Đề thi trắc nghiệm 1b: ĐLKTXHĐC1

6 83 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 10:11

Đề thi sử dụng cho thi kết thúc học phần ở chương trình đào tạo cao đẳng học phần địa lý kinh tế xã hội đại cương, đề thi gồm 50 câu có đáp án kèm theo. Mỗi câu gồm 4 lựa chon a,b,c,d. có thể sử dụng cho kiểm tra đánh giá thường xuyên. Đề 1b Thí sinh chọn đáp án 1/ Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước có "dân số trẻ" xếp theo tỷ lệ sau đây? a Từ 0-14 tuổi: >35% 60 tuổi trở lên: >15% b Từ 0-14 tuổi: > 35% 60 tuổi trở lên: < 10% c Từ 0-14 tuổi: < 25% 60 tuổi trở lên: > 15% d Từ 0-14 tuổi: >25% 60 tuổi trở lên: >10% 2/ Sử dụng quan điểm kinh tế nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội nhằm mục tiêu: a Đảm bảo cho phát triển hợp lý mặt: kinh tế, xã hội môi trường b Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ tổng hợp tượng Địa lý kinh tế, xã hội c Đảm bảo cho phát triển mối quan hệ khứ, tương lai d Đảm bảo cho phát triển tăng trưởng kinh tế nhanh thu lợi nhuận cao 3/ Các hoạt động phương pháp thu thập số liệu nghiên cứu Địa lý kinh tế, xã hội là: a Tích lũy tài liệu dạng thơng tin quan lưu trữ b Thu thập hệ thống thông tin qua bảng hỏi c Phân tích, tổng hợp, so sánh tài liệu có d Xử lý tài liệu thu thập 4/ Nguyên nhân làm cho tỷ lệ gia tăng tự nhiên giới có xu hướng giảm dần là: a Tỷ suất sinh giảm tỷ suất tử giảm b Trình độ kinh tế, xã hội ngày cao c Chính sách dân số d Ý thức vấn đề dân số cao 5/ Sự thay đổi cấu lao động khu vực kinh tế giới nay, theo hướng: a Giảm tỷ trọng khu vực 3, tăng tỷ trọng khu vực b Tăng tỷ trọng khu vực 3, giảm tỷ trọng khu vực c Giảm tỷ trọng khu vực 2, tăng tỷ trọng khu vực d Giảm tỷ trọng khu vực 1, tăng tỷ trọng khu vực 6/ Quy mô dân số tiêu nhằm xác định: a Sự chênh lệch dân số thời điểm đầu cuối thời kỳ b Số dân sinh đơn vị thời gian c Tổng số dân khu vực lãnh thổ thời điểm định d Sự tập trung dân vùng lãnh thổ thời gian xác định 7/ Dân số giới năm 2009 6705 triệu người, tỷ suất sinh 21%o, tỷ suất tử 9%o, sau năm dân số giới tăng thêm người? a 8040 triệu người b 804 triệu người c 80,4 triệu người d 8,04 triệu người 8/ Yếu tố sau thuộc môi trường địa lý? a Kênh đào b Cơng trình nhà c Cột điện d Đường sá 9/ Ở Việt Nam năm 2005 có tiêu kinh tế, xã hội: Tuổi thọ trung bình 69 tuổi Tỷ lệ người lớn biết chữ 92,7% Tỷ lệ nhập học trung bình cấp 64% GDP/ người thực tế 2070 USD Vậy số HDI VN năm 2005 là: a 0,798 b 0,688 c 0,698 d 0,788 10/ Nguyên nhân vấn đề môi trường nước kinh tế phát triển xuất phát từ: a Sự phát triển dân số b Sự khai thác mức nguồn tài nguyên c Sự phát triển nơng nghiệp hàng hóa d Q trình phát triển cơng nghiệp thị hóa 11/ Tỷ suất tử thể mối tương quan số người chết năm so với dân số trung bình thời điểm loại: a Tuổi thọ trung bình b Tỷ suất tử đặc thù c Tỷ suất tử