Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần sông ba (tt)

27 23 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 13:00

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ ANH ĐÀO HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG BA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Phú Thái Phản biện 1: PGS.TS.Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS.Trần Ngọc Sơn Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin Học liệu & Truyền thông, ĐHĐN;  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài “Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, trình cạnh tranh doanh nghiệp ngày gay gắt khốc liệt Để đứng vững, doanh nghiệp phải hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, phải có sách, chiến lược quản lý doanh nghiệp nói chung quản lý tài nói riêng Phân tích tài sử dụng cơng cụ đánh giá tình hình tài khứ, tại, đánh giá rủi ro hiệu hoạt động doanh nghiệp, từ giúp nhà quản trị doanh nghiệp có nhìn sâu hơn, tồn diện tình hình tài doanh nghiệp Hơn nữa, phân tích tài có ý nghĩa cho việc định tài phân tích tài làm giảm tín nhiệm vào linh cảm, chuẩn đoán trực giác tuý, điều góp phần thu hẹp phạm vi khơng chắn q trình định.” “Tuy nhiên nay, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng phân tích tài doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Sông Ba chưa trọng đầu tư cho hoạt động này.“Do vậy, cơng tác phân tích tài chưa hồn thiện, gây khó khăn cho nhà quản trị công ty việc định tài chính.”Chính lý trên, sau thời gian tìm hiểu Cơng ty Cổ phần Sơng Ba, tơi chọn đề tài “Hồn thiện hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ 2 Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba giai đoạn năm 2016-2018 - Phân tích nguyên nhân gây nên hạn chế hoạt động phân tích tài cơng ty, từ đề xuất số giải pháp khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sông Ba  Câu hỏi nghiên cứu: - Đặc điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài nào? - Thực trạng hoạt động phân tích Công ty Cổ phần Sông Ba giải vấn đề gì? Thành tựu đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân? - Hoạt động phân tích tài cơng ty đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý tài nhà quản lý chủ sở hữu hay chưa cần bổ sung thêm vấn đề hoạt động phân tích đơn vị? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sông Ba Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động phân tích tài Cơng ty Phạm vi nghiên cứu: + Thực trạng hoạt động phân tích tài Công ty Cổ phần Sông Ba năm, từ năm 2016-2018 + Hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba giác độ nhà quản trị doanh nghiệp chủ sở hữu Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu liệu thứ cấp: Tìm hiểu báo cáo phân tích lập Cơng ty Cổ phần Sơng Ba số viết phân tích tài cơng ty Phương pháp nghiên cứu liệu sơ cấp: Thu thập, vấn ban lãnh đạo cơng ty người giao nhiệm vụ phân tích tài cơng ty để tìm hiểu u cầu cơng tác phân tích đánh giá sơ thực trạng nó; Thu thập liệu từ báo cáo tài chính, báo cáo nội có liên quan; Dựa vào việc thu thập liệu thứ cấp đánh giá thực trạng đưa phương hướng hoàn thiện Bố cục đề tài Ngoài mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn kết cấu theo chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động phân tích tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba Chương 3:“Hồn thiện hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba” Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái quát tài doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài doanh nghiệp Hoạt động tài doanh nghiệp liên quan đến nhiều đối tượng, từ nhà quản trị doanh nghiệp đến