Tư tưởng hồ chí minh về con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội

8 119 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 12:24

Một trong những tư tưởng nổi bật của Hồ Chí Minh là tư tưởng coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Theo Người, sự nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và xây dựng chế độ xã hội mới, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…, xét đến cùng, là vì hạnh phúc, vì sự phát triển toàn diện của con người. Đến lượt mình, con người lại là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Vai trò to lớn đó của quần chúng nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, thể hiện ở chỗ: Họ là lực lượng chính của sự nghiệp đấu tranh cách mạng, là lực lượng sản xuất quan trọng nhất và là chủ thể sáng tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.Tiếp nối truyền thống tư tưởng của dân tộc và tiếp thu, vận dụng sáng tạo những quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác Lênin về con người, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh chỉ có một “… ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”(1). Người là hiện thân của lý tưởng vì con người trong thời đại mới. Mọi hành động và suy nghĩ, mọi nỗ lực và trăn trở của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, một cách trực tiếp hay gián tiếp, đều toát lên một tư tưởng bao trùm, có ý nghĩa cách mạng và nhân văn sâu sắc tư tưởng coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Một tư tưởng bật Hồ Chí Minh tư tưởng coi người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Theo Người, nghiệp đấu tranh cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xây dựng chế độ xã hội mới, giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh…, xét đến cùng, hạnh phúc, phát triển tồn diện người Đến lượt mình, người lại động lực thúc đẩy phát triển xã hội Vai trò to lớn quần chúng nhân dân, trước hết nhân dân lao động, thể chỗ: Họ lực lượng nghiệp đấu tranh cách mạng, lực lượng sản xuất quan trọng chủ thể sáng tạo nên giá trị vật chất tinh thần xã hội Tiếp nối truyền thống tư tưởng dân tộc tiếp thu, vận dụng sáng tạo quan điểm đắn chủ nghĩa Mác- Lênin người, suốt đời hoạt động cách mạng mình, Hồ Chí Minh có “… ham muốn, ham muốn bậc, cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành”(1) Người thân lý tưởng người thời đại Mọi hành động suy nghĩ, nỗ lực trăn trở Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng, cách trực tiếp hay gián tiếp, toát lên tư tưởng bao trùm, có ý nghĩa cách mạng nhân văn sâu sắc - tư tưởng coi người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Con người mục tiêu phát triển xã hội - tư tưởng xuyên suốt quán di sản lý luận Hồ Chí Minh Trong đó, đấu tranh cách mạng nhằm giải phóng người nội dung đầu tiên, tiền đề để phát triển người Như biết, thối nát, bạc nhược chế độ phong kiến Việt Nam, xâm lược bóc lột tàn tệ thực dân Pháp cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX làm cho dân tộc ta độc lập, nhân dân tự do, đồng bào ta phải sống cảnh tối tăm, tủi nhục kiếp người nơ lệ Hồ Chí Minh đau xót thấy “chưa có thời đại nào, nước nào, người ta lại vi phạm quyền làm người cách độc ác trơ tráo đến thế”(2) Thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước dân tộc, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn phong phú đặc biệt soi sáng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, để giải phóng người, cần phải đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội Các đấu tranh ln gắn bó chặt chẽ với có vậy, người giải phóng hồn tồn Với khát vọng giải phóng người, với cách nhìn sáng suốt khoa học thời cuộc, với tài phân tích thực tiễn cách biện chứng, Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu, Người hiểu rằng, dân tộc khơng giải phóng, khơng có độc lập khơng giải phóng giai cấp cần lao Nói cách khác, giải phóng dân tộc tiền đề, điều kiện tiên để giải phóng người thực quyền người Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8, tháng - 1941, Người vạch rõ rằng, không giải vấn đề dân tộc giải phóng, khơng đòi độc lập, tự cho tồn thể dân tộc khơng tồn thể quốc gia dân tộc phải chịu kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi phận, giai cấp đến ngàn năm khơng đòi Sau này, kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy khó khăn gian khổ, Người tuyên bố cách đanh thép: Dù đốt dãy Trường Sơn phải giành cho độc lập dân tộc Hồ Chí Minh khẳng định lẽ sống dân tộc Việt Nam vạch chân lý thời đại qua luận điểm bất hủ: “Khơng có q độc lập, tự do” Tự cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc - mục tiêu mà suốt đời Người phấn đấu khơng mệt mỏi Nhìn lại lịch sử phát triển nhân loại, thấy rằng, dân tộc giải phóng khỏi ách ngoại bang giai cấp cần lao - lực lượng đông đảo xã hội chưa hẳn thoát khỏi xiềng xích nặng nề Vì thế, với Hồ Chí Minh, nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc phải ln gắn liền với đấu tranh giải phóng giai cấp Mục tiêu đấu tranh nhằm giải phóng người, trước hết nhân dân lao động, thoát khỏi gơng cùm giai cấp bóc lột, thống trị xã hội Nói cụ thể hơn, mục tiêu cách mạng vơ sản giải phóng giai cấp cơng nhân, nơng dân khỏi ách tư bản, địa chủ, cơng nơng lực lượng xã hội đơng đảo người bị bóc lột nặng nề Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giành độc lập cho dân tộc điều vô quý giá, song tiền đề tiên để giải phóng người Thực vậy, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp mang lại độc lập cho dân tộc, tự cho nhân dân, người khỏi ách nơ lệ, bóc lột, thống trị Người cho rằng, giành độc lập dân tộc phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội không xu hướng phát triển tất yếu thời đại, mà tạo sở để thực hoá quyền người cách toàn diện Xây dựng xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa nhân dân lao động có sống ấm no, hạnh phúc, hưởng công bằng, văn minh; người thực giải phóng mặt kinh tế, trị, văn hố, xã hội, có điều kiện để thoả mãn nhu cầu vật chất tinh thần, có hội để phát triển tồn diện thể lực, trí lực, đức dục; đồng thời, phát huy khả để cống hiến nhiều cho xã hội Bước vào công xây dựng xã hội mới, người nhiều mang tàn dư tư tưởng chế độ xã hội cũ Vì thế, Hồ Chí Minh cho rằng, cần phải giáo dục người, tẩy rửa thói hư tật xấu mà xã hội cũ tiêm nhiễm nhằm làm cho phần tốt họ “nảy nở hoa mùa xuân”, phần xấu dần Có thể khẳng định rằng, giải phóng người biểu sinh động tư tưởng Hồ Chí Minh người mục tiêu phát triển xã hội Nó chứa đựng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang lại quyền người, mà hướng người tới đẹp, cao Ngay từ năm đầu thập kỷ 20 kỷ XX, Hồ Chí Minh sớm có ý tưởng sâu sắc quyền người Chẳng hạn, Người đòi hỏi phải bảo vệ phát triển lành mạnh cho trẻ em, nghỉ ngơi cho người già, thủ tiêu bất bình đẳng tất người có quyền hưởng thụ hạnh phúc… Coi người mục tiêu phát triển xã hội, Hồ Chí Minh khơng dừng lại việc giải phóng người khỏi áp bức, bóc lột, trói