vong trẻ em d Tỷ suất tử thô 12/ Sự gia tăng tự nhiên cao dân số giới tập trung khu vực sau đây? a Châu Mỹ La tinh b Châu Á c Châu Phi d Châu Đại dương 13/ Sự biến động dân số quốc gia giới phụ thuộc vào: a Gia tăng tự nhiên gia tăng học b Tỷ suất sinh tỷ suất tử c Tỷ suất di cư nhập cư d Gia tăng tự nhiên 14/ Quy mô dân số đô thị lớn giới? a Xao Paolô b Cairô c Tôkyô d Mêhicô 15/ Ở Việt Nam, tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất? a Phật giáo b Thiên Chúa giáo c Đạo Tin Lành d Hồi giáo 16/ Kiểu tháp dân số đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh thoải thể kiểu tháp nào? a Kiểu thu hẹp b Kiểu ổn định c Kiểu phát triển d Kiểu mở rộng 17/ Dân số hoạt động kinh tế quốc gia bao gồm tất dân số: a Trên 15 tuổi làm việc thất nghiệp tích cực tìm việc b Đang làm việc lứa tuổi lao động c Đang làm việc lứa tuổi d Trên 15 tuổi có việc làm, học, nội trợ gia đình 18/ Hoạt động nơng nghiệp tác động nhiều đến tượng "hoang mạc hóa" nhiều vùng giới? a Bón nhiều phân hóa học b Thâm canh mức c Chăn thả gia súc theo hình thức du mục d Chặt rừng để lấy đất canh tác 19/ Thuyết "khả năng" mối quan hệ môi trường Địa lý xã hội lồi người cho rằng: a Mơi trường có mối quan hệ biện chứng với phát triển xã hội b Mơi trường có ảnh hưởng đến phát triển xã hội c Mơi trường có ý nghĩa định phát triển xã hội d Mơi trường khơng có ảnh hưởng đến phát triển xã hội 20/ Loại tài nguyên sau thuộc loại tài nguyên phục hổi? a Mặt trời b Đất c Khống sản d Gió 21/ Trong q trình phát triển cơng nghiệp, nguồn tài nguyên khoáng sản cần phải sử dụng theo hướng: a Sử dụng tiết kiệm sản xuất vật liệu thay b Sử dụng hợp lý tái sử dụng c Sử dụng tiết kiệm tái sử dụng d Sử dụng đôi với bảo vệ, tái tạo 22/ Dự trữ nguồn tài nguyên nước giới tập trung nhiều khu vực sau đây? a Băng hà vĩnh cữu b Sơng ngòi c Ao hồ d Nước ngầm 23/ Bản chất địa lý trình sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên giới q trình: a Làm nhiễm môi trường b Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên c Khai thác nguồn tài nguyên phục vụ cho mục đích kinh tế d Làm biến đổi chu trình vật chất lượng tự nhiên 24/ Ở nước kinh tế phát triển, nguồn lượng sử dụng lớn cấu loại lượng là: a Dầu mỏ b Năng lượng hạt nhân c Than đá d Khí đốt 25/ Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề cần tập trung giải ở: a Các nước phát triển b Trên toàn giới c Các nước phát triển d Các nước phát triển 26/ Nguyên nhân làm cho dân số Châu Á tập trung đông so với châu lục khác giới là: a Lục địa cũ có gia tăng tự nhiên cao b Có điều kiện tự nhiên kinh tế thuận lợi c Cái nôi văn minh nhân loại d Các dòng chuyển cư từ nơi khác đến 27/ Yếu tố sau thuộc môi trường tự nhiên? a Vật nuôi b Công viên c Cây trồng d Rừng 28/ Loại tài nguyên sau cần sử dụng hợp lý tái sử dụng? a Tài nguyên đất b Tài nguyên