Trac nghiem co dap an ngu am ly thuyet

28 212 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:41

The word in which the consonant in the middle is voiceless dental fricative is: Chọn câu trả lời: a nothing b within c longing d laughing Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that ends with a voiced palato-alveolar affricate consonant Chọn câu trả lời: a speech Câu trả lời không b judged c clothe d manage Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / ʒ / Câu trả lời không b / ʤ / c / ʧ / d / r/ Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi The phonemic transcription for the first sound of "physics" is……… Chọn câu trả lời: a / f / Câu trả lời b / p / c / ph / Phản hồi The corect answer is : / f / Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that begins with a voiceless alveolar fricative consonant Chọn câu trả lời: a word Câu trả lời không b lateral c kind d sky Phản hồi Câu trả lời là: x Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that the consonant in the middle is a voiced velar nasal consonant Chọn câu trả lời: a longing Câu trả lời b thinner c bigger d swimming Phản hồi The corect answer is : longing Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The vowel in the third syllable of the word "solidarity" is ……… Chọn câu trả lời: a mid, central b short, central Câu trả lời không c low, front d low, central Phản hồi Câu trả lời là: x Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word that begins with a voiceless bilabial consonant is: Chọn câu trả lời: a said Câu trả lời không b mate c pay d bat Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi x Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / ð / Câu trả lời b / / c / s / d / f / Phản hồi The corect answer is : / ð / Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word that begins with a voiced alveolar plosive consonant is: Chọn câu trả lời: a day Câu trả lời b sip c keep d glad The vowel sound in the second syllable of the word "provocative" is ……… Chọn câu trả lời: a / ə / Câu trả lời không b / ə: / c / Ɔ / d / Ɔ: / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / b / Câu trả lời không b / g / c / s / d / d / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The vowel in the third syllable of the word "solidarity" is ……… Chọn câu trả lời: a short, central Câu trả lời không b low, central c mid, central d low, front Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that begins with a voiceless labiodental fricative consonant Chọn câu trả lời: a feast Câu trả lời b vat c shine d than Phản hồi The corect answer is : feast Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that the consonant in the middle is a voiceless velar plosive cosonant Chọn câu trả lời: a telling Câu trả lời không b talking c ladder d passive The word that contains low front unrounded vowel is: Chọn câu trả lời: a ban Câu trả lời b born c balm d coin Phản hồi The corect answer is : ban Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that ends with a voiced alveolar nasal consonant Chọn câu trả lời: a bat b picked Câu trả lời không c mining d known Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that begins with a voiced labio-dental fricative consonant Chọn câu trả lời: a sure b sent c thy d vine Câu trả lời Phản hồi The corect answer is : vine Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word in which the consonant in the middle is voiced alveolar fricative is: Chọn câu trả lời: a ladder Câu trả lời không b leisure c razor d father Phản hồi x Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi The word that begins with a voiced bilabial plosive is: Chọn câu trả lời: a kite b meat Câu trả lời không c guy d beat Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that begins with a voiced velar plosive consonant Chọn câu trả lời: a want Câu trả lời không b gnat c goggle d could Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that begins with a voiceless labiodental fricative consonant x Chọn câu trả lời: a shine b feast Câu trả lời c vat d than Phản hồi The corect answer is : feast Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phonemic transcription for the first sound of "jeans" is……… Chọn câu trả lời: a / ʧ / b / ʤ / Câu trả lời c / j / d / z / The phonemic transcription for the last sound of "bleached" is……… Chọn câu trả lời: a / t / b / id / Câu trả lời không c / d / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / v / b / / c / ð / Câu trả lời không d / z / The word that begins with a voiceless velar consonant is: Chọn câu trả lời: a gnat Câu trả lời không b got c cot d know x The initial sound of the second syllable of the word "acknowledge" is ……… Chọn câu trả lời: a voiceless, plosive Câu trả lời không b alveolar, plosive c velar, plosive d voiced, nasal The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / n / Câu trả lời không b / k / c / d / d / t / The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / w / Câu trả lời không b / r / c / j / d / ʃ / The word that begins with a voiced labio-dental consonant is: Chọn câu trả lời: Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences In a three-consonant sequence at the end of a syllable, such as ‘banks’ bæŋks we say that the ŋ is in ……… position, Chọn câu trả lời: a medial Câu trả lời b final c initio-final d inital Phản hồi The corect answer is : medial Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “n” in “ten keys” can be: Chọn câu trả lời: a aspirated b assimilated c linked d elided Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “t” in “last week” can be: Chọn câu trả lời: a linked Câu trả lời không b assimilated c elided d aspirated Fill in the gaps in the sentences When there are three consonants at the beginning of a syllable, the first consonant must be an … Chọn câu trả lời: a /l/ b /s/ c /m/ d /n/ Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The stress pattern of the word afternoon is: Chọn câu trả lời: a / ' _ _ _ / b / _' _ _ / c / _ _ ' _ / d /, _ _ ' _ / Câu trả lời Phản hồi The corect answer is: /, _ _ ' _ / Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences In a three-consonant sequence at the end of a syllable, such as ‘banks’ bæŋks we say that the ŋ is in ……… position, Chọn câu trả lời: a medial b initio-final c inital d final Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences A syllable can be part of a …… or it can coincide with a word Chọn câu trả lời: a word b phrase c sentence d clause Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word dynamic is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /'dainəmik/ b /di'neimik/ c /dai'næmik/ d /di'næmik/ Câu trả lời không Fill in the gaps in the sentences A group of consonants at the beginning or end of a syllable is called a consonant …… Chọn câu trả lời: a coda