nhà đầu tư, ngân hàng, nhà cung cấp, quan quản lý nhà nước nên mục tiêu phân tích đối tượng khác nhau.” “Mối quan tâm nhà quản trị doanh nghiệp tiến hành phân tích bao quát tất nội dung phân tích tài chính, từ cấu trúc tài đến vấn đề hiệu rủi ro doanh nghiệp Giải vấn đề không đưa phương thức nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, sách tài trợ phù hợp mà tiên liệu hoạt động doanh nghiệp từ cách nhìn đối tượng phân tích khác.” 1.2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.2.1 Phân tích khái qt tình hình tài cân tài Thứ nhất, phân tích biến động cấu tài sản: - “Xem xét biến động tổng tài sản loại tài sản thông qua việc so sánh cuối kỳ với cuối kỳ số tuyệt đối lẫn tương đối tổng số tài sản chi tiết loại tài sản Qua thấy biến động quy mơ, lực kinh doanh Công ty.” - “Xem xét cấu vốn có hợp lý hay khơng? Cơ cấu vốn tác động đến q trình kinh doanh? Thông qua việc xác định tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản, đồng thời so sánh tỷ trọng loại cuối.” Thứ hai, phân tích biến động cấu nguồn vốn để biết tình hình biến động tổng số nguồn vốn theo thời gian phản ánh rõ nét kết tạo lập, tìm kiếm, tổ chức huy động vốn phục vụ cho hoạt động Công ty Sự tăng hay giảm phận nguồn vốn tỷ trọng phận nguồn vốn chiếm tổng số nguồn vốn xu hướng biến động cấu nguồn vốn, không phản ánh nguyên nhân ảnh hưởng đến kết huy động vốn mà cho thấy sách huy động vốn Cơng ty Thứ ba, phân tích tính tự chủ tài chính: nguồn vốn doanh nghiệp gồm hai phận chính: nguồn vốn vay nợ nguồn vốn chủ sở hữu Tính tự chủ tài thể qua tiêu: Tỷ suất nợ, tỷ suất tự tài trợ tỷ suất nợ vốn chủ sở hữu Tỷ suất tự tài trợ = Nguồn vốn CSH Tổng tài sản x 100% Tỷ suất tự tài trợ cao đánh giá tính tự chủ tài trợ lớn Thứ tư, phân tích tính ổn định nguồn tài trợ: Nguồn vốn doanh nghiệp chia thành NVTX NVTT tạm thời.“NVTX nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng thường xuyên, lâu dài vào hoạt động kinh doanh, có thời gian sử dụng năm NVTT nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh khoản thời gian ngắn, thường năm chu kỳ sản xuất kinh doanh.” NVTX = Vốn CSH + Nợ dài hạn NVTT = Nợ ngắn hạn Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên Tỷ suất nguồn vốn tạm thời = = Nguồn vốn thường xuyên x Tổng nguồn vốn Nguồn vốn tạm thời x Tổng nguồn vốn 100 % 100 % Thứ năm, phân tích cân tài chính: Cân tài thể qua tiêu sau: Vốn lưu động ròng = Nguồn vốn thường xuyên - TSDH Với cách xác định tiêu Vốn lưu động ròng dương NVTX Cơng ty đủ tài trợ cho TSDH phần cho TSNH Nếu NVTX đủ đáp ứng cho TSDH, âm NVTX khơng đủ đáp ứng cho nhu cầu TSDH Nhu cầu VLĐ ròng = Hàng tồn kho + Nợ phải thu ngắn hạn - Nợ phải trả (khơng kể nợ vay) Ngân quỹ ròng = VLĐR– Nhu cầu VLĐròng 1.2.2 Phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp  Phân tích hiệu suất sử dụng tài sản  Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp  Phân tích hiệu tài  Phương pháp phân tích Để phân tích hiệu tài chính, thường so sánh tiêu hiệu tài kỳ so với kỳ trước, thực tế so kế hoạch so sánh doanh nghiệp có điều kiện, so với trung bình ngành để đánh giá mức độ tăng giảm, mức độ hoàn thành kế hoạch, xu hướng phát triển hiệu quả, biết vị trí doanh nghiệp so với trung bình ngành.” “- Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu tài chính: a Hiệu kinh doanh b Khả tự chủ tài c Độ lớn đòn bẩy tài 1.2.3 Phân tích khả tốn - Tỷ số khả toán thời - Tỷ số khả toán nhanh - Tỷ số khả tốn tiền 1.2.4 Phân tích rủi ro doanh nghiệp - Phân tích rủi ro kinh doanh - Phân tích rủi ro tài 1.3 HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Cách tổ chức phân tích Tổ chức phân tích tài doanh nghiệp việc thiết lập trình tự bước cơng việc cần tiến hành q trình phân tích phù hợp với loại phân tích, phù hợp với doanh nghiệp.” 