nước c Tài nguyên rừng d Tài nguyên khoáng sản 29/ Khi phân loại tài ngun theo mục đích sử dụng loại tài nguyên bao gồm: a Tài nguyên nông nghiệp, tài nguyên công nghiệp, tài nguyên dịch vụ b Tài nguyên hao kiệt tài nguyên không bị hao kiệt c Tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển d Tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật 30/ Nguyên nhân tổng quát dẫn đến trình "xâm thực đất" giới do: a Chăn thả gia súc bừa bãi b Thâm canh mức c Nước chảy gió thổi d Chặt phá rừng để mở rộng đất nông nghiệp 31/ Mối tương quan thể tỷ số giới tính vùng lãnh thổ? a Dân số nữ 100 dân số b Dân số nam 100 dân số c Tất mối quan hệ d Dân số nam 100 dân số nữ 32/ Loại tơn giáo phân bố châu Âu châu Mỹ là: a Đạo Hinđu b Đạo Do Thái c Đạo Hồi d Đạo Cơ Đốc 33/ Dân số giới trước kỷ 19 tăng chậm lại do: a Tỷ lệ tử cao, tỷ lệ sinh thấp b Tỷ lệ sinh cao, tỷ lệ tử cao c Tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử thấp d Tỷ lệ tử thấp, tỷ lệ sinh cao 34/ Kiểu tháp dân số mở rộng phản ảnh tình trạng dân số nước là: a Có xu hướng giảm dần b Đang tăng nhanh c Có xu hướng tăng chậm ổn định d Đang già 35/ Các khu vực bị thối hóa đất xâm thực lớn giới tập trung ở: a Bắc Mỹ châu Âu b Oxtralia châu Á c Châu Á châu Phi d Trung Nam Mỹ 36/ Sự gia tăng dân số không hợp lý nứơc phát triển gây hậu : a Suy giảm kinh tế xã hội b Kinh tế, xã hội môi trường c Y tế - giáo dục - việc làm d Cạn kiệt tài nguyên ô nhiễm môi trường 37/ Tỷ số giới tính giới cao tập trung nhóm nước nào? a Nhóm thu nhập trung bình b Nhóm thu nhập cao c Nhóm thu nhập thấp d Nhóm thu nhập thấp 38/ Tỷ số giới tính năm 2009 95,6% 106,6% theo thứ tự thuộc nhóm nước sau đây? a Hoa Kỳ Nhật Bản b Hoa Kỳ Trung Quốc c Trung Quốc Hoa Kỳ d Việt Nam Trung Quốc 39/ Đối tượng nghiên cứu địa lý kinh tế, xã hội là: a Các quy luật phân bố sản xuất tổ chức lãnh thổ đời sống xã hội vùng lãnh thổ b Bộ phận xã hội người hoạt động kinh tế họ môi trường địa lý c Sự phân bố hoạt động kinh tế không gian cho trước d Sự phân bố địa lý sản xuất vùng lãnh thổ 40/ Dân số hoạt động khu vực kinh tế thứ bao gồm phận dân số tham gia vào hoạt động: a Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thiên nhiên có sẵn b Tất hoạt động trình sản xuất vật chất c Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thiên nhiên d Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt 41/ Dân số giới năm 2009 6.705 triệu người, diện tích giới 135,6 triệu km2, mật độ dân số trung bình giới là: a 490 người / km2 b 49 người / km2 c 9,8 người / km2 d 4,9 người / km2 42/ Mật độ dân số tiêu nhằm xác định: a Số lượng dân cư thời gian định b Sự xếp dân số đơn vị lãnh thổ c Mức độ tập trung dân số đơn vị lãnh thổ d Quy mô dân số giới 43/ Vai trò mơi trường Địa lý phát triển xã hội lồi người là: a Khơng có vai trò quan trọng b Có ý