Trac nghiem co dap an dan luan ngon ngu

60 87 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:50

Phân biệt ngơn ngữ lời nói: Ngơn ngữ mang tính xã hội có tính khái qt trừu tượng lời nói mang tính cá nhân, cụ thể Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Cụm từ từ ghép lại Về vai trò ngữ pháp cụm từ từ Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời không Tiếng Việt họ với nhóm ngơn ngữ: Họ Mơn Khơ me (Việt, Mường, BaNa, Khơ Mú, Cơ Tu, Khơ Me) Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn trị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời khơng b Sai Loại hình ngơn ngữ là: khái niệm ngôn ngữ học dùng để tập hợp ngơn ngữ có chung hay hay nhiều đặc điểm hình thái định Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tính võ đốn là: tính khơng có lý do, thói quen cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Ngôn ngữ tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Bản chất tìn hiệu ngơn ngữ: chất: võ đốn, tính mặt, tính hình tuyến Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Âm vị trừu tượng âm tố Còn tố vị cụ thể âm vị Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời không 10 Đơn vị ngơn ngữ có tính độc lập hình thưc nghĩa: từ Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng 11 Ngôn ngữ học nghiên cứu ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai LTTN2 Hình vị đơn vị nhỏ có nghĩa dùng để cấu tạo biến đổi từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Lời nói thể dạng: nói, viết, câm Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Trọng âm là: tượng nhấn mạnh vào âm tiết từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tiếng Anh có âm từ mà khơng có trọng âm câu Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Đặc điểm câu: đơn vị ngôn ngữ, thể nội dung thơng báo, có cấu trúc ngữ pháp có ngữ điệu kết thúc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tiếng Việt có chia làm âm vực Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Tiếng Anh ngôn ngữ biến hình có trọng âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Nghĩa tình thái: bày tỏ thái độ, đánh giá người nói việc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai LTTN3 Đơn vị ngơn ngữ có tính độc lập hình thưc nghĩa: từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Tiếng Anh Tiếng Nga thuộc loại hình ngơn ngữ: khơng đơn lập, hòa kết Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời khơng Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn trị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Từ đa nghĩa: từ gọi tên nhiều vật tượng, biểu thị nhiều khái niệm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Âm tiết là: đơn vị phát âm nhỏ nhất, phát âm tạo thành tiếng âm tiết Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Từ đơn vị nhỏ độc lập nghĩa hình thức Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Tiếng Việt ngơn ngữ tổng hợp tính Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Trọng âm là: tượng nhấn mạnh vào âm tiết từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiêu chí phân loại phụ âm: theo phương thức cấu âm theo vị trí cấu âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Người ta nghiên cứu ngôn ngữ học từ từ thời cổ đại, muộn nửa cuối TK IV trước công nguyên Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Anh ngơn ngữ có điệu trọng âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tín hiệu ngơn ngữ bao gồm: Hình vị, từ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Anh Tiếng Nga thuộc loại hình ngơn ngữ: khơng đơn lập, hòa kết Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Trong tiếng Việt “bạn Hương – lớp trưởng lớp tôi” quan hệ chủ vị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị ngữ pháp gồm: âm vị, hình vị, từ/ cụm từ câu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 11 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Âm tố chia làm loại: âm tố nguyên âm âm tố phụ âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 12 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt họ với nhóm ngơn ngữ: Họ Mơn Khơ me (Việt, Mường, BaNa, Khơ Mú, Cơ Tu, Khơ Me) Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 13 Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Từ vựng tập hợp tất từ đơn vị tương đương với từ đơn vị ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 14 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Thành phần câu gồm: thành phần gồm: chủ ngữ vị ngữ, thành phần phụ gồm: trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 15 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Âm vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ dùng để cấu tạo phân biệt vỏ âm đơn vị có nghĩa ngơn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 16 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Ý nghĩa ngữ pháp là: ý nghĩa chung nhiều từ, nhiều đơn vị ngữ pháp có tính khái quát trừu tượng Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 17 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tiếng Việt ngôn ngữ dùng nhiều ngữ điệu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 18 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng nhiều trọng âm Đáp án là: Sai Câu trả lời là: b Đúng Phản hồi Đáp án là: Sai Câu hỏi 10 Câu trả lời là: Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Câu hỏi 24 Đánh dấu để làm sau Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Mô tả câu hỏi Đánh dấu để làm sau Tiếng Anh ngơn ngữ tổng hợp tính Mơ tả câu hỏi Chọn câu trả lời: Đơn vị ngữ pháp gồm: âm vị, hình vị, từ/ cụm từ câu a Sai b Đúng Câu trả lời Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 25 Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tiếng Anh ngơn ngữ biến hình có trọng âm Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 26 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Âm tiết là: đơn vị phát âm nhỏ nhất, phát âm tạo thành tiếng âm tiết Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 27 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tiếng Việt sử dụng: phương thức ngữ pháp (phụ tố, tố, thay tố, trọng âm, lặp, hư từ, trật tự từ, ngữ điệu) Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi 28 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Người Việt chọn: tiếng Việt làm ngơn ngữ văn hóa Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 29 