1.3.2 Quy trình phân tích tài - Giai đoạn chuẩn bị phân tích  Lập kế hoạch phân tích  Bố trí nhân phương tiện phục vụ phân tích  Thu thập liệu phân tích - Giai đoạn thực phân tích  Lựa chọn phương pháp phân tích  Xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng phân tích  Tổng hợp kết phân tích, rút nhận xét, kết luận chất lượng, hiệu hoạt động tài doanh nghiệp - Giai đoạn kết thúc phân tích 1.3.3 Sử dụng kết phân tích Kết phân tích tài giúp nhà quản trị biết tình hình tài doanh nghiệp, thấy điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân để đưa định tài chính, làm sở dự báo để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thời gian tới.” Kết phân tích tài cung cấp cho nhà quản trị dự báo rủi ro tương lai, sở có biện pháp quản lý rủi ro, hạn chế thấp thiệt hại, tổn thất rủi ro xảy Các nhà quản lý sử dụng kết tài để đánh giá tiềm lực tài doanh nghiệp, dự báo nhu cầu tài có kế hoạch tổ chức huy động vốn phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ trình hoạt động doanh nghiệp 11 ty Bộ máy kế toán tổ chức theo mơ hình kế tốn tập trung, cơng việc kế tốn tập trung giải phòng Phòng Tài Kế tốn Cơng ty Cổ phần Sông Ba bao gồm 04 người: 01 Kế toán trưởng, 01 kế toán tổng hợp 02 kế tốn viên b Cơng tác kế tốn 2.1.5 Đặc điểm kinh doanh chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài Sản phẩm Công ty Điện năng, bán cho người mua Công ty mua bán Điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sản phẩm điện sau Công ty bán Trung tâm điều độ miền trung điều độ Quốc Gia phân phối toàn quốc theo nhu cầu phụ tải Các sản phẩm khác từ dịch vụ tư vấn như: Tư vấn thiết kế dự án thủy điện có công suất 30MW; Tư vấn lập đồ lũ lụt hạ du; Tư vấn vận hành xả lũ liên hồ, cung cấp lắp đặt thiết bị đo mực nước hồ đo mưa tự động; … thị trường khắp nước với khách hàng doanh nghiệp Chủ đầu tư/Quản lý vận hành nhà máy thủy điện lãnh thổ Việt Nam 2.1.6 Tình hình hoạt động công ty năm gần 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG BA 2.2.1 Quy trình phân tích a Bước 1: Chuẩn bị phân tích - Về cách thức tổ chức 12 Trong năm gần đây, SBA dần nhận rõ tầm quan trọng hoạt động phân tích tài bắt đầu lập kế hoạch chuẩn bị cho công tác từ năm trước Việc thực phân tích tài giao cho phòng Tài kế tốn, cụ thể giao cho Kế tốn trưởng thực - Mục tiêu phân tích Mục tiêu phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba đo lường đánh giá lại tình hình hoạt động tình hình tài Cơng ty năm vừa qua, so sánh với năm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty muốn xác định lại mặt tốt mà Công ty đạt mặt chưa tốt mà Công ty thực năm vừa qua Cung cấp cho Ban Tổng Giám đốc dự báo tài tương lai từ có tham mưu định hướng, sách tài thời gian tới - Tài liệu, thông tin sử dụng Nguồn thông tin sử dụng để phân tích hệ thống tiêu thơng tin kế tốn trình bày BCTC Tuy nhiên, Cơng ty tiến hành phân tích thường năm (số liệu năm so với năm trước) Nguồn thông tin quan trọng khác dự báo nguồn nước Trung tâm tư vấn kiểm định an toàn đập Từ dự báo nguồn nước tính tốn dự kiến doanh thu tương lai - Nội dung phân tích: + Đánh giá tình hình hoạt động tình hình tài năm: Với mục tiêu phân tích nên nội dung phân tích xoay quanh nhóm tỷ số: nợ, hoạt động, sinh lời, tốn 13 + Phân tích dự báo: Dựa vào số liệu dự báo nguồn nước tương lai, người phân tích dự kiến kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm sau, tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc để điều hành hoạt động công ty, phù hợp với mục tiêu phát triển đề b Bước 2: Tiến