nghĩa định đến phát triển c Điều kiện thường xuyên cần thiết d Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển 44/ Quần cư nơng thơn giới có tính chất sau đây? a Chức nông nghiệp, quy mô dân số lớn, mật độ tập trung không cao b Chức nông nghiệp, quy mô dân số lớn, mật độ tập trung cao c Chức nông nghiệp, quy mô dân số ít, mật độ tập trung khơng cao d Chức nơng nghiệp, quy mơ dân số ít, mật độ tập trung cao 45/ Tỷ lệ thị hóa nhằm biểu hiện: a Sự gia tăng dân số đô thị b Mối tương quan số dân hoạt động công nghiệp so với tổng số dân c Mối tương quan số dân đô thị so với tổng số dân đơn vị lãnh thổ d Mối tương quan dân số phát triển dân số 46/ Quy mô dân số lớn giới tập trung khu vực nào? a Châu Phi b Châu Mỹ c Châu Á d Châu Âu 47/ Chỉ số HDI thước đo phản ảnh phát triển người phương diện: a GDP/người, tuổi thọ trung bình tỷ lệ người lớn biết chữ b Tổng GDP, tuổi thọ trung bình tỷ lệ nhập học trung bình cấp c Mức thu nhập trình độ giáo dục dân cư d Mức sống, tuổi thọ trung bình trình độ giáo dục dân cư 48/ Rừng đặc dụng loại rừng sử dụng cho mục đích: a Phục vụ nhu cầu giải trí, du lịch b Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái c Bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa d Sản xuất lọai lâm sản phục vụ nhu cầu 49/ Chất thải công nghiệp chủ yếu sau nguyên nhân làm tăng cường "hiệu ứng nhà kính" giới? a CFC b SO2, NOx c CH4 d CO2 50/ Tổng tỷ suất sinh thước đo nhằm phản ảnh: a Mối tương quan số trẻ em bà mẹ độ tuổi sinh b Số trung bình phụ nữ sinh suốt đời c Mối tương quan số trẻ em sinh dân số trung bình lãnh thổ d Mối tương quan số trẻ em sinh so với số phụ nữ trung bình lứa tuổi sinh đẻ (Thí sinh khơng c s dng ti liu lm bi thi) Ô Đáp án đề thi 1b 1[ 1]b 1]a 9[ 1]b 16[ 1]d 17[ 1]a 23[ 1]d 25[ 1]b 31[ 1]d 33[ 1]a 40[ 1]a 41[ 1]b 47[ 1]d 49[ 1]d 2[ 1]d 3[ 1]a 4[ 1]a 5[ 1]d 10[ 1]d 11[ 1]d 12[ 1]c 13[ 1]a 14[ 1]d 18[ 24[ 26[ 32[ 34[ 1]c 1]a 1]a 1]d 1]b 19[ 1]b 20[ 1]b 21[ 1]a 22[ 1]a 27[ 1]d 28[ 1]b 29[ 1]a 30[ 1]c 35[ 1]c 36[ 1]b 37[ 1]c 38[ 1]b 42[ 1]c 48[ 1]c 50[ 1]b 43[ 1]c 44[ 1]c 45[ 1]c 46[ 1]c 6[ 1]c 7[ 1]c 8[ 15[ 1]a 39[ 1]a ... sinh so với số phụ nữ trung bình lứa tuổi sinh đẻ (Thí sinh khơng sử dng ti liu lm bi thi) Ô ỏp ỏn đề thi 1b 1[ 1]b 1]a 9[ 1]b 16[ 1]d 17[ 1]a 23[ 1]d 25[ 1]b 31[ 1]d 33[ 1]a 40[ 1]a... hoạt động: a Khai thác trực tiếp nguồn tài nguyên thi n nhiên có sẵn b Tất hoạt động trình sản xuất vật chất c Chế biến sản phẩm từ tài nguyên thi n nhiên d Phục vụ nhu cầu cho sản xuất sinh hoạt... loại lượng là: a Dầu mỏ b Năng lượng hạt nhân c Than đá d Khí đốt 25/ Hiện nay, vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề cần tập trung giải ở: a Các nước phát triển b Trên toàn giới c Các nước phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm 1b: ĐLKTXHĐC1, Đề thi trắc nghiệm 1b: ĐLKTXHĐC1