Đề thị trắc nghiệm 2a: ĐLKTXH ĐC1

6 45 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:14

Đề thi sử dụng cho thi kết thúc học phần ở chương trình đào tạo cao đẳng học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương, đề thi gồm 50 câu có đáp án kèm theo. Mỗi câu gồm 4 lựa chon a,b,c,d. có thể sử dụng cho kiểm tra đánh giá thường xuyên Đề 2a Thí sinh chọn đáp án 1/ Kiểu tháp dân số thu hẹp phản ảnh tình trạng dân số nước đó: a Đang tăng nhanh b Có xu hướng tăng chậm ổn định c Có xu hướng giảm dần d Đang già 2/ Các hoạt động phương pháp xã hội học nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: a Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có b Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ c Xử lý tài liệu thu thập d Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi 3/ Yếu tố sau thuộc môi trường tự nhiên? a Vườn Quốc gia b Công viên c Rừng trồng d Đất hoang 4/ Yếu tố sau thuộc môi trường địa lý? a Đất đai b Nhà c Vật nuôi d Rừng nguyên sinh 5/ Chỉ tiêu nhằm xác định kiến thức dân cư, qua để tính số HDI quốc gia là: a Tỷ lệ người lớn biết chữ b Số năm trung bình học cấp c Chỉ số giáo dục d Số lượng dân cư biết chữ 6/ Trong trình phát triển cơng nghiệp, tài ngun rừng cần phải sử dụng theo hướng: a Sử dụng hợp lý tái sử dụng b Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng c Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay d Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo 7/ Kiểu tháp dân số có đáy đỉnh thu hẹp, phình to tháp, thể kiểu tháp nào? a Kiểu thu hẹp b Kiểu mở rộng c Kiểu phát triển d Kiểu ổn định 8/ Nguồn lao động quốc gia bao gồm tất dân số: a Đang làm việc lứa tuổi b Hoạt động kinh tế khơng hoạt động kinh tế c Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình d Đang làm việc lứa tuổi lao động 9/ Hậu trình "xâm thực đất" giới làm: a Tầng đất mặt bị nhiễm bẫn b Tầng đất mặt bị mặn hóa phèn hóa c d Tầng đất mặt bị khơ hạn, thiếu ẩm Mất tầng đất dinh dưỡng bề mặt 10/ Chỉ số HDI thước đo của: a Sự phát triển dân trí người vùng, quốc gia b Sự phát triển y tế, giáo dục người vùng, quốc gia c Sự phát triển mức sống người vùng, quốc gia d Sự phát triển tổng hợp sống người vùng, quốc gia 11/ Sự thay đổi cấu sử dụng nguồn lượng giới theo hướng: a Tăng nhanh nguồn thuỷ điện, than đá, giảm dần dầu mỏ điện nguyên tử b Giảm nhanh nguồn than đá, thuỷ điện, tăng dần dầu mỏ điện nguyên tử c Giảm dần nguồn than đá, tăng nhanh dầu mỏ, thuỷ điện điện nguyên tử d Giảm dần nguồn than đá, dầu mỏ điện nguyên tử, tăng nhanh thuỷ điện 12/ Môi trường Địa lý có chức nào? a Cung cấp tài nguyên, nhiên liệu, lượng cho hoạt động sống sản xuất b Khơng gian để xã hội lồi người tồn phát triển c Là không gian sống, cung cấp nguyên nhiên liệu, chứa chất phế thải người d Là nơi chứa chất thải người tạo hoạt động sống sản xuất 13/ Tỷ suất tử thể mức tử nhóm dân cư riêng biệt là: a Tỷ suất tử thô b Tỷ suất tử đặc thù c Tuổi thọ trung bình d Tỷ suất tử vong trẻ em 14/ Trong thập kỷ vừa qua, dân số giới tăng nhanh, chủ yếu do: a Trình độ kinh tế, xã hội phát triển b Gia tăng học cao c Gia tăng tự nhiên gia tăng học cao d Gia tăng tự nhiên cao 15/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: a Sự khai thác mức nguồn tài ngun b Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa c Sự phát triển nơng nghiệp hàng hóa d Sự bùng nổ dân số 16/ Khi phân loại tài nguyên theo thuộc tính tự