MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED TRANG TRÍ

27 101 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 12:13

MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED TRANG TRÍ Thiết kế khối 64 led hiển thị 3D Điều khiển các hiệu ứng thông qua chip vi xử lý Điều khiển led chớp tắt theo tiếng nhạc Thay đổi cường độ chiếu sáng của ledPhát triển khối 64 led kích thước 4x4x4 thành khối 512 led kích thước 8x8x8.Không chỉ hiển thị các hiệu ứng mà còn có thể hiển thị chữ chạy trong không gian Chương 3: Thiết kế thi công mạch CHƯƠNG THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠCH 3.1 TẠO KHỐI 64 LED HIỂN THỊ 3D _ Thiết kế khối led siêu sáng hình lập phương gồm tầng, với led cạnh Như vậy, tầng có 16 led tầng tạo khối 64 led Hình 3.1: Khối 64 led hiển thị 3D _ Các chân led tầng (màu xanh) nối chung chân anodes (+) Các chân cột (màu đỏ) nối chung chân cathodes (-) _ Như vậy, tạo khối led 3D điều khiển trực tiếp đến led 26 Chương 3: Thiết kế thi công mạch 3.2 Thiết kế nguồn cho mạch Sơ đồ 3.1: Khối nguồn 3.3 Thiết kế mạch nguyên lý Sơ đồ 3.2: Sơ đồ mạch nguyên lý hoạt động 27 Chương 3: Thiết kế thi công mạch 3.4 Sơ đồ mạch in Sơ đồ 3.3: Sơ đồ mạch in 3.5 Thiết kế xếp linh kiện Hình 3.2: Thiết kế linh kiện mạch 28 Chương 3: Thiết kế thi công mạch 3.6 Lưu đồ giải thuật phần mềm cho 89S52 3.6.1 Lưu đồ giải thuật  Chương trình chính: START Khởi động 89S52 Xóa led Chương trình sáng lớp Chương trình sáng dần cột phải trái Chương trình sáng cột trước sau Chương trình xoay lớp Chương trình sáng led Chương trình sáng dần lớp từ lên Chương trình sáng cột Chương trình nở hoa chớp tắt 29 Chương 3: Thiết kế thi công mạch  Chương trình con: Chương trình sáng cột Chương trình sáng dần lớp từ lên R5=3 R5=3 P3 = FFH P0 = FEH P2 = FFH P3 = 01H P0 = 00H P2 = 00H Delay2 Delay1 A P0 RL A P0 A A P3 C=1 RLC A P3 A Delay2 Delay1 N A = 7FH N Y A = 0FH Y CPL P0.7 P3 = FFH P2 = FEH P0 = FFH A P3 C=0 RLC A P3 A Delay2 Delay1 N A P2 RL A P2 A A = 00H Y N Delay2 R5 = Y N A = 7FH Y RET N R5 = Y RET 30 Chương 3: Thiết kế thi cơng mạch Chương trình sáng dần cột phải trái Chương trình sáng cột trước sau R5=3 R5=3 Xóa led P3 = FFH P0 = F0H P2 = FFH P0 = E7H P2 = E7H Delay1 Delay1 P3 = FFH P0 = 0FH P2 = FFH P0 = DBH P2 = DBH Delay1 Delay1 P3 = FFH P0 = FFH P2 = F0H P0 = BDH P2 = BDH Delay1 Delay1 P3 = FFH P0 = FFH P2 = 0FH P0 = 7EH P2 = 7EH Delay1 Delay1 P0 = BDH P2 = BDH P3 = FFH P0 = FFH P2 = F0H Delay1 Delay1 P0 = DBH P2 = DBH P3 = FFH P0 = 0FH P2 = FFH Delay1 N Delay1 N R5 = Y R5 = Y RET RET 31 Chương 3: Thiết kế thi cơng mạch Chương trình sáng led Xóa led Delay1 P3 = 01H P0 = FEH Loop31 Loop31 P3 = 01H P0 = FFH P2 = F7H A P3 RL A P3 A Delay1 Delay1 Loop31 Delay1 Loop31 P3 = 01H P0 = 7FH P2 = FFH P3 = 01H P0 = FFH P2 = EFH Delay1 Delay1 Loop31 P3 = 01H P0 = F7H P2 = FFH Delay1 Loop31 P3 = 01H P0 = FFH P2 = 7FH Delay1 Loop31 P3 = 01H P0 = EFH P2 = FFH Delay1 Loop31 Loop31 P3 = 01H P0 = FBH P2 = FFH P3 = 01H P0 = FFH P2 = FEH Delay1 Delay1 RET Loop31 P3 = 01H P0 = FFH P2 = BFH Delay1 Y Loop31 