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Phân biệt ngơn ngữ lời nói: Ngơn ngữ mang tính xã hội có tính khái qt trừu tượng lời nói mang tính cá nhân, cụ thể Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 30 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị cấu tạo từ hình vị Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Âm tiết là: đơn vị phát âm nhỏ nhất, phát âm tạo thành tiếng âm tiết Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Ý nghĩa ngữ pháp là: ý nghĩa chung nhiều từ, nhiều đơn vị ngữ pháp có tính khái qt trừu tượng Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Phân biệt ngôn ngữ lời nói: Ngơn ngữ mang tính xã hội có tính khái qt trừu tượng lời nói mang tính cá nhân, cụ thể Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Quan hệ liên tưởng là: quan hệ yếu tố có mặt yếu tố vắng mặt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Quan niệm đắn chất ngôn ngữ: ngôn ngữ tượng xã hội tượng xã hội đặc biệt Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Sai Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Quan hệ ngữ pháp câu “60 tuổi xuân chán … ” là: hoán dụ Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Từ speakers gồm ba hình vị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đặc trưng phụ âm: luồn bị cản phát âm, mạnh, không vang, tập trung vào tiêu điểm cấu âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt ngôn ngữ tổng hợp tính Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 10 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị ngữ pháp gồm: âm vị, hình vị, từ/ cụm từ câu Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi 11 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Đơn vị có chức thông báo là: câu Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 12 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Trọng âm là: tượng nhấn mạnh vào âm tiết từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 13 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đặc trưng nguyên âm: tạo luống tự do, yếu, có tiếng vang, phát âm Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 14 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tín hiệu ngơn ngữ bao gồm: Hình vị, từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 15 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Quan hệ ngữ pháp câu ca dao: “còn trời, nước, non / bán rượu anh say sưa” là: quan hệ đẳng lập Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 16 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tiếng tiếng Việt hình vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 17 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Thuật ngữ “ngôn ngữ” mà ta nghiên cứu giống ngôn ngữ “ngôn ngữ hội họa”, “ngôn ngữ điện ảnh” “ngôn ngữ âm nhạc” Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 18 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị ngôn ngữ có tính độc lập hình thưc nghĩa: từ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 19 Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Trong tiếng Việt cụm từ “cha con” quan hệ chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 20 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tập hợp ngơn ngữ có chung nguồn gốc gọi ngữ hệ ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 21 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt ngơn ngữ biến hình Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời b Đúng Phản hồi Đáp án là: Sai Câu trả lời là: Câu hỏi 22 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Việt ngôn ngữ dùng nhiều ngữ điệu Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 23 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tính võ đốn là: tính khơng có lý do, thói quen cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 24 Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tín hiệu ngơn ngữ có tính đơn trị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 25 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đơn vị cấu tạo từ hình vị Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 26 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Nga gồm cách Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 27 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đặc điểm câu: đơn vị ngôn ngữ, thể nội dung thơng báo, có cấu trúc ngữ pháp có ngữ điệu kết thúc Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 28 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tính đặc biệt ngơn ngữ thể ở: ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng hạ tầng, khơng mang tính giai cấp khơng phát triển theo đường đột biến Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 29 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi Tiếng Việt ngơn ngữ phân tích tính Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là: Đúng Câu trả lời là: Câu hỏi 30 Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Tiếng Anh ngôn ngữ sử dụng nhiều trọng âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Câu phương tiện để biểu đạt giao tiếp Chọn câu trả lời: a Sai b Đúng Câu trả lời Phạm trù số, cách đặc trưng ngữ pháp tiếng Việt Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời không b Sai Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mơ tả câu hỏi Có ba quan hệ ngữ pháp chủ yếu: Đẳng lập, phụ, chủ vị Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Bỏ đánh dấu Mơ tả câu hỏi Phương thức biến tố trong: biến đổi phận tố để thể thay đổi ý nghĩa ngữ pháp Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không b Đúng Các kiểu quan hệ ngữ pháp: kiểu: chủ vị , phụ, đẳng lập Chọn câu trả lời: a Đúng b Sai Câu trả lời không ... 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Quan hệ ngữ pháp câu ca dao: “còn trời, nước, non / bán rượu anh say sưa” là: quan hệ đẳng lập Chọn câu trả lời: a Sai Câu trả lời không... Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Các quan hệ chủ yếu hệ thống tín hiệu ngơn ngữ: mối quan hệ: ngữ đoạn.cấp bậc, liên tưởng Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời... trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Đặc trưng nguyên âm: tạo luống tự do, yếu, có tiếng vang, phát âm Chọn câu trả lời: a Đúng Câu trả lời b Sai Phản hồi Đáp án là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem co dap an dan luan ngon ngu, Trac nghiem co dap an dan luan ngon ngu

Từ khóa liên quan