năm liền, Nhà trường vượt tiêu tuyển sinh đại học quy, thước đo đánh giá khả đạt mục tiêu chiến lược ổn định quy mô đào tạo đại học trường Ngoài ra, năm 2018 Nhà trường phép mở thêm 03 chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học Ngơn ngữ Hàn Quốc, Ngơn ngữ Nhật Bản Ngôn ngữ Trung Quốc thể đáp ứng mục tiêu phát triển loại hình đào tạo chất lượng cao b Mức độ hài lòng người học Thông qua đối thoại sinh viên định kỳ năm học, Nhà trường tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học hoạt động giảng dạy giảng viên, chương trình đào tạo, sở vật chất trang thiết bị, thái độ thầy cô, cán phục vụ,…v.v giúp Trường cải tiến chất lượng dạy học Khảo sát lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp khóa học nhằm mục đích tìm hiểu ý kiến sinh viên chất lượng đào tạo Nhà trường, sở đưa đề xuất phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học Trường, hướng đến việc đảm bảo chất lượng đào tạo gắn chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội c Số chuyên ngành đào tạo sau đại học Năm 2018, Nhà trường phép mở thêm 02 mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Ngơn ngữ học so sánh đối chiếu; Lý luận phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh Kết đáp ứng mục tiêu đặt mở rộng quy mô đào tạo sau đại học d Các chế độ khuyến khích, hỗ trợ người học Trên sở đánh giá kết học tập rèn luyện học kỳ, SV đạt kết cao xét khen thưởng, cấp học bổng 10 Trường đánh giá hoạt động dạy học thông qua Phiếu khảo sát mức độ hài lòng sinh viên c Hoạt động hỗ trợ tổ chức dạy học Trường không trọng đến việc xây dựng đội ngũ cán giảng dạy mà đầu tư xây dựng sở vật chất hỗ trợ dạy học Trường đầu tư hệ thống phần mềm luyện tập kiểm tra đánh giá trực tuyến áp dụng cho thi kết thúc số học phần d Hoạt động nghiên cứu khoa học - Quản lý hoạt động khoa học công nghệ (KH&CN) - Kết thực đề tài, dự án khoa học - Công tác NCKH sinh viên - Hội nghị, hội thảo khoa học - Công bố khoa học - Công tác NCKH cán bộ, GV, SV lãnh đạo trường quan tâm đầu tư chủ trương, sách kinh phí đ Cơng tác hợp tác quốc tế Công tác quản lý hoạt động HTQT, tổ chức xây dựng thực kế hoạch cho đoàn ra, đoàn vào mục đích, nội dung quy trình hoạt động HTQT Tiếp nhận quản lý tốt giáo viên tình nguyện số tổ chức nước lưu học sinh; thực đầy đủ chế độ sách lưu học sinh học tập Việt Nam Trường Chương trình phái c tình nguyện viên tổ chức quốc tế Tổ chức workshop quốc tế, hội nghị chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng cấp Khoa có yếu tố nước ngồi e Cơng tác đảm bảo chất lượng giáo dục Triển khai hoạt động khảo sát ý kiến sinh viên toàn trường chất lượng giảng dạy giảng viên Nội dung khảo sát tập trung chất lượng giảng dạy chương trình đào tạo Đã hoàn thành đợt kiểm định CTĐT ngành Quốc tế học theo chuẩn AUN-QA với kết tốt, tiếp tục chuẩn bị cho đợt kiểm định CTĐT ngành Ngôn ngữ Anh theo chuẩn AUN-QA vào tháng 10/2019 f Công tác tra Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành nề nếp giảng dạy làm 11 việc CBCNV toàn trường Tổ chức