nhiên loại tài nguyên gồm: a Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên dịch vụ b Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật,… c Tài nguyên hao kiệt tài nguyên không bị hao kiệt d Tài nguyên phục hồi tài nguyên không phục hồi 17/ Sự gia tăng tự nhiên dân số không hợp lý nước phát triển ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội? a Tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm b Gây ô nhiễm môi trường c Gây cạn kiệt tài nguyên d Thiếu lao động đáp ứng cho phát triển 18/ Tỷ số giới tính Việt Nam năm 2009 96,75%, dân số nữ 44 triệu, dân số nam là: a 36,7 triệu b 42,5 triệu c 425 triệu d 37,7 triệu 19/ Tỷ số giới tính năm 2008 96,8% 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? a Việt Nam Trung Quốc b Nhật Bản Trung Quốc c Trung Quốc Hoa Kỳ d Hoa Kỳ Nhật Bản 20/ Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: a Dầu mỏ b Khí đốt c Năng lượng hạt nhân d Than đá 21/ Chất thải công nghiệp ngun nhân làm suy giảm tầng Ozơn giới? a CO2 b CH4 c SO2 d CFC 22/ Sự thay đổi quy mô dân số châu lục theo thời gian là: a Châu Á Âu tăng lên, Châu Phi, Úc Mỹ giảm b Châu Á Mỹ tăng lên, Châu Phi, Úc Âu giảm c Châu Mỹ tăng lên, Châu Á, Úc, Phi Âu giảm d Châu Á, Mỹ, Úc tăng lên, Châu Âu Phi giảm 23/ Nguyên nhân làm cho tỷ suất tử giới có xu hướng giảm dần là: a Tuổi thọ trung bình cao b Mức sống ngày cao c Chiến tranh kết thúc d Trình độ y tế phát triển 24/ Hướng sử dụng nguồn nước giới mở rộng sang khu vực: a Nước ngầm b Hơi ẩm đất c Nước đại dương d Băng hà 25/ Loại tơn giáo phân bố Tây Nam Á, Bắc Phi, số đảo Đông Nam Á? a Cơ đốc giáo b Đạo Hinđu c Hồi giáo d Phật giáo 26/ Q trình thối hóa đất giới nguyên nhân gây nên? a Hoạt động sản xuất nông nghiệp b Hoạt động sản xuất công nghiệp c Sử dụng mức nguồn phân bón d Hoạt động sản xuất sinh hoạt người 27/ Nguồn lượng hạt nhân tiêu thụ lớn quốc gia nào? a Liên bang Nga b Hoa Kỳ c Nhật d Trung Quốc 28/ Ở Trung Quốc năm 2005 có số sau : tuổi thọ trung bình 70 tuổi, tỷ lệ người lớn biết chữ 84,1%, tỷ lệ nhập học trung bình cấp 73%, GDP/ người thực tế 3954 USD Vậy số HDI Trung Quốc năm 2005 là: a 0,723 b 0,780 c 0,823 d 0,650 29/ Dân số giới kỷ XX tăng nhanh do: a Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao b Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp c Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp d Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao 30/ Hiện trạng phân bố dân cư giới chịu ảnh hưởng chủ yếu nhân tố tự nhiên nào? a Địa hình b Nguồn nước c Khí hậu d Đất đai 31/ Dân số giới đầu năm 2009 6.705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o, cuối năm dân số giới người? a 7900,0 triệu người b 6945,7 triệu người c 6754,6 triệu người d 6785,4 triệu người 32/ Tỷ lệ dân cư thị giới thuộc nước sau đây? a Ruanđa b Êtiôpi c Việt Nam d Ấn Độ 33/ Tỷ suất sinh chung thước đo nhằm phản ảnh: a Số trung bình phụ nữ sinh suốt đời b Mối tương quan số trẻ em sinh dân số trung bình lãnh thổ c Mối tương quan số trẻ em sinh so với số phụ nữ trung bình lứa tuổi sinh đẻ d Mối tương quan số trẻ em bà mẹ độ tuổi sinh 34/ Quan niệm định luận Địa lý mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội loài người cho rằng: a Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội b Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội c Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội d Mơi trường có vai trò quan