Tư tưởng hồ chí minh về chiến lược

5 93 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 12:38

Tư tưởng về chiến lược trồng người là một giá trị to lớn Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc Việt Nam, chiến lược trồng người của Hồ Chí Minh là tư tưởng nhất quán, xuyên suốt trong cuộc đời Người, mang tính nhân văn sâu sắc và có giá trị to lớn đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Là một người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến những quyền con người xứng đáng được hưởng, những quyền bất khả xâm phạm”, đó là quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”(1) , sự quan tâm của Người đã trở thành khát vọng giải phóng triệt để con người, là ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời 79 mùa xuân của mình. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có một chiều sâu về văn hóa, chiều sâu đó xét ra chính là chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn cao cả, đó là sự tôn trọng, đề cao và nâng cao những giá trị thuộc về con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh chiến lược “trồng người” Tư tưởng chiến lược trồng người giá trị to lớn Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam, chiến lược trồng người Hồ Chí Minh tư tưởng quán, xuyên suốt đời Người, mang tính nhân văn sâu sắc có giá trị to lớn nghiệp đổi phát triển đất nước giai đoạn Là người suốt đời cống hiến cho nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng người, Hồ Chí Minh quan tâm đến quyền người xứng đáng hưởng, quyền "bất khả xâm phạm”, "quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc”(1) , quan tâm Người trở thành khát vọng giải phóng triệt để người, ham muốn bậc Hồ Chí Minh suốt đời 79 mùa xuân Trong tư tưởng Hồ Chí Minh có chiều sâu văn hóa, chiều sâu xét chủ nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn cao cả, tơn trọng, đề cao nâng cao giá trị thuộc người Ngay từ sớm, Hồ Chí Minh nêu yêu cầu tất yếu để xây dựng xã hội mới, chế độ tốt đẹp – Chủ nghĩa xã hội yếu tố người, Hồ Chí Minh cho rằng: "vơ luận việc gì, người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, cả”(2) , Người khẳng định: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có người xã hội chủ nghĩa” (3), theo Hồ Chí Minh người xã hội chủ nghĩa phải hội đủ yếu tố "vừa hồng, vừa chun”, nói rộng thực chất hai mặt đức tài, Hồ Chí Minh coi đạo đức gốc, tảng, yếu tố cốt người nhân tố thể ưu việt chủ nghĩa xã hội Vậy, muốn có người xã hội chủ nghĩa cần phải làm gì? Hồ Chí Minh cho rằng: "vì lợi ích mười năm phải trồng cây, lợi ích trăm năm phải trồng người”(4) , muốn có người đủ đức, đủ tài để đảm đương nhiệm vụ trọng đại dân tộc phải tiến hành "trồng người” lợi ích trăm năm, kế sách lớn cho phát triển Trong Di chúc lịch sử Người để để lại cho toàn Đảng tồn dân ta, Hồ Chí Minh u cầu cơng việc mà Đảng phải làm sau "chỉnh đốn” lại "cơng việc người”(5) , Hồ Chí Minh dặn "Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết” (6) Để làm điều Người cho "Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng”, vừa "chuyên”(7) Tư tưởng Hồ Chí Minh chiến lược "trồng người”, toàn diện sâu sắc Tùy thời kỳ nhiệm vụ cách mạng khác nhau, Hồ Chí Minh lại đặt yêu cầu khác cơng tác trồng người Nhưng tựu chung lại khái quát thành nội dung lớn sau đây: Thứ nhất, chiến lược trồng người phải đào tạo người có đạo đức cách mạng, lòng trung thành với tổ quốc nhân dân, không ngừng bồi dưỡng, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng: cần, kiệm, liêm chính, chí cơng, vơ tư, có lòng u thương người tinh thần quốc tế vơ sản, có ý thức tinh thần làm chủ tập thể "mình người, người mình”(8) , đồng thời Hồ Chí Minh u cầu phải đấu tranh chống lại bệnh chủ nghĩa cá nhân sinh tham ô, lãng phí, quan liêu Theo Hồ Chí Minh, thứ giặc nguy hiểm, giặc nội xâm, giặc lòng, phá hoại nghiệp từ bên trong, "kẻ địch nguy hiểm chủ nghĩa xã hội” phải kiên "quét sạch” Thứ hai, chiến lược trồng người phải tạo nên người có ý chí học hỏi, cầu tiến bộ, không ngừng vươn lên làm chủ thành tựu văn hóa, khoa học kỹ thuật, hiểu biết thời đại Trong "Thư gửi học sinh” nhân ngày khai trường năm 1945, Người nhiệm vụ cho hệ trẻ "phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta” , để "cho theo kịp nước khác hồn cầu”, trách nhiệm nặng nề song vô vẻ vang Trong nhiệm vụ vẻ vang giáo dục, đào tạo ấy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng Nhà nước phải quan tâm, ý tiền đồ, tương lai dân tộc Hồ Chí Minh cho nhiệm vụ Đảng Chính phủ nghiệp cách mạng to lớn "cần chọn số ưu tú nhất, cho cháu học thêm ngành, nghề, để đào đạo thành cán cơng nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững Đó đội quân chủ lực công xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội nước ta”(9) Theo Hồ Chí Minh, sức hấp dẫn chủ nghĩa xã hội chưa phải lý tưởng cao xa, mức sống vật chất dồi dào, tư tưởng tự giải phóng, mà trước hết giá trị đạo đức cao đẹp, phẩm chất người cộng sản sống chiến đấu cho lý tưởng lồi người thành thực(10) Trong nói chuyện buổi lễ khai mạc đại học nhân dân Việt Nam ngày 19/1/1955 Người nhiệm vụ hệ trẻ thời kỳ kiến thiết nước nhà xây dựng chế độ "khơng phải hỏi nước nhà cho Mà phải tự hỏi làm cho nước nhà? Mình phải làm cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” (11), vậy, hệ trẻ phải có trách nhiệm với tồn vong, hưng thịnh dân tộc Thứ ba, chiến lược trồng người phải tạo nên người có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, "Phải có tâm, làm việc làm nơi đến chốn, làm cho kỳ Phải có lòng ham tiến bộ, ham học hỏi, học ln, học Học văn hố, học trị, học nghề nghiệp”(12) Đó người phải nhạy bén với mới, biết vận dụng vào thực tế công tác để nâng cao suất, chất lượng, hiệu Đồng thời, phải người "có chí tự động, tự cường, tự lập, phải có khí khái ham làm việc, không ham địa vị” (13) Hồ Chí Minh yêu cầu hệ trẻ phải tránh xa ba ham muốn ham muốn tiền tài, danh vọng quyền lực, Người cho "thanh niên cần phải chống tâm lý tự tư, tự lợi, lo lợi ích riêng sinh hoạt riêng Chống tâm lý ham sung sướng tránh khó nhọc Chống thói xem khinh lao động lao động chân tay Chống lười biếng, xa xỉ Chống cách sinh hoạt ủy mị, chống kiêu ngạo, giả dối, khoe khoang”(14) có làm "mới xứng đáng niên chủ nhân tương lai nước nhà.”(15) Người dặn hệ trẻ phải trọng bồi dưỡng, rèn luyện không ngừng phẩm chất đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, tác phong đẹp đẽ đạo đức khiêm tốn, giản dị, siêng năng, gan dạ, sáng tạo đức tính tốt đẹp trung thành, thật thà, trực Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin kỳ vọng vào hệ trẻ Người khẳng định: "Thanh niên người chủ tương lai nước nhà”, "nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh phần lớn niên”(16) Với Hồ Chí Minh, tiền đồ tương lai dân tộc Việt Nam gắn bó chặt chẽ với tiền đồ tương lai đội ngũ niên Tư tưởng Hồ Chí Minh chiến lược trồng người hệ thống quan điểm chặt chẽ, phong phú, hợp logic tiến trình phát triển tư tưởng Người Tư tưởng vừa thể tính khoa học, vừa mang tính cách mạng nội dung quan trọng toàn hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin người giải phóng người Sự nghiệp đổi qua 25 năm, giành thắng lợi to lớn kinh tế, trị, văn hóa xã hội, vị đất nước không ngừng tăng cao trường quốc tế, đời sống nhân dân bước cải thiện, tiềm lực lớn, đặc biệt giai đoạn nay, trước yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa – đại hóa phát triển kinh tế tri thức,để có hệ tương lai đủ đức, đủ tài gánh vác trọng trách lớn lao dân tộc, đưa Việt Nam "sánh vai với cường quốc năm châu” Chúng ta phải đào tạo công dân tốt cán tốt cho nước nhà, người phải có đạo đức tài năng, người thực xứng đáng gánh vác tiền đồ to lớn mà hệ cha ông để lại Trong nghiệp vĩ đại đó, Đảng, Chính phủ Nhân dân phải có trách nhiệm sứ mệnh "Đó trách nhiệm nặng nề, vẻ vang Mong người phải cố gắng làm trọn nhiệm vụ”(17) Đào Tuấn Anh - Nguyễn Thị Liên Học viện Chính sách Phát triển - Đại học Luật Hà Nội (1)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.1 (2)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.281 (3)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.66 (4)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr.528 (5)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.616 (6)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.622 (7)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.622 (8)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 13, tr.66 (9)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 15, tr.616617 (10)Giáo trình tư tuởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.252 (11)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 9, tr.265 (12)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.464 (13)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.464 (14)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 9, tr.265 (15)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.464 (16)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.216 (17)Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 11, tr.518 ... (10)Giáo trình tư tuởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009, tr.252 (11 )Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 9, tr.265 (12 )Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị... phú, hợp logic tiến trình phát triển tư tưởng Người Tư tưởng vừa thể tính khoa học, vừa mang tính cách mạng nội dung quan trọng toàn hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng kho tàng... Nội (1 )Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr.1 (2 )Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 5, tr.281 (3 )Hồ Chí Minh: tồn tập, Nxb Chính trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về chiến lược, Tư tưởng hồ chí minh về chiến lược

Từ khóa liên quan