hoạt động tra, kiểm tra trình tự, thủ tục thực x lý sau tra quy định 2.2.4 Đánh giá phƣơng diện đào tạo phát triển Mục tiêu phương diện đào tạo phát triển: nâng cao trình độ đội ngũ, tăng số lượng GV có học vị Tiến sĩ Các thước đo phương diện đào tạo phát triển: a Nguồn nhân lực Việc xây dựng đội ngũ giảng viên, cán quản lý, chuyên viên có chất lượng nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa định đến tồn phát triển nhà trường Trường có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ GV NV đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế Trường Về đội ngũ giảng viên hữu: Số lượng GV có trình độ ThS trở lên tăng dần qua năm, nhiên tỉ lệ GV có trình độ TS trở lên thấp so với Trường ĐH khác Hiện nay, Nhà trường có 37 GV học TS, 11 GV học ThS; đa số GV học tập nghiên cứu nước ngồi b Cơng tác đào tạo phát triển CBCNV Trường có sách hỗ trợ kinh phí việc tạo điều kiện cho đội ngũ cán quản lý, GV, NV tham gia bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn Hàng năm, Nhà trường c CB, GV tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị, hội thảo nước nước Bên cạnh việc c CBGV học tập nghiên cứu nâng cao trình độ ThS, TS, Trường có sách ưu đãi thu hút tuyển dụng GV có trình độ TS Tuy nhiên, Trường chưa thu hút nhiều giảng viên có trình độ tiến sĩ c Hệ thống thông tin Nhà trường trọng đầu tư trang thiết bị tin học, phần mềm phục vụ mục đích quản lý khác như: quản lý quản lý đào tạo, quản lý kế toán, quản lý tài sản, hệ thống dạy - học trực tuyến, hệ thống quản lý thư viện, hệ thống tin tức trang thông tin điện t Nhà trường áp dụng phần mềm quản lý đào tạo, quản lý 12 SV, quản lý kế toán, quản lý khoa học nhằm đảm bảo tính xác kịp thời hoạt động dạy học, NCKH quản lý Tuy nhiên phần mềm quản lý riêng rẽ, rời rạc, chưa tích hợp nhằm hỗ trợ cho đơn vị liên quan có nhu cầu công tác quản trị cấp cao 2.3 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐHNN - ĐHĐN 2.3.1 Đánh giá chung - Các thước đo s dụng phản ánh công tác đánh giá thành kết chưa liên quan nhiều đến thực chiến lược Nhà trường Do vậy, mặt hình thức tiêu phản ảnh kết thực mặt đó, xét lâu dài, mục tiêu dài hạn Trường đạt đến đâu chưa có sở đánh giá bền vững - Khơng có liên kết mục tiêu cá nhân phòng ban với Nhà trường CBCNV chưa thấy cách thức họ đóng góp vào thành cơng chiến lược thơng qua hệ thống mục tiêu liên kết từ nhà trường đến phòng ban cá nhân * Ƣu điểm: Nhìn chung, tiêu đánh giá đo lường thành hoạt động Trường s dụng qua nhiều kỳ, có tính kế thừa kiểm định, hoàn thiện qua thời gian s dụng; phù hợp với tình hình hoạt động Trường trước đây, hệ thống báo cáo hình thành s dụng thời gian dài; có tính tin cậy cao, chuẩn xác phản ánh mặt kiểm soát * Hạn chế Nhà trường chưa s dụng công cụ để kiểm tra việc thực thi chiến lược mà dùng số tiêu rời rạc, chưa thúc đẩy trình tự đánh giá kết hoạt động Nhà trường 2.3.2 Nhận xét phƣơng diện đánh giá thành hoạt động Trƣờng ĐHNN - ĐHĐN a Phương diện tài Thước đo Mức thu nhập bình qn CBCNV 13 nâng cao đời sống CBCNV mức