buộc quan niệm cũ kỹ, lạc hậu xã hội cũ, mà ln quan tâm đến lợi ích nhân dân Trong hồn cảnh, trường hợp, Người ln đặt lợi ích nhân dân lên hàng đầu Cần phải nói thêm là, trước Đảng Cộng sản Việt Nam đời, nhiều nhà tư tưởng yêu nước, nhiều lãnh tụ phong trào đấu tranh lịch sử dân tộc nói tới quan tâm nhiều đến lợi ích quần chúng nhân dân lao động Nhưng, quan tâm dù gắn với lợi ích giai cấp hay tầng lớp thống trị xã hội Vượt lên tất cả, Hồ Chí Minh ln hướng tới lợi ích đơng đảo quần chúng cần lao Nói cách khác, lợi ích người mà Hồ Chí Minh nói tới đấu tranh suốt đời lợi ích phổ biến, mang tính tồn xã hội Bởi, hết, Người nhận thấy mối vững bền đất nước nhân dân cường thịnh, trường tồn quốc gia, dân tộc phải dựa vào gốc rễ sâu chặt Với lòng yêu nước lòng nhân cao cả, với việc tiếp thu tinh thần nhân văn nhân loại qua nhiều kỷ, Hồ Chí Minh ln dành quan tâm đặc biệt đến việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần nhân dân lao động Trong tư tưởng Người, việc thực cách mạng xã hội chủ nghĩa, xét đến cùng, xuất phát từ người, lợi ích người, nhân dân lao động Người nói: “Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét, tự do, độc lập khơng làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ” (3) Những lợi ích người, tự do, độc lập, “ăn no, mặc đủ”…, thực hoá đảm bảo vững thông qua cách mạng xã hội chủ nghĩa Kiên định nguyên tắc lấy dân làm gốc, điều kiện đất nước vừa giành độc lập lại phải đương đầu với thù trong, giặc ngồi mn vàn khó khăn khác, Hồ Chí Minh dành quan tâm đặc biệt đến vấn đề dân sinh Ngay việc giải vấn đề thuộc thượng tầng kiến trúc - vấn đề nhà nước, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nhà nước kiểu mới, hướng đến lợi ích đại đa số quần chúng nhân dân lao động - nhà nước dân, dân, dân Nhà nước phải nhà nước dân chủ, “Bao nhiêu lợi ích dân Bao nhiêu quyền hạn dân”(4) Nghĩa là, phải phụng cho lợi ích nhân dân lao động công cụ quyền lực nhóm người xã hội Nhiệm vụ quan nhà nước chế độ xã hội phục vụ nhân dân; cán công bộc, đầy tớ dân Người khẳng định rằng, quan Chính phủ từ toàn quốc làng dân, nghĩa để gánh việc chung cho dân, đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở cán phải làm để xứng đáng vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ trung thành nhân dân, nghĩa ln nhân dân Cơng việc trọng tâm, trước tiên mà Đảng Nhà nước phải làm, Hồ Chí Minh xác định rõ, chăm lo đời sống nhân dân, làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ giàu người giàu giàu thêm Người u cầu sách, hoạt động Đảng, Nhà nước phải hướng vào nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân lao động; phải coi lợi ích, quyền hạn nhân dân hết với nguyên tắc xuyên suốt việc có lợi cho dân làm, việc có hại cho dân tránh Với tư biện chứng, Hồ Chí Minh rằng, lợi ích vật chất dù quan trọng cần thiết khơng phải nhất; ngồi lợi ích vật chất, người có nhu cầu, lợi ích mặt tinh thần Do vậy, quan tâm đến nhân dân không đơn giản ý nâng cao đời sống vật chất, mà phải chăm lo đến đời sống tinh thần họ Người nói: “Nếu ăn no mặc ấm mà khơng học khơng được”(5) Sau này, Di chúc để lại cho tồn Đảng, tồn dân, Người khơng qn nhắc nhở “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế văn hóa, nhằm khơng ngừng nâng cao đời sống nhân dân”(6) Với lòng nhân bao la, Người cho rằng, giải vấn đề đời sống nhân dân cần đặc biệt ý đến vùng chiến tranh bị tàn phá, cháu mồ côi, cụ già yếu, gia đình thương binh liệt sĩ, đồng bào dân tộc người,… kể người