hành phân tích - Phương pháp phân tích Dựa vào tiêu phản ánh đối tượng nghiên cứu xác định theo nội dung phân tích, người phân tích sử dụng phương pháp so sánh để đánh giá chung tình hình - Nội dung phân tích tài doanh nghiệp Nội dung 1: Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty Bảng 2.3: Phân tích khái qt tình hình tài cơng ty ĐVT: Triệu đồng Tiêu chí Tài sản ngắn hạn 2017 2018 Tăng, giảm (Giá trị) (%) 131.703 97.549 -34.154 -25,93 Tài sản dài hạn 1.253.946 1.222.748 -31.198 -2,49 Tổng tài sản 1.385.649 1.320.396 -65.253 -4,71 Nợ ngắn hạn 157.012 125.907 -31.105 -19,81 Nợ dài hạn 514.734 433.488 -81.246 -15,78 Tổng nợ phải trả 671.746 559.395 -112.351 -16,75 Vốn chủ sở hữu 713.903 760.902 46.999 6,58 Tổng nguồn vốn 1.385.649 1.320.396 -65.253 -4,71 14 Nội dung 2: Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm từ năm 2016 – 2018 Dùng phương pháp so sánh đưa chênh lệch năm Từ có đánh giá nhận xét, tìm nguyên nhân gây chênh lệch Nội dung 3: Phân tích nhóm tiêu tình hình tài đặc trưng cơng ty Cổ phần Sơng Ba  Phân tích khả toán Bảng 2.6: Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu ĐVT 31/12/ 31/12/ 2017 2018 Chỉ tiêu khả toán Hệ số khả toán tổng quát lần 2,06 2,36 Hệ số khả toán nhanh lần 0,83 0,76 Hệ số khả toán nợ ngắn hạn lần 0,84 0,77 Hệ số khả tốn lãi vay lần 3,50 2,96  Phân tích tính tự chủ tài 15 Bảng 2.7: Tính tự chủ tài Chỉ tiêu Hệ số nợ Nợ phải trả/Tổng tài sản Nợ/Vốn CSH Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 53,67 50,92 48,48 42,37 115,85 103,73 94,09 73,52  Phân tích hiệu kinh doanh cơng ty Bảng 2.8: Nhóm tiêu khả sinh lời Chỉ tiêu Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROS) Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) Thu nhập cổ phiếu (EPS) ĐVT Năm 2017 Năm 2018 % 40,75 37,8 % 9,81 7,30 % 19,04 12,66 (đ/CP) 2.254 1.595 Nội dung 4: Phân tích dự báo tình hình sản xuất kinh doanh thời gian tới Nguồn liệu: Căn liệu dự báo nguồn nước hồ Trung tâm nghiên cứu Kiểm định an tồn đập, vào tình hình giá mua điện năm tiếp theo, Kế tốn trưởng 16 phân tích liệu đưa số liệu hoạt động sản xuất kinh doanh năm đến Kịch kế hoạch có nhiều kịch Căn vào phân tích tính tốn Ban lãnh đạo định chọn phương án tốt để vận hành công ty c Bước 3: Kết thúc phân tích Báo cáo phân tích sản phẩm cuối cơng tác phân tích tài chính, thể đầy đủ nội dung cơng tác phân tích tài Sau hồn thành việc phân tích tài chính, kế tốn trưởng tiến hành viết báo cáo phân tích trình bày kết trước Ban Tổng Giám đốc Sau phê chuẩn Tổng Giám đốc, Phòng Tài gửi báo cáo đến phòng ban có liên quan lưu vào hồ sơ tài 2.2.2 Sử dụng kết phân tích Phòng Tài – Kế tốn đơn vị lập Báo cáo phân tích tài cơng ty Từ kết Báo cáo, Phòng tài chủ động cơng tác tài chính, từ tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc kế hoạch tài năm Ban Tổng giám đốc sử dụng kết Báo cáo phân tích tài để đánh giá tình hình tài hoạt động sản xuất công ty năm vừa qua, đồng thời, sử dụng kết phân tích tài sở để đưa định tài quan trọng Đối với cổ đơng: Sau Báo cáo phân tích tài Cơng ty phê duyệt, phần thông tin cung cấp để lập Báo 17 cáo thường niên năm công ty Báo cáo thường niên công bố thông tin thị trường chứng khốn theo quy định Thơng qua tiêu tài cổ đơng nắm tình trạng sức khỏe cơng ty 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 2.3.1 Những kết đạt a Về tổ chức nhân b Nguồn thơng tin c Về nội dung phân tích 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân Những hạn chế  Hạn chế nguồn nhân lực  Hạn chế nguồn thông tin  Hạn chế nội dung  Về quy trình phân tích Ngun nhân hạn chế  Nguyên nhân khách quan  Nguyên nhân chủ quan 18 CHƯƠNG HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG THỜI GIAN ĐẾN… 3.1.1 Định hướng quản trị sản xuất hoạt động cơng ty * Áp dụng mơ hình quản lý tiên tiến hiệu * Nâng cao sản lượng điện sản xuất doanh thu bán điện * Nâng cao hệ số khả dụng máy móc thiết bị * Tiết kiệm chi phí sản xuất * Quản lý tiến độ thi công dự án * Đối với dịch vụ tư vấn 3.1.2 Định hướng công tác dịch vụ tư vấn Thông qua mối quan hệ SBA đơn vị ngành, Cổ đông sáng lập kênh thông tin đại chúng để giới thiệu, đưa sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng có nhu cầu Tổ chức nghiên cứu, phát triển thị trường thu thập thông tin thị trường 3.1.3 Định hướng tài chính, nguồn vốn cơng ty Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm tỷ lệ điện tổn thất tự dùng nhà máy có Chủ động tìm kiếm nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, đầu tư, kinh doanh với chi phí hợp lý 19 Sử dụng có hiệu nguồn vốn khấu hao lợi nhuận để lại hàng năm Sắp xếp nguồn vốn cho dự án đầu tư Công ty không sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để đầu tư cho tài sản dài hạn, Công ty cần phải phân biệt loại nguồn vốn đầu tư, hạn chế việc sử dụng vốn đầu tư cho dự án để đầu tư cho dự án khác 3.2 HỒN THIỆN HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 3.2.1 Nâng cao chất lượng nguồn thơng tin sử dụng Để hồn thiện hoạt động phân tích tài cần phải tăng cường thu thập thơng tin bên bên ngồi, nguồn thơng tin cần thiết cho việc phân tích như: Các thông tin bên Các thông tin bên ngồi Các thơng tin kinh tế chung Các thơng tin theo ngành Các thông tin khác thông tin sách thuế, tỷ giá hối đối… thơng tin có ích cho việc phân tích tài Cơng ty Nhất thơng tin sách thuế, thơng tin thay đổi cách thường xun gây khó khăn cho hoạt động doanh nghiệp 3.2.2 Hồn thiện tổ chức phân tích 3.2.3 Xây dựng quy trình phân tích tài Cơ sở thực giải pháp: Tại Cơng ty chưa có quy trình phân tích tài hồn chỉnh, chưa phát huy nghĩa vai trò phân tích tài Cơng ty Để khắc phục điều đó, 20 Cơng ty nên xây dựng quy trình tổ chức phân tích tài Quy chế tổ chức rõ ràng, cụ thể việc thực thuận tiện nhanh chóng 3.2.4 Hồn thiện nội dung phân tích tài Cơng ty cổ phần Sơng Ba a Hồn thiện nội dung phân tích cân tài STT Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2017 1.076.895 1.140.323 A Nguồn vốn thường xuyên Vốn Chủ sở hữu 643.407 625.589 Vay nợ thuê tài dài hạn 433.488 514.734 B Tài sản đầu tư dài hạn 1.222.747 1.253.946 Phải thu dài hạn khác 3.369 2.004 Đầu tư TSCĐ Hữu hình 1.189.584 1.230.022 Đầu tư TSCĐ Vơ hình 5.175 5.175 Đầu tư XDCB dở dang 10.880 8.721 Tài sản dài hạn khác 13.739 8.024 -145.852 -113.623 Vốn lưu động ròng (A-B) Cơng ty thiếu vốn để đầu tư, việc gây khó khăn cho Cơng ty việc tự chủ tài chính, phát triển kinh doanh thời gian tới Vì Cơng ty cần có biện pháp huy động, tăng cường khoản phải thu Có Cơng ty có thêm vốn trang trải khoản nợ vay tăng tính độc lập Cơng ty với chủ nợ Công ty nên tăng tỷ trọng nguồn tài trợ thường xuyên lên để ổn định chủ động tài chính.” b Hồn thiện nội dung phân tích dòng tiền cơng ty 21 Mục đích nội dung xác định dự báo luồng tiền vào thời kỳ ngắn hạn để chủ động lựa chọn nguồn tài trợ xác định ngân quỹ Phân tích nguồn thu tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính, thu tiền hoạt động chủ yếu Phân tích khoản chi như: chi tiền mua hàng hóa, dịch vụ, chi khoản nộp ngân sách, trả gốc vay, trả lãi vay, chi lương khoản chi nội bộ… Trên sở số dư tiền đầu kỳ tối ưu dựa vào chênh lệch thu chi, Công ty tiến hành cân đối thu chi tiền để chủ động tìm nguồn tài trợ khả đầu tư ngắn hạn.” c Hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mặc dù SBA thực phân tích đánh giá tình