thu nhập để đo lường tính chung cho tất phận Thước đo Đánh giá mức độ hồn thành việc giải ngân nguồn kinh phí thể mức độ thực chưa cho thấy rõ mức độ hiệu hoạt động s dụng nguồn kinh phí Thước đo Chênh lệch thu chi, trích lập quỹ thể hiệu hoạt động năm nhằm đánh giá tình hình hoạt động tài chính, tăng trưởng phát triển Trường, nâng cao thu nhập CBCNV, tăng cường tích quỹ năm so với năm trước, thực so với kế hoạch Tuy nhiên thước đo đánh giá việc thực mục tiêu ngắn hạn Thông tin chưa cung cấp kịp thời, phục vụ cho việc định b Phương diện khách hàng Thước đo Mức độ hài lòng học viên, sinh viên đo lường hoạt động khảo sát, điều tra chưa thu hút quan tâm học viên, sinh viên; việc đánh giá sơ khai, kết đánh giá chưa thuyết phục Ngoài hợp đồng bồi dưỡng với đơn vị địa phương có nhu cầu mà Nhà trường chủ động tìm kiếm đón đầu xu hướng chưa chủ động số nhiệm vụ hàng năm Nhà nước đặt hàng Đề án Ngoại ngữ Quốc gia c Phương diện quy trình hoạt động nội Trường đánh giá quy trình hoạt động nội chủ yếu qua mặt chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, khảo khí, đảm bảo chất lượng, NCKH, HTQT, tra Nhìn chung mặt bao gồm gần đầy đủ quy trình hoạt động nội Trường việc đánh giá cần được sâu đầu tư điều chỉnh thực cho phù hợp d Phương diện đào tạo phát triển Nhà trường chưa tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân cho ngành dự kiến mở theo chiến lược nhà trường đề Do chưa có KPI phát triển đội ngũ bao gồm đội ngũ cán quản lý, GV NV hỗ trợ theo hướng phù hợp với sứ mạng mục tiêu giáo dục trường nên kế hoạch tài 14 khơng xác định khoản mục cụ thể cho nội dung Chưa hiệu định hướng đầu tư phục vụ hoạt động đào tạo NCKH KẾT LUẬN CHƢƠNG Trường ĐHNN-ĐHĐN thông qua hoạt động với tổ chức nước quốc tế chủ động quảng bá hình ảnh, nâng cao vị Trường Công tác đánh giá thành hoạt động Trường chủ yếu thống kê tình hình hoạt động, tiêu đánh giá s dụng hoàn thiện qua thời gian, phản ánh mặt kiểm soát tiêu rời rạc, chưa có liên kết nhiều đến thực mục tiêu chung Trường Để tồn môi trường hội nhập cạnh tranh nay, để khẳng định thương hiệu đòi hỏi Nhà trường phải xây dựng cho tầm nhìn chiến lược đắn Đồng hành với phải có hệ thống đo lường hiệu để đánh giá thành hoạt động Nhà trường Đây vấn đề cấp thiết mà Nhà trường cần phải làm để đạt mục tiêu chung theo chiến lược đề khẳng định vị giáo dục Việt Nam đồng thời nâng cao vươn tầm quốc tế CHƢƠNG ỨNG DỤNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐHNN – ĐHĐN 3.1 CÁC CƠ SỞ, MỤC TIÊU XÂY DỰNG BSC CHO TRƢỜNG ĐHNN - ĐHĐN 3.1.1 Các sở xây dựng BSC cho Trƣờng ĐHNN Việc xây dựng áp dụng BSC cho Trường ĐHNN-ĐHĐN thời điểm phù hợp bởi: Nhà trường có đội ngũ lãnh đạo trẻ, có trình độ chun mơn cao đào tạo nước ngồi, có khả thích ứng cao sẵn sàng tiếp nhận thay đổi Đội ngũ cán giảng viên có trình độ chun mơn bề dày kinh nghiệm 15 giảng dạy, NV vững chuyên môn, đa số cán tận tuỵ, nhiệt huyết, có lực khả thích nghi cao 3.1.2 Mục tiêu việc xây dựng BSC cho Trƣờng ĐHNN - Đánh giá thành hoạt động cách toàn diện hơn, BSC