mắc sai lầm biết hối cải Những lời dạy Người thể tinh thần trách nhiệm to lớn vị lãnh tụ trước nhân dân Như vậy, khẳng định rằng, đấu tranh giành độc lập dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội khơng nằm ngồi mong muốn Hồ Chí Minh làm cho người dân tự do, có đời sống vật chất đầy đủ, đời sống tinh thần phong phú Mục tiêu Người phản ánh nguyện vọng nhân dân Đảng ta thể đường lối, sách phát triển kinh tế - xã hội người Hướng đến người, người, theo Hồ Chí Minh, khơng chăm lo đến sống người, mà phải tơn trọng riêng, cá nhân người Bởi, với tư cách cá nhân cộng đồng, “Mỗi người có tính cách riêng, sở trường riêng, đời sống riêng thân gia đình mình”(7) Khi riêng cá nhân trân trọng có nghĩa quyền người tôn trọng, nhu cầu người đáp ứng, người dần vươn tới tự Sự trân trọng riêng, cá nhân người thể chất nhân văn chế độ xã hội – xã hội xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, quan niệm Hồ Chí Minh, việc tôn trọng riêng, cá nhân người phải gắn liền với lợi ích chung Tổ quốc, dân tộc Vì, theo Người, xã hội nhân đạo riêng, cá nhân người gắn bó mật thiết với cộng đồng, dân tộc Nếu riêng, cá nhân người nằm ngồi lợi ích cộng đồng, dân tộc, ngược lại với lợi ích chung xã hội trở thành chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ điều tất yếu dẫn đến cản trở, kìm hãm phát triển xã hội Tôn trọng riêng, cá nhân người biểu nhân văn tư tưởng Hồ Chí Minh người mục tiêu phát triển xã hội Nói tóm lại, phân tích cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh, người mục tiêu cao phát triển xã hội Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người không mục tiêu phát triển xã hội, mà chủ thể lịch sử, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển xã hội Đứng lập trường chủ nghĩa vật lịch sử với kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn mình, Hồ Chí Minh có nhận thức, đánh giá đắn vai trò người Theo Hồ Chí Minh, người lao động lực lượng chủ yếu, trực tiếp sáng tạo cải, nâng cao sức sản xuất, mà sức sản xuất phát triển tức xã hội phát triển vậy, lịch sử xã hội người lao động sáng tạo Với luận điểm này, Người khẳng định sức mạnh vai trò cải tạo, biến đổi giới người, trước hết người lao động Trước hết, Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, quần chúng nhân dân lực lượng quan trọng phong trào đấu tranh cách mạng Họ có mặt khắp nơi dẫn dắt tổ chức trị có đường lối đắn, khoa học trở thành khối thống nhất, có sức mạnh vơ địch; sẵn sàng chiến đấu mục tiêu chung nghiệp cách mạng Ngay từ sớm, bơn ba tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc, Người phát sức mạnh cách mạng nằm khối đơng đảo quần chúng cần lao bị áp đến cực dân tộc khẳng định: “Đằng sau phục tùng tiêu cực, người Đơng Dương giấu sôi sục, gào thét bùng nổ cách ghê gớm, thời đến”(8) Là lãnh tụ Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam, hết, Hồ Chí Minh cảm nhận cách rõ ràng, sâu sắc vai trò quần chúng nhân dân cách mạng giải phóng dân tộc cơng xây dựng đất nước Theo Người, lực lượng cách mạng tồn thể nhân dân, tất người bị áp bức, bóc lột Người nói: “Lực lượng tồn dân lực lượng vĩ đại hết Không chiến thắng lực lượng đó”(9) Trong giai đoạn phát triển cách mạng, quần chúng nhân dân lực lượng định, làm thay đổi lịch sử “Kinh nghiệm nước nước tỏ cho biết: có lực lượng dân chúng việc to tát mấy, khó khăn làm Khơng có, việc làm khơng xong Dân chúng biết giải nhiều vấn đề cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ, mà người tài