hình thu nhập, chi phí dựa bảng Báo cáo kết hoạt động kinh doanh việc phân tích chung chung, chưa tách riêng loại để đánh giá Do đó, cơng ty cần phân tích khoản mục cách riêng rẽ Phân tích biến động theo thời gian chi phí Phân tích kết cấu chi phí theo thời gian không phản ánh quan hệ chi phí so với doanh thu Vì vậy, cần phân tích thêm Phân tích biến động theo thời gian chi phí Phân tích kết cấu biến động kết cấu chi phí 3.3 ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ Về phía Nhà nước: Đưa quy định, số tiêu cụ thể mà doanh nghiệp cần phải lập báo cáo tài Cần tổ chức cơng bố rộng rãi tiêu tài doanh nghiệp ngành kinh tế số liệu trung bình ngành mức tăng trưởng ngành Hệ thống báo cáo tài phải thường 22 xuyên hoàn thiện theo xu hội nhập, phù hợp với thơng lệ kế tốn quốc tế Về phía Cơng ty: Cơng ty cần xây dựng quy trình phân tích tình hình tài doanh nghiệp với bước công việc cụ thể phân công xác định trách nhiệm phận, cá nhân q trình phân tích Cơng ty cần xây dựng hệ thống tiêu phân tích nhằm đảm bảo phân tích khái quát tranh tài phân tích sâu sắc cụ thể tình hình tài Cơng ty Tổ chức máy kế tốn hoạt động tốt có cấu hợp lý Công ty cần phải đưa sách ưu đãi hợp lý đội ngũ phân tích tài chính, giúp họ n tâm cơng tác toàn tâm toàn ý cống hiến lực cho phát triển Công ty 23 KẾT LUẬN Trước tình hình hệ thống quy định liên quan đến Báo cáo tài Việt Nam khơng ngừng thay đổi, cho phù hợp với điều kiện cho phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế, vai trò cung cấp thơng tin Báo cáo tài khơng ngừng nâng cao Phân tích tài nội dung quan trọng thiết yếu quản trị tài Doanh nghiệp.”Trong bối cảnh kinh tế đại, Doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp biến động liên tục thị trường, cạnh tranh gay gắt Doanh nghiệp nước Vì thơng qua cơng tác phân tích tài người quản lý thấy thực trạng tài doanh nghiệp mình, thấy điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp từ có hướng giải quyết, kế hoạch, sách kinh doanh đắn phù hợp Thơng qua kết phân tích tài chính, đưa dự báo kinh tế, định tài ngắn hạn, trung hạn, dài hạn từ đưa định đầu tư xác thích hợp.” Qua thời gian nghiên cứu thực trạng phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba, để góp phần thấy rõ tầm quan trọng cơng tác phân tích tài chính, luận văn đưa thêm số kiến nghị Với mong muốn từ Cơng ty Cổ phần Sông Ba nâng cao hiệu hoạt động tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh Cơng ty Vì thời gian nghiên cứu có hạn hạn chế kiến thức nên việc tìm hiểu hồn thiện hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba có thiếu sót hạn chế định Tác giả 24 mong muốn đóng góp thầy giáo, chuyên gia bạn đồng môn để giúp cho đề tài hoàn chỉnh Sau cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy cô, đặc biệt TS.Nguyễn Phú Thái ý kiến đóng góp quý báu thiết thực thầy q trình thực hồn thiện luận văn ... chức hoạt động phân tích tài Cơng ty Phạm vi nghiên cứu: + Thực trạng hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sông Ba năm, từ năm 2016-2018 3 + Hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sông Ba. .. phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba Chương 3:“Hồn thiện hoạt động phân tích tài Công ty Cổ phần Sông Ba Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH... hoàn thiện hoạt động phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba  Câu hỏi nghiên cứu: - Đặc điểm kinh doanh Công ty Cổ phần Sông Ba ảnh hưởng đến hoạt động phân tích tài nào? - Thực trạng hoạt động phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần sông ba (tt) , Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính tại công ty cổ phần sông ba (tt)