Trac nghiem co dap an noi tieng anh 3

15 169 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2019, 09:36

1 I haven’t heard from my son -Chọn câu trả lời: a since several weeks before Câu trả lời không b since a long time c for several weeks d for several weeks ago x Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi I’m thirsty May I have something to drink? Chọn câu trả lời: a coldest b coldly c coldness Câu trả lời không d cold Phản hồi Câu trả lời là: sai Câu hỏi Let’s go out … dinner Chọn câu trả lời: a to Câu trả lời không b in c with d for Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi ‘Can I ask you something?’ ’Not now, I……… my report.’ Chọn câu trả lời: a wrote b write c will write d am writing Câu trả lời Câu hỏi I Mary Is she here? Chọn câu trả lời: a was looking for b looked c look for d am looking for Câu trả lời Câu hỏi How long …… you studied here? Chọn câu trả lời: a did Câu trả lời không b are c have d x Câu hỏi I have not made ……… my mind yet Chọn câu trả lời: a in Câu trả lời không b to c up d on x “Do you need help with your English?” “If I do, I you.” Chọn câu trả lời: a will ask Câu trả lời b asked c would ask d ask What would you like to order, sir?” “I -the lamb” Chọn câu trả lời: a am going to have b will have c am having x d have Câu trả lời không I’ve never forgot - flamenco for the first time Chọn câu trả lời: a to see b saw c see Câu trả lời không d seeing x LTTN2 Câu hỏi He was rather to me He just says “No” Chọn câu trả lời: a rude b short Câu trả lời không c crude d polite Câu hỏi Look! The boy …… at the desk is Mary’s boyfriend Chọn câu trả lời: a standing Câu trả lời b stood c stands d stand Phản hồi Đáp án là: standing Vì: rút gọn mệnh đề who is standing Câu trả lời là: Câu hỏi To my ………., John is very good at Vietnamese Chọn câu trả lời: a amaze b amazing Câu trả lời không c amazement d amazed Phản hồi Câu hỏi Can you turn …… the radio? It sounds too loud Chọn câu trả lời: a up b down Câu trả lời c on d into Phản hồi Đáp án là: down Vì: mẫu câu turn down = vặn nhỏ Câu trả lời là: Câu hỏi He is my sister’s son, so he is my _ Chọn câu trả lời: a nephew Câu trả lời b cousin c niece d brother Phản hồi Đáp án là: nephew Vì: cháu trai họ Your eyes are red ……… ? Chọn câu trả lời: a Do you cry? b Have you cried? c Did you cry? Câu trả lời d Will you cry? Phản hồi Đáp án là: Did you cry? Vì: Thời khứ đơn (sự việc xảy ra) Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi I’m very busy the moment Chọn câu trả lời: a in b for c of d at Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: at Vì: mẫu câu at the moment Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi “Tony has just come back from his holiday” “Really? I him a ring.” Chọn câu trả lời: a is giving b give c is going to give Câu trả lời không d will give We never believe in him, he always … lies Chọn câu trả lời: a makes b says Câu trả lời không c gives d tells LTTN3 Câu hỏi I ………………my leg I can’t walk now Chọn câu trả lời: a broke Câu trả lời không b have broken c have been breaking d break Phản hồi x Câu trả lời là: Câu hỏi Oh! I feel terrible I think I .sick Chọn câu trả lời: a was b has been c am going to be Câu trả lời d will be Phản hồi Đáp án là: am going to be Vì: thời tương lai đơn có dấu hiệu chắn Câu trả lời là: Câu hỏi He tried to spend Chọn câu trả lời: a most little money as he could Câu trả lời không b at least money as he could x c littlest money as he could d as little money as he could Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Ghosts make me scared …… death Chọn câu trả lời: a in b of c to Câu trả lời d up Phản hồi Đáp án là: to Vì: = sợ phát khiếp Câu trả lời là: Câu hỏi “ I’m cold ” “ I ……… the heating on.” Chọn câu trả lời: a put b am going to put c am to put d will put Câu trả lời If there are no trains, we take a taxi Chọn câu trả lời: a won’t b would c wouldn’t d will Câu trả lời Carol ……… while you were out Chọn câu trả lời: a phone b phoned Câu trả lời c to phone d has phoned I was late for work because I the bus Chọn câu trả lời: a brought b forgot c lost d missed Câu trả lời Let me for the meal You paid last time Chọn câu trả lời: a paying Câu trả lời không b to pay c paid d pay x I’d love to come to your party but, , I have to go somewhere else Chọn câu trả lời: a fortunately b unfortunately Câu trả lời c fortunely d fortune “Where are the letter and the postcard?” “They …… on the table.” Chọn câu trả lời: a were b have been c is d are Câu trả lời TH I what you mean but I don’t agree with you Chọn câu trả lời: a had seen Câu trả lời không b am seeing c have been seeing d see Phản hồi Câu trả lời là: x Câu hỏi 14 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi If you keep…………………… that dog won't hurt you Chọn câu trả lời: a walking slowly Câu trả lời b slow walk c to walking slow d slowly a walk