giỏi, đoàn thể to lớn, nghĩ khơng ra”(10) Sự nhìn nhận đánh giá Hồ Chí Minh dựa hiểu biết sâu sắc truyền thống lịch sử dân tộc người Việt Nam Trong khối quần chúng đông đảo có sức mạnh “dời non, lấp biển”, Hồ Chí Minh cho rằng, lực lượng chủ chốt, nòng cốt cách mạng công nông Đặc biệt, Người rõ: Chỉ có giai cấp cơng nhân lãnh đạo nghiệp kháng chiến thắng lợi, công kiến quốc thành công tin tưởng rằng, với dân tộc, giai cấp công nhân lực lượng tiên phong công đấu tranh lật đổ chế độ thực dân phong kiến xây dựng xã hội mới, tốt đẹp Tư tưởng sáng suốt sáng tạo Hồ Chí Minh việc vận dụng học thuyết Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam Nhờ đó, Người khơng phát huy vai trò hạt nhân cách mạng giai cấp cơng nhân, mà gắn giai cấp cơng nhân với tất tầng lớp lao động yêu nước khác, tạo thành khối thống nhất, thúc đẩy cách mạng tiến lên Nước ta nước nông nghiệp, nông dân phận chủ yếu cấu xã hội Dưới chế độ cũ, giai cấp công dân, nông dân người nghèo khổ nhất, cực nhất, bị áp bóc lột nặng nề Hồ Chí Minh nhận thấy giai cấp nông dân lực lượng cách mạng tiềm tàng, đông nhất, mà “khéo tổ chức, khéo lãnh đạo lực lượng làm xoay trời chuyển đất, thực dân phong kiến bị lực lượng to lớn đánh tan”(11) Nhìn lại lịch sử đấu tranh cách mạng dân tộc từ sau Đảng Cộng sản Việt Nam đời, thấy giai cấp nơng dân tích cực tham gia vào nghiệp chung, góp phần quan trọng vào việc giành, giữ vững quyền nhân dân, đánh đuổi quân xâm lược kháng chiến hăng hái xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Sự sáng suốt thiên tài Hồ Chí Minh việc xác định lực lượng cách mạng biểu chỗ, Quốc tế cộng sản nhấn mạnh vai trò cơng nơng Người thấy khuynh hướng tích cực giai tầng khác Trong cách mạng dân tộc dân chủ, quan điểm Hồ Chí Minh giai cấp ủng hộ cách mạng, tham gia cách mạng trở thành động lực cách mạng Người cho rằng, chế độ cũ, tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trí thức bị áp bức, bóc lột Nhưng điều đáng quan tâm lực lượng có đầu óc dân tộc, có đầu óc cách mạng Họ muốn chống đế quốc, phong kiến vậy, trở thành bầu bạn cách mạng Người rõ tầng lớp phú, trung, tiểu địa chủ, tư An Nam chưa mặt làm phản nên lợi dụng họ, lôi kéo họ để trở thành lực lượng cách mạng Với quan điểm đó, Người chủ trương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc lãnh đạo giai cấp công nhân Đảng Cộng sản để phát huy tinh thần cách mạng phận xã hội Với tính cách động lực phát triển xã hội, quần chúng nhân dân khơng lực lượng đấu tranh cách mạng, mà lực lượng sản xuất trực tiếp xã hội Theo Hồ Chí Minh, quần chúng nhân dân lực lượng sáng tạo nên lịch sử, sáng tạo nên giá trị vật chất giá trị tinh thần cho xã hội Người nói: “Tất cải vật chất xã hội, công nhân nông dân làm Nhờ sức lao động công nhân nông dân, xã hội sống phát triển”(12) Thơng qua q trình sản xuất, người không thực quy luật tất yếu để tồn – lao động, mà tạo nên tiền đề vật chất chuẩn bị cho bước biến đổi, phát triển lịch sử Hồ Chí Minh khẳng định rằng, quần chúng nhân dân nhân tố định phát triển xã hội, họ “… sáng tạo cải vật chất cho xã hội Quần chúng người sáng tác nữa… Những câu tục ngữ, câu vè, ca dao sáng tác quần chúng Các sáng tác hay mà lại ngắn, không “trường thiên đại hải”, dây cà dây muống… Những sáng tác ngọc quý”(13) Những giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo xuất phát từ “nhu cầu đời sống đòi hỏi sinh tồn”(14) Sự sáng tạo thể sức mạnh trí tuệ người Trước đây, nói vai trò người phát triển xã