giúp Trường cân việc đo lường tài phi tài để có nhìn nhận tồn diện lĩnh vực hoạt động - Nâng cao nhận thức thoả mãn cán bộ: Với BSC, kế hoạch mục tiêu cụ thể hóa truyền tải đến phòng ban, NV Kết nối chiến lược Nhà trường với hoạt động cán bộ: CBCNV tất đơn vị hiểu rõ chiến lược, mục tiêu Nhà trường – từ họ biết tự phải làm để đạt hiệu chiến lược mục tiêu cho Nhà trường đáp ứng yêu cầu kiểm định đảm bảo chất lượng Nhà trường xác định việc phân bố nguồn lực cách hợp lý phù hợp với mục tiêu hoạt động đào tạo Khai thác tối đa nguồn lực trường nhằm nâng cao hiệu hoạt động đáp ứng tối đa nhu cầu học viên, SV, GV CBCNV nhằm đảm bảo khả phát triển bền vững nhà trường 3.2 QUY TRÌNH XÂY DỰNG BSC TRONG ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI TRƢỜNG ĐHNN - ĐHĐN 3.2.1 Tuyên bố tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu Nhà trường dự thảo chiến lược phát triển đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tầm nhìn, sứ mạng giữ nguyên giai đoạn 2015-2020 mục tiêu chiến lược xây dựng điều chỉnh cho phù hợp với xu tình hình tương lai Mục tiêu chung Không ngừng nâng cao vai trò, vị Trường ĐHNN với tư cách trường đại học mang tầm vóc quốc gia khu vực Mở mã ngành đào tạo mới, mở rộng quy mô đào tạo sau đại học, phát triển loại hình đào tạo chất lượng cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ngoại ngữ hướng Nhà trường trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ đào tạo bồi dưỡng ngoại 16 ngữ trực tuyến nước Tiếp tục mở rộng liên kết đào tạo quốc tế, đổi phương pháp giảng dạy, tăng cường NCKH, nâng cao trình độ đội ngũ, tăng số lượng GV có học vị tiến sĩ, tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA hướng đến việc kiểm định sở giáo dục theo chuẩn quốc tế Tăng cường hoạt động dịch vụ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực; cầu nối quan trọng hợp tác quốc tế để hỗ trợ trình hội nhập tồn diện khu vực q trình tồn cầu hóa 3.2.2 Tuyên bố phổ biến chiến lƣợc Phổ biến sâu rộng nội dung Chiến lược đến CBCNV để người hiểu, thống thực thi theo mục tiêu chiến lược hướng hiệu Định kỳ, báo cáo Nhà trường thực tiêu kế hoạch kiến nghị điều chỉnh, bổ sung tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn 3.2.3 Xây dựng đồ chiến lƣợc triển khai BSC Trường ĐHNN-ĐHĐN phải không ngừng củng cố nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thương hiệu ba trường đại học chuyên ngữ nước Vì cụ thể hoá chiến lược thành mục tiêu dựa phương diện để xây dựng đồ chiến lược PHƢƠNG DIỆN Tăng thu nhập cho CBCNV Thu hút ngƣời học Tuân thủ quy định giảng dạy, làm việc Tăng cƣờng mức độ thỏa mãn, gắn bó CBCNV Tăng quy mô hoạt động Tăng cƣờng nguồn lực TC Tăng nguồn lực đầu tƣ CSVC Nâng cao chất Mở rộng quan Tăng cƣờng thu hệ hợp tác với hút thêm ngƣời lƣợng học tập tổ chức sử dụng lao động rèn luyện HV, SV Nâng cao chất lƣợng đào tạo Tăng cƣờng ứng dụng CNTT Tăng cƣờng đổi Tăng hoạt động phƣơng pháp NCKH giảng dạy Nâng cao chất lƣợng nhà quản lý Nâng cao lực chun mơn CBCNV Hình 3.2 Bản đồ chiến lược triển