Phản hồi Đáp án là: walking slowly Vì: keep + Ving Câu trả lời là: Câu hỏi 15 Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi It couldn’t have been Bill you met at the party last night He China Chọn câu trả lời: a was in b has gone to Câu trả lời không c will be d has been to Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 16 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi By the time Alex finally graduated from high school, he ………… seven different schools because his parents moved frequently Chọn câu trả lời: a has attended Câu trả lời không b attended c attends d had attended Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 17 Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi “We haven’t got any bread left.” “Well, I go to the baker’s and get some.” Chọn câu trả lời: a am going to Câu trả lời không b am c will d should Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 18 Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi "What a beautiful day!" "Yes, it's ………… that I'd like to take a walk." Chọn câu trả lời: a such nice weather b too nice weather Câu trả lời không c nice weather so d so nice weather Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi 19 Câu trả lời Điểm 1,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi “A man started to follow me home last night” - “Weren’t you ?” Chọn câu trả lời: a frightened Câu trả lời b frighten c frightening d frighteningly Phản hồi Đáp án là: frightened Vì: tính từ –ed Câu trả lời là: Câu hỏi 20 Câu trả lời không Điểm 0,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi To someone a favour means ……………… Chọn câu trả lời: a to forget someone Câu trả lời không b to help someone c to kill someone d to threaten someone You should have a with your boss Chọn câu trả lời: a sentence Câu trả lời không b story c word d phrase Let’s go out … dinner Chọn câu trả lời: a for Câu trả lời b to c with d in Do you know Mr Brown?" "Yes There's no one more generous………… he is." Chọn câu trả lời: a as Câu trả lời không b like c to d than "What a beautiful day!" "Yes, it's ………… that I'd like to take a walk." Chọn câu trả lời: a nice weather so b so nice weather x x c too nice weather Câu trả lời không d such nice weather Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi To someone a favour means ……………… Chọn câu trả lời: a to forget someone b to help someone Câu trả lời c to threaten someone d to kill someone Phản hồi Đáp án là: to help someone Vì: = giúp đỡ Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời không Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mơ tả câu hỏi It …………………all week I hope it stops by Saturday because I want to go to the beach Chọn câu trả lời: a has been raining b rains c rained d has rained Câu trả lời không Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Is Mr John work this week? – No He is holiday Chọn câu trả lời: a at/on Câu trả lời b on/in c in/on d at/in Phản hồi Đáp án là: at/on Vì: mẫu câu Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi She has been working hard all day today She be very tired now Chọn câu trả lời: a would b might Câu trả lời không c can’t d must I serve you drinks on a plane flight I am a……………… Chọn câu trả lời: a nurse b pilot c waiter d flight attendant Câu trả lời “We haven’t got any bread left.” “Well, I go to the baker’s and get some.” Chọn câu trả lời: a am b am going to c should d will Câu trả lời Phản hồi Đáp án là: will Vì: ý định vừa nảy đầu Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời khơng Điểm 0,00 ngồi khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi You should take more exercise if you want to keep…………… Chọn câu trả lời: a fit b fresh c fine Câu trả lời không d fat x “A man started to follow me home last night” - “Weren’t you ?” Chọn câu trả lời: a frighteningly b frightening c frighten Câu trả lời không d frightened Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Câu trả lời Điểm 1,00 khoảng 1,00 Đánh dấu để làm sau Mô tả câu hỏi Please secret I don’t want everyone knows about it Chọn câu trả lời: a tell b carry c keep Câu trả lời d give ... desk is Mary’s boyfriend Chọn câu trả lời: a standing Câu trả lời b stood c stands d stand Phản hồi Đáp án là: standing Vì: rút gọn mệnh đề who is standing Câu trả lời là: Câu hỏi To my ………., John... Chọn câu trả lời: a most little money as he could Câu trả lời không b at least money as he could x c littlest money as he could d as little money as he could Phản hồi Câu trả lời là: Câu hỏi Ghosts... Câu trả lời không c can’t d must I serve you drinks on a plane flight I am a……………… Chọn câu trả lời: a nurse b pilot c waiter d flight attendant Câu trả lời “We haven’t got any bread left.” “Well,
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem co dap an noi tieng anh 3, Trac nghiem co dap an noi tieng anh 3

Từ khóa liên quan