hội, Goócki, nhà văn lớn dân tộc Nga, đưa nhận định đắn sâu sắc rằng, nhân dân không người sáng tạo cải vật chất, nhân dân nguồn vô tận sáng tạo cải tinh thần; mặt thời gian, vẻ đẹp thiên tài sáng tác, nhân dân nhà triết học nhà thơ hạng nhất, nhà triết học nhà thơ tạo thơ vĩ đại, tạo kịch dân gian; đó, có kịch vĩ đại - lịch sử văn hóa giới Con người khơng sản phẩm, mà chủ thể lịch sử Sự phát triển lịch sử tác động cách mạnh mẽ tích cực người, làm cho lực sáng tạo quần chúng nhân dân phát triển Con người kết tinh giá trị vật chất tinh thần cao nhất, có khả lao động, sáng tạo vậy, động lực thúc đẩy tiến xã hội Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh coi quần chúng nhân dân lực lượng sáng tạo nên lịch sử, động lực thúc đẩy phát triển xã hội đánh dấu bước ngoặt có tính cách mạng lịch sử tư tưởng Việt Nam vấn đề Nếu trước đây, số nhà yêu nước, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… muốn dựa vào sức mạnh bên để tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc, trái lại, đến Hồ Chí Minh, Người khẳng định rằng, phải dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân; rằng, quần chúng nhân dân động lực quan trọng nhất, bảo đảm cho nghiệp cách mạng thành công Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, Người ln kêu gọi đoàn kết dân tộc, tập hợp tầng lớp nhân dân tổ chức, đoàn thể xã hội để phát huy sức mạnh tồn dân tộc Chính biết khai thác, phát huy triệt để sức mạnh nội lực mà cách mạng Việt Nam - lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh - giành thắng lợi to lớn Có thể khẳng định rằng, lịch sử dân tộc ta, Hồ Chí Minh người đưa tư tưởng sâu sắc, khoa học cách mạng người Mọi luận giải Người vấn đề này, lại, toát lên tư tưởng bao trùm, đầy tính nhân văn - người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh chứa đựng giá trị lý luận thực tiễn to lớn, Đảng Nhà nước kế thừa, vận dụng phát triển nghiệp đổi nước ta (1) Hồ Chí Minh Tồn tập, t Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, tr 161 (2) Hồ Chí Minh Sđd., t.1, tr 383 (3) Hồ Chí Minh Sđd., t.4, tr 152 (4) Hồ Chí Minh Sđd., t 5, tr 698 (5) Hồ Chí Minh Sđd., t.8, tr 149 (6) Hồ Chí Minh Sđd., t.12, tr 498 (7) Hồ Chí Minh Sđd., t.9, tr 291 (8) Hồ Chí Minh Sđd., t.1, tr 28 (9) Hồ Chí Minh Sđd., t.4, tr 20 (10) Hồ Chí Minh Sđd., t 2, tr 295 (11) Hồ Chí Minh Sđd., t.7, tr 185 (12) Hồ Chí Minh Sđd., t.7, tr 203 (13) Hồ Chí Minh Sđd., t.9, tr 250 (14) Hồ Chí Minh Sđd., t.3, tr 431 Lê Thị Hương Theo Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Minh Nguyệt (st) ... hội Nói tóm lại, phân tích cho thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh, người mục tiêu cao phát triển xã hội Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, người khơng mục tiêu phát triển xã hội, mà chủ thể lịch sử, động lực. .. ta, Hồ Chí Minh người đưa tư tưởng sâu sắc, khoa học cách mạng người Mọi luận giải Người vấn đề này, lại, toát lên tư tưởng bao trùm, đầy tính nhân văn - người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển. .. lao động, sáng tạo vậy, động lực thúc đẩy tiến xã hội Có thể khẳng định rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh coi quần chúng nhân dân lực lượng sáng tạo nên lịch sử, động lực thúc đẩy phát triển xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng hồ chí minh về con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, Tư tưởng hồ chí minh về con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội

Từ khóa liên quan