trọng đến phát triển xã hội 35/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ hai bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: a Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt b Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên c Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn d Tất hoạt động trình sản xuất vật chất 36/ Cơ cấu dân số theo khu vực kinh tế năm 2008 theo thứ tự là: 2,5%, 21,0%, 76,5% thuộc nước sau đây? a Hàn Quốc b Việt Nam c Trung Quốc d Hoa Kỳ 37/ Cơng thức tính tỷ lệ gia tăng tự nhiên sau đúng? a (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) b (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) / 100 c (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) / 10 d (Tỷ suất sinh - Tỷ suất tử) x 10 38/ Cơ cấu sinh học dân số bao gồm loại cấu: a Theo dân tộc theo thành phần kinh tế b Theo độ tuổi theo lao động c Theo độ tuổi theo giới tính d Theo lao động theo trình độ văn hóa 39/ Dân số Châu Á năm 2008 4.052 triệu người, diện tích 31,764 triệu km 2, mật độ dân số Châu Á là: a 1270 người / km2 b 127 người / km2 c 270 người / km2 d 12,7 người / km2 40/ Các khu vực tập trung đông dân cư giới là: a Cựu lục địa b Khu vực ven biển đại dương c Khu vực ơn đới d Khu vực có độ cao 35% 60 tuổi trở lên < 10% d Từ 0-14 tuổi > 35% 60 tuổi trở lên >10% 45/ Loại tài nguyên sau thuộc loại tài ngun khơng bị hao kiệt q trình sử dụng? a Đất b Gió c Động vật d Khống sản 46/ Sự chênh lệch tỷ suất sinh nước phát triển phát triển nguyên nhân nào? a Phong tục tập quán b Trình độ kinh tế, xã hội c Tâm lý xã hội d Chính sách dân số 47/ Trên tồn giới, nguồn nước chiếm tỷ lệ lớn sử dụng vào mục đích: a Sinh hoạt b Sản xuất cơng nghiệp c Các mục đích khác d Sản xuất nơng nghiệp 48/ "Hiệu ứng nhà kính" gây nên hậu sau đây? a Sự biến đổi khí hậu giới b Sự nóng lên tồn cầu c Sự nhiễm mơi trường khơng khí d Sự suy thối tầng ơzơn 49/ Quần cư nơng thơn giới có tính chất sau đây? a Chức nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung cao b Chức phi nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung không cao c Chức nông nghiệp, quy mô dân sô lớn, mật độ tập trung không cao d Chức nông nghiệp, quy mô dân sô không lớn, mật độ tập trung không cao 50/ Tên gọi điểm dân cư vùng trung du, miền núi, cao nguyên nước ta là: a Buôn, làng b Bản, sóc, play c Thị trấn, huyện d Bản, làng, bn (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu để làm bi thi) Ô ỏp ỏn ca thi 2a: 1[ 1]c 2[ 1]d 3[ 1]d 4[ 1]c 5[ 1]c 6[ 1]d 7[ 1]a 8[ 1]b 9[ 1]d 10[ 1]d 11[ 1]c 12[ 1]c 13[ 1]b 14[ 1]d 15[ 1]d 16[ 1]b 17[ 1]d 18[ 1]b 19[ 1]b 20[ 1]d 21[ 1]d 22[ 1]d 23[ 1]d 24[ 1]a 25[ 1]c 26[ 1]d 27[ 1]b 28[ 1]a 29[ 1]d 30[ 1]c 31[ 1]d 32[ 1]a 33[ 1]c 34[ 1]b 35[ 1]b 36[ 1]d 37[ 1]c 38[ 1]c 39[ 1]b 40[ 1]a 41[ 1]d 42[ 1]b 43[ 1]b 44[ 1]b 45[ 1]b 46[ 1]b 47[ 1]d 48[ 1]b 49[ 1]d 50[ 1]b ... nguyên nước ta là: a Bn, làng b Bản, sóc, play c Thị trấn, huyện d Bản, làng, bn (Thí sinh không sử dụng tài liệu để làm thi) ¤ Đáp án đề thi 2a: 1[ 1]c 2[ 1]d 3[ 1]d 4[ 1]c 5[ 1]c 6[ 1]d... tăng tự nhiên cao 15/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: a Sự khai thác mức nguồn tài nguyên b Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa c Sự phát triển nơng nghiệp... c Khu vực ơn đới d Khu vực có độ cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thị trắc nghiệm 2a: ĐLKTXH ĐC1, Đề thị trắc nghiệm 2a: ĐLKTXH ĐC1