P3 = 01H P0 = FDH P2 = FFH Delay1 P3.3 = Loop31 P3 = 01H P0 = FFH P2 = DFH Delay1 N Loop31 RET 32 Chương 3: Thiết kế thi cơng mạch Chương trình xoay lớp C4 C3 C4 R5=3 DL1 DL1 DL1 Xóa led C5 C4 C3 DL1 DL1 DL1 C6 C5 C2 DL1 DL1 DL1 P3.1 = P3.2 = C6 C1 DL1 DL1 P2 = FFH P0 = FFH CLR P3.3 P3.0 = C1 DL1 C2 DL1 C3 DL1 C4 DL1 C5 DL1 C6 DL1 P3.0 = P3.1 = C1 C1 DL1 C2 DL1 C3 DL1 C4 DL1 C5 DL1 C6 DL1 P3.2 = P3.3 = DL1 C2 DL1 C3 DL1 C1 DL1 C2 DL1 N P3 = FFH C1 DL1 Y R5 = RET C2 DL1 C3 DL1 C4 DL1 C5 DL1 C6 DL1 C6 DL1 C5 DL1 33 Chương 3: Thiết kế thi công mạch C1 C4 C7 P2 = FFH P0 = FFH P2 = FFH P0 = FFH P2 = FFH P0 = FFH P0.0 = P0.6 = P2.2 = P2.4 = P0.5 = P0.4 = P2.0 = P2.1 = P2.5 = P2.2 = P0.6 = P0.1 = RET RET RET C2 C5 P2 = FFH P0 = FFH P2 = FFH P0 = FFH P0.6 = P0.7 = P2.2 = P2.3 = P2.1 = P2.7 = P0.5 = P0.3 = RET RET C3 C6 P2 = FFH P0 = FFH P2 = FFH P0 = FFH P2.0 = P2.1 = P0.5 = P0.4 = P2.6 = P2.1 = P0.5 = P0.2 = RET RET Chương trình sáng lớp từ lên R5 = P3 = 01H P0 = 00H P2 = 00H Delay1 A P3 RL A P3 A Delay1 N Y A= 08H A P3 RR A P3 A Delay1 N A= 01H Y N R5 = Y RET 34 Chương 3: Thiết kế thi công mạch Chương trình nở hoa chớp tắt R5=3 Xóa led Delay500ms P0 = 86H Delay500ms Delay500ms P3 = 00H P2 = 68H Delay500ms Delay500ms P3 = 0FH P2 = 48H Delay500ms P3.2 = P0 = DFH Delay500ms Delay500ms P0 = 84H P3.1 = P2 = FDH Delay500ms N R5 = Y RET P2 = 40H Delay500ms P0 = 9FH Delay500ms P2 = F9H Delay500ms P0 = 97H Delay500ms P2 = 79H Delay500ms P0 = 04H Delay500ms P0 = 00H Delay500ms P2 = 00H Delay500ms Delay500ms P0 = 00H P2 = 00H P2 = 69H Delay500ms Delay500ms P3 = 00H P0 = 96H Delay500ms Delay500ms P3 = 0FH P3.3 = Delay500ms Delay500ms P3 = 00H P3.0 = Delay500ms Delay500ms P3 = 0FH 35 P3 = 0FH Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P3,#0FFH MOV P2,#0FEH MOV P0,#0FFH LCALL DELAY2 LOOP22: MOV A,P2 RL A MOV P2,A CALL DELAY2 CJNE A,#7FH,LOOP22 DJNZ R5,LOOP2 RET ;======================================================== ;CHUONG TRINH CON CT1 ;======================================================== CT1: MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH MOV P3,#00H CALL DELAY1 MOV P3,#01H MOV P0,#0FEH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0EFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 38 Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P3,#01H MOV P0,#0F7H MOV P2,#0FFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#7FH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0EFH MOV P2,#0FFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FEH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0F7H CALL DELAY1 CALL LOOP31 39 Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P3,#01H MOV P0,#07FH MOV P2,#0FFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0DFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FDH MOV P2,#0FFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0BFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 MOV P3,#01H MOV P0,#0FBH MOV P2,#0FFH CALL DELAY1 CALL LOOP31 RET 40 Chương 3: Thiết kế thi công mạch ;======================================================== LOOP31: MOV A,P3 RL A MOV P3,A LCALL DELAY1 JNB P3.3,LOOP31 RET ;======================================================== ;CHUONG TRINH CON SANG DAN LOP ;======================================================== SANG_DAN: MOV R5,#3 MOV P3,#01H MOV P0,#00H MOV P2,#00H LCALL DELAY1 LOOP111: MOV A,P3 SETB C RLC A MOV P3,A LCALL DELAY1 CJNE A,#0FH,LOOP111 LOOP121: MOV A,P3 CLR C RLC A MOV P3,A 41 Chương 3: Thiết kế thi công mạch CALL DELAY1 CJNE A,#00H,LOOP121 DJNZ R5,LOOP111 RET ;======================================================== ;CHUONG TRINH CON SANG DAN COT TU PHAI QUA TRAI ;======================================================== SANG_COT: MOV R5,#3 LOOP112: MOV P3,#0FFH MOV P0,#0F0H MOV P2,#0FFH LCALL DELAY1 MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FH MOV P2,#0FFH LCALL DELAY1 MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0F0H LCALL DELAY1 MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FH LCALL DELAY1 42 Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0F0H LCALL DELAY1 MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FH MOV P2,#0FFH LCALL DELAY1 DJNZ R5,LOOP112 RET ;======================================================== ;CHUONG TRINH CON XOAY TUNG LOP ;======================================================== XOAY_TL: MOV R5,#3 MOV P3,#00H MAIN1: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P3.3 SETB P3.0 LCALL C1 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C5 43 Chương 3: Thiết kế thi công mạch LCALL DL1 LCALL C6 LCALL DL1 CLR P3.0 SETB P3.1 LCALL C1 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C5 LCALL DL1 LCALL C6 LCALL DL1 CLR P3.1 SETB P3.2 LCALL C1 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C5 LCALL DL1 44 Chương 3: Thiết kế thi công mạch LCALL C6 LCALL DL1 CLR P3.2 SETB P3.3 LCALL C1 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C5 LCALL DL1 LCALL C6 LCALL DL1 MOV P3, #0FFH LCALL C1 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C5 LCALL DL1 LCALL C6 LCALL DL1 45 Chương 3: Thiết kế thi công mạch LCALL C6 LCALL DL1 LCALL C5 LCALL DL1 LCALL C4 LCALL DL1 LCALL C3 LCALL DL1 LCALL C2 LCALL DL1 LCALL C1 LCALL DL1 DJNZ R5,MAIN11 RET MAIN11: LJMP MAIN1 C1: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P0.0 CLR P0.6 CLR P2.2 CLR P2.4 RET C2: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P0.6 CLR P0.7 CLR P2.2 CLR P2.3 RET 46 Chương 3: Thiết kế thi công mạch C3: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P2.0 CLR P2.1 CLR P0.5 CLR P0.4 RET C4: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P2.1 CLR P2.7 CLR P0.5 CLR P0.3 RET C5: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P2.6 CLR P2.1 CLR P0.5 CLR P0.2 RET C6: MOV P2, #0FFH MOV P0, #0FFH CLR P2.5 CLR P2.2 CLR P0.6 CLR P0.1 RET 47 Chương 3: Thiết kế thi công mạch ======================================================== ;CHUONG TRINH CON NO HOA CHOP TAT ;======================================================== NOHOA: MOV R5,#3H HOASANG: MOV P3,#00H MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH LCALL DELAY500MS SETB P3.2 MOV P0,#0DFH LCALL DELAY500MS SETB P3.1 MOV P2,#0FDH LCALL DELAY500MS MOV P0,#9FH LCALL DELAY500MS MOV P2,#0F9H LCALL DELAY500MS MOV P0,#97H LCALL DELAY500MS MOV P2,#79H LCALL DELAY500MS MOV P2,#69H LCALL DELAY500MS MOV P0,#96H LCALL DELAY500MS SETB P3.3 LCALL DELAY500MS SETB P3.0 48 Chương 3: Thiết kế thi công mạch LCALL DELAY500MS MOV P0,#86H LCALL DELAY500MS MOV P2,#68H LCALL DELAY500MS MOV P2,#48H LCALL DELAY500MS MOV P0,#84H LCALL DELAY500MS MOV P2,#40H LCALL DELAY500MS MOV P0,#04H LCALL DELAY500MS MOV P0,#00H LCALL DELAY500MS MOV P2,#00H LCALL DELAY500MS MOV P0,#00H MOV P2,#00H LCALL DELAY500MS CHOPTAT: MOV P3,#00H LCALL DELAY500MS MOV P3,#0FH LCALL DELAY500MS MOV P3,#00H LCALL DELAY500MS MOV P3,#0FH LCALL DELAY500MS MOV P3,#00H LCALL DELAY500MS 49 Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P3,#0FH LCALL DELAY500MS DJNZ R5,NHAYVE RET NHAYVE: LJMP HOASANG ;======================================================== ;CHUONG TRINH CON SANG COT TU TRUOC RA SAU ;======================================================== TRUOCSAU: MOV R5,#3H MOV P3,#0FFH MOV P0,#0FFH MOV P2,#0FFH TRUOCSAU1: MOV P0,#0E7H MOV P2,#0E7H LCALL DELAY1 MOV P0,#0DBH MOV P2,#0DBH LCALL DELAY1 MOV P0,#0BDH MOV P2,#0BDH LCALL DELAY1 MOV P0,#7EH MOV P2,#7EH LCALL DELAY1 50 Chương 3: Thiết kế thi công mạch MOV P0,#0BDH MOV P2,#0BDH LCALL DELAY1 MOV P0,#0DBH MOV P2,#0DBH LCALL DELAY1 DJNZ R5,TRUOCSAU1 RET ;================================================== ; CHUONG TRINH CON DELAY 500MS ;================================================== DELAY500MS: MOV R6,#255 DELAY500MS1: MOV R7,#255 DELAY500MS2: DJNZ R7,DELAY500MS2 DJNZ R6,DELAY500MS1 RET ;================================================== ; CHUONG TRINH CON DELAY ;================================================== DL1: MOV R6,#0FFH DE1: MOV R7,#7FH DE2: DJNZ R7,DE2 DJNZ R6,DE1 RET 51 Chương 3: Thiết kế thi công mạch ;================================================== ;CHUONG TRINH CON DELAY ;================================================== DELAY1: MOV R7,#0FFH DE11: MOV R6,#0BFH DJNZ R6,$ DJNZ R7,DE11 RET ;================================================= ;CHUONG TRINH CON DELAY ;================================================= DELAY2: MOV R7,#0FFH DE22: MOV R6,#5FH DJNZ R6,$ DJNZ R7,DE22 RET END 52 ... P3.1 = P3.2 = C6 C1 DL1 DL1 P2 = FFH P0 = FFH CLR P3 .3 P3.0 = C1 DL1 C2 DL1 C3 DL1 C4 DL1 C5 DL1 C6 DL1 P3.0 = P3.1 = C1 C1 DL1 C2 DL1 C3 DL1 C4 DL1 C5 DL1 C6 DL1 P3.2 = P3 .3 = DL1 C2 DL1 C3... P2 = FFH Delay1 P3 .3 = Loop31 P3 = 01H P0 = FFH P2 = DFH Delay1 N Loop31 RET 32 Chương 3: Thiết kế thi công mạch Chương trình xoay lớp C4 C3 C4 R5 =3 DL1 DL1 DL1 Xóa led C5 C4 C3 DL1 DL1 DL1 C6... Delay500ms P3 = 00H P0 = 96H Delay500ms Delay500ms P3 = 0FH P3 .3 = Delay500ms Delay500ms P3 = 00H P3.0 = Delay500ms Delay500ms P3 = 0FH 35 P3 = 0FH Chương 3: Thiết kế thi công mạch 3. 6.2 Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED TRANG TRÍ, MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED TRANG TRÍ