Câu trả lời không b initial c cluster d onset Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences In a three-consonant sequence at the end of a syllable, such as ‘banks’ bæŋks we say that the ŋ is in ……… position, Chọn câu trả lời: a medial Câu trả lời b final c initio-final d inital Phản hồi The corect answer is : medial Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi The word reliable is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /re'laieibl/ b /ri'laiəbl/ Câu trả lời c /re'laiəbl/ d /'reliəbl/ Phản hồi The corect answer is : /ri'laiəbl/ Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word presidential is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /,presi'dentiəl/ b /,prezi'dentl/ c /,presi'dentl/ d /,prezi'den∫l/ Câu trả lời Phản hồi The corect answer is : /,prezi'den∫l/ Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word vacillate is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /vəsi'leit/ b /,væsi'leit/ c /'væsilət/ d /'væsileit/ Câu trả lời Fill in the gaps in the sentences There may be elision and assimilation in saying: Chọn câu trả lời: a left wing Câu trả lời không b wind mill c strictly d Saint George Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences The weak form of a word is used when it is ……… and not ……… Chọn câu trả lời: a unstressed, initial b stressed, initial Câu trả lời không c stressed, final d unstressed, final Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “r” in “for Ann” can be: Chọn câu trả lời: a linked b assimilated Câu trả lời không c elided d aspirated Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences There may be elision and assimilation in saying: Chọn câu trả lời: a cents Câu trả lời không b chest nut c closed book d ground cover x Fill in the gaps in the sentences If the ……… content word of an utterance is a repetition of one that has already occurred in the utterance, the penultimate …… word takes the tonic Chọn câu trả lời: a final, grammatical Câu trả lời không b final, content c last, grammatical d last, content Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences There may be elision and assimilation in saying: Chọn câu trả lời: a wind mill Câu trả lời b Saint George c left wing d strictly Phản hồi The corect answer is : wind mill Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Unit 14 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “t” in “last week” can be: Chọn câu trả lời: a linked b elided Câu trả lời c assimilated d aspirated Phản hồi The corect answer is : elided Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Unit 14 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “n” in “ten keys” can be: Chọn câu trả lời: a linked Câu trả lời không b assimilated c aspirated d elided Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “r” in “for Ann” can be: Chọn câu trả lời: a linked b elided Câu trả lời không c assimilated d aspirated Fill in the gaps in the sentences / r / may be pronounced in: Chọn câu trả lời: a score one Câu trả lời không b her English c her young son d for years and years Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences According to the English phonological rules, the sound shown by “t” in “last week” can be: Chọn câu trả lời: a linked b aspirated c elided Câu trả lời d assimilated Phản hồi The corect answer is : elided Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Unit 14 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences The weak form of a word is used when it is ……… and not ……… Chọn câu trả lời: a unstressed, final b unstressed, initial c stressed, final Câu trả lời không d stressed, initial Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences / r / may be pronounced in: Chọn câu trả lời: a our house b for hours and hours Câu trả lời c for one or two d for you and me The word in which the consonant in the middle is voiced palato-alveolar fricative is: Chọn câu trả lời: a racing Câu trả lời không b pension c pleasure d breathing Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mơ tả câu hỏi The word that begins with a voiceless bilabial consonant is: Chọn câu trả lời: a said b bat c mate d pay Câu trả lời Phản hồi The corect answer is : pay Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / d / Câu trả lời không b / t / c / n / d / k / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Circle the word that ends with a voiceless dental fricative consonant Chọn câu trả lời: a breathe Câu trả lời không b with c wife d bombs Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / ʧ / b / r/ c / ʒ / d / ʤ / Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi The phoneme that does not belong to the class of sounds all sharing one or more common properties is …… Chọn câu trả lời: a / j / Câu trả lời không b / r / c / w / d / ʃ / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word superimpose is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /,sju:pərim'pəuz/ Câu trả lời b /,sju:pə'rimpəuz/ c /,sju:pə'impəus/ d /'sju:pəimpəus/ Phản hồi The corect answer is : /,sju:pərim'pəuz/ Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word selectivity is pronounced as: Chọn câu trả lời: a / sə,lek'tivəti / Câu trả lời không b / silik'tivəti / c /si,lek'tiviti / d /,silek'tivəti / Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mơ tả câu hỏi Fill in the gaps in the sentences / r / may be pronounced in: Chọn câu trả lời: a our house b for you and me c for one or two d for hours and hours Câu trả lời Phản hồi The corect answer is : for hours and hours Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Unit 14 Câu trả lời là: The word dynamic is pronounced as: Chọn câu trả lời: a /di'næmik/ b /'dainəmik/ c /di'neimik/ d /dai'næmik/ Câu trả lời Phản hồi The corect answer is : /dai'næmik/ Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi The word narrative is pronounced as: Chọn câu trả lời: a / 'nærətiv/ Câu trả lời b / 'næreitiv/ c / nə'reitiv/ d / nə'rætiv/ Phản hồi The corect answer is : / 'nærətiv/ Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 8-12 Câu trả lời là: ... Circle the word that the consonant in the middle is a voiced velar nasal consonant Chọn câu trả lời: a longing Câu trả lời b thinner c bigger d swimming Phản hồi The corect answer is : longing Reference... labiodental fricative consonant Chọn câu trả lời: a feast Câu trả lời b vat c shine d than Phản hồi The corect answer is : feast Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units... unrounded vowel is: Chọn câu trả lời: a ban Câu trả lời b born c balm d coin Phản hồi The corect answer is : ban Reference : The textbook: English Phonetics and Phonology Units 1-7 Câu trả lời là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem co dap an ngu am ly thuyet, Trac nghiem co dap an ngu am ly thuyet

Từ khóa liên quan