khai BSC Trường ĐHNN 17 3.2.4 Xây dựng số đo lƣờng a Phương diện tài * Mục tiêu phương diện là: tăng thu nhập cho CBCNV; tăng quy mô hoạt động; tăng cường nguồn lực tài tăng cường nguồn lực cho đầu tư CSVC * Các số đo lường xây dựng đo lường mục tiêu: - Mục tiêu: Tăng thu nhập cho CBCNV: Các thước đo mục tiêu tăng thu nhập CBCNV là: Tỷ lệ thu nhập tăng thêm CBCNV, Tỷ lệ thu nhập tăng thêm CB GV, Tỷ lệ thu nhập tăng thêm CB phục vụ - Mục tiêu: Tăng quy mô hoạt động Các số nhà trường có để đo lường mục tiêu là: Tỷ lệ số lượng ngành đào tạo mở mới, Tỷ lệ SV nhập học so với tiêu tuyển sinh Cần bổ sung thêm số Tỷ lệ quy mơ hệ quy, vừa làm vừa học, dịch vụ khác so với kỳ năm trước để đánh giá cụ thể loại hình đào tạo điều chỉnh quy mô hướng mục tiêu chung nhà trường đề - Mục tiêu: Tăng cường nguồn lực tài Với mục tiêu nhà trường có số tiêu đánh giá: + Chênh lệch thu chi + Trích lập quỹ Tác giả đề xuất bổ sung số tiêu: + Để đánh giá tăng nguồn thu: Tỷ lệ tăng nguồn thu hoạt động thu phí (ĐH, SĐH, CLC), hoạt động dịch vụ khác, tổng nguồn thu so với kỳ tháng/quý/năm trước + Nhằm giám sát mức độ hiệu hoạt động s dụng nguồn kinh phí: Tỷ lệ chênh lệch thu chi hoạt động NSNN cung cấp, hoạt động thu phí (ĐH, SĐH, CLC) hoạt động dịch vụ khác + Tỷ lệ hoạt động đào tạo ĐH, SĐH dịch vụ phát triển giáo dục tổng cấu 18 Nguồn thu từ đào tạo ĐH/tổng nguồn thu học phí ĐH, SĐH khoản thu dịch vụ khác Các khoản chi cho hoạt động đào tạo SĐH/tổng khoản chi cho hoạt động đào tạo ĐH, SĐH hoạt động dịch vụ khác Nguồn thu từ đào tạo SĐH/tổng nguồn thu học phí ĐH, SĐH khoản thu dịch vụ khác + Với mục tiêu đẩy mạnh đào tạo CLC nên quan tâm đến đối tượng CLC để điều chỉnh đầu tư hợp lý qua số tiêu: tỷ lệ thu học phí CLC so với tổng nguồn thu; Tỷ lệ chi cho lớp CLC so với tổng khoản chi - Mục tiêu Tăng cường nguồn lực đầu tư CSVC: Tác giả bổ sung tiêu tỷ lệ chi phí đầu tư cho CSVC tổng chi b Phương diện khách hàng: * Mục tiêu phương diện là: thu hút người học; nâng cao chất lượng học tập người học; tăng chất lượng đầu người học tốt nghiệp; mở rộng quan hệ hợp tác với DN; tăng cường thu hút thêm người s dụng lao động * Các số đo lường xây dựng đo lường mục tiêu: - Mục tiêu Thu hút người học + Nhà trường có tiêu như: Chất lượng đầu vào sinh viên trúng tuyển (điểm trúng tuyển/điểm sàn), số lượng học viên sinh viên nhập học (số nhập học/chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm) Nhằm hướng đến trường đại học đẳng cấp khu vực quốc tế, lại trường đại học ngoại ngữ đào tạo ngôn ngữ, văn hoá, tác giả bổ sung tiêu Tỷ lệ SV HV quốc tế (Tỷ lệ SV quốc tế học quy tổng SV quy, Tỷ lệ tăng HV quốc tế học dự bị ngắn hạn) - Mục tiêu Nâng cao chất lượng học tập người học; Tăng chất lượng đầu người học tốt nghiệp Nhà trường có tiêu: chế độ khuyến khích, hỗ trợ người học đánh giá qua thống kê số lượng SV đạt loại xuất sắc, giỏi, theo năm Có thể thêm thước đo: Tỷ lệ SV đạt loại kết học tập xuất sắc, giỏi, tổng SV toàn trường, Tỷ lệ tăng/giảm 19 loại xuất sắc, giỏi, để đánh giá qua thời kỳ + Tỷ lệ SV đạt kết học tập xuất sắc/giỏi/khá tổng SV toàn trường + Tỷ lệ tăng/giảm kết học tập xuất sắc/giỏi/khá theo thời kỳ Tác giả đề xuất thước đo tỷ lệ SV HV tốt nghiệp hồn thành khố học tiến độ để đánh giá chất lượng người học nâng cao Tác giả bổ sung tiêu Tỷ lệ SV tốt nghiệp tuyển dụng chuyên ngành năm đầu - Mục tiêu Mở rộng quan hệ hợp tác với tổ chức Bên cạnh đối tượng người học khách hàng chủ yếu Nhà trường cần mở rộng đối tượng khách hàng trường đại học, tổ chức địa bàn thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây Nguyên, nước quốc tế dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, trao đổi SV, CB GV, tăng cường đội ngũ chuyên gia tình nguyện viên nước ngoài,… Tác giả đề xuất tiêu đo lường cho mục tiêu Tỷ lệ phần trăm nguồn thu tăng thêm từ hoạt động với tổ chức, Tỷ lệ phần trăm số lượng đối tác liên kết tăng thêm - Mục tiêu Tăng cường thu hút thêm người s dụng lao động Với mục tiêu tác giả đề xuất bổ sung tiêu là: Tỷ lệ phần trăm số lượng SV tốt nghiệp làm việc đơn vị tăng thêm; Tỷ lệ SV tốt nghiệp DN đánh giá làm việc tốt, khả thích ứng nhanh tăng thêm; Số lượng nhà tuyển dụng sử dụng SV tốt nghiệp trường tăng thêm c Phương diện quy trình hoạt động nội * Mục tiêu phương diện là: Tuân thủ quy định giảng dạy, làm việc; Nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường đổi phương pháp giảng dạy; Tăng cường hoạt động NCKH * Các số đo lường xây dựng để đo lường mục tiêu bao gồm: - Mục tiêu Tuân thủ quy định giảng dạy, làm việc Tác giả đề xuất s dụng tiêu đo lường Tỷ lệ GV không tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động giảng dạy - Mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo Hiện Nhà trường có tiêu mức độ hài lòng 20 người học chất lượng dạy học, chất lượng dịch vụ hỗ trợ + Mức độ hài lòng người học đo lường thống kê thông qua đối thoại, vấn hay phiếu khảo sát với người học + Tỷ lệ đề nghị SV đáp ứng kịp thời = (Số lượng đề nghị SV đáp ứng kỳ/Số lượng đề nghị SV kỳ)x 100% + Tỷ lệ số lượng chương trình đào tạo đổi mới, Tỷ lệ số lượng chương trình đào tạo đổi tăng thêm - Mục tiêu Tăng cường đổi phương pháp giảng dạy Mục tiêu nhà trường đo lường thông qua thước đo mức độ hài lòng người học phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá + Mức độ hài lòng người học phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá thông qua điều tra khảo sát ý kiến sinh viên tốt nghiệp chất lượng tồn khố học nội dung chương trình đào tạo + Mức độ hài lòng người học phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá thông qua khảo sát sinh viên học hoạt động giảng dạy giáo viên thiết kế bao gồm hai phần Phần gồm 20 câu hỏi đa lựa chọn theo thang đo Likert có mức đánh giá từ hồn tồn khơng đồng ý đến hoàn toàn đồng ý nội dung khảo sát; phần nội dung mở để sinh viên đưa nhận xét ưu, nhược điểm giáo viên, ý kiến góp ý giúp giáo viên có thay đổi thích hợp để nâng cao hiệu hoạt động giảng dạy Phiều điều tra bao gồm tiêu chí khảo sát cụ thể qua 20 báo, có tiêu chí như: Kiến thức giảng dạy (4), Phương pháp giảng dạy (5), Phương tiện tài liệu phục vụ giảng dạy (3), Hoạt động kiểm tra đánh giá (4), Quan hệ giao tiếp giáo viên học sinh (3), Đánh giá chung (1) - Mục tiêu Tăng cường hoạt động NCKH Nhà trường có số: số lượng báo quốc tế, tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH, số lượng CBGV tham dự hội thảo NCKH nước quốc tế Để đánh giá cho mục tiêu tăng cường điều chỉnh bổ sung tiêu cho cụ thể hơn: 21 + Tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH + Tỷ lệ chi cho hoạt động NCKH tăng thêm + Tỷ lệ Số lượng báo quốc tế tăng thêm + Tỷ lệ số lượng CBGV tham dự hội thảo NCKH nước quốc tế tăng thêm Tác giả đề xuất bổ sung thêm tiêu Tỷ lệ số lượng đề tài NCKH nghiệm thu hạn d Phương diện đào tạo phát triển * Mục tiêu phương diện là: Tăng mức độ thỏa mãn CBCNV, mức độ gắn bó CBCNV với Nhà trường; Tăng cường ứng dụng CNTT, định hướng đầu tư phục vụ đào tạo NCKH; Nâng cao kỹ nhà lãnh đạo; Nâng cao lực chuyên môn cho CBCNV theo sứ mệnh * Các số đo lường xây dựng để đo lường mục tiêu bao gồm: - Mục tiêu Tăng mức độ thỏa mãn CBCNV + Đánh giá mức độ hài lòng CBCNV thơng qua khảo sát ý kiến về: Năng lực thân phù hợp với công việc; Môi trường làm việc; Trang thiết bị phục vụ công việc; Phong cách lãnh đạo trưởng phận ban lãnh đạo nhà trường; Mức độ hợp tác đồng nghiệp để giải công việc; Cách đánh giá thành lao động CBCNV, chế độ đãi ngộ sách ưu đãi Nhà trường; Tuân thủ qui định Nhà trường + Đánh giá mức độ gắn bó CBCNV với nhà trường thơng qua tỷ lệ CBCNV xin nghỉ việc - Mục tiêu Tăng cường ứng dụng CNTT, định hướng đầu tư phục vụ đào tạo NCKH Tác giả đề xuất tiêu đo lường cho mục tiêu này: Tỷ lệ phần trăm hoạt động sử dụng CNTT dạy học tăng thêm; Tỷ lệ tăng thêm số lượng đầu tư cho đào tạo NCKH - Mục tiêu Nâng cao kỹ nhà lãnh đạo Tác giả đề xuất tiêu Tỷ lệ phần trăm nhà quản lý đào tạo bồi dưỡng - Mục tiêu Nâng cao lực chuyên môn cho CBCNV theo 22 sứ mạng Tác giả đề xuất số tiêu đo lường: Tỷ lệ CB phục vụ tham gia đào tạo bồi dưỡng tăng thêm; Tỷ lệ CB GV tham gia đào tạo bồi dưỡng tăng thêm; Tỷ lệ nhân tuyển dụng cho ngành dự kiến mở 3.2.5 Các chƣơng trình hành động Tác giả tổng hợp giải pháp, nhiệm vụ qua chương trình hành động cụ thể đặt để đạt mục tiêu chiến lược Trường ĐHĐN theo phương diện BSC 3.2.6 Phân tầng đến phòng chức Tác giả cơng tác phòng KH-TC xin thí điểm xây dựng kế hoạch triển khai BSC P KHTC trước Các phòng chức lại nghiên cứu cơng trình 3.2.7 Theo dõi đánh giá Sau xây dựng mục tiêu số đo lường, giải pháp thực tương ứng cho mục tiêu phương diện, phận phòng chức đánh giá phương diện, điều chỉnh hướng mục tiêu chung nhà trường nhằm đánh giá kết hoạt động tổng thể nhà trường đồng thời có dự báo phù hợp kịp thời Nhà trường cần phải tích hợp q trình hoạch định chiến lược, kế hoạch hành động, kế hoạch ngân sách để đảm bảo mục tiêu thực Việc cập nhật hệ thống thu thập, thống kê thông tin kết quả, theo dõi đánh giá thực thủ cơng, đơn giản qua bảng tính excel nhập liệu định kỳ qua phần mềm quản lý KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở lý luận BSC đánh giá thành hoạt động tổ chức trình bày Cchương thực trạng việc đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN-ĐHĐN Cchương 2, với dự thảo chiến lược phát triển Nnhà trường đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, tác giả khái quát mục tiêu cụ thể thước đo bốn phương diện BSC với hy vọng 23 đóng góp phần nhỏ việc đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN-ĐHĐN Tác giả xây dựng đồ chiến lược, xây dựng số đo lường để đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN-ĐHĐN đề xuất ứng dụng thí điểm BSC Phòng KH-TC Với đồng thuận tâm cao Nhà trường, phòng chức khoa chuyên môn, tác giả hy vọng việc ứng dụng BSC đạt hiệu cao Trong trình áp dụng, có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế Nhà trường, đặc biệt Trường ĐHNN-ĐHĐN Đại học Đà Nẵng giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài Mặc dù có tham vọng nghiên cứu thực nghiệm sâu việc triển khai BSC Trường ĐHNN-ĐHĐN, thời gian thực đề tài nghiên cứu có giới hạn, tác giả xây dựng tiêu đánh giá để đảm bảo cân bốn yếu tố Kết nghiên cứu áp dụng triển khai vào thực tế Nhà trường năm học 2019-2020 để có đánh giá cách tồn diện tính hiệu BSC Qua đó, tác giả tiếp tục phân tích, điều chỉnh trọng số bốn yếu tố, trọng số cho tiêu đánh giá để giúp Trường ĐHNN-ĐHĐN hoạt động hiệu lĩnh vực nói chung đặc biệt cơng tác tài nói riêng Tác giả hy vọng luận văn sở lý luận cho nghiên cứu ứng dụng BSC trường đại học 24 KẾT LUẬN Trường ĐHNN-ĐHĐN hướng đến mơ hình đại học định hướng ứng dụng, đa ngành, đa lĩnh vực, có tính tự chủ cao Chất lượng đội ngũ ngày nâng cao, đáp ứng chuẩn theo quy định Công tác đào tạo có nhiều đổi mới, chất lượng đào tạo khẳng định trở thành địa tin cậy thị trường lao động khu vực miền Trung-Tây Nguyên nước Việc ứng dụng BSC quản trị đại học vấn đề cấp thiết mà Nhà trường cần phải làm để đạt mục tiêu chung theo chiến lược đề khẳng định vị giáo dục Việt Nam đồng thời nâng cao vươn tầm quốc tế Tác giả hy vọng việc triển khai BSC Trường ĐHNNĐHĐN không hỗ trợ việc đo lường thành hoạt động Nhà trường mà cơng cụ trao đổi thơng tin, hỗ trợ xây dựng quản lý chiến lược lâu dài cho đường hướng tiến đến tự chủ đại học Nhà trường ... việc vận dụng BSC đánh giá thành hoạt động tổ chức, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN ĐHĐN Từ đó, đề xuất ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN... sở lý luận ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động tổ chức Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN - ĐHĐN 3 Chương 3: Ứng dụng BSC đánh giá thành hoạt động Trường ĐHNN... Vì vậy, tác giả chọn đề tài Ứng dụng thẻ cân điểm đánh giá thành hoạt động Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng làm đề tài thạc sĩ, đề tài phù hợp thực tiễn Trường tác giả công tác 2 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng (tt) , Ứng dụng thẻ cân bằng điểm trong đánh giá thành quả hoạt động tại trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng (tt)